WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty


Miejsce złożenia dokumentów

1. Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze


2. Epuap - formularz

 

Opłaty

Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej (w tym w celu ponownego wykorzystania) powoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez Urząd związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej będzie się wiązało z wniesieniem opłaty, podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, to udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Inne informacje

1. Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej i nie wolno od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. 

2. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku lub poinformować, że nie posiada żądanej informacji publicznej lub wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

3. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 259
18 września 2019 10:39 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 10:37 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:37 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.