UZYSKANIE DOFINANSOWANIA DO KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości oraz sporządzającego ocenę.

3. Informacja o wyrobach zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości.

4. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.

5. Mapa terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.

6. Kopia potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub kopii wymaganego pozwolenia na rozbiórkę w przypadku rozbiórki budynku.

7.Przy finansowaniu ze środków własnych gminy wymagane jest dodatkowo: 

- kopia umowy na wykonanie ww. prac, zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez Starostę;

- kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego;

- oryginał rachunku (faktura VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Epuap - wniosek o dofinansowanie

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia odpowiednich dokumentów.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 

3. Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. - M.P. Nr 33, poz. 481).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

W Polsce obowiązek usuwania wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Zakrzewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 270
18 września 2019 08:47 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 08:40 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:35 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.