UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

4. Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

5. Dowód wniesionej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

ePUAP - zezwolenie na świadczenie usług

Opłaty

 

  1. 107 zł - Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
  2. 17 zł– opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu.

Termin i sposób załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm., Art. 7,8,8a,9,).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576

6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

Tryb odwoławczy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Inne informacje

Brak

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Zakrzewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 291
18 września 2019 08:23 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:33 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.