PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
Epuap - skargi i wnioski

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności rozpatrzenia skargi/wniosku w terminie miesiąca zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia. O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy skargę/wniosek, w wyniku rozpatrzenia, uznano za bezzasadną/y i tą bezzasadność wykazano w odpowiedzi, a skarżący/wnioskodawca ponowił skargę/wniosek bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego/wnoszącego.

Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie przewidzianym ustawą albo wskazanym w zawiadomieniu.

Inne informacje

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy gminy, Wójta, pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Wierzchowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 261
18 września 2019 07:57 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 07:55 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:31 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.