OCHRONA PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI / PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek  o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

3. Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

4. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

5. Dowód wniesionej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

1.       Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Formularz ePUAP  Wniosek  o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Formularz ePUAP Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Opłaty

Opłata skarbowa:

1) 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia;

2) 308,00 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (50% stawki określonej od zezwolenia);

3) 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki   i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

5. Uchwała Rady Gminy w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed  bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

6. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2015 r., poz. 470 z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

Brak.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Zakrzewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 325
18 września 2019 07:39 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:21 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2019 07:17 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.