Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

PLAN PRACY NA ROK 2017 RADY GMINY W POZEZDRZU

Styczeń 2017 r.
1. Informacja o stanie majątkowym gminy (grunty, budynki komunalne i ich stan, nieruchomości - ewentualna sprzedaż).
2. Podjęcie uchwał

Luty 2017 r.
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy
- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie
- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie
2. Podjęcie uchwał

Marzec 2017 r.
1. Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku.
2. Podjęcie uchwał.

Kwiecień 2017 r.
1. Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok
- Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.
2. Podjęcie uchwał.

Maj 2017 r.
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonanego budżetu gminy za rok 2016.
2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.
3. Podjęcie uchwał .

Czerwiec 2017 r.
1. Podjęcie uchwał.

Lipiec 2017 r.
Miesiąc wolny.

Sierpień 2017 r.
Miesiąc wolny.

Wrzesień 2017 r.
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
2. Podjęcie uchwał.


Październik 2017 r.
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pozezdrze w roku szkolnym 2016/2017.
2. Podjęcie uchwał.

Listopad 2017 r.
1. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze, Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
2. Informacja o realizacji inwestycji, modernizacji budynków komunalnych i remontach dróg na terenie Gminy.
3. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwał

Grudzień 2017 r.
1. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2018.
2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na rok 2018.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2018.
4. Podjęcie innych stosownych uchwał.

W zależności od potrzeb mogą być zwołane dodatkowe sesje Rady Gminy
w Pozezdrzu.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Barbara Ginkowska

Skład

Przewodniczący Rady Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Komisje

Dokumenty

Organizacje pozarządowe

Protokoły z Sesji Rady Gminy

Podatki i Opłaty Miejscowe

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 8113
31 stycznia 2017 10:48 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
31 stycznia 2017 10:46 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rewizyjna.
31 stycznia 2017 10:46 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.