Komisja do spraw społecznych Kadencja 2018 - 2023

Informacje

PLAN PRACY KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY POZEZDRZE NA ROK 2020


1. STYCZEŃ-LUTY
Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu oraz pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.
Zapoznanie się z ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych realizowanych przez: Szkołę, GOK, Bibliotekę.

2. MARZEC-KWIECIEŃ
Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.
Zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego.
Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

3. MAJ
Spotkanie z animatorami sportu obiektu ORLIK w Pozezdrzu.
Analiza i ocena bazy sportowej w Gminie Pozezdrze, stan przygotowania do sezonu.
Zapoznanie się z ofertą zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez: szkołę, GOK, Bibliotekę, ORLIK.

4. CZERWIEC
Spotkanie z Dyrektorem i Pracownikami Przedszkola Niepublicznego „Złota Rybka” w Pozezdrzu.
Zapoznanie się z raportem z wykonania budżetu gminy Pozezdrze za rok 2019.

5. LIPIEC
Miesiąc wolny.

6. SIERPIEŃ-WRZESIEŃ
Zapoznanie się ze stanem przygotowania Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021, w tym:
- stan realizacji inwestycji rozbudowy szkoły,
Zapoznanie się z działalnością i stanem świetlic, w których wydatkowane są środki z funduszu sołeckiego.
Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej i gospodarczej Gminy za I półrocze 2020 roku

7 PAŹDZIERNIK
Informacja na temat działania gminy w zakresie promocji i turystyki.
Wnioski do projektu budżetu.

8 LISTOPAD-GRUDZIEŃ
Zapoznanie się z informacją przedłożoną przez Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pozezdrze w roku szkolnym 2019/2020.
Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2021.
Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2021 roku.
Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.

PONADTO:
Posiedzenia Komisji związane z ustosunkowaniem się do tematyki poszczególnych sesji Rady Gminy.
Współpraca z innymi Komisjami Rady Gminy, wspólne posiedzenia.
Udział w imprezach kulturalno-sportowo-oświatowych na terenie Gminy Pozezdrze.

Terminy i tematyka posiedzeń w trakcie roku może ulec zmianie.

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI ds. SPOŁECZNYCH
/-/ Ewa Fliszkiewicz

Skład

Przewodniczący komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 23133
22 czerwca 2020 10:58 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodnicząca Radny Gminy.
22 czerwca 2020 10:57 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Gminy.
13 stycznia 2020 11:01 (Magdalena Mieczkowska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja skarg, wniosków i petycji.