Protokoły sesji VII kadencji

Protokół Nr XXXIX z dnia 17 września 2018r.

Protokół Nr XXXIX

 

z obrad XXXIX (trzydziestej dziewiątej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia  17 września 2018 roku  w godz. od 14:00 do 16:00

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Barbara Król

Sekretarz Gminy – Agnieszka Wierzchowska 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Radca Prawny

 

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXXIX sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji

 

Nieobecni Radni:

Kołosińska  Sylwia

Olszewski Adam Karol

Marian Kaczorowski

Katarzyna Nowacka

Elżbieta Krzyżewska

 

Pkt 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Pawła Rocha,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XXXIX posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 10

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Pkt 3

 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad został przedstawiony wraz z materiałami na sesję, zapytała się czy są proponowane zmiany do porządku obrad.

Zmian nie zgłoszono.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 2. Powołanie Sekretarza obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXVIII  Sesji Rady Gminy.

 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

  1. przewodniczącego Rady Gminy

  2. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  3. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

  4. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

  5. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

  6. zapytania radnych do przekazanych informacji

 6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Statutu Gminy Pozezdrze,

  2. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Pozezdrze”,

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

  2. zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

 1.  Zapytania i informacje.

 2. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Pkt 4

  Przyjęcie  przez  Radę  protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się .

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XXXVIII  .

 

Głosowanie:

Za – 10

Wstrzymujących się  -0

Przeciw – 0

 

Pkt 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

  1. przewodniczącego Rady Gminy – Przewodnicząca Rady B. Ginkowska poinformowała, że  w omawianym okresie pełniła dyżur w biurze rady oraz brała udział w posiedzeniu komisji Rewizyjnej  dnia 14 września 2018r. oraz komisji powołanej w celu opracowania  Statutu Gminy Pozezdrze. Przewodnicząca Rady poinformowała, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Roch złożył sprawozdanie końcowe z realizacji posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

  2. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Komisji P. Roch poinformował, że komisja spotkała się  dnia 14 września 2018r w celu zapoznania się z tematyką  sesji.

  3. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska – zastępca Przewodniczącego  Komisji M Grabiński poinformował, że komisja spotkała się 17 września 2018 w celu omówienia tematyki sesji.

  4. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych- Zastępca Przewodniczącej Komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja spotkała się dnia 11 września 2018r.  w celu omówienia tematyki sesji.  

  5. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej:  - Wójt przedstawił najważniejsze sprawy  związane z działalnością Gminy :

    

 1. W zakresie działań inwestycyjnych na rzecz rozwoju gminy:

 1. Złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w miejscowości Pozezdrze” obejmujący część mieszkalną budynku, nie znajduje się na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem wymogów i kryteriów formalnych.

 2. Do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie został złożony wniosek aplikacyjny do ogłoszonego konkursu „Efektywność energetyczna budynków publicznych” na termomodernizację budynku urzędu gminy i szkoły podstawowej przy ul. Pogodnej 2.

 3. Sołectwo Stręgielek z otrzymanego dofinansowania w wysokości 8 000 zł w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykonuje ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.

 4. W dniu 31.08.2018 r. dokonano odbioru robót budowlanych pod nazwą: Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu.  Wykonawca firma ROBTENIS Budownictwo Sportowe, ul. Koński Jar 8/89, 02-785 Warszawa. Wartość umowy na kwotę brutto: 268.140,00 zł.

 5. W dniu 06.08.2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Adaptacja budynku gospodarczego na cele socjalno – biurowe działka nr geod. 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu”. W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie do dnia 28.08.2018 r. wpłynęły dwie oferty.  Oferta najkorzystniejsza Zakładu Remontowo – Budowlanego ul. Łokietka 24/54, 11-400 Kętrzyn. Wartość oferty: 319.040,12 zał. brutto. Trwa badanie o ocena ofert przez komisję przetargową.

 6. W dniu 27.07.2018 r. dokonano odbioru robót budowlanych pod nazwą: pn.: „Przebudowa części drogi gminnej w m. Pozezdrze ul. Podleśna nr działki 31 obręb Pozezdrze”. Wartość umowy 73.129,80 zł. 

 7. W dniu 16.08.2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.09.2018 r. godz. 11:00.

 8. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowanych pn.: „Przebudowa drogi w Nowy Harsz, obręb Harsz” w dniu 07.08.2018 r. podpisano umowę na wykonanie ww. robót z firmą PRD Spółka z o. o.  Gajewo ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko. Wartość umowy 885.237,35 zł. brutto, termin wykonania do 31.10.2018 r.    

 1. W zakresie planowania przestrzennego:

  1. Decyzje o warunkach zabudowy:

 • toczy się 20 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

 • wydano 9 decyzji ustalających warunki zabudowy.

  1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • toczy się 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 • wydano 3 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Trwają prace nad opracowaniem:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze – przygotowywany jest projekt planu z uwzględnieniem złożonych wniosków.

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze – przygotowany został projekt planu z uwzględnieniem złożonych wniosków.

 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze – rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVIII/238/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia ww. planu. Projekt planu został skorygowany i przesłany do uzgodnień do Ministra Środowiska.

 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych „GĘBAŁKA” położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze – plan obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2018 r.

 5. Podziały nieruchomości:

 6. wydano 6 postanowień zatwierdzających projekt podziału nieruchomości;

 7. wydano 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

 8. Wydano 28 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 1. W zakresie ochrony środowiska, zasobów kulturowych i krajobrazu:

Ochrona środowiska:

 • W dniu 13 sierpnia 2018 r. wydana została decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 774,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 237, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, obręb Pieczarki, gmina Pozezdrze. W związku z odwołaniem złożonym przez wnioskodawcę w dniu 11 września 2018 r. odwołanie wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

 • Decyzją nr 1/2018 z dnia 13 września 2018 r. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1750 N na odcinku od miejscowości Stręgiel, gmina Węgorzewo do miejscowości Kuty, gmina Pozezdrze.

 • Dokonano oględzin uprawy konopi włóknistych, jej stanu i jakości uprawy, oraz uprawnionych dokumentów do prowadzenia uprawy konopi włóknistych na terenie Gminy Pozezdrze.

 • Uprawy konopi włóknistych prowadzone na:

 • - działka nr 52, obręb Kuty, o powierzchni 1,00 ha,

 • - działki o nr 119/14, 119/15, 119/16 , obręb Gębałka , o powierzchni 20,75 ha,

 • Stwierdzono, że plantacje są prowadzone prawidłowo, zgodnie z wydanym zezwoleniem, a na pozostałej części powierzchni użytkowanej rolniczo, nie stwierdzono nielegalnych upraw konopi włóknistych.

   

Cmentarze wojenne:

 1. Systematycznie prowadzone są prace porządkowo-pielęgnacyjne przy grobach i na cmentarzach wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Pozezdrze. Przedłożone zostało sprawozdanie okresowe I z wydatkowanej dotacji w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 r.

 2. W zakresie ochrony przyrody:

  1. w okresie sprawozdawczym wpłynęło 12 zgłoszeń oraz 2 wnioski o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów,

  2. dokonano 14 oględzin wnioskowanych drzew,

  1. wydano 2 decyzje zezwalające na wycinkę drzew, jedna po uzgodnieniu z RDOŚ,

  2. 2 sprawy pozostają w toku.

 1. Szkody łowieckie:

 2. wpłynęło 6 zgłoszeń dotyczących szkody łowieckiej wyrządzonej przez dziki, jelenie, daniele i sarny:

 3. sporządzono 8 protokołów z ostatecznego szacowania szkód łowieckich.

 1. W zakresie ochrony zwierząt:

  1. Obecnie w schronisku przebywa 17 psów (stan na koniec miesiąca sierpnia) odłowionych z terenu Gminy.

   Koszt utrzymania psów w miesiącu czerwcu wyniósł: 1856,80 zł

   Koszt utrzymania psów w miesiącu lipcu wyniósł: 2 046,00 zł

Koszt utrzymania psów w miesiącu sierpniu wyniósł:  2 134,00 zł

Ilość zwierząt przyjętych do schroniska na przełomie lipiec-sierpień – 4 sztuki. Ilość zwierząt zdjętych z ewidencji- 1 sztuka. 20-08-2018 r. – adopcja.

 1. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 roku”

 • wpłynęło 5 wnioski o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji kotek,

 • 1 wniosek o sterylizację suczki- zgłoszonej do rejestru,

  W dniu 23-08-2018 na posesji w miejscowości Krzywińskie pojawił się chory bezdomny kot. Kot był osłabiony, leżący, nie stwierdzono ran i innych uszkodzeń ciała. Kot został zabrany przez pracowników Urzędu Gminy do lecznicy weterynaryjnej w Giżycku. Po badaniu przez lekarza weterynarii, ze względu na stan zdrowia nie rokujący szans na przeżycie kot został uśpiony. Lecznica weterynaryjna wystawiła Fakturę za usługę weterynaryjną w wysokości 140 zł.

 • Opłacono faktury za dokonanie zabiegów sterylizacji na kwotę 100 zł.

 1.  Gospodarka leśna

  Zostało wydane Obwieszczenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Pozezdrze .

  Na podstawie art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zawiadomiono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych gminy Pozezdrze na okres 60 dni tj.: od dnia 3 września 2018 r. do dnia 2 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu, Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych, pokój 20, w godzinach pracy urzędu.

  W myśl treści art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2018 r. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 1. Gospodarka nieruchomościami:

  1. W dniu 07.09.2018 r. podpisano umowę sprzedaży – akt notarialny działki nr geod. 66/3 obręb Kolonia Pozezdrze za cenę sprzedaży 202.000,00 zł.

  2. W dniu 21.08.2018 r. ogłoszono V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr geod. 125/3 obręb Pozezdrze. Termin przetargu: 28 września 2018 r.

  3. Przetargi na sprzedaż działek nr geod. 155 i 173 obręb Kolonia Pozezdrze w dniu 23.07.2018 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu. Natomiast na sprzedaż działki nr geod. 170 obręb Kolonia Pozezdrze zakończył się wynikiem pozytywnym. Działka została wylicytowana za kwotę: 381.780,00 zł.

   4. W dniu 03.09.2018 r. ogłoszono IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych o nr geod. 610 i 615 obręb Pozezdrze. Termin przetargu wyznaczono na dzień 09.10.2018 r.

 1. W dniu 20.08.2018 r. ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr geod. 24/6, 24/7, 24/9 obręb Harsz. Termin przetargu 27.09.2018 r.

 2. Ogłoszono przetargi na sprzedaż działek przy rzeczce Sapina 8 działek Termin przetargów wyznaczono na dzień 25-26.09.2018 r.

 3. W dniu 30.08.2018 r. podpisano protokół uzgodnień na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na powiększenie działki sąsiedniej, działki nr geod. 433/1 obręb Pozezdrze za cenę 2 521,00 zł.  Akt notarialny zaplanowano na dzień 28.09.2018 r.

 4. W dniu 24 lipca 2018 r. rozstrzygnięto I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 7 o pow. 0,7800 ha obręb Jakunówko.  Wylicytowano kwotę: 33.000,00 zł.

 5.  Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki nr geod. 131/1 obręb Kuty – sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz działka nr geod.  64/5 obręb Stręgielek – sprzedaż w trybie przetargowym.

 6. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – przedłużenie obecnych dzierżaw.

 7. Podpisano 4 umowy dzierżawy na przedłużenie dzierżaw na okres 3 lat.

 8. Podpisano 1 umowę najmu na przedłużenie najmu lokalu socjalnego w Radziszewie.

Drogownictwo.

 1. Zrealizowano zamówienie podstawowe w zakresie dostawy żwiru na drogi gminne. Dowieziono 1380 ton mieszanki żwirowej.

 2. Rozpisano zapytanie ofertowe na dostawę żwiru na remont dróg po Rajdzie Polski. Termin składania ofert upływa w dniu 21 września 2018 r.

 3. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz, obręb Harsz” w ramach programu pod nazwą Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość całej operacji to 896.837,35 zł, z czego wkład własny wynosi 114.347,35 zł, dofinansowanie 632.490,00 zł i środki zewnętrzne 150.000,00 zł.

 4. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów Kolonia Harsz w obrębie Harsz, Gminy Pozezdrze poprzez przebudowę drogi” w ramach programu pod nazwą Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość całej operacji to 479.461,34 zł, z czego wkład własny wynosi 260.918,34 zł, a dofinansowanie 218.543,00 zł.

 5. Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operacje typu: “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wniosek swoim zakresem obejmuje „Przebudowę ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze. Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 339.991,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 216.000,00 zł.

  Prace remontowo-naprawcze.

 1. Zakupiono zbiornik o poj. 2,5 m3 na paliwo ciekłe w związku ze zmianą przepisów o transporcie i przechowywaniu paliw. Wartość zakupionego zbiornika 9.225,00 zł brutto.

 2. Wykonano remont ciągnika MTZ 82 w zakresie: wymiana sprzęgła, wymiana pompy wtryskowej, wymiana belki przedniej. Wartość naprawy 7.500,00 zł brutto.

 3. Wykonano naprawę wału napędowego równiarki drogowej DZ 180. Wartość naprawy 2.952,00 zł brutto.

 4. Dokonano regeneracji siłowników przednich w równiarce drogowej DZ 180. Wartość naprawy 2.214,00 zł brutto.

 5. Wykonano naprawę autobusu szkolnego w zakresie remont układu hamulcowego, spawanie podwozia . Wartość napraw 5.325,90 zł brutto.

 6. Zawarto umowę na wykonanie naprawy równiarki drogowej DZ 180 w zakresie remont układu hamulcowego. Wartość umowy 20.076,16 zł brutto.

  Gospodarka komunalna.

 1. W dniu 23.05.2018 r. podpisano akt notarialny dotyczący ustanowienia służebności przesyłu na dz. nr 31 i 620 obręb Pozezdrze.

 2. Na bieżąco dokonywane jest koszenie i sprzątanie dróg, chodników oraz terenu cmentarza.

 3. Wydano 4 decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny – umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz zajęcie pasa dróg w celu prowadzenia robót.

  Oświetlenie.

  1. Zlecano na bieżąco awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

   Cmentarz komunalny.

 1. 1.       Pobrano 1 opłatę za rezerwację miejsca grzebalnego.
 2. 2.       Wydano 9 zezwoleń na pochówek.
 3. 3.       Pobrano 5 opłat za odnowienie miejsca grzebalnego na kolejne 20 lat.
 4. 4.       Wydano 16 zezwoleń na ustawienie nagrobki

 

  1. Zapytania radnych do przekazanych informacji.

Pkt 6

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

 

Radny Cudowski M -  Wniosek do powiatu o dokonanie napraw w trybie pilnym ulicy Pogodnej (usterki zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców) w zakresie:

- uszkodzone chodniki przez jeżdżące po nich samochody (wąskość jezdni),

- wystające kostki chodnika  wypychane przez korzenie lub z innych przyczyn, 

 - wystające studzienki telekomunikacyjne  nad powierzchnię chodnika,

 – rozregulowane posadowienie studzienek burzowych w asfalcie, co wpływa na uciążliwy dla mieszkańców  hałas wywoływany przez przejeżdżające przez nie samochody, 

- postawienie znaku z ograniczeniem prędkości oraz ograniczenia tonażu ze względu na szerokość ulicy,

Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na wniosek w ciągu 30 dni od powiatu to  zostanie powołany Komitet obrony ulicy Pogodnej.

Radny Grabiński M - zawnioskował, o sprawdzenie studzienki  na ul. Krótkiej pozapadana kostka,  kolejny wniosek to rozważyć możliwość postawienia kosza przy scenie letniej .

Wójt – poinformował, że wystąpił problem ze sceną, konstrukcja się rozjeżdża. Zostanie  powołany rzeczoznawca aby sprawdzić dlaczego tak się dzieje, czy błąd istnieje w projekcie czy w wykonaniu.

Radny Roch P – zaproponował, aby scena został wyłączona z użytku.

Kierownik referatu M Oryńczak – poinformowała, że zostało wysłane zapytanie cenowe w sprawie wykonania tej usługi.

Radny Łabacz R – zapytał się  co z przystankami w okolicy  cmentarza i  osiedla.

Wójt odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie  również i w ministerstwie,  stwierdzono, że po prawej stronie jadąc do Pozezdrza nie ma miejsca na postawienie przystanku.  W momencie gdy będzie wykonywana ścieżka rowerowa wówczas będzie zrobiona zatoka autobusowa. Prace związane ze ścieżką rowerową mogą rozpocząć  się w  przyszłym roku.

Radny Łabacz R – poinformował, że  Zarząd osiedla zadeklarował, iż mogą oddać część działki należący do osiedla.

Radny Grabiński M – stwierdził, że będzie trzeba oddać dość duży kawałek ziemi.

Wójt – odpowiedział, że  szkoda, że nie  było takiej zgody od zebrania walnego  osiedla gdy zbierane były podpisy. Pytanie kto wyłoży pieniądze na projekt i wykonanie zajazdu.

Radny Łabacz R -  stwierdził, że nikt nie uczestniczył w projekcie  przystanków, które powstały, znajdują się one daleko, starsze osoby skarżą się na to.

Radny Roch P – stwierdził, że należy  złożyć zapytanie do Dyrekcji  Krajowej Dróg i Autostrad.

Przewodnicząca Rady – zasugerowała aby zaprosić ich na sesje  do  rozmów.

Radny Grabiński M – przypomniał, że przecież już otrzymała Rada negatywną odpowiedź w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady -  zaproponowała, aby radni przygotowali się do takiego spotkania  i ustalili na  komisjach co chcą  uzgodnić z krajówką.  Następnie Przewodnicząca Rady   zapytała się prezesa PGK  jaka jest sytuacja w Przedsiębiorstwie Komunalnym .

 Prezes PGK Z Cherek – poinformował, że   do tej pory było 98 awarii, nadal jest problem w Radziszewie  z zatkaną kanalizacją, w tych rurach znajduje się wszystko. Zostało  przykryte dachem ujęcie wody  w Pozezdrzu. W Radziszewie  rozebrano walący się komin. Trwają prace porządkowe na oczyszczalni.  Aktualnie jest około 29 tys zł zaległości przeterminowanych. Ludzie piszą o rozłożenie na raty tychże płatności. Na bieżąco są dokonywane weryfikacje i korekty faktur.

Radny Roch P zadał pytanie  jaki jest średni wpływ gotówki do kasy.

Księgowa PGK – odpowiedziała,  że przychód z 8 miesięcy  wynosi 1 100 680,44 tys zł, kolejne taryfy będą ustalane od maja 2019r.

Następnie prezes PGK poinformował o stratach jakie występują w ubytkach wody w Gminie Pozezdrze.

Pani M Jurgielewicz poinformowała, że są problemy z rurami stalowymi, np. na ul. 1 Maja było aż 4  wycieki, ul. Pogodna  -3 wycieki ,  wszystko również zależy od  średnicy danego wycieku, są one na bieżąco  naprawiane.

Prezes PGK Z Cherek poinformował, że przez  1 milimetr  wycieku w ciągu roku może wycieknąć około 400 metrów wody.

Radny Sikorski T – zapytał się czy pracownik PGK może wejść bez zgody właściciela do posesji i wykonać usługę bez jego zgody.

Prezes PGK Z Cherek odpowiedział, że  pracownik  musi mieć legitymację, upoważnienie, oraz musi być domownik, który zezwoli na taką usługę.  Chyba że jest usługa wykonywana  na posesji w studzience pomiarowej przy granicy działki.

Radny Sikorski T poinformował, że w tym przypadku najpierw została wykonana  wymiana wodomierza a potem  przedstawione pismo i protokół wymiany wodomierza.  Domownicy nie zostali powiadomieni  o demontażu licznika.

Następnie Rady T Sikorski zapytał się czy wiadomo  już coś na temat chodnika  na Kolonii Pozezdrze.

Wójt odpowiedział, że przyszła  odpowiedź, że  należy przygotować projekt oraz wykonać chodnik we własnym zakresie.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na to iż na ul. Pogodnej w Pozezdrzu jest hydrant wystający z chodnika ale jest on bardzo krótki, należy go wymienić.

Prezes PGK poinformował, że hydranty będą wymieniane sukcesywnie w całej gminie.

Pkt 7

Przyjęcie informacji o przebiegu  wykonania  budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-505/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 września 2018r.  w sprawie  opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pozezdrze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.  – opinia pozytywna.

Wójt poinformował, że jest konsekwentnie prowadzona oszczędna polityka  gminy, aby na bieżąco był spłacany kredyt, oraz są pozyskiwane środki zewnętrzne na planowane inwestycje oraz remonty.

Pkt. 8

Podjęcie uchwał w sprawie.

1. Statutu Gminy Pozezdrze,

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowane zmiany do projektu uchwały.

Radny Łabacz R zadał pytanie odnoście § 72,  czy Komisja Rewizyjna może  powoływać biegłych.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że nie zawsze członkowie komisji mogą się znać na kontrolowanym problemie, więc mogą posiłkować się  fachowcami  w różnych dziedzinach .

Radny Roch P zaproponował aby w związku z tym, iż zostały przedstawione propozycje zmiany do projektu statutu to każdy radny głosował indywidualnie.

Radni poparli propozycje radnego.

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  Paweł Roch :

Za- 10

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Uchwała Nr XXXIX/245/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 17 września 2018r. w sprawie Statutu Gminy Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

2. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Pozezdrze”,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje :

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych – jednogłośnie za projektem uchwały.

 Głosowanie:

Za- 10

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0

 

Uchwała Nr XXXIX/246/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 17 września 2018r. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Pozezdrze”,  - w załączeniu do protokołu

 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje :

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych – jednogłośnie za projektem uchwały.

 Głosowanie:

Za- 10

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0

 

Uchwała Nr XXXIX/247/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 17 września 2018rzmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022  - w załączeniu do protokołu

 4. zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje :

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych – jednogłośnie za projektem uchwały.

 Głosowanie:

Za- 10

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr XXXIX/248/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 17 września 2018r.  zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018 – w załączeniu do protokołu

Pkt 9

Zapytania i informacje.

Radny Cudowski M – zaproponował aby rozważyć możliwość przeniesienia  miejsc sprzedaży  koło cmentarza  przed dniem 1 listopada  od strony żywopłotu.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej  o dostęp  do dokumentów z posiedzenia komisji Rewizyjnej   z rozpatrywanej  skargi w sprawie  przeprowadzonego konkursu na dyrektora szkoły w 2013r.

Radny Łabacz R – zapytał się czy osoba fizyczna ma prawo wnioskować o takie dokumenty.

Radca Prawny – odpowiedziała, że  tak.

Wójt -  przypomniał Radnym, że 22 września 2018r. odbędą się Dożynki Gminne.

Radna  K Żołondek  - poinformowała, że woda wymyła bardzo studzienkę na drodze przy byłym sklepie  GS w Kutach. 

Pkt 10

Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXXIX Sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 17 września 2018r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu Gminy oraz przybyłym gościom. 

 

Zakończenie obrad – godz. 16:00

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                    

                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                                                   /-/ Barbara Ginkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2018 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 892
08 listopada 2018 14:26 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2018 14:22 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)