Protokoły sesji VII kadencji

Protokół Nr XXXVIII z dnia 2 lipca 2018r.

Protokół Nr XXXVIII

 

z obrad XXXVIII (trzydziestej ósmej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia  2 lipca 2018 roku  w godz. od 14:00 do 15:30

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Barbara Król

Sekretarz Gminy – Agnieszka Wierzchowska 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Radca Prawny

Projektant Pracowni Urbanistycznej  W Kwiatkowski. 

Radny Powiatu Węgorzewskiego B Grabiński.

 

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXXVIII sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni Radni:

Kołosińska  Sylwia

Olszewski Adam Karol

Marzena Banaszak  – przybyła na sesje o godz. 14.45

Pkt 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XXXVIII posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 12

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Pkt 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali proponowany porządek obrad  sesji:

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 2. Powołanie Sekretarza obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXVII  Sesji Rady Gminy.

 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

  1. przewodniczącego Rady Gminy

  2. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  3. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

  4. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

  5. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

  6. zapytania radnych do przekazanych informacji

 6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Gminy Pozezdrze,

  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze,

  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych „GĘBAŁKA” położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze,

  4. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,

  5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze, - ( w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych z dnia 15.05.2018r.)

  6. uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pozezdrze”,

  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

  8. zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

 8.  Zapytania i informacje.

 9. Zamknięcie obrad sesji.

   

              Pkt 4

  Przyjęcie przez Radę protokołu  XXXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  były wyłożone na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się .

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XXXVII  .

 

Głosowanie:

Za – 12

Wstrzymujących się  -0

Przeciw – 0

 

Pkt 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

  1. przewodniczącego Rady Gminy – Przewodnicząca Rady B. Ginkowska poinformowała, że  w omawianym okresie pełniła dyżur w biurze rady oraz brała udział w posiedzeniu komisji Rewizyjnej  dnia 29 czerwca 2018r. oraz komisji powołanej w celu opracowania  Statutu Gminy Pozezdrze.

  2. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Komisji P. Roch poinformował, że komisja spotkała się  dnia 29 czerwca 2018r w celu zapoznania się z tematyką  sesji.

  3. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska – Przewodnicząca  Komisji E. Krzyżewska poinformowała, że komisja spotkała się dnia 25 czerwca 2018 w celu omówienia tematyki sesji.

  4. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych- Przewodnicząca Komisji K Nowacka poinformowała, że komisja spotkała się dnia 13 czerwca 2018r. z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu w celu zapoznania się z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2018/2019 i spraw bieżących szkoły, kolejna komisja odbyła się dnia  29 czerwca w celu omówienia tematyki sesji.  

  5. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej:  - Wójt przedstawił najważniejsze sprawy  związane z działalnością Gminy -  w załączeniu do protokołu

 1. W zakresie działań inwestycyjnych na rzecz rozwoju gminy:

 1. Na złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu „Termomodernizacje budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w miejscowości Pozezdrze” obejmujący część mieszkalną budynku, w dalszym ciągu nie ma informacji o pozytywnej ocenie wymogów i kryteriów formalnych.

 2. W dniu 18 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy drogi Kolonia Harsz. Wysokość dofinansowania 218 543 zł.

 3. Przygotowywany jest wniosek aplikacyjny do ogłoszonego konkursu „Efektywność energetyczna budynków publicznych” na termomodernizację budynku urzędu gminy i szkoły podstawowej przy ul. Pogodnej 2.

 4. Zakończono roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w  m. Kolonia Harsz obręb Harsz” oraz „Przebudowa drogi w. m. Kuty”

 5. Sołectwo Stręgielek otrzymało dofinansowanie w wysokości 8 000 zł w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 6. W dniu 08 czerwca 2018 r. podpisano umowę  na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu. Wykonawca: ROBTENIS Budownictwo Sportowe ul. Koński jar 8/89 02-785 Warszawa na kwotę brutto: 268.140,00 zł. termin wykonania zadania do 31.08.2018 r. W  dniu 15.06.2018 r. przekazano wykonawcy teren budowy.

 7. W dniu 05.06.2018 r. ogłoszono drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Adaptacja budynku gospodarczego na cele socjalno – biurowe działka nr goed. 275/24 i 275/25 w Pozezdrze”. W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie do dnia 25.06.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym w dniu 27.06.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp dokonano unieważnienia przedmiotowego postepowania przetargowego.

 8. W miesiącu czerwcu przeprowadzono dwa zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa części drogi gminnej w m. Pozezdrze ul. Podleśna nr działki 31 obręb Pozezdrze”. Termin składania ofert dla I zapytania wyznaczono na dzień 04.06.2018  r. godz. 11.00. Nikt nie złożył oferty. Termin składania ofert dla II zapytania ofertowego wyznaczono na dzień 22.06.2018 r. Wpłynęły dwie oferty. Oferta najkorzystniejsza została złożona na kwotę 108.256,83 zł. i przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówiona  o  kwotę 31.998,58 zł. Tak więc w dniu 25.06 2018 r zamawiający unieważnił niniejsze   zapytanie ofertowe.

 9. W dniu 22.06.2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu. Wartość umowy 4920,00 zł. brutto. Wykonawca INWEST-BUD M. P, Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn.

 10. Ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora   nadzoru w branży drogowej dla zadania Przebudowa drogi w Nowy Harsz obręb Harsz. Termin składania ofert 09.07.2018 r.

 11. W dniu 21.06.2018 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa drogi w Nowy Harsz obręb Harsz”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.07.2018 r.

 1. W zakresie planowania przestrzennego:

  1. Decyzje o warunkach zabudowy:

 • toczy się 15 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

 • wydano 2 decyzje ustalające warunki zabudowy.

  1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • toczą się 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 • wydano 1 decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Trwają prace nad opracowaniem:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze – termin składania wniosków do planu mija dnia 2 lipca 2018 r.

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze – termin składania wniosków do planu mija dnia 23 lipca 2018 r.

 1. Podziały nieruchomości:

 • wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości

 1. Wydano 8 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 1. W zakresie ochrony środowiska, zasobów kulturowych i krajobrazu:

Ochrona środowiska:

Prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 774,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 237, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, obręb Pieczarki, gmina Pozezdrze. Zawiadomieniem z dnia 25 czerwca 2018 r. organ prowadzący sprawę poinformował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie.

Cmentarze wojenne:

 1. W dniu 11 czerwca 2018 r. podpisana została umowa na wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych przy grobach i na cmentarzach wojennych. Wartość umowy 10 080,00 zł.

 1. W zakresie ochrony przyrody:

  1. w okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów,

  2. dokonano 4 oględzin wnioskowanych drzew,

  3. złożono 4 wnioski o wycinkę drzew do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie,

  4. wydano 1 decyzję zezwalającą na wycinkę drzew po uzgodnieniu z RDOŚ,

  5. wydano 1 decyzję odmowną w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,

  6. sporządzono 1 protokół z oględzin złomów i wywrotów.

  7. Dokonano przeglądu drzew do wycinki z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Dróg Powiatowych w Ogonkach, oraz przegląd drogi gminnej na trasie Przytuły- Stręgielek.

 2. Szkody łowieckie:

 • wpłynęło 7 zgłoszeń dotyczących szkody łowieckiej wyrządzanej przez dziki, jelenie, daniele i sarny:

 • 4 wstępne szacowanie uszkodzonej uprawy ziemniaka.

 • 3 ostateczne szacowanie szkody na łąkach.

 1. W zakresie ochrony zwierząt:

  1. Obecnie w schronisku przebywa 14 psów (stan na koniec miesiąca maja) odłowionych z terenu Gminy. Koszt utrzymania psów w miesiącu maju wyniósł 1909,60 zł

Otrzymano zgłoszenie od Sołtysa wsi Wyłudy o bezdomnym psie przebywającym na terenie wsi. W trakcie interwencji stwierdzono, że pies jest wychudzony i przestraszony, mieszkańcy obawiają się zagrożenia z jego strony a uciążliwe szczekanie psów zakłóca im spokój. Dokonano zgłoszenia do odłowienia psa przez schronisko w Radysach.

 1. W ramach „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 roku”

  Podpisano Umowę w dniu 7 czerwca 2018 r. w Pozezdrzu pomiędzy:

  Gminą Pozezdrze a T. Z prowadzącym Lecznicę Weterynaryjną s.c., ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko.

  Przedmiotem umowy jest świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pozezdrze oraz wykonania tych samych usług dla zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Pozezdrze określonych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 r.”, przyjętym uchwała nr XXXV/215/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 • wpłynęło 7 wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji kotek

 • 2 wnioski o sterylizację suczek- zgłoszonych do rejestru

 • Złożono wniosek do Komendy Policji Powiatowej w Węgorzewie o wszczęcie postępowanie wyjaśniającego w sprawie zdarzenia dotyczącego okaleczonego psa, które miało miejsce nad jeziorem Dargin w obrębie Harsz, gm. Pozezdrze w pobliżu Pałacu Młodzieży. W dniu 10 czerwca 2018 r. Lecznica Weterynaryjna s.c. przy ul. Wilanowskiej 26 w Giżycku otrzymała zgłoszenie o pilnej potrzebie udzielenia pomocy rannemu psu, celem ratowania jego życia. Pracownicy lecznicy udzielili pomocy lekarskiej psu. Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami lecznicy wynika, że w zdarzeniu uczestniczył funkcjonariusz policji, natomiast pies miał ranną łapkę i po zabiegach leczniczych został zabrany prawdopodobnie przez właściciela. Przeprowadzenie postępowania jest bardzo istotne w celu ustalenia, czy pies ma statut zwierzęcia bezdomnego. Lecznica weterynaryjna świadczyła usługę w wysokości 150,00 zł. brutto. W przypadku, gdy pies ma właściciela, kosztami usługi musi być obciążony właściciel.

 • Opłacono faktury za dokonanie zabiegów sterylizacji na kwotę 300 zł.

 

 1.  Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

 

Ustosunkowując się do pisma z dnia 26 czerwca 2018 roku, Wójt Gminy w Pozezdrzu przedkłada wykaz adresów/lokalizacji nieruchomości na których mają być postawione 4 pojemniki publiczne do zbierania odpadów komunalnych:

- Jez. Pozezdrze - plaża, działka o nr. ew. 42,

- Jez. Harsz - przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, działka ew. 108, Harsz 26b,

- w Kutach przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, działka ew. 133,

- w Pozezdrzu przy budynku Urzędu Gminy, działka ew.169/2, ul 3- go Maja 1a.

 1. Gospodarka nieruchomościami:

 1. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr geod. 220 obręb Wyłudy zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu.

 2. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr geod. 125/3 obręb Pozezdrze zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu.

 3. II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr geod. 24/6, 24/7, 24/9 obręb Harsz zakończyły się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu.

 4. II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki nr geod. 95/4 obręb Harsz zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do przetargu.

 5. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr geod. 64/3 obręb Stręgielek zakończył się wynikiem pozytywnym. Działka została sprzedana za wylicytowana kwotę 13.130, 00 zł. brutto. Akt notarialny sprzedaży podpisano w dniu 18.06 2018 r.

 6.  Ogłoszono  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr geod. 7 obręb Jakunówko o pow. 0,7800 ha. termin przetargu 24 lipca 2018 r.

 7. Ogłoszono VIII przetargi nieograniczone na sprzedaż działek przy Sapinie. Termin przetargów ustalono na dzień 30 - 31.07.2018 r.

 8.  Ogłoszono  II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr geod. 87/1 obręb Harsz o pow. 0,9000 ha. termin przetargu 17 lipca 2018 r.

 9. Ogłoszono III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych nr geod. 155, 170, 173  obręb Kolonia Pozezdrze.  Termin przetargu wyznaczono na dzień 23 lipca 2018 r.

 10. Podpisano 1 umowę dzierżawy nieruchomości rolnej – przedłużenie dzierżawy.

 11. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wycenę nieruchomości gminnych na potrzeby naliczenia opłat  planistycznych i adiacenckich  w dniu 11.06.2018 r. podpisano umowę na wykonanie operatów szacunkowych. Wartość umowy 5.900,00 zł. Wykonawca „Wycena nieruchomości” ul. Jasna 2, Banie Mazurskie. Termin realizacji do 30.06.2018 r.   

 zapytania Radnych do przekazanych informacji: Wójt – poinformował, że wpłynął wniosek z sołectwa Kolonii Pozezdrze dotyczący zmiany  terminu dożynek gminnych. Niestety nie ma możliwości zmiany tego terminu. Odpowiedź w tej sprawie zostanie przesłana do Radnego T. Sikorskiego.

Pkt 6

 

Interpelacje, wnioski radych  i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

Nie zgłoszono wniosków ani interpelacji. 

Pkt 7

Podjęcie  uchwał w sprawie :

  1. analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze oraz miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego

    

inż. urb. W Kwiatkowski – poinformował, że przygotowano analizę zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z przedmiotowej ustawy wynika obowiązek sporządzenia analizy aktualności  dokumentów planistycznych  minimum raz w czasie kadencji Rady Gminy. Sporządzenie okresowej oceny daje między innymi możliwość  uzyskania aktualnej wiedzy  na temat  stanu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zostało przeanalizowane całe  studium  uwarunkowań, które jest w gminie od 1999 roku, oraz obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego. Największa  ilość planów obejmuje teren  Harszu. Łącznie zostało wydanych na tamten teren 120  decyzji o warunkach zabudowania.  Efektem przeprowadzonej analizy będzie  sporządzenie wieloletniego programu  prac planistycznych na terenie Gminy Pozezdrze. Rada Gminy po zapoznaniu się z opracowaniem będzie mogła podjąć kroki mające na celu aktualizację dokumentów planistycznych.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje Rady Gminy.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  M Kaczorowski:

 

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0 

 

Uchwała Nr XXXVIII/237/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie:  Analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze oraz miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego – w załączeniu do protokołu

 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze,

inż. urb. W Kwiatkowski – poinformował, że na terenie tego planu  Gmina posiada  dużo gruntów  będących  przeznaczonych pod budowę, wszystkie te grunty są uzbrojone. Teren jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, jest tam dużo zieleni stąd  nazwa  Sosnowy Zakątek.

Kierownik Referatu M Oryńczak poinformowała, że Pani Radca Prawny ma obawy do zapisu  § 14 uchwały, ponieważ Wojewoda kwestionuje tego typu odniesienia do innych  aktów. Jeśli zostanie uchylony ten paragraf to uchwała będzie mogła  obowiązywać bez tego zapisu.

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje Rady Gminy.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0   

Uchwała Nr XXXVIII/238/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych „GĘBAŁKA” położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze, 

inż. urb. W Kwiatkowski – poinformował, że ziemia na której jest opracowywany m.p.z.p należał do Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowywany plan jest do celów publicznych, funkcja usług sportowo-rekreacyjnych z wodami powierzchniowymi.

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje Rady Gminy.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  M Kaczorowski:

 

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0 

 

Uchwała Nr XXXVIII/239/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych „GĘBAŁKA” położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze, - w załączeniu do protokołu

 4. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje Rady Gminy.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  M Kaczorowski:

 

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0 

 

Uchwała Nr XXXVIII/240/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych – w załączeniu do protokołu

5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za projektem uchwały

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 4 głosy za projektem uchwały 1 wstrzymujący się. 

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych -  3 głosy za projektem uchwały, 1 przeciw.

 

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  M Kaczorowski:

 

Głosowanie:

Za- 10

Przeciw- 1

Wstrzymujących się – 01

 

Uchwała Nr XXXVIII/241/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

 

Godz. 14:45 - Radna Banaszak M przybyła na obrady.

6. uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pozezdrze”

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje Rady Gminy.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  M Kaczorowski: 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0   

Uchwała Nr XXXVIII/242/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie             uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pozezdrze”,  - w załączeniu do protokołu

7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

Skarbnik Gminy B. Król poinformowała, że zmiany zostały omówione na komisjach, dodatkowo należy wprowadzić  kwotę 27 tys zł na remonty dróg.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje Rady Gminy.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  M Kaczorowski:

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0 

 

Uchwała Nr XXXVIII/243/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022, - w załączeniu do protokołu

8. zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje Rady Gminy.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad  M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0   

Uchwała Nr XXXVIII/244/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018

Pkt 8

Zapytania i informacje

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej ESCULAP, Apteki Prywatnej oraz  Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej w Pozezdrzu w sprawie wykonania remontu budynku ośrodka zdrowia. Budynek jest własnością Gminy. Najemcom zależy na tym aby sanepid przesunął  terminy wykonania  remontu.  

W toku dyskusji głos zabrali R Łabacz, P Roch .

Wójt poinformował, że były już wcześniej dyskusje na komisji oświaty  z lekarzami  na temat remontu, proponował Wójt wówczas aby wspólnie podjęli się zrobienia rozeznania rynku co do kosztów  naprawy i wykonawców. Na dzień dzisiejszy  trudno jest oszacować te koszty oraz  powiedzieć czy remont zostanie wykonany. Należy rozeznać się dlaczego wentylacja  zacieka i skąd grzyb na ścianach. Występują  również i inne rzeczy, które należy wykonać lub odremontować.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że racjonalnym jest, aby wystosować pismo do sanepidu o przedłużenie terminu  na wykonanie remontu.

Radny Łabacz R – stwierdził, że Rada Gminy jest za tym aby wykonać ten remont.

Radny Cudowski M – zaproponował, aby pracownicy dokonali wyceny tego zadania, i jeśli będzie możliwe to wykonanie etapami remontu.

Radna Fliszkiewicz E  powiedziała, że należy pamiętać  o mieszkańcach aby mieli  zapewnioną opiekę i nie musieli jechać na zastrzyk do Węgorzewa lub Giżycka.

Radny Roch P – stwierdził, że nie należy dopuścić do tego aby sanepid zamknął ośrodek zdrowia.

Radna Krzyżewska E -  zasugerowała, aby najemcy dołożyli się do remontu ośrodka dlaczego Gmina ma ponieść tylko ten koszt.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że powinniśmy dbać o swoje budynki komunalne a ośrodek zdrowia służy mieszkańcom i powinien być wizytówką gminy.

W toku dyskusji głos zabrali Radny Sikorski T , Grabiński M oraz Roch P.

Następnie Przewodnicząca Rady  poinformowała, że do Rady wpłynęła rezolucja w sprawie  ochrony i promocji flagi Unii.

Kolejne pismo jakie wpłynęło do Rady Gminy to  Uchwała Kolegium Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 12 czerwca 2018r. w  sprawie  badania zgodności z prawem uchwały Nr XXXVI/224/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 16 maja 2018r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pozezdrze- wskazano następujące nieprawidłowości w zapisie: „Upoważnia się Wójta do udzielenia poręczeń i gwarancji” zapisu takiego nie powinno się wstawiać do uchwały budżetowej.

Radca Prawny wyjaśniła, że Wójt zgodnie z ustawą  może dokonywać  takich poręczeń na podstawie  swojego zarządzenia. Uchwała ta została poprawiona.

Radna Żołondek K – poinformowała , że otrzymała pismo w sprawie  remontu gwarancyjnego drogi powiatowej w Kutach, droga ta jest już popękana w kilku miejscach.

Wójt  odnosząc się do wypowiedzi radnej Żołondek  odpowiedział, że gwarancja na drogę jeszcze nie minęła  a Zarząd Dróg powiatowych powinien sam dopilnować terminu przeglądu.

Radna R Podpirka zapytała się czy można złożyć jeszcze wniosek o dofinansowanie od Marszałka z małych grantów.

Wójt – odpowiedział, że już nie,  w tym roku wystąpiła gmina jeszcze o dofinansowanie dla sołectwa Jakunówko.

Radny Cudowski M zwracając się do Radnego Powiatu B Grabińskiego podziękowała za naprawioną studzienkę na ul. Pogodnej.

Radna K Żołondek poinformował, że należy zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych  aby obcinali krzaki przy drogach powiatowych bo ciężko jest się minąć dla pojazdów.

Pkt 9

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 2 lipca 2018r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu Gminy oraz przybyłym gościom. 

 

Zakończenie obrad – godz. 15:30

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                     

                                                                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                                                                                                                    /-/    Barbara Ginkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2018 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 909
08 listopada 2018 13:22 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)