Protokoły sesji VII kadencji

Protokół Nr XXXVII z dnia 4 czerwca 2018r.

Protokół Nr XXXVII

z obrad XXXVII (trzydziestej siódmej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia  04 czerwca   2018 roku  w godz. od 14:00 do 15:30

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Barbara Król

Sekretarz Gminy – Agnieszka Wierzchowska 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Radca Prawny 

 

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXXVII sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni Radni:

Kołosińska  Sylwia

Olszewski Adam Karol

Katarzyna Nowacka – przybyła na sesje o godz. 14.10

Pkt 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XXXVII posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 12

Pkt 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali proponowany porządek obrad  sesji, zaproponowała  wprowadzenie  uchwał:  jako pkt. 16  a) powołania doraźnej Komisji Statutowej,  oraz jako pkt. 16 e) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze, przesuwając  kolejne punkty  podejmowanych uchwał

 

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.    Powołanie Sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4.    Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.

5.    Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)    przewodniczącego Rady Gminy

b)    przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)     przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d)    przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e)    sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)     zapytania radnych do przekazanych informacji

6.    Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

7.    Złożenie rocznego sprawozdania z działalności  merytorycznej  i finansowej za rok 2017 Wójta Gminy Pozezdrze.

8.    Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-190/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2018r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Pozezdrze za 2017 rok.

9.    Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2017.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.

11. Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-320/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie  zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2017 rok.

12. Dyskusja  nad sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za 2017 rok.

14. Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium  z tytułu wykonania  budżetu za 2017 rok.

15. Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2017 rok dla gminy Pozezdrze”.

16. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   powołania doraźnej Komisji Statutowej,

b)   planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2018,

c)   wyrażenia zgody  na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli na terenie Gminy Pozezdrze w 2018r.,

d)   przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Pozezdrze”,

e)   przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze,

f)    maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych terenie  Gminy Pozezdrze,

g)   zasad usytuowania  na terenie  Gminy Pozezdrze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

h)   udzielenia  upoważnienia  p.o. Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,

i)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

j)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

17.  Zapytania i informacje.

18.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Pkt 4

Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokoły  były wyłożone na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się .

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XXXV sesji Rady Gminy.

 

Głosowanie:

Za – 11

Wstrzymujących się – 1

Przeciw – 0

Przyjęcie protokołu  z  XXXVI sesji Rady Gminy

Głosowanie:

Za – 12

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Pkt 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)       przewodniczącego Rady Gminy – Przewodnicząca Rady B Ginkowska poinformowała, że  w omawianym okresie pełniła dyżury w biurze rady oraz brała udział w posiedzeniu komisji Rewizyjnej.

b)       przewodniczącego Komisji Rewizyjne  - Przewodniczący Komisji P Roch poinformował, że komisja spotkała się  dnia 23 kwietnia w celu rozpatrzenia wykonania budżetu za rok 2017, 29 maja 2018r. w celu zapoznania się z tematyką  sesji.

c)       przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska – Przewodnicząca  Komisji E Krzyżewska poinformowała, że komisja spotkała się dnia 29 maja w celu omówienia tematyki sesji.

d)       przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych- z-ca Przewodniczącej Komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja spotkała się 29 maja w celu omówienia tematyki sesji.

e)       sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej:  - w załączeniu do protokołu

 

Godz. 14:10 – na obrady przybyła radna K Nowacka

 

f)        zapytania Radnych do przekazanych informacji: Wójt poprosił aby Radni przekazywali dla mieszkańców informacje w sprawie rezerwacji miejsc na cmentarzu szczególnie tam gdzie są groby bliskich.

 

Radny Łabacz R – zapytał się czy ktoś się zgłosił na przetarg do wykonania wjazdu na osiedle.

Wójt odpowiedział, że nikt.

Radny Cudowski M zapytał się  czy wiadomo  kiedy będzie robiona  ścieżka rowerowa.

Wójt odpowiedział, że został przesunięty termin realizacji , jest brak wykonawców.

 

Pkt 6

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że zgodnie z wnioskiem są naprawiane studzienki na ul. Pogodnej w Pozezdrzu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach.

 

Pkt 7

Złożenie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2017 Wójta Gminy Pozezdrze.

 

Wójt Gminy  poinformował, że w roku 2017 Gmina Pozezdrze osiągnęła dochody w wysokości 14 674 906,45 zł i zrealizowała wydatki na     kwotę 12 284 564,94 zł. W wyniku realizacji budżetu osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2 390 341,51 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła 1.457.800,94 zł.  Wypracowana nadwyżka roku 2017 rozdysponowana została na spłaty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2017 tj. 1.105.000,00 zł oraz po uzgodnieniu sald  należności i zobowiązań na wolne środki zasilające budżet roku 2018 w kwocie 2 696 241,51 zł. Spłacając w roku 2017 kwotę 1.105.000,00zł przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszono stan zadłużenia Gminy do kwoty 3.514.901,00 zł.

Ogółem wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych / zgodnie z zestawieniem bilansów podatków za rok 2017 wyniosły 3.563.208,62 zł, a za analogiczny okres 2016 3.555.431,39 zł /. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 54.066,00 zł, a skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym to 538,00 zł. W całym roku uzyskano wpływy z zaległych podatków na kwotę 54.976,50 zł.

Rok 2017 zakończono ze zobowiązaniami w kwocie 508.922,23 zł. w tym wymagalnymi w kwocie : 2.665,34 zł. Zobowiązania te powstały wskutek awarii systemu bankowego w ostatnim dniu roboczym roku 2017. Zostały spłacone w pierwszych dniach stycznia 2018 r. Z tego tytułu Gmina nie zapłaciła dodatkowych odsetek z tytułu realizacji płatności po terminie. Należności dla Gminy to kwota 1.064.135,47 zł z tego zaległości 1.020 950,17 zł, w tym zaległości podatkowe na kwotę 180. 654,90 zł. Większość zaległości stanowią kwoty należne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i samego funduszu alimentacyjnego.

W roku 2017 Gmina realizowała wydatki z Funduszu Sołeckiego na kwotę 172.970,74 zł z czego wprowadzono na środki trwałe zadania na kwotę 76.800,85 zł.

Rada Gminy w Pozezdrzu uchwaliła wydatki budżetu obejmujące udzielenie dotacji z budżetu dla zadań realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę  654.827,00 zł . W roku 2017 kwota realizowanych i wypłaconych dotacji wyniosła 648.003,44 zł  .

GOK-  244.050,00 zł . W roku 2016 przekazano kwotę  257.200,00 zł

GBP –  150.000,00 zł   W roku 2016 przekazano kwotę  145.000,00 zł

Stowarzyszenia –    11.000,00 zł   W roku 2016 przekazano kwotę    14.994,99 zł

Niepubliczne Przedszkole ,,Złota Rybka „ – 242.953,44 zł . W roku 2016 przekazano kwotę  154.587,02 zł.

Realizacja założeń budżetowych przebiegała w roku 2017 zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Pkt  8

 

Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-190/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 03 kwietnia 2018 roku  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2017 rok.

 

Przewodnicząca Rady odczytała opinię RIO w Olsztynie w sprawie  wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2017 rok.

 

Uchwała Nr RIO.VIII-0121-190/18Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 03 kwietnia 2018 roku .

Skład Orzekający RIO opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017rok wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego(w załączeniu do protokołu). 

Pkt 9 

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w Pozezdrzu   dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2017r.

 

Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Paweł Roch  – (w załączeniu do protokołu) Komisja Rewizyjna  w składzie:

Paweł Roch – Przewodniczący.

Ryszard Łabacz  – zastępca Przewodniczącego

Marzena Banaszak – Członek komisji

Mirosław Cudowski– Członek komisji

zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu i postanowiła, przedłożyć Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

 

Pkt 10

 

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej  przedstawił  Przewodniczący Komisji Paweł Roch:

Komisja Rewizyjna  w składzie:

Paweł Roch  – Przewodniczący.

Ryszard Łabacz  – zastępca Przewodniczącego

Mirosław Cudowski – członek komisji

Marzena Banaszak  – członek komisji

Działając na podstawie  art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm. ) wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze z tytułu wykonania budżetu za 2017r. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie  finansowe.

Pkt 11 

Przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-320/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2017 rok.

 

Przewodnicząca Rady odczytała opinię RIO w Olsztynie w sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2017 rok .

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-320/18  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 maja 2018 roku.     

Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Pozezdrze absolutorium za 2017 r.  (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 12

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania  budżetu  za 2017 r.   

 

Przewodnicząca Rady rozpoczęła dyskusję dot. przekazanego sprawozdania. Ponieważ jest to ostatnie, roczne sprawozdanie zatwierdzane przez obecną radę tej kadencji w procedurze poprzedzającej udzielenie absolutorium, odniosła się do początku kadencji i ówczesnych założeń. Podsumowując stwierdziła, że  w ciągu omawianego okresu udało się  zrobić wiele a przede wszystkim zredukować dług i wypracować nadwyżkę budżetową.

Radny Roch P – zapytał się  jak Wójt widzi zaplanowaną sprzedaż mienia gminnego w tym roku.

Wójt –  poinformował, że wiele  mówiło się o  wypracowanej nadwyżce, która jest przeznaczona również na spłatę długu oraz na zaplanowane inwestycje w roku 2018.   Wiadomo jak wyglądają przetargi  kwoty wykonania robót wzrosły prawie o 40%. Sprzedaż mienia gminnego w tym roku wynosi już około 380 tys zł. W tamtym roku wykonano wiele mniejszych inwestycji, dokonano remontu dróg, na początku wydawało się to niemożliwe.  Wspólnie z Radnymi  dbano o prawidłowe wykonanie budżetu za 2017r.  trudno powiedzieć jak będzie  w tym roku.

Radny Roch P – zapytał się czy przyszła  rozbudowa szkoły  nie  koliduje  z budową boiska.

Wójt – poinformował, że zostanie zostawiony kawałek  pasa na rozbudowę, a pomiędzy boiskiem i szkołą jest  jeszcze plac zieleni.

Radny Roch P stwierdził, że złotówka jest aktualnie słabsza więc budżet będzie musiał być pilnowany.

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

 

Stanowiska Komisji:

Komisja Rewizyjna-jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych - jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, i poprosiła o przeprowadzenie głosowania przez sekretarza obrad M. Kaczorowskiego.

Głosowanie :

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

Nieobecni Radni: Sylwia Kołosińska, Adam Olszewski

 

Uchwała Nr XXXVII/225/18Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za 2017r - w załączeniu do protokołu.

 

Pkt 14 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

 

Stanowiska Komisji:

Komisja Rewizyjna-jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych - jednogłośnie za projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, i poprosiła o przeprowadzenie głosowania sekretarza obrad .

 

Głosowanie:

Za – 12

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Nieobecni Radni :Sylwia Kołosińska, Adam Olszewski

 

Uchwała Nr XXXVII/226/18Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018t. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. – w załączeniu do protokołu

 

Przewodnicząca Rady pogratulowała Wójtowi uzyskania absolutorium.

Wójt podziękował Radnym  oraz pracownikom gminy  za bardzo dobrą współpracę, wsparcie i propozycje poprzez, które można było zrealizować budżet roku 2017. 

 

Pkt 15

Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2017 rok dla gminy Pozezdrze”.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że wszyscy Radni otrzymali wymieniony dokument. Rada Gminy wydaje opinię w tej sprawie.

Następnie zapytała się zgromadzonych radnych kto jest za pozytywną opinią i udzielenie dalszej rekomendacji dla GOPS.

Głosowanie:

Za- 13

Rada Gminy wydała pozytywną opinie na temat „Oceny  zasobów pomocy społecznej na 2017 rok dla gminy Pozezdrze”.

Pkt  16

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania doraźnej Komisji Statutowej,

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje:

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Radny Roch P  poinformował, że  po dyskusji na komisjach Rewizyjnej i Oświatowej zaproponowano aby  w skład komisji wchodziły następujące osoby:

Przewodnicząca Rady B Ginkowska

Radny Cudowski M

Radny Grabiński M

Radna Podpirka R

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały z w/w składem .

 

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Uchwała Nr XXXVII/227/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie  powołania  doraźnej Komisji Statutowejw załączeniu do protokołu 

 

b) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2018,

 

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Uchwała Nr XXXVII/228/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2018, - w załączeniu do protokołu

 

c)  wyrażenia zgody  na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli na terenie Gminy Pozezdrze w 2018r.,

 

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0 

Uchwała Nr XXXVII/229/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie  wyrażenia zgody  na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli na terenie Gminy Pozezdrze w 2018r.,- w załączeniu do protokołu  

d)     przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Pozezdrze”, 

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0 

Uchwała Nr XXXVII/230/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie  przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Pozezdrze”,  - w załączeniu do protokołu 

e) przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze,

 

Wójt – poinformował, że  Wojewoda Warmińsko – Mazurski  zawiadomił Gminę o podjęciu działań  zmierzających do wydania  zarządzenia zastępczego dotyczącego  wprowadzenia obszarów  udokumentowanych złóż  kopalin do studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Pozezdrze. Jeśli Gmina Pozezdrze nie  wykona studium to zostanie obciążona przez Wojewodę kosztami  sporządzenia studium, stąd przedstawiony projekt uchwały.

 

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Uchwała Nr XXXVII/231/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

 

f)  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych terenie  Gminy Pozezdrze,

 

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Uchwała Nr XXXVII/232/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych terenie  Gminy Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

 

g) zasad usytuowania  na terenie  Gminy Pozezdrze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Uchwała Nr XXXVII/233/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania  na terenie  Gminy Pozezdrze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – w załączeniu do protokołu

 

h) udzielenia  upoważnienia  p.o. Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Uchwała Nr XXXVII/234/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia  upoważnienia  p.o. Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu – w załączeniu do protokołu

 

i)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

 

Skarbnik Gminy B Król poinformowała, że wszystkie zmiany zostały omówione i przedstawione na posiedzeniach komisji.

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Uchwała Nr XXXVII/235/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022 – w załączeniu do protokołu

 

j)   zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

 

Komisje Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały:

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził  Sekretarz  obrad Radny M Kaczorowski:

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Uchwała Nr XXXVII/235/18 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018. – w załączeniu do protokołu 

Pkt 17

Zapytania i informacje .

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że wpłynęło Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały  Nr XXXV/215/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w  sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 roku, zostały uchylone zapisy w załącznikach do uchwały  dotyczące składanych oświadczeń: „świadomy odpowiedzialności  karnej za podanie  w niniejszym  oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego…..  „

Następnie podjęto dyskusję na temat oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu  oraz o tym,  iż pobór wody do Harszu jest z aglomeracji  Węgorzewskiej.  

Radny Łabacz R – przypomniał,  że kiedyś  były  dyskusja  o tym, że nie jest możliwe przyłączenia wody z  Harszu do Pozezdrza. 

Pkt 18

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXXVII Sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 04 czerwca  2018r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu Gminy oraz przybyłym gościom. 

 

Zakończenie obrad – godz. 15:30

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                 

 

                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                      /-/  Barbara Ginkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04-06-2018
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2018 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 982
26 lipca 2018 08:43 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)