Protokoły sesji VII kadencji

Protokół nr XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 16 maja 2018r.

Protokół Nr XXXVI

z obrad XXXVI (trzydziestej szóstej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 16 maja  2018 roku  w godz. od 14:30 do 15:25

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Barbara Król

Sekretarz Gminy – Agnieszka Wierzchowska 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

oraz zaproszeni goście : A.R.  Główna Księgowa  PGK Pozezdrze

Pkt. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXXVI sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni Radni:

Kołosińska  Sylwia

Olszewski Adam Karol

Pkt. 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XXXVI posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 13

Pkt. 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali proponowany porządek obrad. Zaproponowała wykreślenie pkt. 4 przyjęcie protokołu, ponieważ nie jest jeszcze przygotowany. Proponowaną zmianę poddała pod głosowanie: Za -13 .

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
  2. Powołanie Sekretarza obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      udzielenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o z siedzibą w Pozezdrzu,

b)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

c)       zmian w  budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

5. Zapytania i informacje.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Głosowanie:

Za- 13

Pkt. 4

Podjęcie uchwał w sprawie :

a)    udzielenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o z siedzibą w Pozezdrzu,

Radny R Łabacz – zapytał się  co będzie gdy do końca października PGK nie spłaci  kredytu

Wójt – odpowiedział, że wówczas mogą wystąpić o dalsze poręczenie kredytu.

Główna Księgowa  PGK – poinformowała, że wynikły duże potrzeby  aby dokonać remontu urządzeń wodnych.

Radny Roch P – stwierdził, że jest to nie duża  kwota kredytu, i PGK jeszcze nie ma odpowiednich finansów aby opłacać swoje zobowiązania.

Radny  Cudowski M – stwierdził, Radni  widzą te potrzeby.

Wójt – podkreślił również że są np. takie hydranty które z wierzchu wyglądają dobrze, a tak naprawdę okazuje się że jest on cały zerdzewiały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad M Kaczorowskiego.

Głosowanie ;

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 1

Uchwała Nr XXXVI/222/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 16 maja 2018r. w sprawie udzielenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o z siedzibą w Pozezdrzu - w załączeniu do protokołu

b)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2022,

Radny Roch P – zapytał się w sprawie wydatków na modernizację i planowane nasze inwestycje

M Oryńczak Kierownik  Referatu Urzędu Gminy Pozezdrze- odpowiedziała, że  są to zmiany dotyczące naszych inwestycji .

Skarbnik Gminy B Król -  poinformowała, że ponieważ zostało udzielone poręczenie kredytu  to WPF musi to uwzględnić.  Zostały zwiększone również wydatki na  rozbudowę szkoły. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały :

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

Uchwała Nr XXXVI/223/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022, - w załączeniu do protokołu

c)       zmian w budżecie  Gminy Pozezdrze na rok 2018,

Skarbnik Gminy B Król -  poinformowała, że zostały zwiększone wydatki na dofinansowania przedszkola, na opłaty za usługi wodne, te poniesione wydatki są zwracane  przez PGK,  została zwiększona kwota  na  ubezpieczenie  mienia gminnego, oraz na składki do stowarzyszeń. Została zwiększona kwota  na budowę  infrastruktury sportowej przy szkole, zwiększono kwotę  na zakup wyka szarki dla Gminy.

Wójt poinformował, że w tamtym roku  została  podpisana umowa z krajówką na wykaszanie poboczy, za pozyskane od nich pieniądze została zakupiona  kosiarka.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały :

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 1

Uchwała Nr XXXVI/224/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zmian budżecie  Gminy Pozezdrze na rok 2018 – w załączeniu do protokołu

Pkt. 6

Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że do Biura Rady wpłynął projekt  „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” złożony przez PGK Sp. z  o.o. w Pozezdrzu. Należy zapoznać się z projektem i wnieść ewentualne uwagi do dnia  18 maja 2018 r.

Radna K Żołondek  zapytała się czy   jest możliwe zamontowanie w Kutach progów zwalniających   

Wójt odpowiedział, że należy się zastanowić nad tym ponieważ mieszkańcy z ul. Wolności się skarżą że duże samochody mają duże obciążenie  i skaczą na progach co powoduje drganie mieszkań.  Wójt poinformował również, że  na szkołę  były przeprowadzane dwa przetargi  w tej chwili trzeci, na który nikt się nie stawił. 

Radna Fliszkiewicz E  zapytała się czy został złożony wniosek na  termomodernizację szkoły.

Wójt odpowiedział,  że wniosek będzie składany.  Został ogłoszony przetarg  na remont budynku dla PGK  został rozstrzygnięty przetarg na remont świetlicy w Harszu.  W tym tygodniu zostanie dostarczony sprzęt  z komputerami do urzędu. Do końca  czerwca  ma być  wykonany asfalt w Kutach i Cegielni Harsz.

Przewodnicząca Rady zapytała na jaki ostateczny cel zostaje przygotowywane studium do zagospodarowania starej Szkoły w Pozezdrzu.

Kierownik Referatu M Oryńczak – odpowiedziała, że na  działalność kulturalną.

Radny Cudowski M – zapytał się czy  idzie sprzedaż działek. 

Wójt – odpowiedział, że  tak aktualnie została sprzedana działka  za 202 tys zł.  Sprzedaży działek w tym roku dokonano na około 400 tys zł.

Radny Kaczorowski M – zasugerował, że cena sprzedaży działek podana przez  GUS jest inna, niż ceny wystawione przez Gminę.

Kierownik Referatu M Oryńczak – odpowiedziała, że  gmina nie  bierze  cen z GUS tylko  dane podane przez rzeczoznawców.

Radna E Fliszkiewicz – złożyła wniosek  o obkoszenie i sprzątnięcie  rowów  w kierunku Harszu – ul. 1 Maja  szczególnie strona lewa  od kościoła  do Harszu.

Przewodnicząca Rady – poinformowała Radnych, że do biura Rady wpłynęło pismo zawierające określenie stanu technicznego i zakresu niezbędnych robót w oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu,  przygotowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  w Pozezdrzu, który w ocenie Prezesa jest konieczny i niezbędny. Przewodnicząca poinformowała o najważniejszych punktach.  

Pkt. 7

Zamknięcie obrad sesji .

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXXVI Sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 16 maja  2018r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz przybyłym gościom. 

Zakończenie obrad – godz. 15:25

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                         

                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                     Barbara Ginkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16 maja 2018r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 947
14 czerwca 2018 09:46 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)