Protokoły sesji VII kadencji

Protokół z obrad XXXV sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Protokół Nr XXXV

z obrad XXXV (trzydziestej piątej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia   2018 roku  w godz. od 14:00 do 15:50

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Barbara Król

Sekretarz Gminy – Agnieszka Wierzchowska 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Pkt. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXXV sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni Radni:

Kołosińska  Sylwia

Ewa Fliszkiewicz

Marian Kaczorowski

Olszewski Adam Karol

Pkt. 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mirosława Cudowskiego,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XXXV posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 11

Pkt. 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali proponowany porządek obrad  sesji. Zaproponowała  wprowadzenie  do porządku obrad, jako pkt. 8  a)  projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pozezdrze, oraz w pkt. 8 b) projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 26 czerwca 2017r.w sprawie  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze.  Kolejne punkty zostaną odpowiednio przesunięte. Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
  2. Powołanie Sekretarza obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXIII  i XXXIV Sesji Rady Gminy.
  5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)     przewodniczącego Rady Gminy

b)     przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)      przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d)     przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e)     sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)      zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

7. Przyjęcie  sprawozdań  jednostek  organizacyjnych Gminy za 2017 rok.

– Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu ,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu,

- Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Pozezdrzu,

- Szkoły Podstawowej im.  Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Statutu Gminy Pozezdrze,

b) w sprawie zmiany  uchwały nr XXVI/147/17 rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 26 czerwca 2017r.w sprawie  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,

c) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pozezdrze,

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 roku,

e) wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie  powierzenia  Gminie Pozezdrze w roku 2018 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania  grobów i cmentarzy wojennych,

f) przekazania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie,

g) przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pozezdrze na lata  2018-2025,

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze,

i) zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018-2022,

j) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

9. Zapytania i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.                                                         Pkt.  4

Przyjęcie przez Radę protokołu z  XXXIII i  XXXIV Sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokoły były wyłożone na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się .

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.

Głosowanie:

Za – 11

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Pkt. 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)     przewodniczącego Rady Gminy: Przewodnicząca Rady B Ginkowska poinformowała, że w omawianym okresie  międzysesyjnym prowadziła dyżury w biurze rady oraz brała udział w posiedzeniu komisji Rewizyjnej  dnia  20 kwietnia 2018r.

b)     przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej :  Radny Paweł Roch poinformował, że  komisja spotkała się   20 kwietnia  2018r.  w celu zapoznania się i omówienia tematyki sesji.

c)      przewodniczącego Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska  - Radna Elżbieta Krzyżewska poinformowała,  że komisja spotkała się w dniach  27 i 28 marca 2018r. w celu objazdu dróg gminnych oraz dnia 20 kwietnia w celu  ustosunkowania się do tematyki sesji.

d)     Przewodniczącego Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych –  Radna Katarzyna Nowacka poinformowała, że w omawianym okresie komisja spotkała się w dniach 13 kwietnia 2018r. – wizyta w Niepublicznym Przedszkolu „Złota Rybka” w Pozezdrzu oraz dnia 20 kwietnia 2018r. spotkanie poświęcone tematyce sesji.

Sprawozdanie Wójta -    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w okresie od 05 marca 2017 – 23 kwietnia 2018 roku w zakresie spraw organizacyjnych:

  1. 1.       Wydano n/w Zarządzenia :

Nr 42/18w sprawie łącznego rozpatrywania petycji.

Nr 43/18 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Nr 44/18 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego  i objęcia udziałów w jednoosobowej spółce komunalnej- w przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółki z o. o. w Pozezdrzu.

Nr 45/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

NR 46/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

NR 47/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Jakunówko, gm. Pozezdrze.

 NR 48/18 w sprawie w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Jakunówko, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

 NR 49/18  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej  wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Jakunówko. gm. Pozezdrze.

NR 50/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do oceny i badania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ma zadanie ogłoszone pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego”.

 NR 51//18  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 roku.

NR 52/18 w sprawie ustalenia zakresu prac związanych z wdrożeniem w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE B (Dz. UE.L 119/1).

NR 53/18 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Pozezdrze na rok 2018.

 NR 54/18 w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobu komunalnego gminy Pozezdrze.

NR 55/18 w sprawie powołania i ustanowienia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

NR 56/18 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.

NR 57/18 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

NR 58/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018r.

NR 59/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pozezdrze.

NR 60/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pozezdrze.

 NR 61/18 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze.

NR 62/18 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze.

 NR 63/18 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

Nr 64/18 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

OBWIESZCZENIA

 NR 6/2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, budowa słupów energetycznych SN-15 Kv, budowa złącza kablowych SN-kV na działkach oznaczonych nr ewid. 2018, 255, 212/2, 235, 59/3, 2167, 236, 114, 221/1, 237, 219/3, 242, 220, 133 w obrębie Stręgielek i o nr ewid.145 w obrębie Przytuły, gm. Pozezdrze.

NR 7/2018 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze.

 NR 8/2018 w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze.

2. Uczestnictwo w spotkaniach:

 6 mar 2018  - Udział w spotkaniu z animatorami orlika w Pozezdrzu

- Udział w walnym zebraniu OSP Kuty.

   7 mar  2018  - Spotkaniu z p. P. E.

     8 mar  2018

- Udział w spotkaniu z Dyrektorem i  Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu

- Udział w spotkaniu z p. G. A odnośnie oświetlenia.

   9 mar 2017

-  Udział w Obchodach Samorządowego Dnia Sołtysa w Ostródzie.

  12 mar 2017

- Podpisanie umowy z PRD na remont drogi w Harszu.

   15 mar 2018

- Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie - GRA  KIEROWNICZA.

- 16 mar 2018

- Udział w uroczystościach przekazanie obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii 

- Udział w uroczystościach Powitania Komendanta Powiatowego Policji  w Węgorzewie

  20 mar 2018

- Udział w spotkaniu z uczniami wyróżnionymi w konkursie plastycznym.

   21 mar 2018

- Udział w spotkaniu z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pozezdrzu.

  - Udział w spotkaniu w sprawie Zarządzania Kryzysowego w Starostwie

Powiatowym w Węgorzewie.

-  Udział w spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w  Kruklance dotyczącym  budowy chlewni.

   22 mar 2018

- Udział w Walnym Zebraniu Członków LGD9

     23 mar 2018

- Udział spotkaniu z p. T.

- Udział w spotkaniu dotyczącym sytuacji kryzysowej na  nieutwardzonych

drogach gminnych i powiatowych w Pieniężnie.    

   26 mar 2018

- Udział w spotkaniu z p. M. w sprawie drogi.

- Udział w spotkaniu z Dyrektor Szkoły Podstawowej i prezesem

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

  27 mar 2018

- Udział w posiedzeniu Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska- objazd dróg gminnych.

- Udział w Posiedzeniu Zarządu LGD9 i LGR Wielkie Jeziora

Mazurskie w Węgorzewie.

  28 mar 2018

- Udział w posiedzeniu Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska- objazd dróg gminnych.

- Udział w widowisku „W blasku Zmartwychwstania” w Szkole

Podstawowej w Pozezdrzu.

  30 mar 2018

- udział w spotkaniu z p. Z. N.

  4 kwi 2018

- Udział konferencja nt. oceny stanu dróg gminnych i powiatowych Urząd

Wojewódzki w Olsztynie.

- Udział w zebraniu w miejscowości Pieczarki w sprawie budowy budynków

inwentarskich (kurników).

  6 kwi 2018

- Udział w spotkaniu z PRD w Gajewie.

10 kwi 2018

- Udział w grze decyzyjnej w Powiatowym Centrum Reagowania

Kryzysowego w Węgorzewie.

12 kwi 2018

- Udział w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w Węgorzewie.

- Udział w Walnym zebraniu  LGD9.

13 kwi 2018

- Udział w spotkaniu z p. S. B. w sprawie OSP Kuty

- Udział w spotkaniu z p. M. S. w sprawie OSP Harsz

- Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw

Socjalnych

  19 kwi 2018

- Udział w spotkaniu z p. Z.  w sprawie kurników.

  20 kwi 2018

- Udział w posiedzeniu Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska

- Udział w powiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pozezdrzu.

23 kwi 2018

- Udział w uroczystych obchodach Dnia Ziemi  pod hasłem „ Chrońmy nasz dom- Ziemię!” w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

- Udział w spotkaniu z p. L.  w sprawie Rajdu Polski.

Dowody osobiste - wnioski złożone o wydanie dowodu osobistego -  37

Działalność gospodarcza  (CEIDG) - zmiana wpisu – 3, - wykreślenie działalności  - 1

Ewidencja ludności

- zgłoszenie na pobyt stały - 10

- zgłoszenie na pobyt czasowy - 2

- wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego - 1

- wydane zaświadczenia o zameldowaniu - 24

- złożone  wnioski o udostępnienie  danych osobowych  - 16

- wydane decyzje administracyjne o wymeldowaniu z lokalu - 1

Urząd Stanu Cywilnego

- zarejestrowane akty zgonów – 2

- wydane odpisy aktów stanu cywilnego -37

- przyjęto 2 zapewnienia przedślubne

- przyjęto 1 protokół uznania ojcostwa dziecka urodzonego

- transkrypcja aktu zgonu – 1

Nadano -     2   -  numery porządkowe dla nieruchomości .

Sprawy kadrowe:

  1. Dnia 1 kwietnia 2018 roku na stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. ochrony środowiska   i inwestycji”  została zatrudniona Pani A. Z.
  2. Zgodnie z umową nr UMRP/18/0005 w sprawie organizowania robót publicznych zawartą w dniu 29.03.2018 r. na okres od dnia 1 kwietnia do 30 września 2018 r. na stanowisko robotnika gospodarczego zostały zatrudnione 3 osoby:
  3. Zgodnie z umową nr UmSTAZ/18/0029 od dnia 16 kwietnia do dnia 16 października 2018 roku na stanowisku archiwista zakładowy została zatrudniona jedna osoba.

Radny R Łabacz – zapytała się czy w tym roku będzie na terenie naszej Gminy przebiegał Rajd Polski.

Wójt – odpowiedział, że tak,  z ustaleń jakie są prowadzone z organizatorami wynika, że  na terenie naszej Gminy będą dwa odcinki rajdu.  Jeden odcinek na trasie  Giżycko, Soldany  drogami polnymi wyjazd ul Wolności i Słoneczna  w kierunku Wyłud. Kolejny etap będzie przebiegał przez Gębałkę  do Buder.  W tym roku ranga rajdu jest niższa są to eliminacje  mistrzostw Europy. Jest to również bardzo dobra promocja dla Gminy.

Przewodnicząca Rady  - zapytała się czy będą remontowane drogi przed Rajdem.

Wójt - odpowiedział, że będą robione te drogi,  które muszą być zrobione dla bezpieczeństwa  ludzi. 

Radny Sikorski T – poinformował, że dzięki temu rajdowi  Gmina Pozezdrze była  podawana w Rajdzie Portugalii.

Przewodnicząca Rady – zapytała się  jak wygląda  stan dróg  na dzień dzisiejszy w Gminie Pozezdrze.

Wójt – odpowiedział, że są na niektórych odcinkach uszkodzone  lub zapchane przepusty, wykonawcy remontu dróg mają oszacowań koszt  przełożenia przepustu. Są miejsca w których po porze deszczowej można utknąć na drogach, w bardzo złym stanie jest droga  w Wyłudach  do granicy Soldan.  Są również zalane drogi na Kolonii Pozezdrze.  Rozpoczynają się prace w newralgicznych punktach, ale istotnym jest również to aby właściciele działek  nie zasypywali przepustów. Często przyczyną  złego stanu dróg są  pojazdy, które się po nich poruszają, np.   mleczarnie, śmieciarki  czy również sami rolnicy ze swoimi maszynami

Radny Cudowski M – zapytał się jak wygląda sytuacja w Przedsiębiorstwie  Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu, ludzie skarżą się na złe odczyty liczników.

Wójt poinformował, że program do  fakturowania jest wdrażany i wszystkie faktury będą korygowane.

Radna Żołondek K – stwierdziła, że przewoźnicy z lasów również  niszczą drogi gminne.

Radny Cudowski M złożył wniosek  skierowany do powiatu w sprawie naprawy studzienki na ul. Pogodnej koło krzyża ,zapadnięta i załamany asfalt wkoło studzienki.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że już w tej sprawie zwracała się pisemnie do Zarządu Dróg w Powiecie  uzyskała odpowiedź, że studzienkę powinno naprawić nasze PGK.

Wójt  poinformował, że został ogłoszony kolejny przetarg na  rozbudowę szkoły  i boiska  przyszkolnego.

Przewodnicząca Rady zapytała się  co z wnioskiem w sprawie termomodernizacji Starej Szkoły. I czy pod kątem całej bazy  można tam przenieść GOK i Bibliotekę i czy nie będzie  konfliktu  z mieszkańcami.

Wójt – odpowiedział, że wniosek został uzupełniony, i planowane jest aby w tym budynku zostało zrobione całe centrum kultury, początkowo było planowane tam przeniesienie GOPS ale należało by zrobić windę dla osób niepełnosprawnych.

Radny Łabacz R – stanowczo złożył swój sprzeciw co do planowanych zamierzeń, przeniesienia GOK do starej szkoły,  zostanie zniszczone to co  dobrze funkcjonuje.

Sekretarz Gminy  A Wierzchowska – stwierdziła, że mieszkańcy tam są już przyzwyczajeni do dzieci.

Radny Cudowski M – zasugerował, aby dyskoteki i występy odbywały się na sali widowiskowej.

Radny Łabacz R  - powiedział, że młodzież zbiera się po południu koło GOK-U przychodzą grać na perkusji, czy śpiewać, jest głośno  

Wójt – poinformował, że budynek obecny GOK również będzie wymagał remontu a   pomieszczenia biurowe mają odpowiednią wysokość, na dzień dzisiejszy jest tam za nisko aby były biura.

Radny Grabiński M – zaproponował aby  zastanowić się dobrze nad tym co tam zostanie przeniesione, może jeszcze inne stowarzyszenia mogły by skorzystać z tych sal.

Wójt – zaproponował aby spotkała się komisja Oświaty Pani Sekretarz przedstawiciele GOK Biblioteki, GOPS oraz pracownicy Urzędu Gminy  i przedyskutować ponownie swoje propozycje. 

Pkt. 7

Przyjęcie  sprawozdań  jednostek  organizacyjnych Gminy za 2017 rok:

Przewodnicząca Rady poinformowała , że sprawozdania zostały przedstawione i omówione na komisjach, poprosiła więc o stanowiska Komisji:

– Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu :

Komisje stałe Rady Gminy w Pozezdrzu opowiedziały się jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  sprawozdanie :

Głosowanie :

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych : 

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu,

Komisje stałe Rady Gminy w Pozezdrzu opowiedziały się jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  sprawozdanie :

Głosowanie :

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych 

- Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Pozezdrzu,

Komisje stałe Rady Gminy w Pozezdrzu opowiedziały się jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  sprawozdanie :

Głosowanie :

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych 

- Szkoły Podstawowej im.  Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu,

Komisje stałe Rady Gminy w Pozezdrzu opowiedziały się jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  sprawozdanie :

Głosowanie :

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych

Przewodnicząca Rady ogłosiła  10 min. Przerwę.

Przerwa godz. 15:10

Koniec przerwy  godz. 15:20

Pkt. 8

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Zmiany Statutu Gminy Pozezdrze

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych

Uchwała Nr XXXV/212/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie zmiany Statutu Gminy Pozezdrze – w załączeniu do protokołu 

b)   w sprawie zmiany  uchwały nr XXVI/147/17 rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 26 czerwca 2017r.w sprawie  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych 

Uchwała Nr XXXV/213/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie zmiany  uchwały nr XXVI/147/17 rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 26 czerwca 2017r.w sprawie  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze – w załączeniu do protokołu 

c)       określenia zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pozezdrze 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych

Uchwała Nr XXXV/214/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pozezdrze – w załączeniu do protokołu 

d)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 roku, 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje:

Komisja Rewizyjna:  przewodniczący Komisji P Roch poinformował,  iż  4 radnych jest za projektem uchwały, 1 radny przeciw.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - przewodnicząca Komisji  E  Krzyżewska, poinformowała, że komisja opowiedziała się jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych – przewodnicząca Komisja K Nowacka poinformowała, że komisja jest za projektem uchwały

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały :

Głosowanie:

Za- 10

Przeciw –1

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych 

Uchwała Nr XXXV/215/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 roku – w załączeniu do protokołu

e)      wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie  powierzenia  Gminie Pozezdrze w roku 2018 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania  grobów i cmentarzy wojennych,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych 

Uchwała Nr XXXV/216/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie  powierzenia  Gminie Pozezdrze w roku 2018 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania  grobów i cmentarzy wojennych - w załączeniu do protokołu

f)      przekazania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych

Uchwała Nr XXXV/217/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie przekazania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie – w załączeniu do protokołu

g)      przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pozezdrze na lata  2018-2025,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych

Uchwała Nr XXXV/218/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pozezdrze na lata  2018-2025 – w załączeniu do protokołu

h)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 10

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 1

Nieobecnych 4 radnych 

Uchwała Nr XXXV/219/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki,  gmina Pozezdrze – w załączeniu do protokołu 

i)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018-2022

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych 

Uchwała Nr XXXV/220/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018-2022 – w załączeniu do protokołu 

j)        zmian w budżecie  Gminy Pozezdrze na rok 2018,

Wójt poinformował, że zmiany zostały omówione na komisjach, doszła zmiana do uchwały w sprawie dofinansowania samochodu dla PSP Węgorzewo. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje;

Przewodniczący Komisji  poinformowali, że komisje opowiedziały się  za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad  Radny Mirosław Cudowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych 

Uchwała Nr XXXV/221/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia  2018r.  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Pozezdrze na rok 2018 - w załączeniu do protokołu 

Pkt. 9

Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady – zapoznała Radnych z Oświadczeniem Rady Miejskiej w Giżycku  w sprawie  zapisów ustawy Prawo  Wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017roku w sprawie  wysokości jednostkowych stawek opłaty  rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami  oraz z pismem skierowanym do Rady Gminy od Posła na Sejm RP J Sachajko w sprawie podjęcia  przez  Radę Gminy  uchwały w  sprawie czasowego wstrzymania wypłat wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Wójt poinformował,  że Gmina Pozezdrze na dzień dzisiejszy  jest obowiązana odprowadzać do Izby Rolniczej  podatek, jest to około 10 tys zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 marca 2018r.  w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXXIII/202/18 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 29 stycznia 2018r. stwierdzono nieważność  uchwały w § 10 ust. 5.6 i 7.

Pkt. 10

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXXV Sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 23 kwietnia  2018r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu Gminy oraz przybyłym gościom. 

Zakończenie obrad – godz. 15:50

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                         

                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                  Barbara Ginkowska

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23 kwietnia 2018r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 865
14 czerwca 2018 09:39 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 09:27 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)