Protokoły sesji VII kadencji

Protokół Nr XXXIV z obrad XXXIV (trzydziestej czwartej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 05 marca 2018 roku

Protokół Nr XXXIV

z obrad XXXIV (trzydziestej czwartej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 05 marca   2018 roku  w godz. od 14:00 do 18:35

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Barbara Król

Sekretarz Gminy – Agnieszka Wierzchowska 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Pkt. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXXIV sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni:

Kołosińska  Sylwia

Olszewski Adam Karol

Pkt. 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XXXIV posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 13

Pkt. 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali proponowany porządek obrad  sesji, zaproponowała  wycofanie pkt. 4 ponieważ nie został jeszcze sporządzony protokół z obrad XXXIII sesji Rady oraz  o wprowadzenie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/204/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie  Gminy Pozezdrze, projekt uchwały proponuje  wprowadzić do porządku obrad jako pkt. 9  d, przesuwając pkt. zmiany w budżecie Gminy  Pozezdrze na 2018 rok jako pkt. 9 e.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4.Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Pozezdrze:

- spotkanie z Pełniącym Obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie,

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

5.Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku.

6.Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)przewodniczącego Rady Gminy

b)przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f) zapytania radnych do przekazanych informacji.

7. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     podziału Gminy Pozezdrze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

b)     podziału Gminy Pozezdrze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

c)      ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

d)     zmiany Uchwały Nr XXXIII/204/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie  Gminy Pozezdrze

e)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2018 rok.

10. Zapytania i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt. 4

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Pozezdrze spotkanie z:

Pełniącym Obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie Piotr Wysocki: poinformował, że  Policja w roku  2017  przeprowadziła  471 – postępowań przygotowawczych. Nastąpiła  tendencja wzrostowa co do wykrywalności przestępstw.

W 2017r.  wykonano 3014 służb patrolowych, dzięki większej ilości służb  patrolowych nastąpił  wzrost  wykrywalności  przestępstw.   Dokonano 2443 interwencje, 550 interwencji domowych, 83 osoby zostały  dowiezione  do wytrzeźwienia. Zatrzymano 102 dowody rejestracyjne  pojazdów oraz 63 prawo jazdy.  W 2017r. nałożono  ponad  400 mandatów oraz wystosowano 173 wnioski o ukaranie do Sądu z art. 119 za kradzież oraz zniszczenie mienia. Nałożono 468 mandatów za spożywanie alkoholu w niedozwolonym miejscu. Policja  interweniowała  551 razy  w zgłoszeniach do przemocy w rodzinie, stwierdzono 90 osób pokrzywdzonych  gdzie wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Policja w 2017r. zabezpieczała 3 imprezy masowe, oraz 17 zgromadzeń. U jednej osoby nieletniej  stwierdzono  stan po spożyciu alkoholu, w roku 2016 odnotowano 7 przypadków.  Policja  w roku 2017 przeprowadziła 314 spotkań z młodzieżą  i pedagogami.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: w roku 2017 odnotowano 18 wypadków, stwierdzono 19 rannych, jedna osoba poniosła śmierć. W Gminie Pozezdrze stwierdzono 3 wypadki w wyniku których  7 osób zostało rannych oraz 25 kolizji. Głównymi przyczynami wypadków  była prędkość oraz  udział zwierząt, przeważnie na trasie  Ogonki- Pozezdrze, Sztynort- Harsz, Kuty-Pozezdrze.

Bezpieczeństwo na wodzie: w roku 2017 odnotowano 106 pojedynczych służb na wodzie do tego celu są przeznaczone 3 łodzie oraz czterech  przeszkolonych policjantów  w tym celu. W roku 2017, 126 osób ukarano mandatami za kolizje na wodzie. Skierowano 6 wniosków do sądu, były kontrolowane również  miejsca  do wypoczynku. Na terenie powiatu węgorzewskiego są  przeznaczone dwa miejsca do kąpieli  Kal i plaża w Węgorzewie w innych miejscach  kąpiel odbywa się  na  własne ryzyko.

Radny Roch P – zapytał się,  co w przypadku gdy  jest pole biwakowe  z dostępem do wody, czy musi być tam ratownik.

Pełniący Obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie Piotr Wysocki odpowiedział, że jeśli jest miejsce udostępnione do kąpieli to również powinien być ratownik.

Najważniejsze priorytety na rok 2018  do zrealizowania przez KPP Węgorzewo to:

Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – zniesienie barier obawy przed policją, można  swojego dzielnicowego z danej miejscowości  znaleźć poprzez aplikację, zorganizowane są punkty  przyjęć interesantów  w  gminach.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - możliwość zgłaszania wszelkich zagrożeń oraz niebezpiecznych miejsc.  W roku 2017 zostało potwierdzonych 63% zgłoszeń udzielonych  przez obywateli.

Zabezpieczenie Sezonu letniego.

Poprawa  bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Dobra współpraca z samorządami poprzez  spotkania z sołtysami.

Wójt korzystając z okazji  podziękował  za bardzo dobrą współprace z dzielnicowy Panem Andrzejem Golińskim za jego bardzo dobrą służbę na terenie Gminy Pozezdrze. Starszy aspirant  Andrzej Goliński wykazuje się bardzo dobrą znajomością naszego społeczeństwa  jest obecny zawsze na spotkaniach z sołtysami, wykazuje bardzo dobrą współprace z szkołą czy innymi instytucjami działającymi na terenie Gminy Pozezdrze. Na ten rok dzielnicowy Gminy Pozezdrze postanowił swoje działania skupić na walce z psami wałęsającymi się po gminie Pozezdrze.

Radna E Fliszkiewicz - zapytała się jaki jest aktualnie stan zatrudnienia w KPP Węgorzewo i czy są wolne wakaty. 

Pełniący Obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie Piotr Wysocki: odpowiedział, że aktualnie są 62 etaty oraz 7 wakatów.

Przewodnicząca Rady podziękowała za złożone informacje udzielając następnie głosu dla Komendanta PPSP w Węgorzewie.

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie Paweł Mickiewicz poinformował, że  aktualnie jest zatrudnionych 47 osób  oraz są 3 wakaty. Kandydaci często podczas trwania konkursu nie przechodzą testów sprawnościowych. Kryteria i wymogi naboru wynikają z Rozporządzenia MSWiA, a kwestie sprawności fizycznej są ściśle przestrzegane. 

W roku 2017 odnotowano następujące zdarzenia na terenie powiatu Węgorzewskiego:

Pożary- 116, miejscowe zagrożenia – 510, fałszywe  alarmy – 13, ogólna liczba zdarzeń to  639.

W Gminie Pozezdrze  odnotowano 105 zdarzeń.  Interweniowano w 7 pożarach sadzy, 8 – trawy i nieużytki, 2 pożary samochodów, 1 – dom.  Jednym z większych niebezpieczeństw jakie odnotowano na Gminie Pozezdrze było zapalenie się  butli z acetylonem  w gorzelni Pozezdrze. Gdyby nastąpiło duże nagrzanie butli wówczas należało by ewakuować  mieszkańców  w promieniu 20 metrów.  Straż powinna karać  sprawców pożarów sadzy w kominach. Należy regularnie czyścić komin 1 raz na kwartał. Odnotowano 8 interwencji związanych z zalaniem piwnic. OSP z Gminy Pozezdrze interweniowało  321 razy, w tym: OSP Pozezdrze 42 interwencje ( dwa wyjazdy poza teren Gminy), OSP Kuty – 22 interwencje, OSP Harsz 35 interwencji ( 4 wyjazdy poza teren Gminy).

PPSP w Węgorzewie współpracuje z Wojskową Strażą Pożarną,  która interweniowała 25 razy.  Oprócz tego  nawiązana jest stała współpraca z policją, pogotowiem i strażą miejską.  PPSP przeprowadzała akcje  ratownicze na lodzie np. załamanie się lodu pod samochodem. Doszło do zapalenia samochodu, który spowodował zapalenie się skrzynki gazowej. Najwięcej interwencji  jest w okresie letnim i tak np.  Straż interweniowała  w ciągu jednego dnia 13 razy była to nawałnica sierpniowa.  OSP Pozezdrze brało udział w akcji  zalania oczyszczalni ścieków  w Kamionku Wielkim.

Ogólnie straż pożarna z swoich akcji odnotowała 34 osoby ranne. PPSP brało udział w akcji  przewrócenia się jachtu z 5 osobami na pokładzie, jedna osoba uwięzła pod wodą należało ją ratować  spod wody.  PSP przeprowadza szkolenia dla OSP i tak w 2017r. zostało przeszkolone dwie osoby z OSP Pozezdrze, 3 OSP Kuty.  Ponadto straż pożarna uczestniczy w pogadankach w szkołach  z dziećmi  i radami pedagogicznymi. Organizowane są konkursy plastyczne dla dzieci w roku 2017   z Gminy Pozezdrze wpłynęło 16 prac  plastycznych. 27 marca 2018 roku  odbędzie się turniej wiedzy pożarniczej dla szkół z powiatu Węgorzewskiego. Aktualnie nie ma zmian w  pojazdach znajdujących się w PPSP są to 4 samochody, które mieszczą się w normach. W roku 2017 najwięcej pieniędzy trafiło do Gminy Pozezdrze, najwięcej pieniędzy zostało ukierunkowanych na remont remizy  w Pozezdrzu, 3100 zł otrzymało OSP Kuty na doposażenie w sprzęt. Ponadto OSP same pozyskują  środki i tak np. OSP Harsz  otrzymało wygraną w konkursie na najlepszą OSP w wysokości 2 tys zł, dokonali oni również zbiórkę złomu  z którego pozyskali 1 800 zł. Aktualnie OSP Pozezdrze potrzebuje nowego samochodu jako wkład własny gmina Pozezdrze zadeklarowała 150 tys zł.

Radny Sikorski T zapytał się kiedy można wzywać straż pożarną do owadów.

Komendant PPSP odpowiedział, że wówczas gdy stanowi to zagrożenie dla dzieci i osób z ograniczonym poruszaniem się. Jeśli są inne czynniki, wówczas należy wzywać prywatne firmy zajmujące się usuwaniem owadów. 

Wójt -  poinformował, że wspólne działania  z PPSP występują na wielu płaszczyznach. Prewencja, nauka i praktyka  wymusza pewne  mechanizmy zachowania w sytuacjach zagrożenia. Praca i umiejętne przekazanie informacji dla dzieci, jak działać w sytuacjach zagrożenia przynosi duże  korzyści. Dzieci wiedzą lepiej niż dorośli gdzie zadzwonić  i jak się zachować  w chwili zagrożenia czy wypadku. Współpraca z PPSP jest bardzo dobra pracownicy jednostki  zawsze przyjeżdżają i omawiają zaistniałe  sytuacje na terenie Gminy Pozezdrze. Jednym z mankamentów jest to, iż należy  zmienić sposób  przyznawania samochodów dla OSP. Samochody OSP Gminy Pozezdrze są stare więc w związku z tym ponoszone są ogromne koszty z naprawą tych samochodów. Jednostka OSP w Pozezdrzu jest w KSR, powinna mieć sprzęt gotowy do wyjazdu, znajdujemy się również pomiędzy Węgorzewem a Giżyckiem więc dojazd naszyj jednostki może być szybszy co pozwoli na zmniejszenie zagrożenia.

Komendant PPSP odpowiedział, że PPSP zawsze przyjedzie do Gminy Pozezdrze na każde wezwanie, a zgodnie z ustawą  wyposażenie w sprzęt to zadanie własne Gminy.

Przewodnicząca Rady podziękowała za udzielenie wyczerpujących informacji na temat działań PPSP i OSP na terenach powiatu Węgorzewskiego i Gminy Pozezdrze w roku 2017.  Następnie udzieliła głosu dla  Przewodniczącego Zarządu  Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku Pana  Wojciecha Ogłuszka.

Pkt. 5

Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku.

Przewodniczący MZMGOW Ogłuszka – poinformował, że od 1 stycznia 2018r.  jest nowy system  zbiórki odpadów z podziałem na papier, plastiki, szkło i odpady BIO. Zmieniły się zasady wyposażenia  nieruchomości w pojemniki, rozdawane są worki do segregacji, nastąpiła zmiana w opłatach za odpady. Wszystko jest ukierunkowywane w selektywną  zbiórkę  odpadów.

Radny Roch P – zapytał się  jaka jest opłata w przypadku jeśli osoba  ma własny kompostownik i sortuje śmieci.

Przewodniczący MZMGOW W Ogłuszka – odpowiedział, że 10 zł od osoby. W przypadku  braku  selektywnej zbiórki odpadów opłata jest 24 zł od osoby. Jeśli odpady są segregowane powinno być pięć pojemników.  Zaobserwowano,  iż w domkach jednorodzinnych lepiej funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów. Odbieranie popiołu występuje raz w miesiącu, należy samemu zgłosić się po  pojemnik na popiół. Nastąpił 100% wzrost odbioru szkła, bardzo dobre są również wyniki odbioru papieru. Odbiorem plastików na naszych terenach zajmuje się jeszcze  prywatny przedsiębiorca.    

Wójt zapytał się  czy już wiadomo co z wnioskami  na usuwanie azbestu.

Przewodniczący MZMGOW W Ogłuszka – poinformował, że związek  ogłosił  nabór wniosków na likwidację azbestu. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami przystąpił do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla  gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (Gmina Banie Mazurskie, Gmina Budry, Gmina Giżycko, Miasto Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Orzysz, Gmina Pozezdrze, Miasto i Gmina Ryn, Gmina Srokowo, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy).Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji: do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca. Związek zadecydował, że  zaciągnie kredyt na dofinansowanie wniosku, a odsetki będą spłacane  ze składek,  które  wpłacają Gminy należące do Związku. Od 7 marca do 21 marca  rozpocznie się etap zbierania  wniosków. 21-28 marca nastąpi weryfikacja wniosków, 31 marca  to ostateczny termin złożenia wniosku do WFOŚiGW.

Przewodnicząca Rady zapytała się przez jaki okres będą dawane worki, zwróciła uwagę również na to iż worki się rwą. 

Przewodniczący MZMGOW W Ogłuszka – odpowiedział, że system workowy będzie  prowadzony przez trzy lata, a na szkło są grubsze worki.

Wójt – poinformował, że  worki się nie zmienią i ich jakość bo  dostawca worków został wyłoniony w przetargu.

Przewodniczący MZMGOW W Ogłuszka – przypomniał, że worki muszą być zawiązane, ale również każdy mieszkaniec może sam przywieźć  odpady do PSZOK-U

Radny M Grabiński zapytał się  jaka jest cena za odpady w przypadku lokali wielorodzinnych, i jaka cena jest dla przedsiębiorców.

Przewodniczący MZMGOW W Ogłuszka – odpowiedział, że cena  za śmieci jest taka sama,  dla  lokali domów wielorodzinnych, nastąpiła obniżka  dla przedsiębiorców.

Radny Kaczorowski M – zapytał się czy rolnicy mogą oddawać odpady foliowe.

Przewodniczący MZMGOW W Ogłuszka – poinformował, że  to nie są odpady  komunalne, worki foliowe i siatka  są związane z produkcją rolniczą, są one zbierane selektywnie, ale nie mają odbioru. Są to odpady poprodukcyjne.

Kierownik Keferatu M Oryńczak – poinformowała, że PSZOK w Węgorzewie  nie chciał przyjąć okien.

Radny Grabiński M – zaproponował, że może w przyszłości jeśli firma, która  ma postawione kosze na odpady PET na terenie naszej Gminy zrezygnuje z ich odbioru, to wówczas będzie można postawić  kosze przez ZUOK do plastików. I czy to będzie darmowe.

Przewodniczący MZMGOW W Ogłuszka- odpowiedział, że tak to będzie za darmo. Gdyby ZUOK uzyskał odpowiedni wskaźnik wówczas można by było postawić własne pojemniki na plastiki. Nawiązując do odbioru okien, Węgorzewo ma obowiązek odebrania  śmieci przywiezionych z Gminy Pozezdrze.

Przewodnicząca Rady podziękowała za udzielone informacje dla Pana Wojciecha Ogłuszka Przewodniczącego Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku. Następnie ogłosiła 10 min przerwę -16.20

Koniec przerwy 16:30

Radna Nowacka Katarzyna i Żołondek Krystyna opuściły obrady sesji. 

Pkt. 6

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy – Przewodnicząca Rady poinformowała, że brała udział w zebraniu wiejskim w Pieczarkach  11 lut 2018r. w sprawie planowanej inwestycji dot. Budowy kurników w Pieczarkach, natomiast dnia 02 marca 2018r. uczestniczyła w posiedzeniu komisji Rewizyjnie i Oświaty  związanym z tematyką sesji.                  

b)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Radny Paweł Roch poinformował, że komisja odbyła posiedzenie dnia 02 marca 2018r. które było związane z tematyką sesji.

c)    przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska – Radna Elżbieta  Krzyżewska poinformowała, że komisja odbyła spotkanie dnia 26 lutego 2018r. które było związane z tematyka XXXIV sesji Rady Gminy.

d)   przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych – Radna Ewa Fliszkiewicz poinformowała, że komisja spotkała się 02 marca 2018r.  w celu omówienia tematyki sesji oraz zajęła się analizą  projektów uchwał związanych z XXXIV sesją Rady Gminy w Pozezdrzu.

e)   sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej - Wójt poinformował, że sprawozdania z poszczególnych referatów zostaną dołączone do protokołu w celu zapoznania się. 

 1. 1.       Wydano n/w Zarządzenia :
 • Nr 17/18 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie

Pozezdrze w 2018 roku.

 • Nr 18/18w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klasach pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze.
 • Nr 19/18 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
 • Nr 20/18 w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej.
 • NR 21/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze.
 • NR 22/18 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • NR 23/18 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze gm. Pozezdrze.
 • NR 24/18w sprawie ustalenie ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • NR 25/18w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • NR 26//18w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Wyłudy, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • NR 27/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie znaku graficznego – logo do identyfikacji wizualnej Gminy Pozezdrze.
 • NR 28/18 w sprawie powołania pełnomocnika-koordynatora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • NR 29/18w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pozezdrzu.
 • NR 30/18w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
 • NR 31/18 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników

Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

 • NR 32/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do oceny i badania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ogłoszone pod nazwą” Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego”.
 • NR 33/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • NR 34/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2018 rok.
 • NR 35/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 1 lutego 2018r. W sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
 • NR 36/18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i inwestycji w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • NR 37/18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i archiwum w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • NR 38/18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i oświaty w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • NR 39/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/18 Wójta Gminy w Pozezdrzu a dnia 26 stycznia 2018r.
 • Nr 40/18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/18 Wójta Gminy w Pozezdrzu z dnia 15 lutego 2018r.
 • Nr 41/18 w sprawie upoważnienia pracownika do delegowania Wójta Gminy Pozezdrze.

OBWIESZCZENIA

 • NR 5/2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej Nn wraz ze złączemkablowo - pomiarowym na działce o nr ewidencyjnym 308, 311/1,1230, 2236/3, 2237 w obrębie Harsz, gm. Pozezdrze.

2. Uczestnictwo w spotkaniach:

30 sty 2018

- Udział w spotkaniu z Panem Zdzisławem Brzozowskim.

- Udział w posiedzeniu Komisji Alkoholowej.

5 lut  2018

- Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii notarialnej Józefy Tomaszewskiej- Czerwonki.

-  Udział w Posiedzeniu Rady Powiatu Warmińsko - Mazurskiej IzbyRolniczej.

6 lut  2018

- Udział w spotkaniu ze strażakami w OSP Pozezdrze.

7 lut 2017

- Udział Gali" Mistrz Sportu 2017".

8      lut 2017

- Udział w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa powiatu.

9      lut 2018

- Udział spotkanie Panią Anną Niedzwiecką.

11 lut 2018

-Udział wzebraniu w sprawie planowanej inwestycji dot. Budowy kurników w Pieczarkach.                    

13 lut 2018

-Udział w Radzie nadzorczej w PGK Pozezdrze.

- Udział w posiedzeniu Komisji alkoholowej.

14   lut 2018

- Udział w spotkaniu Arkadiuszem Górnym dot. budowy budynków inwentarskich (kurników) w miejscowości Pieczarki.

16   lut 2018

- udział w spotkaniu z sołtysami Gminy Pozezdrze.

19   lut 2018

-Udział w spotkaniu w Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie dotyczącego podsumowania rocznego

21 lut 2018

-Udział w spotkaniu z telewizją TVP Olsztyn dot. budowy budynków inwentarskich (kurników) w miejscowości Pieczarki.

- Udział w spotkaniu z Panem Janczewskim Leszkiem.

26 lut 2018

- Udział spotkaniu z Panem Wojciechowskim Mirosławem projektantem boiska

- Udział w posiedzeniu  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z kołami łowieckimi i  KPP, KPPSP w Węgorzewie.

27 lut 2018

- Udział w posiedzeniu MZMGO

- Pożegnanie emerytów Pani Krystyny Piotrowskiej i Pani Ewy Topolewskiej.

28 lut 2018

- Podpisanie umów LGR w Wilkasach

- Udział w walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Harsz.

1 mar 2018

- Udział w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu pt. „Cyfrowe Mazury”

- Udział w walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Pozezdrze.

2 mar 2018

- Udział w spotkaniu z Panem prezesem Pawłem Pytlem ZUK w Węgorzewie

- Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Oświaty.

DOWODY OSOBISTE

- wnioski złożone o wydanie dowodu osobistego -  47

DZIAŁALNOŚĆ      GOSPODARCZA    (CEIDG)

- wpis do CEIDG  - 2

- zmiana wpisu - 6

EWIDENCJA     LUDNOŚCI

- zgłoszenie na pobyt stały - 4

- zgłoszenie na pobyt czasowy - 2

- wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego - 2

- wydane zaświadczenia o zameldowaniu - 17

- złożone  wnioski o udostępnienie  danych osobowych  - 17

URZĄD    STANU     CYWILNEGO

- zarejestrowane akty zgonów - 2

- wydane odpisy aktów stanu cywilnego – 19

Nadano 1 numer porządkowy dla nieruchomości .

Wójt poinformował zebranych Radnych, iż z dniem 1 marca  2018r. na stanowisko sekretarza Gminy  została powołana  Pani Agnieszka Wierzchowska. Istotną sprawą jest toczące się  postępowanie w sprawie budowy kurników w Pieczarkach. Wójt podkreślił, że za każdym razem  o podjętych  działaniach jest informowany sołtys wsi Pieczarki. W październiku 2017r. do Wójta  zgłosili się inwestorzy  z informacją, że  zamierzają budować kurniki na terenie Pieczarek. Wójt odpowiedział im, że  może nastąpić  duży opór społeczeństwa z Pieczarek, ponieważ mieszkańcy mogą być niezadowoleni z takiej inwestycji. Zaproponował wówczas  aby pomyśleli o zmianie lokalizacji proponując działki gminne  na pograniczu Wyłud a Soldan, są to duże działki  z daleka od osad gospodarczych.  Odpowiedzieli dla Wójta, że się zastanowią, jednak 22 grudnia 2017r.  wpłynął wniosek  o budowę  4 kurników w miejscowości Pieczarki. Od tego momentu rozpoczęła się od strony mieszkańców Pieczarek mobilizacja i przeciwdziałanie  budowy kurników. Zawiązało się stowarzyszenie, które  zawnioskowało aby być strona w postępowaniu, wpływają również wnioski od osób posiadających tam działki oraz  już wydane pozwolenia na budowy domów. Do Wójta dotarła również telewizja regionalna, która chciała znać jego stanowisko.

Wójt podkreślił, że interes społeczny jest dla niego bardzo ważny. Mieszkańcy obawiają się jak będzie wyglądał odbiór  obornika, oraz to że jest to teren Natury 2000, a w głębi lasu znajduje się otulina Natury 2000.  Między czasie stowarzyszenie  opracowało kontr raport. Instytucje do których Wójt wysłał zapytania o opinie w sprawie budowy kurników, wysłały pisma w sprawie przedłużenia  rozpatrzenia sprawy. Skoro zostały przesunięte  terminy wydania opinii to czyli bacznie się temu przyglądają.  Z różnych stron Polski wpływają uwagi i obawy od ludzi o dewastację natury i degradację środowiska, jak również i o ochronę dla zwierząt tam przemieszczających się. Wójt poinformował również , że aktualnie w sejmie  jest  procedowana  ustawa o  odorach i  zapachach.

Następnie Wójt poinformował, że zostały ogłoszone przetargi na   sprzedaż działek rolnych jak również na  rozbudowę szkoły, niestety złożone oferty  przekroczyły wartość podaną w kosztorysie, najtańsza oferta przekroczyła tą wartość prawie o 600 tys zł. Przetargi zostały unieważnione. Generalnie inwestycje zbiegają się przeważnie pod koniec   kadencji. Ale również  brakuje wykonawców na inwestycje, ponieważ  nagromadziły się one w wielu gminach. Nie wiadomo jeszcze co będzie z naszymi małymi inwestycjami np. sala GOK, czy  droga na Nowy Harsz.  

f)       zapytania radnych do przekazanych informacji:

Przewodnicząca Rady- zapytała się jak działa system  rozpisywania faktur w przedsiębiorstwie.

Prezes PGK  Z Cherek  odpowiedział, że  aktualnie  jest przygotowywany przetarg na program do fakturowania. Ludzie zgłaszają pomyłki w otrzymanych fakturach i na pewno wcześniej  będą  spisywane stany liczników.   Zdarzają się problemy z przejęta  siecią wodno kanalizacyjna jak np.  rozerwana rura w Stręgielku, problem z pompą w Harszu. Pracownicy, którzy zostali przejęci  z ZUK wykazują się  bardzo dużą aktywnością i pomysłowością  zawodową.

Pkt. 8

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2017.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że sprawozdanie  Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, ponadto Pani Sekretarz  udzieliła informacji w sprawie  realizacji programu na posiedzeniach komisji.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Pkt. 9

Podjęcie uchwał  w sprawie :

a)      podziału Gminy Pozezdrze na okręgi wyborcze, ustalenia ich  granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Przewodnicząca Rady – poprosiła o stanowiska komisji

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca  Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad Radny M Kaczorowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecni Radni: A Olszewski, S Kołosińska, K Nowacka, K Żołondek

Uchwała Nr XXXIV/207/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 05 marca 2018r.  w sprawie  podziału Gminy Pozezdrze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  – w załączeniu do protokołu

b)     podziału Gminy Pozezdrze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

Przewodnicząca Rady – poprosiła o stanowiska komisji

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca  Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad Radny M Kaczorowski.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecni Radni: A Olszewski, S Kołosińska, K Nowacka, K Żołondek

Uchwała Nr XXXIV/208/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 05 marca 2018r.  w sprawie  podziału Gminy Pozezdrze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – w załączeniu do protokołu

c)      ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Przewodnicząca Rady – poprosiła o stanowiska komisji

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca  Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad Radny M Kaczorowski.

Głosowanie:

Za - 11

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecni Radni: A Olszewski, S Kołosińska, K Nowacka, K Żołondek

Uchwała Nr XXXIV/209/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 05 marca 2018r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – w załączeniu do protokołu

d)     zmiany Uchwały Nr XXXIII/204/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie  Gminy Pozezdrze

Przewodnicząca Rady – poprosiła o stanowiska komisji

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca  Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad Radny M Kaczorowski.

Głosowanie:

Za - 11

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecni Radni: A Olszewski, S Kołosińska, K Nowacka, K Żołondek

Uchwała Nr XXXIV/210/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 05 marca 2018r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/204/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie  Gminy Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

e)      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2018 rok,

Przewodnicząca Rady – poprosiła o stanowiska komisji

 

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca  Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad Radny M Kaczorowski.

Głosowanie:

Za - 11

Przeciw- 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecni Radni: A Olszewski, S Kołosińska, K Nowacka, K Żołondek

Uchwała Nr XXXIV/211/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 05 marca 2018r.  w sprawiezmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2018 rok – w załączeniu do protokołu

Pkt. 10

Zapytania i informacje.

Wójt poinformował, że tak jak i w tamtym roku do końca nie wiadomo czy budżet zostanie  zrealizowany, aby osiągnąć wszelkie założenia należy uzyskać  odpowiednie dochody. Na dzień dzisiejszy nie wpłynęły jeszcze  żadne  oferty na sprzedaż działek. Każdy większy wydatek wiąże się z zwiększeniem deficytu, nie wiadomo co będzie z  inwestycjami, należy bacznie przyglądać się każdej złotówce.

Przewodnicząca Rady – odczytała Rozstrzygnięcie Nadzorcze dotyczące podjętej uchwały Nr  XXXIII/204/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze. Poinformowała, że  wpłynęło pismo od Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości i Suwerenności w Węgorzewie w sprawie  dołączenia  do grona  osób propagujących ideę budowy pomnika poprzez wsparcie  finansowe.

Radny Kaczorowski M – zapytał się dlaczego faktury są nie podpisane za wodę i ścieki.

Prezes PGK Z Cherek  - poinformował, że nie ma takiego obowiązku podpisywania faktur. PGK nie otrzymało jeszcze  wszystkich danych  od ZUK w Węgorzewie.

Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu dla Pana Janusza Zawrotnego Prezesa Stowarzyszenia w Pieczarkach.

J. Zawrotny  poinformował, że w Pieczarkach inwestor posiada ziemię, z którą nikt nie graniczy i nie może występować jako strona gdyż jest tam droga w związku z tym zawiązało się stowarzyszenie aby reprezentować interesy mieszkańców. Polska nie ma opracowanych  przepisów dotyczących odoru i fetoru jaki jest wydzielany przez  fermy. W ostatnim czasie w Polsce nastąpił bardzo duży  rozwój ferm.

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że te kwestie są znane dla Rady i były już omawiane, zapytała więc o co wnioskuje stowarzyszenie. 

J Zawrotny – zaproponował, aby Gmina przystąpiła do stworzenia planów zagospodarowania przestrzennego  dla miejscowości Pieczarki na niewielki teren około 12 działek.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, że to wymaga rozmowy z urbanistami oraz poniesienia wydatków.

J Zawrotny – podziękował Radzie Gminy za podjęta uchwałę  w sprawie poparcia ich petycji.

A Jarczak – stwierdził, że wie iż sporządzenie planów jest kosztowne, ale posiłkują się  doświadczeniami z innych gmin. To jest jedyna szansa do zatrzymania inwestycji. Ta inwestycja ma przebiegać w miejscu gdzie Urząd Gminy w Pozezdrzu inwestuje w realizację pętli  rowerowej. Proszą więc o wsparcie ich inicjatywy i zaangażowanie się. Inwestor planuje rozpocząć takie inwestycje w innych miejscach np. Upałty czy Antonowo. Pieczarki są najbliższą miejscowością koło Gminy Giżycko. Dlatego prośba aby się zaangażowali wszyscy w akcję protestacyjną. Pan Jarczak stwierdził, że przeglądał kilka stron internetowych gdzie Przewodniczący Rady Gminy, Wójtowie angażują się bardzo w akcję protestacyjne.  Na zebraniu w Pieczarkach był Pan Wójt, Pani Przewodnicząca, pracownik Urzędu Gminy, Radni. Wszystkie wypowiedziane słowa na zebraniu powodują wrażenie, że Gmina zniechęca mieszkańców Pieczarek do protestów.  To nie jest tylko obawa mieszkańców, ale również i Przewodniczącego Rady Gminy, obawa Wójta. To mieszkańcy Pieczarek powinni spierać Gminę. Zdaniem stowarzyszenia gmina nie robi nic, aby zapobiec powstaniu inwestycji. Jeśli taka inwestycja powstanie to się wszystko zatrzyma. Najpierw powstały domki rekreacyjne, teraz powstają domy jednorodzinne. Tutaj wracają mieszkańcy, którzy wyjechali, wracają ich dzieci. Pieczarki się rozwijają, dlatego prośba do Państwa  Radnych o pomoc. Wiadomo, że taka szansa istnieje. Inne Gminy, inne miejscowości, które walczą z kurnikami uchwalają plany zagospodarowania przestrzennego. Doprowadzają do wprowadzenia tego planu i opóźniają inwestycje swoimi decyzjami i dzięki temu doprowadzają do wstrzymania inwestycji. Gmina obawia się ewentualnych konsekwencji, mieszkańcy Pieczarek, też się obawiają, bo stracą na wartości działek, tam też się zmniejszą dochody. Dlatego prośba   o pomoc i wsparcie oraz zaangażowanie.

J Zawrotny – powiedział, że ta inwestycja ma powstać na terenach oznaczonych literą T – turystyczne, chce nadmienić że w Pieczarkach istnieje Instytut Hodowli i Rozwoju Ryb, wpłynęło pismo do pana Wójta jakie są zagrożenia wynikłe z takiej hodowli dla instytutu. Są tylko dwa takie instytuty w europie.

Przewodnicząca Rady – nawiązując do wypowiedzi Pana Jarczaka odpowiedziała, że Radni wielokrotnie rozmawiali w mniejszym gronie na temat planowanych ferm. Rada rozpatruje sprawę planów całościowo, uwzględniając koszty i ewentualne odszkodowania o które  mogłyby ubiegać się osoby które ucierpią na skutek ustaleń tego planu. Przewodnicząca Rady podkreśliła, że radni bez wątpienia są przeciwni inwestycji, co wyrazili poprzez  podjęcie uchwały popierającej petycję mieszkańców przeciwnych tej inwestycji. Tylko musimy wszystko realizować strategicznie, rozważając, czy nam się opłaca zrobić ten plan. Należy to przeanalizować. Popieramy wasze działania. Kto inny jak nie wasze działania spowodowały, że zostaliście uznani za stronę postępowania?  Przecież radni nie mogą być uznani za stronę w procedurze administracyjnej. To Państwo bardzo dobrze się zorganizowaliście i robicie kawał dobrej roboty i my to popieramy. Musimy rozważyć czy realizacja tego planu jest zasadna i czy w przyszłości rozwiąże nam problem. Ja bym chciała aby cała gmina miała plan zagospodarowania przestrzennego, ale wiemy, że nie mamy na to pieniędzy, więc czy takie doraźne robienie planów na zaledwie kilka ha w różnych punktach naszej Gminy jest zasadne? Mówmy o tym, analizujmy a nie zarzucajmy sobie, że my jesteśmy przeciw.

Radny Roch P – stwierdził, że skąd możemy mieć pewność, że plany zagospodarowania przestrzennego rozwiążą problem, nie wyobraża sobie tego, że jakiś planista weźmie taką odpowiedzialność na przygotowanie p.z.p na tym odcinku ziemi wiedząc o tym, że już ma sprzeciw. Decyzje  budowy kurników są już niemal wydane.

Runce M – odpowiedział, że pan Wójt  mówił, że nie ma jeszcze opinii od różnych instytucji które  odpisały  o przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy a Pan mówi, że są decyzje.

J Jarczak – odpowiedział, że dlatego chodzi o to aby ten plan wprowadzić jak najszybciej. Dopóki jeszcze ta szansa istnieje, ponieważ tą szansę zaprzepaścimy. Bo jeśli kurniki w Pieczarkach powstaną to ludzie z Pieczarek się wyprowadzą.

Przewodnicząca Rady  - poprosiła o wyjaśnienie na jakim etapie jest  wydawanie decyzji.

Wójt -  odpowiedział, że ani postanowień ani opinii jeszcze żadnych nie ma na dzień dzisiejszy. Niesłuszny jest argument, że Urząd Gminy nic nie robi. Wójt widzi tutaj interes publiczny nas wszystkich, i nie może  w tym momencie zająć stanowiska przeciwko mieszkańcom bez głębszej analizy. Stąd szereg pism, które zostały wysłane do poszczególnych instytucji, które mają się wypowiedzieć na ten temat, czy wydać te postanowienia czy nie. Wójt wcześniej już powiedział, że plan tak jak każdy kij może mieć dwa końce. W naszej Gminie są  mieszkańcy, którzy skorzystali z działek w Pozezdrzu po zmianie p.z.p zaczęli się budować uważali, że jest to piękne miejsce, bo został opracowany p.z.p a okazuje się, że pod nosem wybudują im wieże, dlatego że nie do końca  da się  sprecyzować  w planach wszystkich zapisów, które można a które nie można wykonać, i aby nie były szkodliwe dla pozostałych inwestorów, którzy chcą inwestować na tym terenie. Tak jak powiedziałem nie mam dużego doświadczenia w opracowywaniu planów, wiem jedno opracowywanie planów nie jest procesem krótkotrwałym. Zarówno i stowarzyszenie czy mieszkańcy mogą wnosić uwagi do uchwalanego planu.

J Jarczak – stwierdził że, według jego  wiedzy to termin 9 miesięcy jest przy  wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Wójt – odpowiedział,  że decyzję środowiskową wydaje RDOŚ Olsztyn. Jak wiemy uchwalanie p.z.p jest to zadanie Gminy. Na dzień dzisiejszy Radni muszą wskazać środki, które należy przenieść i przeznaczyć na p.z.p.

Po przeprowadzonej dyskusji  Przewodnicząca Rady zapytała się Wójta co proponuje w tej sprawie.

Wójt odpowiedział, że  zostały podjęte przez niego już pewne działania  oczekuje na decyzje z RDOŚ, od Marszałka, od Zarządów Wód oraz sanepidu. Podjęta decyzja przez niego  nie musi być taka jak RDOŚ.

Przewodnicząca Rady zaproponowała aby porozmawiać wstępnie z urbanistami w sprawie p.z.p. dla terenów w Pieczarkach.  I zamknęła dyskusje w tej sprawie

Pkt. 12

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXXIV sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 05 marca  2018r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu Gminy oraz przybyłym gościom. 

Zakończenie obrad – godz. 18:30

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                         

                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                Barbara Ginkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-03-2018r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 852
08 maja 2018 10:10 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)