Protokoły sesji VII kadencji

Protokół Nr XXXIII z obrad XXXIII (trzydziestej trzeciej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 roku

 

Protokół Nr XXXIII

z obrad XXXIII (trzydziestej trzeciej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 roku w godz. od 1400 do 1637

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrowska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska

Radca Prawny – Barbara Bloch – Cieślińska

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek

Kierownik ujęć wody i oczyszczalni PGK Sp. z o.o. - Magdalena Jurgielewicz

Konserwator urządzeń wodociągowych PGK Sp. z o.o. - Antoni Bukowski

Radny Rady Powiatu Węgorzewskiego – Bogusław Grabiński

Sołtys wsi Przytuły – Bogumił Turek

Pan Marcin Runce

Pan Janusz Zawrotny

Pan Grzegorz Niezbecki

Pan Wojciech Kalinowski

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXXIII sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji.

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 9 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni:

Radna Sylwia Kołosińska,

Radna Katarzyna Nowacka.

Radny Tomasz Sikorski przybył na obrady o godz. 1402.

Radny Adam Olszewski przybył na obrady o godz. 1403.

Radna Krystyna Żołondek przybyła na obrady o godz. 1404.

Radna Marzena Banaszak przybyła na obrady o godz. 1406.

Pkt 2

Powołanie  sekretarza obrad

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XXXIII posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 9 

Pkt 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na wniosek Wójta do porządku obrad zostaje wprowadzony projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Pozezdrze oraz wycofuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pozezdrze na lata 2018-2025. Zaproponowała aby wprowadzony projekt uchwały umieścić w punkcie 10 lit.d. Ponadto Przewodnicząca Rady wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, proponując aby został umieszczony w punkcie 10 lit. a. Następnie zostaną zrealizowane kolejne punkty z proponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie taki porządek obrad.

Głosowanie:

Za – 10

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)   przewodniczącego Rady Gminy

b)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)    przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d)   przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e)  sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)   zapytania radnych do przekazanych informacji.

6.Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.

  1. 7.   Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

8.Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze.

9.Informacja o stanie majątkowym Gminy Pozezdrze.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia petycji;

b)planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2018;

c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pozezdrze dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;

d) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Pozezdrze;

e) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze;

f)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018 – 2022;

g)  zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2018 rok.

11.  Zapytania i informacje.

12.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Pkt  4

Przyjęcie przez Radę protokołu  z XXXII Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się.

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

Głosowanie:

Za – 9

Wstrzymujących się – 1

Przeciw – 0

 

Pkt 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącej Rady Gminy: Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska poinformowała, że w okresie międzysesyjnym pełniła dyżury, podpisywała uchwały oraz przygotowywała porządek obrad sesji. 25 stycznia uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu, związanym z tematyką sesji.

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Paweł Roch Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja odbyła jedno spotkanie 25 stycznia 2018 r., na którym były omawiane tematy sesji oraz kontrolowane uchwały i wnioski za II półrocze 2017 r.

c) przewodniczącej Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Elżbieta Krzyżewska Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja spotkała się raz w dniu 25 stycznia 2018 r., w celu analizy projektów uchwał związanych z sesją.

d) przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: Ewa Fliszkiewicz Zastępca Przewodniczącej Komisji poinformowała, że komisja spotkała się raz 26 stycznia 2018 r., celem było omówienie tematyki sesji.

e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej:

Wójt - oznajmił, że sprawozdania z poszczególnych referatów zostaną załączone do protokołu.

Wydano n/w Zarządzenia :

Nr 147/17 w sprawie powołania komisji ds. odbioru majątku gminy od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie i przekazania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu.

Nr 148/17  w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu.

Nr 149/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.

Nr 150/17 w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej.

NR 151/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok.

NR 1/18 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. 

NR 2/18 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność gminy Pozezdrze.

NR 3/18 w sprawie przyjęcia na lata 2018 – 2020 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

NR 4/18 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

NR 5//18  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu i udzielenia upoważnień.

NR 6/18 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze.

NR 7/18 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

NR 8/18 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych

NR 9/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze.

NR 10/18 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

NR 11/18 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze.

NR 12/18 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Pozezdrze w 2018 roku.

NR 13/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Stręgielek, gm. Pozezdrze.

NR 14/18 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Stręgielek, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

NR 15/18 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Stręgielek gm. Pozezdrze.

NR 16/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do oceny i badania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ogłoszone pod nazwą „Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz, obręb Harsz”.

Obwieszczenia:

NR 1/2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo- pomiarowym na działce o nr ewidencyjnym 311/1, 2236/3 w obrębie Harsz, gm. Pozezdrze. 

NR 2/2018  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii kablowej Nn oraz złącza kablowego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 308, 311/1, 1230, 2236/1, 2236/3, 2237 w obrębie Harsz , gm. Pozezdrze.

NR 3/2018 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

NR 4/2018 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej Nn wraz ze złączem kablowo-pomoarowym na działce o nr ewid. 308,311/1,1230.2236/1, 2236/3, 2237 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze.

Uczestnictwo w spotkaniach:

- 20 grudnia 2017

Podpisanie umowy z przewoźnikiem Arriva na przewóz dzieci Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

Udzielenie ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pozezdrzu.

- 21 grudnia 2017

Udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Udział w spotkaniu Wigilijnym z pracownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Udział w spotkaniu Bożonarodzeniowym w GOK-u w Pozezdrzu.

- 22 grudnia 2017

Udział w spotkaniu z posłem Kossakowskim i Małeckim w sprawie przekazania motopompy dla OSP Kuty

Udział w Jasełkach w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

- 28 grudnia 2017

Udział w spotkaniu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami.

Podpisanie umowy ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach.

Udział w Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.

- 29 grudnia 2017

Udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Pozezdrzu.

Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej- Czerwonki.

- 4 stycznia 2018

Udział w spotkaniu z P. Renatą Marczak.

- 9 stycznia 2018

Udział w spotkaniu  dotyczącego projektu E-obywatel.                      

- 10 stycznia 2018  

Uczestnictwo w  spotkaniach z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim, Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem.

Udział w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.                  

- 11 stycznia 2018

Udział w spotkaniu z P. Wróblewski Markiem.

- 12 stycznia 2018

Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej- Czerwonki.

- 15 stycznia 2018

Udział w spotkaniu z kierownikami Urzędu Gminy i Prezesem PGK.

Udział w spotkaniu z P. Nowik Zdzisławem. 

- 16 stycznia 2018

Udział w spotkaniu z telewizją Polsat dot. zalania pola mieszkańców Gminy Pozezdrze.

Udział w spotkaniu z P. Chmielak.

- 17 stycznia 2018

Udział w spotkaniu z  urbanistami.

Udział w spotkanie w Urzędzie miasta w Mikołajkach -IV etap pętli Mazurskiej.

Udział w spotkaniu o bezpieczeństwu zdrowia omówienie istotnych problemów w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.

Wójt – dodał, że Starostwo ma problem z zatrudnianiem lekarzy w Szpitalu Powiatowym, szczególnie w weekendy i w święta, ponieważ nie ma chętnych lekarzy do pełnienia dyżurów. Ponadto jest też problem z zatrudnianiem lekarzy rodzinnych. Trudno powiedzieć czy w przyszłości nas ten problem też będzie dotyczył. Rozmawiałem z Panią Ewą Drapałą, która zapewniała, że w momencie kiedy będą odchodzić, postarają się znaleźć kogoś na to miejsce, żebyśmy mieli tutaj lekarza rodzinnego. Ogólnie problemem nie jest tylko sama płaca, lekarze mówią, że największym problemem jest brak sprzętu oraz brak możliwości podnoszenia kwalifikacji.

- 18 stycznia 2018

Udział w spotkaniu z P. Jerzym Antoniak  w sprawie oświetlenia.

Udział w odprawie służbowej podsumowującej pracę Policji powiatu węgorzewskiego w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie.

Udział w spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

- 22 stycznia 2018 

Udział w  spotkaniu kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Udział z spotkaniu z pracownikami Gopsu.

- 25 stycznia 2018

Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Udział w  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

- 26 stycznia 2018

Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

Udział w uroczystym zakończeniu zimowego biwaku edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

- 29 stycznia 2018

Udział w spotkaniu z kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu i Prezesem PGK.

Wójt – podpisaliśmy również umowę u Marszałka na rozbudowę szkoły podstawowej. Zostały też podpisane umowy na IV etap mazurskiej pętli rowerowej oraz na cyfryzację urzędu. Będziemy również starać się o dofinansowanie na remont drogi do Nowego Harszu. Dokonaliśmy poprawy wniosków na remont świetlicy i GOKu oraz budynku po byłej zlewni mleka w Harszu.

f) zapytania radnych do przekazanych  informacji:

Radny Cudowski M – spytał jak wygląda sprawa budynku starej szkoły na ul. Pogodnej, czy będziemy tam coś robić.

Wójt – składaliśmy dwa wnioski na termomodernizację tego budynku, wniosek na część oświatową został odrzucony, natomiast wniosek na część mieszkalną nie został jeszcze rozpatrzony.

Radny Łabacz R – spytał czy sprzęt dany dla OSP jest nowy czy używany.

Wójt – odpowiedział, że sprzęt jest nowy, jest to motopompa i agregat.

 

Pkt 6

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi:

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zbigniewa Cherka.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – zaprezentował stan techniczny mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Powiedział, że ujęcie wody w Radziszewie jest w bardzo złym stanie technicznym, studnia prawdopodobnie jest najstarsza na terenie całej gminy.

Radny Łabacz R – spytał czy zbiorniki też są takie stare.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – odpowiedział, że niektóre tak.

Radny Łabacz R – spytał czy komin w pomieszczeniu służy do wentylacji.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – odpowiedział, że kiedyś był to komin dymowy, a teraz raczej służy wyłącznie do wentylacji.

Ujęcie wody w Gębałce, studnia dookoła jest całkowicie porośnięta krzewami. Ponadto obudowa nie jest szczelna, jest to tylko położona płyta. Armatura elektryczna stara i zniszczona tak jak w Radziszewie. Z tego ujęcia prawdopodobnie gdzieś ucieka woda na sieci. Chcemy również wyselekcjonować grupę ludzi remontowo – budowlanych i będziemy starali się chociaż odświeżyć i poprawić te obiekty.

Ujęcie wody w Jakunówku ogólnie ma bardzo dobrą wodę, niewiele jest ujęć w Polsce gdzie woda jest pompowana ze studni prosto do sieci, nie ma żadnych filtrów. Działka, na której znajduje się ujęcie nie ma dojazdu więc jest tam problem chociażby z wprowadzeniem dźwigu. W momencie kiedy przejmowaliśmy studnię w Jakunówku było skażenie wody bakterią zimnolubną. Wcześniej było skażenie bakterią coli, z którą Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie sobie poradził i przekazał nam ujęcie bez bakterii coli, ale z bakterią zimnolubną. Po poprawie jakości wody w Jakunówku zaczęło spadać ciśnienie, jak się później okazało w rurze tuż przy pompie była dziura. Gdy wyciągnęliśmy pompę okazało się, że stan techniczny urządzeń jest fatalny, elementy metalowe wyjęte z tej studni nie zostałyby przyjęte nawet na złomowisko, była to sama rdza.

Pracownicy, którzy z dniem 1 stycznia 2018 r. przeszli do naszej spółki z Zakładu Usług Komunalnych w Węgorzewie, nie są doświadczeni, ponieważ nigdy nie byli zabierani do takich awarii, jednak mają ogromną wiedzę, potencjał i chęć do pracy, dlatego bardzo dobrze sobie radzą i wierzę, że będą radzili sobie jeszcze lepiej.

W miejscowości Pozezdrze nie mamy informacji, z którego roku są urządzenia.

Radny Cudowski M – powiedział, że urządzenia w Pozezdrzu są z 1977 roku.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – w 2006 r. była wydana decyzja, że budynek wymaga poprawy stanu technicznego. Cały budynek jest nieszczelny, jest za dużo rur wentylacyjnych w dachu. Obiekt posiada nowy zestaw hydroforowy co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością, ale budynki na oczyszczalni wymagają poprawy, ponieważ są bardzo zaniedbane przez brak prac konserwatorskich. Ogromny problem mamy również z zalegającymi na oczyszczalni osadami. Zakład Usług Komunalnych wywoził osady kilka razy i to w małych ilościach, a cała reszta osadów w dalszym ciągu zalega na oczyszczalni.

Kierownik ujęć wody i oczyszczalni PGK Sp. z o.o. - Magdalena Jurgielewicz – przedstawiła awarie, które Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej miało od dnia 1 stycznia 2018 r. tj.

  1. Największa Awaria była w Jakunówku, o której wspomniał już Pan Prezes.
  2. Awaria przepompowni w Pozezdrzu przy gorzelni – wyciągnęliśmy jedną pompę, która obecnie jest w naprawie.
  3. Awaria przepompowni przy jeziorze Pozezdrze koło P. Kościńskiego, tam również przepompownia pracuje na jednej pompie, domniemujemy, że tam też pompa będzie do remontu.
  4. Awaria, którą będziemy zajmować się jutro jest w Radziszewie. Z analizy, którą zrobiliśmy wynika, że pompa z tej przepompowni musi być wyciągana i płukana dwa razy w miesiącu.
  5. Przydomowa przepompownia w miejscowości Przytuły, wybijało ścieki na posesję właściciela, po osuszeniu zaworu zwrotnego okazało się, że pompa nie działa, ale już ją naprawiliśmy.
  6. Awaria przepompowni domowej w Kutach, okazało się, że był brak zasilania.
  7. Awaria przepompowni domowej w Kutach przy posesji państwa Kalinowskich, tam również okazało się, że był brak zasilania.
  8. Awaria przydomowej przepompowni w miejscowości Stręgielek, tam również był problem z zasilaniem.
  9. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zgłoszenie o awarii przepompowni sieciowej w Stręgielku, po wstępnym rozpoznaniu okazuje się, że pompy będą do naprawy, a stan całej przepompowni jest fatalny.

Jak już wcześniej wspomniał Pan Prezes zaangażowanie i chęć pomocy pracowników w rozwiązywaniu problemów ułatwia nam niejednokrotnie wybrnięcie z impasu, który mamy od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – niestety obiekty, które otrzymaliśmy zostały pookradane z apteczek, gaśnic i innych tego typu rzeczy. Dlatego też musimy wyposażyć pracowników w mundurki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej, a także w narzędzia, apteczki, gaśnice, musieliśmy również przeprowadzić szkolenia BHP. Pani Magda świetnie sobie radzi, załatwia szereg nietypowych spraw. Bardzo proszę o wyrozumiałość, ponieważ ZUK w Węgorzewie bardzo brzydko potraktował gminę na kilka miesięcy przed przekazaniem, po tym jak się dowiedział, że Gmina Pozezdrze zakłada własną spółkę i nie będzie korzystać z ich usług. Dlatego teraz musimy nadrobić wszystkie zaniedbania.

Prezes podał kontakt do spółki: nr telefonu na centralę: 87 444 50 33 lub 726 996 994. Będzie też funkcjonował telefon czynny 24h/dobę: 726 990 994. Mamy też założoną skrzynkę pocztową o adresie: biuro@pgkpozezdrze.pl.

Przewodnicząca Rady – spytała czy są uregulowane umowy ze wszystkimi pracownikami.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – odpowiedział, że jeszcze nie. Część pracowników ma już nowe umowy, ale cały czas staramy się to wszystko uregulować.

Przewodnicząca Rady – spytała czy będzie płynność w rachunkach, czy w lutym będą już wystawione faktury.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – odpowiedział, że tak.

Kierownik ujęć wody i oczyszczalni PGK Sp. z o.o. - Magdalena Jurgielewicz – dodała, że będzie to taki sam system jaki praktykował ZUK w Węgorzewie.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – na chwilę obecną zmieni się tylko numer konta bankowego, na który będziemy płacić rachunki za wodę. W późniejszym czasie chcemy aby każdy z państwa miał odrębne konto bankowe i osobisty nr klienta. Chcemy też zmodernizować spisywanie liczników, zelektronizować to żeby panowie nie chodzili z zeszytami.

Rozmawialiśmy dziś z Wójtem na temat budynku za Gminnym Ośrodkiem Kultury, ponieważ zależy nam na jak najszybszym wyremontowaniu tego budynku i przeniesieniu siedziby. Ułatwiłoby nam to pracę, ponieważ teraz musimy biegać dwa piętra niżej żeby każdemu petentowi otworzyć drzwi. Były też pytania dotyczące utworzenia kasy w PGK, aby bezpośrednio tam płacić rachunki, kasa co prawda w późniejszym terminie, ale zostanie utworzona.

Radna Fliszkiewicz E – dała propozycję, aby na pierwszej fakturze umieścić dużymi literami zapis o zmianie konta bankowego, na które należy przekazać płatność.

Radny Łabacz R – spytał co stanie się z tym osadem z oczyszczalni ścieków, czy zostaje on przekazany dla PGK razem z mieniem.

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – powiedziała, że nie da się określić częstotliwości wywozu osadów, ale worki z osadem nie powinny leżeć dłużej niż trzy miesiące, natomiast starszy osad powinien być zabierany i przerabiany. Taki osad był zabierany do Węgorzewa, tam dawano go do utylizacji, a później przerabiano na nawóz rolniczy.

 

Pkt 7

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową:

Przewodnicząca Rady – przeczytała treść informacji dotyczącej podejmowanych działań wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

 

Pkt 8

Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze:

Przewodnicząca Rady – spytała czy Radni zapoznali się z informacją na komisjach.

Radni powiedzieli, że zapoznali się z treścią informacji na komisjach.

Przewodnicząca Rady – podkreśliła, że na stanowisku nauczycieli mianowanych występuje aż 31 tysięcy złotych niedoboru w średniej wynagrodzeń, a u nauczycieli dyplomowanych 19 tysięcy złotych.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę

Przerwa godz – 1525

Koniec przerwy - 1540

 

Pkt 9

Informacja o stanie majątkowym Gminy Pozezdrze:

Przewodnicząca Rady – spytała czy Radni nie mają żadnych pytań do przekazanej informacji.

Wójt – powiedział, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione na komisjach.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    rozpatrzenia petycji,

Przewodnicząca Rady – w związku z wpływem petycji do Rady Gminy został przygotowany projekt uchwały, który jest odpowiedzią na w/w petycję. Przewodnicząca Rady B. Ginkowska odczytała treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Pan Grzegorz Niezbecki – powiedział, że niektórzy mieszkańcy Pieczarek czują się niedoinformowani, dlatego bardzo proszą o zebranie wiejskie z uczestnictwem Wójta Gminy Pozezdrze. Dla mieszkańców Pieczarek jest to sprawa bardzo istotna. Od kilku lat miejscowość Pieczarki zaczęła odżywać, zainteresowanie tą miejscowością jest coraz większe. Wiem o kilku inwestorach, którzy chcieli się budować, ale się wstrzymali na wieść, że w sąsiedztwie mogą powstać fermy drobiu. Kolejnym czynnikiem jest obowiązek wykonania zielonej przesłony, w Świdrach możemy zauważyć, że w wykonaniu tych inwestorów jest to posadzenie zaledwie kilku świerków obok siebie.

Radna Banaszak M – dodała, że zatrudnienie ze strony inwestorów również nie będzie wielkie.

Pan Grzegorz Niezbecki – jak się dowiadywałem zapewne będą to dwa etaty, ponieważ będzie to polegało tylko na elektronicznym dozorze i zatrudnieni raczej nie będą osobami z gm. Pozezdrze.

Tereny w Pieczarkach są bardzo malownicze, a po powstaniu fermy ceny nieruchomości znacznie zmaleją co nie przysłuży się mieszkańcom. Myślę, że państwo jako Radni Gminy poprzecie ten interes gminy.

Radny Roch P – powiedział, że Radni dbają o wszystkie interesy gminy, a bynajmniej starają się to robić.

Pan Grzegorz Niezbecki – powiedział, że z tej inwestycji gmina nie będzie miała żadnych korzyści.

Przewodnicząca Rady – dodała, że chyba wszyscy Radni podzielają argumentację Pana Niezbeckiego. Jednak znając warunki postępowania administracyjnego w tej sprawie potrzebne są konkretne wnioski i dowody na niezgodność inwestycji z prawem. Ta procedura jest długa i ciężka.

Przewodnicząca Rady B Ginkowska poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Uchwała Nr XXXIII/200/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji – w załączeniu do protokołu.

 

Pan Grzegorz Niezbecki – podziękował za taką decyzję Rady Gminy jednocześnie prosząc, aby Wójt również pomógł mieszkańcom w tej sprawie.

Wójt – odpowiedział, ze musi działać zgodnie z prawem i nie może opowiadać się za żadną ze stron.

Pan Wojciech Kalinowski – spytał jak wygląda sprawa sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Czy to są tylko zbyt wysokie koszty dla gminy czy są jeszcze jakieś inne przeciwwskazania.

Wójt – gdybyśmy występowali o sporządzenie m.p.z.p. wcześniej, a nie w momencie kiedy został już złożony wniosek inwestora, mielibyśmy teraz zupełnie inną sytuację. W tej sytuacji jest już za późno, ponieważ teraz na pewno inwestor by nas blokował.

Pan Wojciech Kalinowski – spytał jak wygląda sprawa studium, ponieważ studium jest już uchwalone.

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – odpowiedziała, że studium nie jest aktem prawa miejscowego dlatego nie jest wiążące i nie możemy się o nie opierać.

 

b)   planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2018,

Przewodnicząca Rady B Ginkowska poprosiła o stanowiska komisji.

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie imiennego głosowania.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Uchwała Nr XXXIII/201/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2018 - w załączeniu do protokołu.

 

c)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pozezdrze dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

 

Przewodnicząca Rady B Ginkowska poprosiła o stanowiska komisji.

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie imiennego głosowania.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Uchwała Nr XXXIII/202/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pozezdrze dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - w załączeniu do protokołu.

 

d)   określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Pozezdrze,

 

Wójt – dodał, że na komisjach szukano różnych rozwiązań przekazania środków finansowych dla spółki i obowiązkowe jest podjęcie takiej uchwały.

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XXXIII/203/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Pozezdrze - w załączeniu do protokołu.

 

e)    przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze,

Przewodnicząca Rady - poprosiła o stanowiska komisji.

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Uchwała Nr XXXIII/204/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze - w załączeniu do protokołu.

 

f)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2022,

 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Uchwała Nr XXXIII/205/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2022 - w załączeniu do protokołu.

 

g)   zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2018 rok,

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski.

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XXXIII/206/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2018 rok - w załączeniu do protokołu.

 

Pkt 11

Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady – poinformowała o zaproszeniu na galę sportową, skierowanym do radnych. Przewodnicząca Rady odczytała pismo Państwa Mieczkowskich dotyczące zamiaru budowy nadajnika sieci telefonii komórkowej.

Wójt – niestety nie mamy na to wpływu. W tej kwestii decyzję podejmuje powiat, Urząd Gminy nie ma możliwości wpłynięcia na decyzję powiatu. Oczywiście możemy napisać do Starostwa informując o swoich obawach, ale decyzja i tak należy do nich.

Radny Grabiński M – zasięg tej wieży najprawdopodobniej sięgnie domostwa Państwa, którzy skierowali to pismo do Rady Gminy. Osobiście bałbym się, jeśli miałbym w zasięgu taki maszt, ponieważ nikt nie gwarantuje, że nie ściągnie on piorunów lub się nie przewróci sięgając domostwa. Będzie to kolejny już przekaźnik usytuowany w bardzo bliskiej odległości od siebie.

Radny Cudowski M – spytał jakie są zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy dopuszcza się takie urządzenia.

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest pozwolenie na urządzenia techniczne.

Radny Grabiński M – powiedział, że promieniowanie będzie padało również na szkołę, w której są dzieci.

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – wieże, które już stoją miały zasięg oddziaływania do 50 m. i zapewne tu będzie tak samo.

Radny Olszewski A – sytuacja jest analogiczna do tej z kurnikami. Może powinniśmy szybciej myśleć o blokowaniu takich inwestycji i o stworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powinniśmy myśleć o zakładaniu stowarzyszeń, które mają szansę zablokować chociażby budowę kurników.

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – niestety przepisy się zmieniły i w postępowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji inwestycji mamy bardzo mało stron postępowania, ponieważ możemy uwzględniać tylko właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do nieruchomości inwestora.

Wójt – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zawsze są dobre, ponieważ nie da się dogodzić wszystkim potencjalnym inwestorom. Ponadto tak jak w przypadku planowanego nadajnika, jest na tym terenie plan, a mimo wszystko nadajnik można postawić.

Radny Olszewski A – mimo wszystko na rejony takie jak Pieczarki czy Harsz powinny być miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Radny Grabiński M – promieniowanie z nadajnika będzie miało wpływ na ludzi, a dla gminy też nie daje to żadnej korzyści. Mieszkanie w okolicach takiej wieży na pewno nie jest przyjemne.

Przewodnicząca Rady – jeśli chodzi o nadajniki, to pozwolenie na budowę wydaje starostwo, nie możemy nic z tym zrobić.

Wójt – dodał, że w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego urząd musi postępować czysto administracyjnie.

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że co do budowy fermy drobiu, to na razie należy poczekać na wszelkie postanowienia i opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz sanepidu, może nie będą pozytywne. Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja, na sporządzenie planu na razie gmina nie ma funduszy, a poza tym jest to długotrwała procedura.

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – postępowanie dalej będzie się toczyło nawet jeśli podejmiemy się uchwalenia planu miejscowego, ponieważ w takich przypadkach możemy zawiesić postępowanie tylko i wyłącznie na 12 miesięcy.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w biurze rady można się zapoznać ze sprawozdaniem Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) za 2017 rok.

Pkt 12

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 29 stycznia 2018 r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz zaproszonym gościom.

Zakończenie obrad – godz. 16:37.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Mariola Terlecka                   

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  Barbara Ginkowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-01-2018r
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 935
08 maja 2018 09:53 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 09:52 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 09:50 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)