Protokoły sesji VII kadencji

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Protokół Nr XVIII

z obrad XVIII (osiemnastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w godz. od 1200  do 13 55

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła
Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński
Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak
Kierownik Referatu  Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska
Adwokat – Adam Ramotowski

oraz:
-  Starosta Powiatu Węgorzewskiego –  Halina Faj.
-  Pani Barbara Król

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XVIII sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. Poinformowała również, że zmieniła się osoba, która będzie zajmowała się protokołowaniem sesji i obsługą Biura Rady.

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecny: Radny Marian Kaczorowski.

Radna Nowacka Katarzyna przybyła na obrady o godz. 1210

 

Pkt 2

Powołanie  sekretarza obrad

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Pawła Roch,  który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XVIII posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 13

Pkt 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapytała czy Radni proponują wniesienie zmian do porządku obrad.

Wójt złożył wniosek o przyjęcie trzech  projektów uchwał i zaproponował wprowadzenie ich jako pkt. 7 lit. e, f, g. Podjęcie  uchwały w sprawie: e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016 – 2022, f) odwołania Skarbnika Gminy Pozezdrze, g) powołania Skarbnika Gminy Pozezdrze.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do pkt. 7 dodaje się kolejno lit. e, f, g, następnie zostaną zrealizowane kolejne punkty z proponowanego porządku obrad. Poddała pod głosowanie taki porządek obrad.

 

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a. przewodniczącego Rady Gminy
b. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska
d. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f. zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze,
b) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020,
c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze,
d) zmian w budżecie gminy na rok 2016,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016 – 2022,
f) odwołania Skarbnika Gminy Pozezdrze,
g) powołania Skarbnika Gminy Pozezdrze.

8. Zapytania i informacje.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Radny Łabacz R - powiedział, że przed podjęciem takiej decyzji powinny odbyć się posiedzenia komisji na ten temat.

Wójt - odpowiedział, że nie powinny być, ponieważ jest to sprawa Wójta.

Radny Łabacz R - spytał czy w takim razie podjęcie uchwały należy do Rady Gminy.

Wójt - zarówno uchwała o powołanie jak i odwołanie Skarbnika należy do Rady Gminy.

Pkt  4

 

Przyjęcie przez Radę protokołu  z XVII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się.

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XVII sesji Rady Gminy.

 

Głosowanie:

Za – 13

Wstrzymujących się – 1

Przeciw – 0

 

Pan Skarbnik – Dariusz Reszczyński opuścił salę obrad.

Pkt 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącej Rady Gminy: Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska poinformowała, że w okresie międzysesyjnym pełniła dyżury w biurze rady, brała udział w Zjeździe Gminnego Związku OSP w Pozezdrzu oraz zebraniu wiejskim sołectwa Pozezdrze. Dnia 25 sierpnia Przewodnicząca wraz z Wójtem uczestniczyli w sesji Rady Powiatu, podczas której decydowano o przeprowadzeniu II etapu remontu drogi powiatowej Kuty-Pozezdrze. 30 sierpnia Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniu wspólnej komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, podczas której omawiano tematykę najbliższej sesji.

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Paweł Roch Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie związane z tematyką dzisiejszej sesji.

c) przewodniczącej Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Elżbieta Krzyżewska Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja odbyła jedno spotkanie na którym  były omawiane tematy sesji.

d) przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: Katarzyna Nowacka Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja odbyła posiedzenie związane z tematyką sesji.

e) sprawozdanie Wójta z  działalności międzysesyjnej:

Wójt Gminy Pozezdrze Bohdan Mohyła poinformował, że w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku wydano 41 zarządzeń (w tym 24 zarządzenia dotyczące obrotu nieruchomościami) oraz 3 obwieszczenia wójta. Szczegółowy spis aktów prawnych wydanych w ww. okresie dołączony zostanie do protokołu z niniejszej sesji.

Sprawozdanie w zakresie spraw organizacyjnych i oświaty:

Wydano n/w Zarządzenia :

Nr 44/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gm. Pozezdrze.

Nr 45/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

Nr 46/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczarki gm. Pozezdrze.

Nr 47/16w sprawie przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.

Nr 48/16 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.

Nr 49/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze.

Nr 50/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze

Nr 51/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze.

Nr 52/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Przytuły, gm. Pozezdrze.

Nr 53/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Przytuły, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

Nr 54/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Przytuły gm. Pozezdrze.

Nr 55/16 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu

Nr 56/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze.

Nr 57/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

Nr 58/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze gm. Pozezdrze.

Nr 59/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu.

Nr 60/16 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania a najem w drodze bezprzetargowej.

Nr 61/16 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Nr 62/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Wyłudy, gm. Pozezdrze.

Nr 63/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Wyłudy, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

Nr 64/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Wyłudy gm. Pozezdrze.

Nr 65/12 w sprawie przeznaczenia w formie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Pozezdrze.

Nr 66/16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu i wyznaczenia przewodniczącego komisji.

Nr 67/16 w sprawie upoważnienia pracownika do delegowania Wójta Gminy Pozezdrze.

Nr 68/16 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze.

Nr 69/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Piłaki Wielkie, gm. Pozezdrze.

Nr 70/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Piłaki Wielkie, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

Nr 71/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Piłaki Wielkie, gm. Pozezdrze.

Nr 72/16 w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupów podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pozezdrze.

Nr 73/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

Nr 74/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze.

Nr 75/16 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa Radziszewa.

Nr 76/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność gminy Pozezdrze.

Nr 77/16 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 84/15 z dnia 30 czerwca 2015r., dotyczącego ustanowienia Regulaminu oraz zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Pozezdrze.

Nr 78/16 w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pozezdrze.

Nr 79/16 w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa Radziszewo.

Nr 80/16 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu.

Nr 81/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.

Nr 82/16 w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału miejsc handlowych przy cmentarzu w okresie świąt Wszystkich Świętych

Nr 83/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Pozezdrze

Nr 84/16 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu

 Ponadto wydano Obwieszczenia:

Nr 14/2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej sN  0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 134, 136/2, 136/4, 136/5, 263/1, 264/3, 265, 266, 2267, obręb Przerwanki, g,. Pozezdrze.

Nr 15/2016 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji ostatecznej nr 3/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30maja 2016 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku głównego Ośrodka Sportowo- Szkoleniowego „OMEGA” wraz z budową budynku gospodarczego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1, obręb Stręgielek, gmina Pozezdrze.

Nr 16/2016 informuję, o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej nr 3/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 maja 2016r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku gospodarczego na działce o nr ew. 1, obręb Stręgielek, gm. Pozezdrze.

Uczestnictwo w spotkaniach:

1)      8 czerwca - spotkanie z Wójtem Gminy Wydminy Radosławem Królem.

2)      9 czerwca - spotkanie z mieszkańcami starej szkoły w Pozezdrzu.

3)      12 czerwca - Międzygminne zawody sportowo- pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Węgorzewskiego.                                                           

4)      14 czerwca - spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z  Wojewodą  Arturem Chojeckim,

- spotkanie z Wójtem Gminy Wydminy Radosławem Królem.

5)      15 czerwca - udział w  Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w Srokowie,

       - uczestnictwo w spotkaniu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej.

6)      16 czerwca - uczestnictwo w posiedzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami

- spotkanie z Dyrektorem Najwyższej Izby Kontroli.

7)      17 czerwca - uczestnictwo w seminarium pod nazwą; „Trzy lata funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami – sukcesy i porażki”,

- uczestnictwo w spotkaniu Lokalnej Grupy Rybackiej w Łękuku.

8)      21 czerwca - spotkanie ze Stowarzyszeniem Dziewczyny znad Sapiny.

9)      22 czerwca - uczestnictwo w konferencji „Zrozumieć programowanie” – wsparcie nauki programowania w edukacji formalnej organizowanej przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.

10)  23 czerwca - Sesja Rady Powiatu w Węgorzewie,

-Walne zebranie członków Wielkich Jezior Mazurskich.

11)  24 czerwca -  Prelekcja „Ochrona danych osobowych – nowe wyzwania” Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.

12)  25 czerwca - Noc Świętojańska w Harszu.

13)  27 czerwca - Zjazd Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych,

- spotkanie z Wójtem Gminy Giżycko Trakt Mazurski.

14)  28 czerwca - Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich „Efekt Energetyczny” - Wydminy.

15)  30 czerwca - konferencja „ Rozwój obszarów wiejskich w aspekcie rybactwa śródlądowego i promocji ryb jako żywności funkcjonalnej w regionie Warmii i Mazur w Starych Jabłonkach.

16)  01 lipca - spotkanie sołeckie Pozezdrze.

17)  05 lipca - spotkanie z Wójtem Gminy Giżycko Trakt Mazurski.

18)  06 lipca - spotkanie z sołtysami.

19)  08 lipca - spotkanie z P. Morskim.

20)  09 lipca - powitanie lata w Pozezdrzu.

21)  11 lipca - spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

22)  13 lipca – spotkanie z Wójtem Gminy Giżycko Trakt Mazurski.

23)  17 lipca – spotkanie z młodzieżą w ramach zajęć prowadzonych przez GOK – Pozezdrze Oczami Młodzieży.

24)  19 lipca – podpisanie aktu notarialnego,

-  spotkanie z Wójtem Gminy Giżycko Trakt Mazurski.

25)  20 lipca - uczestnictwo w obchodach Święta Policji w Węgorzewie.

26)  22 lipca - uczestnictwo w spotkaniu Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020 w Mikołajkach - „Pętla rowerowa”.

27)  26 lipca - spotkanie z Wójtem Gminy Giżycko Trakt Mazurski.

28)  01 sierpnia - spotkanie z projektantem Konstantym Arnt.

29)  04 sierpnia - spotkanie w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Borki w Kruklankach.

30)  08 sierpnia - spotkanie z Brokerem Przemysławem Wabichem dotyczące  analizy ubezpieczeniowej.

31)  09 sierpnia - spotkanie z Wójtem Gminy Budry Józefem Markiewiczem.

32)  10 sierpnia - spotkanie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska – Wilkus Duży.

33)  11 sierpnia - Wybór Sołtysa w Radziszewie.

34)  12 sierpnia - uroczystości pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego

35)  15 sierpnia - Wojewódzkie Obchody Wojska Polskiego w Węgorzewie

36)  16 sierpnia - spotkanie z Lidią Należytą,

- spotkanie z Romanem Predko Agencja Nieruchomości Rolnych,           

- spotkanie z Stanisławem Śmierzyńskim Zakład  Melioracyjny,

- spotkanie z Panem Witoldem Liminowiczem,

-  spotkanie sołeckie we wsi Jakunówko.

37)  18 sierpnia - spotkanie w Urzędzie Miejskim w Giżycku Trakt Mazurski.

38)  20 sierpnia - Piknik w Kutach.

39)  25 sierpnia - Sesja Rady Powiatu.

40)  26 sierpień - spotkanie sołeckie Radziszewo – wybory sołtysa.

41)  27 sierpień - Dożynki we wsi Jakunówko.

42)  29 sierpień - spotkanie w sprawie projektu „Cyfrowe Mazury”,

- spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

43)  30 sierpnia - Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,     

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Zdrowia Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Sprawy Kadrowe i Oświaty:

W dniu 12 lipca br przyjęto do pracy Pana Andrzeja Fliszkiewicza na stanowisko Inspektora ds. Obywatelskich. W zakresie swoich obowiązków poza ewidencją ludności i dowodami osobistymi będzie się zajmował współpracą z sołtysami, izbami rolniczymi, ewidencją działalności gospodarczej oraz funduszami zewnętrznymi.

W dniu dzisiejszym powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu Pani Joannie Soćko wyłonionej w konkursie na to stanowisko, który odbył się 10 sierpnia br. Pani Soćko zostanie poproszona na następną sesję w celu przedstawienia Radzie swojej koncepcji działania względem szkoły.

W pierwszych wyborach sołtysa we wsi Radziszewo nie wyłoniono sołtysa, natomiast na drugich wyborach sołeckich wybrano sołtysa. Nowym sołtysem w Radziszewie jest Pani Edyta Gromadowska. Zarówno Pani Gromadowska jak i poprzedni sołtys Pani Alina Wysoczarska zostaną poproszone na następną sesję Rady Gminy.

W związku ze zmianą wysokości kosztów ponoszonych przez Gminę Węgorzewo na pobyt wychowanka w przedszkolu samorządowym, dotacja wypłacana dla Przedszkola Niepublicznego „Złota rybka” w Pozezdrzu od miesiąca czerwca 2016 roku wynosi: 554,90 zł na dziecko. (poprzednio obowiązujący koszt wynosił: 467,51zł). 

Urząd Stanu Cywilnego:

W dniu 12 sierpnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu odbyła się uroczystość wręczenia w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeń honorujących małżeństwa z Gminy Pozezdrze, które zawarły związek małżeński 50 lat temu.  Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano małżeństwom Państwa Janiny i Stanisława Janczewskich, Anieli i Stefana Dem oraz Janiny i Mieczysława Janczewskich.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano 79 odpisów aktów stanu cywilnego.

W Ewidencji Działalności Gospodarczej przyjęto:   

- 1 wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej,   

- 6 wniosków o  wznowienie działalności gospodarczej,

- 7 wniosków o zmianę działalności gospodarczej,

- 3 wnioski o wykreślenie.

W Ewidencji Ludności:

- wydano 51 dowodów osobistych,

- złożono 109 wniosków o dowód osobisty.

Sprawozdanie z referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych :

Na ogłoszony przez Zarząd Województwa konkurs z zakresu Cyfrowy Region przygotowywane są dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „CYFROWE MAZURY”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2018. Wnioskodawcą będzie Stowarzyszenie WJM 2020 w partnerstwie z czternastoma gminami i powiatami.

Wójt poinformował, że jest coraz więcej wątpliwości i nie ma pewności, że przystąpimy do tego projektu.

W miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie z dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Panią Lidią Wójtowicz. Do końca roku musi być podjęta decyzja w sprawie realizacji projektu pn. „Kontynuacja  MASTERPLANU dla WJM – i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach do 10 tys. RML – Gmina Pozezdrze”. Warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wykazanie na 1km nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej 90 RML w obszarach objętych formami przyrody i 120 RLM poza tym obszarami. Realizacja projektu musi się zakończyć do 20 września 2018 r.

Rozpoczęły się prace nad aktualizacją dokumentacji dotyczącej realizacji Mazurskiej Pętli Rowerowej. Realizację projektu przewiduje się w podziale na trzy etapy.

W dniu 12 sierpnia 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze” obejmująca budynki szkoły przy ul. Świerczewskiego 2  oraz budynek urzędu gminy w Pozezdrzu. Wartość umowy 43 050,00 zł. termin realizacji umowy do 15 listopada 2016 r. Wykonawca ATRIUM STUDIO Pracowania Projektowa z Poznania. Ogłoszenie konkursu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej planowane jest w miesiącu grudniu.

W zakresie Planowania Przestrzennego:

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: na bieżąco prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie ustalania warunków zabudowy, postępowanie toczy się w piętnastu sprawach, wydano 11 decyzji ustalających warunki zabudowy i dwie polegające na realizacji celu publicznego.

Podziały nieruchomości : wydano siedem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

W zakresie ochrony środowiska:

Została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Niskoemisyjna Gmina Pozezdrze” pomiędzy WFOŚiGW w Olsztynie a Gminą Pozezdrze, w ramach którego opracowywany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pozezdrze. Wartość zadania to 12 500 zł, z czego 10 000 stanowi dofinansowanie. Wykonawcą opracowania jest Spółka Verde View z siedzibą w Warszawie.

W dniu 13 czerwca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020”. W wyniku rozeznania cenowego wygrała firma Meritum Competence z Warszawy za cenę 4 305 zł brutto.

W zakresie ochrony przyrody:

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 17 wniosków o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, wydano 15 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości, uzyskano 2 zgody na wycinkę drzew z gruntów gminnych (miejscowości Harsz), spisano sześć protokołów dotyczących złomów, dwie sprawy umorzono.

W zakresie ochrony zwierząt:

Obecnie w schronisku przebywa 19 psów ( stan na koniec miesiąca lipca) odłowionych z terenu Gminy. Koszt utrzymania psów za  okres 3 miesięcy tj. maj, czerwic, lipiec wyniósł łącznie  7 084 zł.

W miesiącu sierpniu zgłoszono porzucenie 5 szczeniaków w okolicach przystanku, w miejscowości Przytuły. Szczęśliwie udało nam się znaleźć nowe domy szczeniakom.

Wydano osiem skierowań na zabiegi sterylizacji kotek i suk. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym  kwotę w wysokości 550,00 zł na ten cel.

W zakresie gospodarki odpadowej:

W dniu 4 lipca 2016 podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze” pomiędzy  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie a Gminą Pozezdrze. Planowany koszt zadania wynosić będzie  37 133,20 zł. z czego kwota dotacji stanowi 31 563,20 zł.

W zakresie wydawania zezwoleń: udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla firmy KOMA Sp. z o.o. z Ełku.

Gospodarka Komunalna i drogownictwo: na bieżąco dostarczane było kruszywo na naprawę dróg przez firmę „Zakład Usługowy – Instalacje Sanitarne i CO – Transport Ciężarowy – Roboty Ziemne ”  - Witold Liminowicz.

Wykonano naprawę nawierzchni parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Pozezdrzu poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko za kwotę brutto 21.440,00 zł. Dokonano wymiany obrzeży, wzmocnienia ścieżek na placu przed Urzędem Gminy, a także zmodernizowano i rozbudowano chodnik oraz parking przy budynku Urzędu. Koszt zakupu materiałów to 4.960,11 zł brutto. Prace wykonano systemem gospodarczym.

Prowadzono na bieżącego utrzymanie dróg gminnych, chodników i miejsc publicznych.

Ustalono Regulamin przydziału miejsc handlowych przy cmentarzu w okresie świąt Wszystkich Świętych. Treść regulaminu dostępna na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.

Wydano trzy zgody na włączenie się do sieci wodociągowej. Przejęto na mienie Gminy 2 odcinki sieci wodociągowej i jeden odcinek sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 5500 zł.

Gospodarka mieniem gminnym:

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w m. Jakunówko działki o nr geod.: 259/3; 259/4; 7 i 9; Pozezdrze - działka nr geod. 384/2 zakończyły się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

Ogłoszono pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w m. Pieczarki – działka nr geod.  16 -  były sklep; Harsz – działka nr geod. 96/2.

 Ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych: Pozezdrze  - dziadka nr geod  591 i Kuty - działka nr geod. 132/2 – była szkoła.

Podano do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży: Pozezdrze - działka ner geod  222/2 – basen ppoż.,  Przytuły działka nr geod., 89,  Wyłudy – działka nr geod  222 i  Piłaki Wielkie – działka nr geod. 245/1.

W dniu 19 lipca 2016 r. podpisano umowę przeniesienia własności nieruchomości działka nr geod. 461 obręb Kuty – była szkoła.  Cena sprzedaży: 428.500,00 zł.

W dniu 07 czerwca 2016 r. został rozstrzygnięty trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości działka 248 – 249 obręb Pieczarki. Wylicytowana kwota – 7070,00 zł. Jednak w dniu 08.06.2016 r. wpłynęła od jednego z uczestników przetargu skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przedmiotowego przetargu. Skarga została rozpatrzona przez Wójta Gminy  w dniu 13.06.2016 r. jako niezasadna.  W związku z powyższym ww. uczestnik wystąpił do Sądu Rejonowego w Giżycku z pozwem o ustalenie nieistnienia obowiązku zawarcia umowy oraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Sąd Rejonowy  w Giżycku w dniu 28 czerwca 2016 r. wydał postanowienie o wstrzymaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży przez gminę. Sprawa jest w toku.

Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – przedłużenie dotychczasowych dzierżaw, działki położone w  obrębie: Piłaki Wielkie, Kuty, Jakunówko, Harsz, Pozezdrze, Przytuły. 

Wydano 1 decyzję administracyjną w celu naliczenia opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości położonych w obrębie Harsz. na  kwotę 1234,35 zł.

Wydano 2 decyzje  administracyjne w celu naliczenia opłaty planistycznej w związku ze zbyciem działek objętych MPZP w obrębie Harsz na łączną kwotę -  8560,50 zł.

Zlecono opracowanie operatu szacunkowego dla kompleksu nieruchomości położonych przy ul. Kolejowej w Pozezdrzu z przeznaczeniem do sprzedaży. Wartość usługi 900,00 zł. brutto. Wykonawca: „JUSIS Wycena Nieruchomości” Giżycko.  

Wykonano podział działki ewidencyjnej nr geod 24/1 obręb Harsz z przeznaczeniem do sprzedaży.

Na wniosek w dniu 08.08.2016 r. wszczęto postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości działek położonych w obrębie Harsz.

Wykonano konserwację i czyszczenie boiska piłkarskiego ORLIK 2012 oraz boiska poliuretanowego wraz z uzupełnieniem granulatu na wartość 2 691,00 zł.

Sprawozdanie z działalności GOPS:

- Zasiłek stały z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność pobierało od początku 2016 r. 14 osób. Za 13 świadczeniobiorców opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym gminy dotowanym przez budżet państwa.

- W Domach Pomocy Społecznej przebywają obecnie trzy osoby. Miesięczna odpłatność gminy za pobyt pensjonariuszy wynosi aktualnie  6 627,83 zł.

- W okresie czerwiec - sierpień 2016r 9 rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego w sumie na kwotę 7206,46  zł, z uwagi na trudna sytuacje życiową, bezrobocie oraz przewlekłe choroby.

- 5 rodzinom  udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na żywność i leczenie, w sumie na kwotę  1600,00 zł.

- Systematycznie prowadzona jest praca socjalna oraz przeprowadzane wizyty kontrolne i interwencyjne w rodzinach, w których występują problemy i patologie. Sprawdzana jest sytuacja osób samotnych, przede wszystkim radzenie sobie w czynnościach codziennych. W sytuacjach drastycznych sprawy zgłaszane są do Sądu Rejonowego, Prokuratury. Udzielana jest pomoc załatwianiu spraw sądowych oraz spraw o przyznanie rent i emerytur. Na bieżąco sprawdzana jest sytuacja osób starszych, samotnych w związku z okresem zimowym.

- W sprawach dzieci i młodzieży współpracujemy ze szkołami. GOPS. współpracuje systematycznie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorami Sądowymi. Przeprowadzone są wywiady środowiskowe dla potrzeb GKRPA, Policji oraz innych Ośrodków Pomocy Społecznej.

- Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest również prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy.

- Realizowany jest wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji programu przyznawane jest dożywianie w szkołach, talony na żywność oraz zasiłki celowe na zakup żywności. W okresie czerwiec - sierpień 2016 rprzyznano  pomoc w formie zasiłków na żywność oraz przede wszystkim talonów 13 rodzinom, na  łączną  kwotę  9 060 zł. Podpisana jest umowa  ze sklepem spożywczym na wydawanie żywności osobom, które otrzymały pomoc w formie talonów żywnościowych.

Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja związana z przyznawaniem pomocy w formie posiłków w szkołach w roku szkolnym 2016/2017.

- Realizowany jest program rządowy pomocy dla rodzin wielodzietnych. W ramach realizacji programu prowadzona jest procedura Karty Dużej Rodziny.  W roku bieżącym, do chwili  obecnej wnioski o KDR złożyły 2 rodziny,  wydano  3 karty w tym jeden duplikat.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszelkie zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów. W miesiącach czerwiec - sierpień 2016 r wypłacono świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne około 300 osobom i rodzinom, na kwotę  353 357 zł.

- Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu  ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  tzw. 500+. Do chwili obecnej przyjęto i rozpatrzono 246  wniosków o wypłatę tych świadczeń. Świadczenia wypłacono 241 rodzinom ( na 370 dzieci), na kwotę 896 310 zł.

GOPS systematycznie aktywizuje osoby ubiegające się o pomoc, przedstawia się oferty wolnych miejsc pracy, które GOPS otrzymuje z PUP oraz nakłania do podnoszenia kwalifikacji.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania:

- GOPS prowadzi postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, przyznawanie i ich wypłata. W okresie czerwiec - sierpień 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 20 864.

- GOPS prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Pozezdrze. W roku bieżącym  wypłacono stypendia na kwotę  29 163,50 zł.

W ramach realizacji Programu  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Programu asystent rodziny i koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r.” otrzymaliśmy dotację w kwocie 7100 zł na wynagrodzenie dla zatrudnionego asystenta rodziny.

Sprawozdanie ze Stanowiska Sekretarza Gminy:

Trwa realizacja funduszu sołeckiego

Realizacja  Funduszu sołeckiego

Sołectwo Harsz - W dniu 20.07.2016 r. Wójt Gminy Pozezdrze podpisał umowę Nr FN.032.30.2016  z Firmą Usługi Projektowe Szacowanie Nieruchomości inż. Jerzy Chmielewski w Węgorzewie na opracowanie projektu przebudowy budynku po byłej zlewni mleka w Harszu na działce nr 2-118 obręb Harsz, na budynek świetlicy wiejskiej z przebudową dachu na dwuspadowy z poddaszem nieużytkowym. Z tytułu wykonanej pracy Wykonawca otrzyma kwotę w wysokości 3.813,00 zł brutto. Planowane wykonanie zlecenia 02.09.2016 r.

Sołectwo Jakunówko - Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego na roboty budowlane w zakresie wykonania przepustu na rowie szczegółowym „R-D” w miejscowości Jakunówko i negocjacjach z wykonawcami, którzy zaproponowali najniższą cenę,  wybrano ofertę Zakładu Melioracyjnego Stanisław Śmierzyński, Czerwony Dwór 28 za kwotę 9.840,00 zł. W dniu 19.08.2016 r. Wójt Gminy Pozezdrze podpisał umowę Nr FN.032.36.2016 z w/w Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych planowane zakończenie robót 30 września 2016 r.

Sołectwo Stręgielek - W dniu 22.07.2016 r. firma wybrana przez Gminę Pozezdrze  do zdjęcia i utylizacji eternitu, zdjęła eternit z dachu budynku po byłej zlewni mleka w Stręgielku. W dniu 19.08.2016 r. Gmina Pozezdrze złożyła do Starostwa Powiatowego  w Węgorzewie zgłoszenie budowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. Prowadzone jest rozeznanie cenowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Sołectwo Kuty - W dniu 02.08.2016 r. komisyjnie odebrano wykonie robót w zakresie remontu wiaty drewnianej zwanej sceną w Kutach. Odbioru robót wykonano w obecności Wykonawcy właściciela firmy  Bodnar Budownictwo Stefan Bodnar, Jakunówko 31  oraz sołtysa Sołectwa Kuty. Komisja stwierdziła, że remont wiaty wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną  i w zakresie wskazanym w umowie.

Sołectwo Radziszewo - Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego na dostawę i montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Radziszewo, wybrano firmę Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia za kwotę 10.500,00 zł. brutto. W dniu 17.08.2016 r. firma Fit Park z Torunia zamontowała cztery urządzenia siłowni zewnętrznej w Radziszewie  zgodnie ze zleceniem z dnia 30.06.2016 r. W dniu 19.08.2016 r. zlecono firmie  Zakład Stolarski Zbigniew Drozd z Węgorzewa wykonanie piaskownicy zakrywanej za kwotę 500,00 zł brutto. 

Sołectwo Przerwanki - W dniu 03.06.2016 r. Wójt Gminy Pozezdrze podpisał umowę Nr FN.032.23.2016 r. z firmą Bodnar Budownictwo Stefan Bodnar, Jakunówko 31 na wykonanie robót budowlanych  polegających na remoncie świetlicy i adaptacji terenu przy świetlicy w Przerwankach działka nr 185/2 obręb Przerwanki  na kwotę  4.560,00 zł. brutto. Planowane zakończenie robót 31.08.2016 r.

Sołectwo Pozezdrze - W dniu 16.08.2016 r. Gmina Pozezdrze złożyła do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie zgłoszenie budowy na prowadzenie następujących robót budowlanych :

Budowa pochylni do wodowania kajaków o wymiarach długość 16,00 m , szerokość 3,00 m

Budowa pomostu rekreacyjnego, rozbieranego w kształcie litery „L” długość całkowita pomostu 25,00 m na działce  nr 46 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze ( jezioro Pozezdrze)   na wysokości działki Nr 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. Prowadzone jest rozeznanie cenowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Sołectwo Krzywińskie - W dniu 01.06.2016 r. Wójt Gminy Pozezdrze podpisał Umowę Nr FN.032.22.2016 na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej II etap świetlica Krzywińskie z firmą Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Eugeniusz Kielch, Możdżany 26/1 na kwotę 7.700.00 zł. brutto. Planowane zakończenie robót 31.08.2016 r.

Wnioski funduszu sołeckiego zrealizowane :

- Sołectwo Gębałka - dostawa i montaż lampy solarnej - 8.364,00 zł.

- Sołectwo Kolonia Pozezdrze - dostawa i montaż lampy solarnej – 8364,00 zł., zakup i montaż tablic informacyjnych – 2.833,92 zł.

Decyzją Nr FK 177/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył Gminie Pozezdrze plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2015 r. – kwota zwrotu 62.289,40 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Pozezdrze przeprowadził konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze. Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 22 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 68/16 Wójta Gminy Pozezdrze i odbyły się w okresie od 01.08.2016 r. do 15.08.2016 r. Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu i  tablicy ogłoszeń w urzędzie. W czasie trwania konsultacji projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.

 

f) zapytania radnych do przekazanych  informacji:

Brak zapytań do udzielonych informacji.

 

Pkt 6

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu starostę H Faj.

Starosta H Faj – w maju zostały złożone 2 wnioski do programu operacyjnego na przebudowę dróg lokalnych, jeden na drogę w gminie Pozezdrze (droga powiatowa Pozezdrze-Kuty), drugi wniosek dotyczył gminy Węgorzewo i gminy Budry (droga Rudziszki–Łęgwarowo oraz droga Maćki-Stulichy-Jakunowo-Pawłowo). Jeśli się uda to droga Pozezdrze-Kuty będzie zrobiona jeszcze w tym roku. Starostwo czeka na informację z Ministerstwa Infrastruktury o możliwości ze skorzystania z rezerwy budżetu państwa na przebudowę mostów, ponieważ z tych środków planowany jest remont Mostu Sztynorckiego.

Zakończona została inwestycja dotycząca remontu drogi na odcinku Kamionek Wielki – Radzieje (około 4 km.). W chwili obecnej w trakcie remontu jest most w Jakunowie, który był zupełnie zniszczony. Ze środków, które zostaną, będzie zrobiony kawałek drogi we wsi Dłużec.

Radny Roch P – zapytał czy warto remontować most zamiast zrobić nowy.

Starosta H Faj – nowy most musiałby spełniać inne warunki regulowane nowymi przepisami prawnymi i koszt jego wykonania byłby zdecydowanie dużo wyższy.

Starostwo rezygnuje z udziału w przedsięwzięciu Cyfrowe Mazury. Starosta H Faj zwróciła się do Wojta w związku z zawartym wcześniej porozumieniem na remonty dróg treść porozumienia mówi, że Starostwo wykona remont drogi powiatowej na odcinku Pozezdrze – Kuty, natomiast wójt naprawi kawałek drogi gminnej w miejscowości Kuty. Starosta Halina Faj poprosiła aby inwestycja remontu drogi gminnej była rozpoczęta w momencie kiedy będzie składany wniosek o płatność.

Radny Cudowski M – pozostaje nam pozostałość po „Trakcie Sztynorckim” odcinek od kościoła w stronę byłego SKR, stoi to już od kilku lat.

Starosta H Faj – w 2010 roku zostało to oddane.

Radny Cudowski M – obiecała Pani, że będzie zrobiony ten odcinek drogi równocześnie z remontem drogi w Kutach.

Starosta H Faj – nic nie obiecałam. Apropo odcinka drogi koło kościoła, będzie on robiony w ramach „Mazurskiej Pętli Rowerowej”, dlatego musi to trochę trwać, ale mniejszy będzie nasz wkład własny. Jeśli chodzi o połączenia na „Trakcie Sztynorckim” odcinki w Harszu i w Sztynorcie w miejscu gdzie są przełomy (aleja dębowa) są bardzo złe.

Radny Cudowski M – jechałem tamtędy w niedzielę.

Starosta H Faj – pozostało nam czekać na rozwiązania finansowe. Są ograniczenia budżetowe jeśli chodzi o wkład własny, dlatego czasowo rezygnuje się z danych inwestycji i realizuje się je w latach kolejnych. Każdy urząd ma swoje priorytety do wykonania. Starostwo nie angażuje się w projekty związane ze szkolnictwem, jednak jeśli nie zostanie nic zrobione w Zespole Szkół Zawodowych, to zgodnie z nowymi standardami nie spełni wymogów i będą tego konsekwencje. ZSZ jest potrzebny dla młodzieży, pojawił się tam nowy kierunek – szkutnik oraz nowy przedmiot – technik OZE, musimy rozbudować budynek ZDZ żeby stworzyć sale lekcyjne.

Co roku będziemy starali się po kawałku remontować nasze drogi, w tej sprawie również rozmawiamy z Lasami Państwowymi. Jest teraz trochę inaczej, ponieważ Nadleśniczy nie będzie decydował o tym jaki wkład zostanie przekazany na daną inwestycję, teraz taka decyzja będzie należała do Dyrektora Generalnego.

Radny Cudowski M – chciałem tylko spytać Pani kiedy będzie remontowana droga pozostała po „Trakcie Sztynorckim”, skoro Pani mówi, że przy wykonaniu pętli rowerowej będzie zrobiona to trzymam Panią za słowo.

Starosta H Faj – niech Pan mnie nie trzyma za słowo tylko tych, którzy będą tę drogę robili. Myślę, że przy wykonaniu tej inwestycji wspomoże mnie Pan Wójt. My przedstawiliśmy odpowiednim organom swoją koncepcję zrobienia drogi prowadzącej z Pozezdrza w stronę wsi Pieczarki.

Radny Łabacz R – spytał czy dobrze zrozumiał, że ścieżka rowerowa będzie w pasie jezdni, a nie obok jezdni.

Starosta H Faj – odpowiedziała, że radny dobrze zrozumiał.

Radny Cudowski M – na odcinku drogi Pozezdrze – Pieczarki jest tak silny ruch, że na pewno dojdzie tam do śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów.

Starosta H Faj – nam też się to nie podoba.

Wójt – należy zauważyć, że powiat bardzo dobrze współpracuje z naszą gminą, w ciągu roku została zrobiona cała droga z Ogonek do Harszu prowadząca na Sztynort, zostały powycinane konary i sprzątnięte rowy, droga prowadząca do Wyłud również została wyczyszczona.

Starosta H Faj – we wsi Jakunówko również zostały powycinane zakrzaczenia przy drogach prowadzących do Grodziska i Kruklanek.

Przewodnicząca Rady – powiedziała, że popiera wypowiedź Wójta ponieważ widać postępy w pracach bieżących typu łatanie dziur, wycinka konarów czy koszenie traw. Poprosiła również aby Zarząd Dróg Powiatowych zabrał z rowów wycięte gałęzie przed Wyłudami, ponieważ wiatr przenosi je na ulicę i jest to niebezpieczne.

Starosta H Faj – stwierdziła, że ZDP na pewno wie o tych gałęziach, ale przypomni o ich zabraniu.

Radna Żołondek K – spytała Starostę czy po obu stronach asfaltu, który będzie wylewany we wsi Kuty pobocza będą wysypane kamieniem.

Starosta H Faj – odpowiedziała, że pobocza będą wysypane kruszywem.

Radna Żołondek K – spytała jaka jest cena tego kruszywa.

Starosta H Faj – odpowiedziała, że nie wie.

Radna Żołondek K – spytała czy nie da się wylać jeszcze kawałka asfaltu projektowanego przy skrzyżowaniu w miejscowości Kuty.

Starosta H Faj – odpowiedziała, że takie rzeczy będziemy uzgadniać jak już będziemy robić tę drogę. Sołectwo ma również pieniądze z funduszu sołeckiego więc może dołożyć do inwestycji, wtedy będzie możliwość dolania większej ilości asfaltu.

Radna Żołondek K – powiedziała, że sołectwo ma na co wydawać pieniądze z funduszu.

Starosta H Faj – poinformowała, że sołectwo Czerwony Dwór i sołectwo Jakunowo dają pieniądze na drogi, dlatego więcej drów mają wyremontowanych.

Przewodnicząca Rady – spytała czy Starostwo zawiera porozumienia z tymi sołectwami.

Starosta H Faj – Rada Gminy podejmuję uchwałę o funduszu sołeckim, a Starostwo zawiera porozumienie z Gminą.

Radny Łabacz R – spytał gdzie będzie przecinana wstęga z okazji otwarcia drogi Pozezdrze – Kuty.

Starosta H Faj – w Kutach.

Radna Krzyżewska E – poinformowała, że w Wyłudach zostało wykonanych dużo prac, jednak obok przystanku jest duże drzewo, które stwarza zagrożenie. Radna spytała czy nie da się wyciąć tego drzewa.

Starosta H Faj – to drzewo znajduje się w pasie drogowym i zgoda jest zależna od gminy.

Wójt – wytłumaczył, że jeśli drzewo znajduje się na terenie gruntów powiatowych to gmina wydaje pozwolenie na wycinkę, a jeśli na gruncie gminnym wtedy starostwo wydaje zezwolenie.

Starosta H Faj – poinformowała, że nie zawsze dostaje się takie pozwolenia, ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska również wyraża swoją opinię na ten temat i czasami negatywnie opiniuje wniosek na wycinkę takich drzew.

 Radna Krzyżewska E – poprosiła żeby skończyć drogę w Przerwankach, ponieważ prace zostały zaczęte, ale nie są skończone, nie ma tam miejsca żeby się wyminąć.

Starosta H Faj – droga była tam robiona i poszerzana.

Radna Krzyżewska E – ta droga nie jest poszerzona.

Przewodnicząca Rady zamknęła rozmowę  i przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)                                               warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze,

 

Przewodnicząca Rady B Ginkowska odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji.

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad P Roch.

 

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

 

b)                                              przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020,

 

Przewodnicząca Rady B Ginkowska odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji.

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad P Roch

Głosowanie :

Za – 14

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020 – w załączeniu do protokołu

 

c)                                 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze,

 

Przewodnicząca Rady B Ginkowska odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji.

Stanowiska komisji:

Komisja Rewizyjna – 2 głosy za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych – jednogłośnie za projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady – spytała czy ktoś z obecnych chce się wypowiedzieć na temat tej uchwały.

Radny Roch P – poinformował, że zostały złożone 2 projekty uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta, na pierwszym projekcie pisanym ręcznie widnieje data 17 sierpnia 2016 r. oraz zapis, że wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r., natomiast na drugim jest napisane, że wchodzi w życie dnia 1 września 2016 r. Radny spytał adwokata czy na drugim projekcie uchwały powinny być złożone podpisy wnioskodawców.

Adwokat – pierwszy projekt pisany ręcznie nie był dobrze, kompletnie wypełniony. W takiej formie projekt nie mógł być przyjęty pod względem formalno-prawnym, dlatego też została dopisana adnotacja aby był to wydruk komputerowy oraz aby dzień wejścia w życie uchwały nie działał z mocą wsteczną, ponieważ moc wsteczną stosuje się tylko w nagłych przypadkach, a to nie jest nagły przypadek.

Pod drugim projektem uchwały (wydruk komputerowy) mogą być podpisy wnioskodawców, którzy podpisywali się pod projektem pisanym ręcznie, ale nie muszą. Jeśli ktoś z wnioskodawców nie popiera uchwały i nie złoży podpisu pod drugim projektem, ten projekt nadal będzie spełniał warunki formalno-prawne.

Przewodnicząca Rady – ta uchwała na pewno wywoła wiele emocji, jest to ocena pracy, gospodarności Wójta. Przewodnicząca powiedziała, że zabrakło uzasadnienia do tej uchwały. Wójt ma wiele zasług, jednak w uzasadnieniu tej uchwały przytaczane są same przepisy prawne, a brak jest rzeczowych argumentów.

Radny Roch P – w uzasadnieniu tej uchwały są podane same przepisy prawne, a to nie jest uzasadnienie.

Adwokat – powiedział, że nie ocenia merytorycznej treści, jako prawnik sprawdza jedynie stronę formalno-prawną, nie może poprawiać merytorycznej treści uzasadnień, załączników lub uchwał. Może zasugerować zmianę treści merytorycznej tylko i wyłącznie wtedy, gdy sam wnioskodawca przyjdzie do niego z zapytaniem czy taka treść może być.

Radny Roch P – zwrócił się z zapytaniem do adwokata, jeśli zostanie złożony czysty projekt uchwały bez trzech podpisów członków rady zgłaszających projekt uchwały, czy taki projekt zostanie przyjęty.

Adwokat – pismo przewodnie, w tym przypadku wniosek nie jest do mnie skierowane. Jako prawnik dostaję sam projekt uchwały bez wniosku i sprawdzam tylko i wyłącznie pod względem formalno-prawnym, natomiast decyzja czy przewodnicząca przyjmie wniosek pod obrady sesji czy też nie należy wyłącznie do przewodniczącej rady.

Radny Łabacz R – powiedział, że jeśli chodzi o podpisy pod projektem uchwały to podpisy składa się tylko pod samą uchwałą, nie pod uzasadnieniami i załącznikami. Poinformował, że jako jeden z radnych podpisujących się pod projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta podpisał się tylko i wyłącznie pod projektem tej uchwały, nie ma żadnego podpisu pod uzasadnieniem tej uchwały i zgadza się z tym, że mogło być lepsze.

Radny Grabiński M – powiedział, że na temat wystąpienia z takim wnioskiem niejednokrotnie trwały dyskusje zarówno na sesjach jak i prywatnie. Jeśli chodzi o samo uzasadnienie to jest w nim napisane, że Rada Gminy ma możliwość zmiany wynagrodzenia doceniając pracę organu wykonawczego jakim jest Wójt Gminy. Radny uważa, że jest to uzasadnienie dla którego wnioskuje się o podwyżkę, ponieważ doceniamy pracę Wójta.

Radny Roch P – radni wyrażą swoją wolę podczas głosowania.

Radny Cudowski M – powiedział, że na początku tej kadencji, kiedy były ustalane pobory Wójta Gminy, Radni stwierdzili, że ustala się dane pobory, a po roku, maksymalnie po dwóch latach zobaczymy jakie będą wyniki w budżecie finansowym. Radny stwierdził, że wszyscy wiedzą, iż od objęcia funkcji przez Wójta sytuacja finansowa gminy została poprawiona, zostały spłacone dwie raty kredytu w wysokości ponad 2 mln. zł. Sytuacja gminy została poprawiona na tyle, że na dzień dzisiejszy możemy nawet zaciągnąć kredyt pod jakąś inwestycję. Radny Cudowski spytał radnego Rocha gdzie widzi jakiekolwiek niedociągnięcia, ponieważ dobrze wiadomo, że Wójt otrzymał takie osiągnięcia, a Radny to neguje.

Radny Roch P – powiedział, że niczego nie neguje.

Przewodnicząca Rady – zwróciła się do radnego Cudowskiego z prośbą o nie doszukiwanie się negatywnych emocji, ponieważ nie było żadnego stwierdzenia radnego Pawła Rocha, że jest przeciw. Przewodnicząca stwierdziła, że wyraziła swoje zdanie na ten temat, mianowicie, że nie satysfakcjonuje jej uzasadnienie, ponieważ każdy wykonując swoją pracę stara się, aby ją wykonywać dobrze i rzetelnie. Poprosiła również, aby nie stwierdzać, że osoby, które mają wątpliwości są przeciwko Wójtowi, ponieważ ci radni mają tylko wątpliwości czy jest to właściwy moment.

Radny Cudowski M – powiedział, że nikogo nie oskarża jakoby miał być przeciwko Wójtowi.

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że dosłownie tak to odebrała.

Radny Cudowski M – powiedział, że to nie jego wina, że przewodnicząca tak odebrała jego słowa.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że dobrze ocenia pracę Wójta, ponieważ jest gospodarny, potrafi zaoszczędzić, również potrafi pozyskać środki zewnętrzne, pozostaje tylko kwestia czy powinniśmy to uznać właśnie teraz.

Radny Olszewski A – poinformował, że widzi ogromne starania Wójta, jednak uważa, że podniesienie wynagrodzenia Wójta będzie szkodliwe w odbiorze społecznym i zaszkodzi współpracy Wójta z ludnością. Jego zdaniem będzie bardzo ciężko wytłumaczyć ludziom podwyżkę, podczas gdy ciągle się tłumaczy, że nie ma finansów na różne rzeczy, ponieważ sytuacja gminy jest kryzysowa i trzeba oszczędzać. Nie jest to warte narażania się dla społeczeństwa.

Radny Roch P – potwierdził słowa poprzednika mówiąc, że gra jest nie warta świeczki.

Przewodnicząca Rady – poprosiła Sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad P Roch.

Głosowanie :

Za – 9

Wstrzymujących się – 2

Przeciw – 3

 

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze,  - w załączeniu do protokołu.

 

Wójt – powiedział, że wszystkie założenia obiecane na początku kadencji zostały spełnione, cały czas gmina walczy z zadłużeniem, przy takim funduszu gminy nie stać na żadne inwestycje, jedna realizowane były fundusze sołeckie, spłacone zostały zobowiązania kredytowe na rok 2015, w roku bieżącym zwiększony został budżet ze sprzedaży majątku, tym samym mamy zagwarantowaną spłatę kredytu na koniec tego roku. Wójt stwierdził, że może w niektórych sytuacjach jest za bardzo oszczędny, ale tylko takim sposobem możemy wyjść z zadłużenia, a także podziękował za zaufanie.

Przewodnicząca Rady – uznała, że Wójt nie powinien też tracić zaufania do tych, którzy się wstrzymali od głosu.

Radny Roch P – stwierdził, że do tych, którzy byli przeciw Wójt również nie powinien tracić zaufania, ponieważ nie chcą stawać przeciwko społeczeństwu.

Przewodnicząca Rady – powiedziała, że według niej nie jest to odpowiedni moment, dlatego że, gdyby był to np. koniec roku i mielibyśmy już ustalony budżet na kolejny rok, byłaby większa zasadność rozważenia takiego wniosku.

Radny Cudowski M – uznał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby na koniec roku znów wystąpić z takim wnioskiem.

 

d)                                zmian w budżecie gminy na rok 2016,

 

Przewodnicząca Rady B Ginkowska odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji.

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad P Roch.

Głosowanie :

Za – 14

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVIII/100/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,  - w załączeniu do protokołu

 

e)                                 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022,

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania przez  Radnego P. Rocha

Głosowanie :

Za – 14

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVIII/101/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022,  - w załączeniu do protokołu.

 

f)                                  odwołania Skarbnika Gminy Pozezdrze,

 

Przewodnicząca Rady -  odczytała wniosek o odwołanie skarbnika.

Wójt – poinformował, że potrzebuje skarbnika, który na bieżąco będzie śledził wszelkie wydatki i będzie informował o tych wydatkach Wójta jak również pracowników jego referatu. Wójt oznajmił, że niejednokrotnie dochodziło do sytuacji gdzie nie było tego przepływu informacji, o pewnych sprawach skarbnik nie wiedział, tym samym nie wiedział Wójt ani inni pracownicy, świadczy to o braku zaufania do obecnego skarbnika.

Radny Łabacz R – poinformował, że chciałby wysłuchać również co na ten temat myśli skarbnik.

Adwokat – powiedział, że nie widzi takiej potrzeby, ponieważ jest to sprawa Wójta.

Przewodnicząca Rady – poprosiła protokolanta o poinformowanie skarbnika o fakcie, że w tej chwili jest omawiany ten temat.

Wójt – stwierdził, że radni nie współpracują bezpośrednio ze skarbnikiem i każda informacja jaką przekaże może skutkować wprowadzeniem w błąd, dlatego uważa, że nie ma sensu rozmawiać o szczegółach. Wniosek jest spowodowany brakiem zaufania, a jeśli zaczną się rozmowy ze skarbnikiem to wiadome, że każdy będzie przedstawiał swoją wersję.

Radny Olszewski A – stwierdził, że taką decyzję Wójt powinien podejmować sam, ale uważa, że radni powinni coś wiedzieć na temat ewentualnego następcy.

Przewodnicząca Rady – uznała, że te informacje będą omawiane po ewentualnym przyjęciu uchwały o odwołaniu obecnego skarbnika.

Radny Roch P – powiedział, że skarbnik pracuje z Wójtem i mu bezpośrednio podlega, dlatego tylko do wójta należy decyzja czy chce z nim współpracować czy też nie.

 

Przewodnicząca Rady – odczytała treść uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania przez  Radnego P. Rocha

Głosowanie :

Za – 11

Wstrzymujących się – 3

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVIII/102/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pozezdrze,  - w załączeniu do protokołu.

 

g)                                 powołania Skarbnika Gminy Pozezdrze,

 

Wójt – poinformował, że kandydatka Barbara Król była skarbnikiem w Rucianym Nidzie, została odwołana, a w tej chwili była skarbnikiem w Urzędzie Gminy w Rucianem Nidzie, oznajmił również, że wie z konsultacji, iż kandydatka jest rzetelnym pracownikiem. Wójt przedstawił Panią Barbarę Król.

Przewodnicząca Rady – poprosiła Panią Król o przedstawienie się.

Pani Barbara Król – powiedziała, że żywi nadzieję, że zostanie obdarzona zaufaniem, dlatego że, jest to podstawą na stanowisku skarbnika. Pani Król poinformowała o swoim wykształceniu i stanowiskach pracy. Ze swojej strony obiecała oszczędnie gospodarować środkami i jak najlepiej współpracować ze wszystkimi.

Radny Łabacz R – spytał czy Pani Król Będzie codziennie dojeżdżać z Rucianego Nidy.

Pani Barbara Król – początkowo tak, jednak docelowo planuje zakupić lub wynająć mieszkanie w najbliższej okolicy.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania przez  Radnego P. Rocha

Głosowanie :

Za – 14

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pozezdrze,  - w załączeniu do protokołu.

 

Wójt – podziękował radnym za przyjęcie jego wniosku.

 

Pkt 8

Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady – zapoznała radnych z rozstrzygnięciem w sprawie uchwały dotyczącej statutu Ośrodka Pomocy Społecznej – stwierdzono nieważność zastosowanych regulacji, w części dotyczącej wskazania banku, który zajmuje się obsługą finansową tego ośrodka. Przekazała również informację, że uchwałą RIO dokonano pozytywnej opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Pozezdrze informacji o przebiegu wykonania budżetu na pierwsze półrocze 2016 roku oraz przeczytała uzasadnienie.

 

Pkt  9

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XVIII sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 31 sierpnia 2016 r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz zaproszonym gościom. 

Zakończenie obrad – godz. 13:55

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Mariola Terlecka                   

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  Barbara Ginkowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2016 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1937
11 października 2016 13:42 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)