Protokoły sesji VII kadencji

Protokół z XVII sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2016 r.

Protokół Nr XVII

z obrad XVII (siedemnastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 maja 2016 roku w godz. od 1200  do 14 15

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński

Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrowska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Kierownik Referatu  Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska

Oraz:

-  przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu

-  Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego Krzysztof  Kołaszewski.

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XVII sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecne: Radna Ewa Fliszkiewicz, Sylwia Kołosińska, Katarzyna Nowacka – obecności usprawiedliwione

Pkt 2

Powołanie  sekretarza obrad

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego,  który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XVII posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 12

Pkt 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że proponowany porządek obrad Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję, zapytała czy proponują wniesienie zmian do porządku. Zmian nie zgłoszono.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
  1. przewodniczącego Rady Gminy
  2. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  3. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska
  4. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
  5. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
  6. zapytania radnych do przekazanych informacji
 6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
 7.  Przyjęcie rocznego  sprawozdania z działalności  jednostek organizacyjnych gminy za rok 2015:

a)    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,

b)   Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu,

c)    Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

 1. Złożenie  rocznego  sprawozdania z działalności  merytorycznej i finansowej za rok 2015 Wójta Gminy Pozezdrze.
 2. Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-156/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2015 rok.
 3.  Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w Pozezdrzu  dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2015r.
 4.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.
 5. Przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-268/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 maja 2016 roku  w sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2015 rok.
 6.  Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.
 7.  Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.
 9.  Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla gminy Pozezdrze”.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2015 rok.
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVIII/199/14 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu,
   1. uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,
   2. zmian w budżecie gminy na rok 2016,
   3. Zapytania i informacje.
   4.  Zamknięcie obrad sesji.

Pkt  4

 

Przyjęcie przez Radę protokołu  z XVI Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się.

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XVI sesji Rady Gminy.

 

Głosowanie:

Za – 12

Pkt 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącej Rady Gminy: Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska poinformowała, że  żona zmarłego Stanisława Półkośnika  złożyła wyrazy podziękowania dla Rady za pamięć o jej zmarłym mężu za zakupiony wieniec i udział w ceremonii pogrzebowej oraz modlitwę. Pan Stanisław Półkośnik był Przewodniczącym Rady I kadencji Rady Gminy w Pozezdrzu, wybranej w pierwszych demokratycznych wyborach przeprowadzonych 27 maja 1990 roku, pełnił tę funkcję przez jedną kadencję. To co Państwo tutaj widzicie na stole – ten poczęstunek, jest wyrazem podziękowania od Pani Samojluk - Półkośnik.

Następnie Przewodnicząca złożyła również najserdeczniejsze życzenia na ręce Pana Wójta dla wszystkich samorządowców z okazji Dnia Samorządowca oraz dla wszystkich radnych.

Dnia 3 maja Przewodnicząca uczestniczyła w uroczystościach związanych ze Świętem strażaków, które odbyło się w kościele w Pozezdrzu. Dnia 21 maja  uczestniczyła w turnieju tańca breakdance zorganizowanym przez GOK Pozezdrze. 23 maja Przewodnicząca uczestniczyła w posiedzeniu komisji Rewizyjnej i oświatowej, które było związane z tematyką sesji.

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Paweł Roch Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja odbyła dwa posiedzenia jedno posiedzenie związane było z kontrolą Gminnej Biblioteki Publicznej  w Pozezdrzy - kontrola wypadła bardzo pozytywnie, drugie posiedzenie związane z tematyką dzisiejszej sesji.

c) przewodniczącej Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Elżbieta Krzyżewska Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja odbyła jedno spotkanie na którym  były omawiane tematy sesji w spotkaniu uczestniczyli kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy tj. GOPS, GOK i GBP w Pozezdrzu.

d) przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: Radna  Renata Podpirka, poinformowała, że komisja odbyła spotkanie przedsesyjne.

e) sprawozdanie Wójta z  działalności międzysesyjnej:

Sprawozdanie z działalności GOPS:

- Zasiłek stały z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność pobiera 10 osób. Za 9 świadczeniobiorców opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym gminy dotowanym przez budżet państwa.

- W Domach Pomocy Społecznej przebywają obecnie trzy osoby. Miesięczna odpłatność gminy za pobyt pensjonariuszy wynosi aktualnie  6 627,83 zł.

- W maju 2016r 1 rodzina korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego na łączną kwotę 469,50  zł , przede wszystkim z uwagi na trudna sytuacje życiową i samotne macierzyństwo.

- 4 rodzinom  udzielono pomocy w formie zasiłków celowego na   leczenie dziecka na kwotę  1 150,00 zł.

- Systematycznie prowadzona jest praca socjalna oraz przeprowadzane wizyty kontrolne i interwencyjne w rodzinach, w których występują problemy i patologie. Sprawdzana jest sytuacja osób samotnych, przede wszystkim radzenie sobie w czynnościach codziennych. W sytuacjach drastycznych sprawy zgłaszane są do Sądu Rejonowego, Prokuratury. Udzielana jest pomoc załatwianiu spraw sądowych oraz spraw o przyznanie rent i emerytur.

- W sprawach dzieci i młodzieży współpracujemy ze szkołami. GOPS. współpracuje systematycznie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorami Sądowymi. Przeprowadzone są wywiady środowiskowe dla potrzeb GKRPA, Policji oraz innych Ośrodków Pomocy Społecznej.

- Realizowany jest wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji programu przyznawane jest dożywianie w szkołach, talony na żywność oraz zasiłki celowe na zakup żywności. W maju 2016r.  przyznano  pomoc m  na  łączną  kwotę  2 530 zł. Podpisana jest umowa  ze sklepem spożywczym na wydawanie żywności osobom, które otrzymały pomoc w formie talonów żywnościowych.

- Dożywianiem w szkołach w roku 2015/2016 objęto wszystkie  chętne dzieci  i młodzież. 

- Realizowany jest program rządowy pomocy dla rodzin wielodzietnych. W ramach realizacji programu prowadzona jest procedura Karty Dużej Rodziny.  W roku bieżącym , do chwili  obecnej wnioski o KDR złożyły 2 rodziny,  wydano  3 karty w tym jeden duplikat.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszelkie zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów. W maju 2016r wypłacono świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne około 300 osobom i rodzinom, na kwotę  115 000 zł.

- Od kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu  ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  tzw. 500+. Do końca maja  2016 roku  przyjęto 202  wnioski o wypłatę  świadczeń. Świadczenia wypłacono  85 rodzinom ( na 196) dzieci), na kwotę 116 600 zł.

Systematycznie aktywizuje się osoby ubiegające się o pomoc, przedstawia się oferty wolnych miejsc pracy, które GOPS otrzymuje z PUP oraz nakłania do podnoszenia kwalifikacji.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania:

- GOPS prowadzi postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, przyznawanie i ich wypłata. W maju  2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 8 331,86.

- GOPS prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Pozezdrze. W roku bieżącym  wypłacono stypendia na kwotę  17 723,81 zł.

Złożono  wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  o przyznanie dotacji na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej na 2016r.”

 

Sprawozdanie z referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych :

W zakresie inwestycji:  został wybudowany nowy odcinek sieci wodociągowej z rur PCV przy ul Wolności w miejscowości Pozezdrze, oraz 8 przyłączy wodociągowych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników wody poszczególne obiekty zostaną podłączone do  nowej sieci wodociągowej. Wartość robót to 27 tys brutto  zobowiązanie jest pokryte przez Zakład Usług Komunalnych Węgorzewo. Gmina natomiast wykona dwa przyłącza kanalizacyjne do budynków gospodarczych za kwotę 3 tys zł brutto.

Została złożona w ramach Masterplanu projekt rozbudowy systemu odprowadzania ścieków wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej, celem podpisania umowy wstępnej realizacje projektu przyjęto na   lata 2019 – 2020.

Złożony wniosek o aneksowanie umowy projektu kluczowego pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich Masterplan Dla Wielkich Jezior Mazurskich Gmina Pozezdrze, został podpisany aneks, co dało zwrot dofinansowania o 574 259,57 tys. Kwota wpłynęła do budżetu Gminy.

W zakresie Planowania Przestrzennego:

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: na bieżąco prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie ustalania warunków zabudowy, postępowanie toczy się w siedmiu sprawach wydano 15 decyzji ustalających warunki zabudowy i dwie polegające na realizacji celu publicznego.

Podziały nieruchomości : prowadzone jest postępowanie  w czterech sprawach .

W zakresie ochrony przyrody:

W okresie sprawozdawczym wpłynęły cztery wnioski o wycinkę drzew i krzewów. Wydano pięć decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów. Dwie sprawy pozostają w toku.   

W zakresie ochrony zwierząt:

Obecnie w schronisku przebywa dwadzieścia psów odłowionych z terenu Gminy Pozezdrze, koszt utrzymania  w miesiącu kwietniu wyniósł- 2 288 zł. Jednego psa odłowiono z miejscowości Wyłudy.

Wydano cztery skierowania na zabiegi sterylizacji kotek i psów.  W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 280 zł na ten cel.

W zakresie gospodarki odpadowej:

Wyłoniono firmę, która zajmie się usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze. Jest to firma B Pasik Auto-złom - Świniary Stare woj. świętokrzyskie. W zapytaniu wzięło udział sześć firm.   Kwota, którą wykonawca zaproponował   to 37 122,12 tys.

W zakresie wydawania zezwoleń: trwa postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na wypróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  dla firmy KOMA.

Gospodarka Komunalna i drogownictwo : na bieżąco dostarczane było kruszywo na naprawę dróg przez firmę Zakład Usługowy  Instalacje Sanitarne i CO Transport Ciężarowy Roboty Ziemne W Liminowicz.

Została opracowana inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z udostępnieniem witryny internetowej z wizualizacją. Został opracowany program funkcjonalno użytkowy w oparciu o wykonanie audytu oszczędnościowego.

Prowadzono na bieżąco utrzymanie dróg gminnych chodników i  miejsc publicznych.

Wójt przywitał wicestarostę powiatu węgorzewskiego K Kołaszewskiego,  podziękował za dobrą współpracę  gdy coś ma wykonać gmina to kontaktuje się z powiatem na bieżąco i odbywa się również to odwrotnie. Na dzień dzisiejszy współpraca odbywa się bardzo dobrze.

Gospodarka mieniem gminnym:

Ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych  w miejscowości Kuty, Pieczarki, Pozezdrze, Jakunówko. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 19 kwietnia 2016r. trzeciego przetargu ustnego nie ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej  obręb Kuty kwota wylicytowana 428 500,00 zł. W dniu 10 maja 2016r. podpisano z Kancelarią Notarialną w Giżycku warunkową umowę na sprzedaż nieruchomości.

Wójt poinformował, że jest podpisana umowa warunkowa z tego względu że od 1 maja weszła nowa ustawa ustrojowa oraz o lasach państwowych w związku z powyższym pomimo, że procedura przetargowa została przeprowadzona jeszcze w okresie przed dniem wejścia w życie ustaw, musieliśmy zwrócić się do Lasów Państwowych z zapytaniem  czy chcą  korzystać z prawa pierwokupu  również takie zapytanie poszło do Agencji Nieruchomości Rolnych. Oczekujemy na decyzje z Agencji, Lasy Państwowe dały odpowiedź negatywną nie są zainteresowane prawem pierwokupu.

Podano do publicznej wiadomości następujące przetargi: działki geodezyjne 245, 241 obręb Piłaki Wielkie, nr geodezyjny 143 obręb Pieczarki.

Wydano dwie decyzje  naliczające pobranie opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości położonej w obrębie Harsz na łączną kwotę 9 413, 40 zł. Wydano trzy decyzje administracyjne  w celu naliczenia opłaty planistycznej  za zbycie działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Harsz na łączną kwotę 2 950,50 zł. Opracowano  dziewięć operatów szacunkowych  na sprzedaż i naliczenie opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

Wznowiono granice działki nr geod. 163 obręb Harsz.  Zlecono wykonanie podziału działki nr geod 24/1 obręb Harsz,  z przeznaczeniem do sprzedaży.

W budynku mieszkalnym Harsz 78 usunięto awarie instalacji elektrycznej koszt usunięcia 600 zł .

 

Sprawozdanie z Stanowiska Sekretarza Gminy:

Kontrole zewnętrzne dnia 4 kwietnia a rozpoczęła się kontrola NIK delegatura w Olsztynie w zakresie funkcjonowania Gospodarki Ściekowej Gmina Regionu Wielkich Jezior Mazurskich .

W dniu 17 maja 2016r. pracownik archiwum Państwowego w Suwałkach przeprowadził  kontrole archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Pozezdrzu w zakresie  przestrzegania przepisów zasobu archiwalnego.

Fundusz sołecki:

Radziszewo – po przeprowadzeniu rozeznania cenowego na dostarczenie sprzętu do wykaszania w dniu 27 kwietnia zakupiono kosę spalinową STIHL za 1700 zł. W dniu 12 maja odbyło się zebranie sołectwa Radziszewo na którym mieszkańcy zmienili zakres przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Kuty – po przeprowadzeniu rozeznania cenowego na remont wiaty drewnianej w Kutach wybrano ofertę Firmy Bodnar z Jakunówko za kwotę 5250 zł . w dniu 25 maja 2016r zamontowano Lampe solarną parkowa na działce nr 86/1 obręb Kuty.

Przerwanki – w dniu 7 kwietnia 2016r. wysłano zapytanie ofertowe do trzech firm na wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu chodnika i drzwi wejściowych w ramach funduszu sołeckiego do 20 kwietnia nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 12 maja przesłano kolejne zapytania na wykonanie robót w ramach funduszu sołeckiego  wpłynęła 1 oferta Firmy Bodnar z Jakunówko na kwotę 4 560 zł brutto.

Kolonia Pozezdrze – w dniu 17 maja 2016r. złożono zamówienie na dostawę  z montażem ośmiu znaków informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kolonia Pozezdrze . wykonawca zamówienia będzie firma Azyl Znaki Drogowe. W dniu 20 maja zamontowano Lampę Solarną na działce nr  50 obręb 4  Kolonia Pozezdrze.

Pozezdrze – w dniu 27 kwietnia projektant przekazał operat wodno prawny na budowę pomostu oraz slipów na cumowanie kajaków  na jeziorze Pozezdrze.

Jakunówko -  w dniu 4 maja  udzielono pełnomocnictwa projektantowi na  dokonanie niezbędny czynności związanych z opracowaniem operatu wodno prawnego na wykonanie przepustu na działce ewid. nr 3 w obr Jakunówko gmina Pozezdrze.

Krzywińskie – w dniu 3 maja odbyło się zebranie w sołectwie Krzywińskie na którym mieszkańcy zmienili  zakres przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego. Podczas spotkania mieszkańcy zaplanowali, że po doprowadzeniu instalacji wodno kanalizacyjnej do  świetlicy ułożą polbruk przed świetlicą w Krzywińskich. W dniu 15 maja przesłano zapytanie ofertowe do trzech firm o wykonanie robót budowlanych, wpłynęła jedna oferta E Kileich - Możdżany na kwotę 7 700 zł brutto. 

Przytuły – w dniu 10 maja zakupiono materiały do remontu świetlicy w Przytułach. Prace remontowe wykonują mieszkańcy wsi.

Gębałka – 14 maja zamontowano Lampe uliczna na działce o nr 280 obręb Gębałka.

W dniu 16 maja został złożony do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2015.  Wnioskowana kwota zwrotu to 40 % poniesionych wydatków tj. 62 289,40 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi :

W dniu 19 kwietnia podpisano umowę z stowarzyszeniem Związek Ukraińców w Polsce Warszawa na realizację zadania Święto Dziecięcej Twórczości Ukraińskiej  kwota na realizację zadania 300 zł.

Sport w Gminie”

Wniosek złożony do Lokalnego Animatora Sportu w ramach programu będzie zatrudniony na Boisku Orlik dwóch animatorów sportu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016r. Wynagrodzenie animatorów częściowo pokryje fundacja w wysokości 9 tys zł a częściowo Gmina Pozezdrze jako wkład własny w wysokości 10 180 zł.

W dniu 18 maja Gmina Pozezdrze zgłosiła swój udział  do VIII  Europejskiego Tygodnia Sportu – Sportowy Turniej Miast i Gmin.  Zawody będą odbywały się od 21 maja do 6 czerwca 2016r. informacje zamieszczono na stronie internetowej Gminy Pozezdrze, 100 miast i gmin wyróżnionych otrzyma  środki na zakup sprzętu sportowego ze środków ministra sportu. W ubiegłym roku Gmina Pozezdrze zajęła 46 miejsce w klasyfikacji generalnej VII Europejskiego Tygodnia Sportu – Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

 

 Sprawozdanie w zakresie spraw organizacyjnych i oświaty:

 1. 1.                 Wydano n/w Zarządzenia :

- Nr 33/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych na terenie gminy Pozezdrze.

- Nr 34/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

- Nr 35/16 w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2016r.

- Nr 36/16 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pozezdrze za I kwartał 2016 roku

- Nr 37/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

- Nr 38/16 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.

- Nr 39/16 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.

- Nr 40/16 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- Nr 41/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych na terenie gminy Pozezdrze.

- Nr 42/2016 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za rok 2015.

- Nr 43/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.

 Ponadto wydano Obwieszczenia:

- Nr 9/2016 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 382/12 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze.

- Nr 10/2016 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku głównego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „OMEGA” wraz z budową budynku gospodarczego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1 w obrębie Stręgielek, gmina Pozezdrze.

- Nr 11/2016 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej Nn 0,4 Kv oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 134,136/4,136/5,2267,263/1,264/3,265,266, w obrębie Przerwani, gmina Pozezdrze.

- Nr 12/2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie budynku głównego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „OMEGA” wraz z budową budynku gospodarczego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1, obręb Stręgielek, gmina Pozezdrze.

- Nr 13/2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 382/12, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze.

 1. 2.                 Uczestnictwo w spotkaniach:

1)   20 kwietnia - posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Remizie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu z udziałem Zarządów OSP Harsz, Kuty  i Pozezdrze.     

2)   22 kwietnia:

- spotkanie Zarządu  OSP Powiatu Węgorzewskiego;

- spotkanie na „Orliku” w związku z organizacją Międzygminnych Zawodów Strażackich

 3) 26 kwietnia - szkolenie „Praktyczne aspekty tworzenia Centrów Usług Wspólnych”  w Kętrzynie.

4)  27 kwietnia - uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu.

 5) 28 kwietnia - uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rolnej wspólnej z sołtysami, GOK.

 6) 29 kwietnia - uroczystość Dnia Flagi w Zespole Szkół w Pozezdrzu.. 

 7) 3 maja - uroczystość Obchodów Dnia Strażaka.

 8) 4 maja - spotkanie z A. Saczek i L. Gołębiewskim w sprawie przekazania obowiązków Dyrektora GOK.

 9) 6 maja - udział w zebraniu sołeckim w Krzywińskim.

10) 8 maja - udział w Festiwalu Dziecięcym „Święto Twórczości Dziecięcej” w Sali Konferencyjnej „EKOMARINY” w Giżycku organizowanym przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski.

11) 10 maja - odbiór dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Pozezdrze, w formie aplikacji elektronicznej z elementami systemu GIS, z bazą danych obiektów oświetleniowych oraz opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla modernizacji, wykonanej przez AVC Polska Sp. z o.o.

12) 11 maja:

- udział w konkursie ortograficznym w Zespole Szkół w Pozezdrzu;

- uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu LGD9.

 13) 12 maja - uczestnictwo z zebraniu sołeckim w Radziszewie.

 14) 13 maja:

- wyjazd do Sądu w Węgorzewie w sprawie zakłócania porządku w pracy        w urzędzie;

- udział w obchodach Święta Strażaka PSP Węgorzewo.

  15) 16 maja - uczestnictwo w debacie „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole?”  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

 16) 20 maja:

- uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;

- udział w XVII Seminarium Ekologicznym pt: „Mazury zachować czy zmieniać?” w Budrach;

- udział w „Pikniku” Przedszkola Niepublicznego „Złota Rybka” w Pozezdrzu.

 17) 21-22 maja - uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu LGD9.

 18) 23 maja - uczestnictwo we wspólnym posiedzeniu Komisji: Oświaty i Rewizyjnej.

 19) 24 maja - uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rolnej.

 20) 25 maja - spotkanie w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 21) 28 maja:

- udział na występach plenarnych Klubu Seniora, Klubu Pozezdrzańskiego i p. Susanny  Jara w Pozezdrzu;

- udział w XVI Mazurskim Spotkaniu Zespołów Amatorskich „Uzależnieniom NIE” w Pozezdrzu.

    22)   29 maja:

- udział w piknikach Jakunówko, Pieczarki;

- udział w rozgrywkach piłki nożnej na „Orliku” w Pozezdrzu;

- udział w zakończeniu spływu kajakowego Stowarzyszenia „Mazurski Zakątek”.

 1. 1.                 W Ewidencji Działalności Gospodarczej przyjęto:   

- 1 wniosek o zawieszenie  działalności gospodarczej;

- 1 wniosek o zakończenie działalności gospodarczej.

 Wójt poinformował, że widoczny jest wzrost aktywności mieszkańców, w jednych wioskach mieszkańcy są mniej aktywni, w innych sami zgłaszają się do tego aby wykonać prace na rzecz swoich sołectw, tak jest np. w Harszu, gdzie duże zaangażowanie wykazują strażacy wykaszając plażę czy organizując imprezy np. z okazji dnia dziecka. W planach również mają organizację w przyszłości pikniku. W większości sołectw zauważalne jest, że ktoś wychodzi z własną inicjatywą wykonania prac w sołectwie. Aktualnie Urząd jest w trakcie opracowania gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pozezdrze. Dziesięć tys. zostanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 2 tys będzie stanowiło wkład własny. Zostanie przekazana ankieta do wypełnienia, która jest niezbędna do rzetelnego opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej. Ankiety dadzą możliwość wypowiedzenia się, im większa liczba wypełnionych ankiet tym korzystniej dla Gminy. Warto jest wyrazić swoje stanowisko w formie tych ankiet, bo często np. przy opracowywaniu m.p.z.p, kiedy są plany wykładane i zatwierdzane, później ktoś z mieszkańców zgłasza pretensje.  Odbędzie się spotkanie z sołtysami w celu szkolenia nt. prawidłowego wypełnienia ankiety.

Następnie Wójt poinformował, o szerokim echu jakim odbiły się prace wykonywane wokół Wilkusa, gdzie ktoś zaczął dokonywać ogromnych zmian na terenie graniczącym z wodami RZGW. Jesteśmy adresatami wielu maili z przeróżnych stron, z zapytaniami dotyczącymi tej inwestycji.  Informuję, że Gmina tam nie wydawała żadnych decyzji. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Lasów Państwowych czy Lasy Państwowe jako właściciel tego terenu wydawały decyzje w tej sprawie. Do Urzędu zgłosiła się w imieniu inwestora osoba w celu opracowania operatu wodno prawnego do wykonania pomostu. Gmina zgodnie z procedurami zwróciła się do RDOŚ w celu wydania opinii  - niedługo mija termin na jej wydanie. Jeśli RDOŚ nie wyda tej opinii to znaczy, że gmina musi wydać taką zgodę.  Czasami mówi się tak, że dlaczego Wójt nie wstrzymał pewnych inwestycji, nie ma takiej możliwości, jeśli wszystko jest zrobione zgodnie z prawem.

Wójt poinformował również, że dużo mówi się o wypowiedzeniu umowy z budynku gospodarczego dla Caritas i Stowarzyszenia „Dziewczyny znad Sapiny”, takie informacje docierają również do Wójta na forum Wójtów, że Wójt Pozezdrza zabrał im pomieszczenie. Brak jest natomiast informacji i nikt nie mówi o tym, że stowarzyszenie uzyskało ofertę wynajmu pomieszczenia. Nie byłoby to możliwe gdyby Wójt nie prosił zarządu stowarzyszenia, aby zwrócili się do różnych instytucji, do szkoły, do GOK do Spółdzielni Mieszkaniowej w Pozezdrzu z zapytaniem o pomieszczenie. Wójt wiedział, że istnieją możliwości wydzierżawienia takich pomieszczeń. W GOKu było za małe pomieszczenie, obecnie Wójt posiada informację, że stowarzyszenie podpisało umowę dzierżawy  pomieszczenia w Starej Szkole. Ta umowa nie jest z wczoraj czy z przedwczoraj tylko już trwa dłuższy czas.

Wójt następnie poinformował, że już wcześniej było mówione, iż jest kilka stron internetowych jest BIP, strona www.pozezdrze.pl oprócz tego jest strona GISON na której można znaleźć aktualne plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pozezdrze, gdzie znajdują się opracowane studia planowania przestrzennego pojawiła się nowa aplikacja Węgorzewo - Północne Mazury.  Pan informatyk państwu przedstawi jak wejść i posługiwać się tą aplikacją.

K Dłuski informatyk Urzędu Gminy Pozezdrze: poinformował, że by uzyskać dostęp do aplikacji Węgorzewo Północne Mazury należy przez telefon z systemem android pobrać ją bezpłatnie ze sklepu play. Można ją zainstalować i od czasu do czasu aktualizować o najnowsze dane. Aplikację również można zainstalować w systemie stosowanym w Iphon’ach. Będą robione ulotki, które zostaną rozprowadzone po Gminie. Jeśli są propozycje informacji do umieszczenia na tych stronach (dodatkowe informacje, dostępne atrakcje, prowadzone działalności) można to mu zgłosić.

f) zapytania radnych do przekazanych  informacji:

Radny Łabacz R – zapytał się czy jest rozstrzygnięcie w sprawie zakłócania porządku na terenie urzędu.

Wójt – odpowiedział, że nie ma informacji na ten temat ale podobno sprawa został rozszerzona o inne aspekty. Niezwiązane z tym, co było zgłoszone czyli zakłócania pracy i porządku na terenie Urzędu Gminy.

Kierownik GOPS E Kawa poinformowała, że sprawa został przełożona i będą powołani jeszcze dodatkowi świadkowie.

Radny Kaczorowski M – w czym pomaga Karta Dużej Rodziny bo spotkał się z tym, że np. na basenie w Wilkasach  brana jest pod uwagę  Karta z Gminy Giżycko.

Radny Sikorski T – poinformował, że w Olsztynie podczas tankowania został zapytany czy posiada Kartę Dużej Rodziny.

Kierownik GOPS E Kawa – poinformowała, że niektóre duże Gminy mają swoje karty, kartę stosuje się tam w zależnościom tego czy na ternie Gminy są dostępne ogólnopolskie punkty.  Na terenie naszej Gminy nie ma takich punktów. Ogólnopolska Karta Dużej Rodzina ma około 4 tys firm, które mają zniżki. Firmy, które do tego przystępują, chcą pomóc rodzinom, są to duże firmy i instytucje.

 

Pkt 6

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.

Radny Cudowski M – stwierdził, że korzystając z obecności wicestarosty K Kołaszewskiego chce zgłosić, iż na ul. Świerczewskiego „Trakt Sztynorcki” jest studzienka telekomunikacyjna która  wystaje już coraz wyżej ktoś kiedyś złamie nogę. To było zgłaszane od wykonania inwestycji.

Wicestarosta K Kołaszewski – poinformował, że jest to obowiązek sieci Orange jest to firma, która odmawia współpracy. W takich sprawach ciągle są wysyłane do nich monity.

Przewodnicząca Rady – zapytała się co nowego dzieje się w sprawie złożonego wniosku o dalszy etap remontu drogi Pozezdrze – Kuty.

Wicestarosta K Kołaszewski – odpowiedział, że trwa wymiana odpowiedzi na pytania dla komisji, pewne dokumenty są również wymieniane. Wniosek został już obrobiony przez Urząd Marszałkowski a na wyniki  należy czekać do końca sierpnia.  Jeśli nie otrzymamy dofinansowania to wówczas w wrześniu jest czas aby składać wniosek  do ,,schetynówek”.

Radny Roch P -  zapytał się czy z przecieków coś wiadomo.   

Wicestarosta K Kołaszewski – odpowiedział, że nie wiadomo, na razie próbuje się ocenić ile jest pieniędzy i ilu chętnych.

Radny Roch P – ile jest środków w stosunku do złożonych wniosków .

Wicestarosta K Kołaszewski – odpowiedział, że jest trudno oszacować bo kryteria, które tam były określone są różne np. na drodze w Stulichach było kryterium dostępności do miejsca publicznego np. świetlica  wiejska, miejsca gdzie odbywają się imprezy, tylko jednego tam brakowało Burmistrz nie nadał temu obiektowi celu miejsca publicznego i jest to dalej w ewidencji budynków jako budynek mieszkalny. Więc została podana wiata przystankowa jako miejsce publiczne.

Radna Krzyżewska E – zapytała się kiedy rozpocznie się wykaszanie poboczy a w szczególności w kierunku Przerwanek skrzyżowanie jest na nim zła widoczność.

Wicestarosta K Kołaszewski – poinformował, od wczoraj ruszyło koszenie i koszona jest Okowizna i Harsz. Wyznaczone są główne ciągi komunikacyjne jest to również droga Pozezdrze Wyłudy i do Przerwanek.

Radny Łabacz R – zapytał się czy z wykaszaniem  idzie łatanie dziur.

Wicestarosta K Kołaszewski – odpowiedział, że tak,  na duże dziury będzie kładziona masa na gorąca, na której dostawę aktualnie czekają.

Wójt – zapytał się wicestarosty,  ile powiat węgorzewski zapłacił dla Gminy Pozezdrze  za utrzymanie dróg.

Wicestarosta K Kołaszewski – jeśli chodzi o ten rok to wspomnę wypowiedź Wójta z początku sesji inni mogą brać z nas przykład jak można współpracować i wymieniać się usługami. Mamy pewne urządzenia których nie ma gmina, a gmina ma na miejscu kosy spalinowe i ludzi. 

Wójt – chodzi o pieniądze.

Wicestarosta K Kołaszewski odpowiedział, że nie, ale do współpracy są zawsze otwarci.

Radny Grabiński M – zwrócił uwagę, że w kierunku Pieczarek należy również wykosić. Czy jest szansa przed sezonem to wykosić. Często tą drogą jeżdżą  na rolkach i  rowerzyści.

Wicestarosta K Kołaszewski – odpowiedział, że jest trudno podać konkretną datę, ale powiat ma na celu  niedoprowadzać do odrastania chwastów.

Radny Grabiński M – poinformował, że przy drodze powiatowej koło starej szkoły w Pozezdrzu stoją znaki wskazujące Urząd Gminy i ZHP są one przekręcone.

Kierownik Referatu M Oryńczak – odpowiedziała, że są one bardzo pogięte i nie można ich dokładnie naprostować.

Wójt – poinformował, że  przed urzędem mamy również problem z uzupełnieniem terenu, poszukiwany jest materiał tańszy, wyłożenie tego kostką to będzie bardzo duży koszt.  Jeśli uda się to wypełnić dobrą masą nie smołą w granicach do 30 zł za 1m2 , to dwie warstwy by zostały położone.

Przewodnicząca Rady zakończyła dyskusję i przeszła do kolejnego punktu.

 

Pkt 7

Przyjęcie  rocznego sprawozdania  z działalności jednostek organizacyjnych  gminy za rok 2015.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie z działalności: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu zostało złożone i przedstawione na komisjach.  Zapytała się czy ktoś ma pytania do złożonych sprawozdań.

Radny Kaczorowski M – stwierdził, że zabrakło mu w przedstawionym sprawozdaniu z działalności GOK, podanej współpracy z OSP Harsz.

Więcej uwag  nie zgłoszono w wyniku ich braku Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię poszczególnych komisji.

a) Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pozezdrzu:

Opinie komisji:

Komisja Rewizyjna –  jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -  jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sprawa Socjalnych - jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania  z działalności rocznej       Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Głosowanie:

Za – 12

 

b) Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

 Opinie komisji:

Komisja Rewizyjna –  jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Pozezdrzu.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -  jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w Pozezdrzu.

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sprawa Socjalnych - jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Pozezdrzu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania  z działalności rocznej       Gminnego  Ośrodka  Kultury  w Pozezdrzu.

Głosowanie:

Za – 12

 

c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu

Opinie komisji:

Komisja Rewizyjna –  jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu .

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -  jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu .

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sprawa Socjalnych - jednogłośnie za przyjęciem  sprawozdania z działalności rocznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności rocznej    Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

Głosowanie:

Za – 12

 

Przewodnicząca Rady  ogłosiła  przerwę

Przerwa godz - 1310

Koniec przerwy – 1325

Pkt  8

Złożenie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2015 Wójta Gminy Pozezdrze.

Wójt poinformował, że na początku realizacja budżetu nie była łatwa, gmina posiadała zadłużenie w wysokości sześciu i pół miliona zł.  Na początku była walka aby zmniejszyć zadłużenie i osiągnąć wskaźniki, które pozwolą na zaprojektowanie i realizację budżetu w roku 2015.  Wójt poinformował, że w roku  2015 Gmina Pozezdrze osiągnęła dochody w wysokości 10.550.746,61 zł i zrealizowała wydatki na kwotę 9.310.808,55 zł. W wyniku realizacji budżetu osiągnięto nadwyżkę budżetową  w kwocie 1.239.938,06 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła 783.923,49 zł. Wypracowana nadwyżka roku 2015 rozdysponowana została na spłaty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2015 tj. 997.236,76 zł oraz po uzgodnieniu sald należności i zobowiązań na  wolne środki zasilające budżet roku 2016 w kwocie 265.846,62 zł.

Spłacając w roku 2015 kwotę  997.236,76 zł przypadających do spłaty  rat  kredytów i pożyczek zmniejszono stan zadłużenia Gminy do kwoty 5.479.901,00 zł.

Ogółem wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych /zgodnie z zestawieniem bilansowym podatków  za  2015 rok  wyniosły 3.279.479,92  zł, a za analogiczny okres 2014 roku  3.214.520,98 zł.  / wzrost o 2,02 % /. Skutki obniżenia górnych stawek podatków  to kwota 202.226,00 zł, a skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń 115.889,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym to 1.336,00 zł. W całym roku uzyskano  wpływy z zaległych podatków na kwotę 61.734,70 zł.

Rok zakończono ze zobowiązaniami w kwocie 476.085,52 zł w tym wymagalnymi 0,00 zł i  należnościami na kwotę 803.222,04 zł z tego zaległości  757.874,73 zł  w tym zaległości podatkowe na kwotę 161.634,60 zł.

W roku 2015 Gmina  zrealizowała  wydatki z Fundusz Sołeckiego na kwotę 155.723,49 zł, z czego wprowadzono na środki trwałe zadania na kwotę 97.901,50 zł.

Rada Gminy w Pozezdrzu  uchwaliła  wydatki budżetu obejmujące udzielenie dotacji z budżetu dla  zadań realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 385.066,67 zł. W roku 2015 kwota zrealizowanych i wypłaconych dotacji wyniosła 376.783,04 zł.  

Realizacja założeń budżetowych przebiegała w  roku 2015 zgodnie z planem i bez zakłóceń. Realizacja planu była możliwa dzięki oszczędnej gospodarcze w każdej dziedzinie działania, poczynając od urzędu, Wójt zwrócił uwagę na to, iż nie było podwyżek płac. To co zostało osiągnięte to również dzięki radnym jak i ogromnemu zaangażowaniu naszych sołectw do realizacji zadań sołeckich. Wzrosła również aktywność  mieszkańców, dzięki lokalnym sponsorom odbyły się imprezy z nagrodami. Takie sprawozdanie było możliwe tylko dzięki wspólnej współpracy.

Pkt 9

Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-156/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 01 kwietnia 2016 roku  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2015 rok.

 

Przewodnicząca Rady odczytała opinię RIO w Olsztynie w sprawie  wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2015 rok.

 

Uchwała Nr RIO.VIII-0121-156/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 01 kwietnia 2016 roku .

Skład orzekający w osobach:

Przewodniczący: Halina Stanny

Członkowie:         Anna Michalak

                             Krzysztof Mościbrocki

 

Opiniuje pozytywnie przedłożone  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego (w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 10

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w Pozezdrzu   dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2015r.

Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Paweł Roch  – (w załączeniu do protokołu) Komisja Rewizyjna  w składzie:

Paweł Roch – Przewodniczący.

Ryszard Łabacz  – zastępca Przewodniczącego

Marzena Banaszak – Członek komisji

Sylwia Lidia Kołosińska – Członek  komisji

Mirosław Cudowski– Członek komisji

zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu i postanowiła, przedłożyć Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 

Pkt 11

 

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.

Wniosek Komisji Rewizyjnej  przedstawił  Przewodniczący Komisji Paweł Roch:

Komisja Rewizyjna  w składzie:

Paweł Roch  – Przewodniczący.

Ryszard Łabacz  – zastępca Przewodniczącego

Mirosław Cudowski – członek komisji

Marzena Banaszak  – członek komisji

Działając na podstawie  art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze z tytułu wykonania budżetu za 2015r. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie  finansowe.

Pkt 12

Przedstawienie Uchwały Nr RIO.VIII-0120-268/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2015 rok.

Przewodnicząca Rady odczytała opinię RIO w Olsztynie w sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2015 rok .

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-268/16  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 maja 2016 roku.

Skład orzekający w osobach :

Przewodniczący:  Halina Stanny

Członkowie:          Anna Michalak

                             Krzysztof Mościbrocki                 

Zaopiniowali pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Pozezdrze absolutorium za 2015 r.  (w załączeniu do protokołu).

Pkt 13

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania  budżetu  za 2015 r.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtowi Gminy.

Wójt – powiedział, że gdy była podejmowana uchwała budżetowa na rok 2015 wszyscy mieli obawy czy uda się zrealizować  ten budżet, były zaplanowane duże dochody zaplanowane ze sprzedaży mienia, a które, jak wiemy nie zostały osiągnięte. Budżet został zrealizowany, zobowiązania zostały zrealizowane nie jest prosto realizować budżet przy spłacie tak dużych rat kredytu, gdy realizuje się jednocześnie bieżące zadania gminy.  Gmina nie zrezygnowała z realizacji bieżących zadań takich jak fundusz sołecki. Do wszelkich zadań Rada podchodziła realistycznie i pozwalała na takie działania, dzięki temu osiągnięto taki skutek z nadwyżką, której się nie spodziewaliśmy. Każda złotówka była wielokrotnie obracana, zawsze robiono zapytania cenowe, negocjowano każdą złotówkę. W każdym referacie widać było oszczędności. W przetargu na dowóz dzieci osiągnięto w ciągu miesiąca około 4 tys oszczędności. Również w funduszu sołeckim powracano do pierwotnego etapu nie dokonywano zakupu, ponownie wysyłano zapytania cenowe, bo wydawało się nam, że jest to za drogo, często nasze przewidywania były słuszne. Wszyscy myślą, że urząd ma pieniądze i należy od niego wyciągnąć jak najwięcej, nie jest to prawdą, my zachowujemy się tak jak każda osoba fizyczna zawsze negocjujemy cenę. Wszelkiego rodzaju prace były wykonywane poprzez zatrudnionych pracowników z robót publicznych. Pracownicy ci w roku ubiegłym wykonali bardzo dużo prac stąd te oszczędności których nie widzimy, bo inwestycje, które miały by być wykonane dwa razy drożej  w ciągu dwóch lat, zostały wykonane wciągu roku za niższą cenę. Ten efekt mimo braku  sprzedaży mienia majątku gminnego został osiągnięty z nadwyżką.  Ten rok zapowiada się również optymistycznie mamy nadzieję, że zrealizujemy nasze drobne zamierzenia i może  również zostanie  wypracowana nadwyżka. 

Wójt podziękował Radnym za realizację budżetu pracownikom urzędu Gminy a zwłaszcza  kierownikom, którzy nad tym czuwają.  Wójt podziękował za bardzo dobrą współprace powiatowi węgorzewskiemu.

Przewodnicząca Rady dodała, że to jak intensywnie pracowało się nad budżetem i urealnianiem  wydatków,  pokazuje pierwszy budżet ustalony na 2015 rok. Wtedy dochody ustalono na kwotę 10.758.000,00 zł wydatki na 8.637.000,00 zł, po czym w trakcie roku dochody zostały  zwiększone na 12.152.000,00 zł, a wydatki na 9.743.000,00 zł, by ostatecznie zamknąć rok dochodami trochę niższymi niż planowano na początku. A wydatki były mniejsze niż planowano na początku roku prawie o 432.215,00 zł. Pozytywnym jest to, że udało się spłacić dużą ratę kredytu. Nie ma również dodatkowych zaciągniętych kredytów, jednak może gdyby były, to za nie realizowano by duże  inwestycje.

Radny Roch P – stwierdził, że zdąży się jeszcze z inwestycjami, pieniądze zostaną zaoszczędzone  wówczas będzie to wróżyło na większą realizację inwestycji.

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

Stanowiska Komisji:

Komisja Rewizyjna- jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych - jednogłośnie za projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, i poprosiła o przeprowadzenie głosowania przez sekretarza obrad M. Kaczorowskiego.

 

Głosowanie :

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Nieobecne:  trzy radne Radna Ewa Fliszkiewicz, Sylwia Kołosińska, Katarzyna Nowacka

 

Uchwała Nr XVII/92/16 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za 2015r - w załączeniu do protokołu.

Pkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Stanowiska Komisji:

Komisja Rewizyjna- jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych - jednogłośnie za projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, i poprosiła o przeprowadzenie głosowania sekretarza obrad .

 

Głosowanie:

Za – 12

Przeciw – 0

Wstrzymujący się – 0

 

Nieobecne:  trzy Radne, Radna Ewa Fliszkiewicz, Sylwia Kołosińska, Katarzyna Nowacka

 

Uchwała Nr XVII/93/15 Rady Gminy w Pozezdrzu  z dnia 31 maja 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.   – w załączeniu do protokołu

 

Przewodnicząca Rady -  pogratulowała  Wójtowi uzyskania absolutorium.

Wójt – podziękował obecnym radnym i nieobecnym za zaufanie, oraz za głosowanie o udzielenie absolutorium. Już wcześniej Wójt mówił, dzięki czemu można było osiągnąć ten wynik. Przede wszystkim dzięki Radnym, pracownikom, i dobrej współpracy, można było osiągnąć ten wynik jaki został osiągnięty. Tak jak powiedział wcześniej, w tamtym roku został osiągnięty dobry wynik  - mamy nadzieje, że również w tym roku bieżącym też tak będzie. Takie mamy założenia i myślę, że dobrze iż tak zakładamy, bo trzeba zawsze optymistycznie do wszystkiego podchodzić. Nie mniej jednak człowiek jeśli realizuje  coś w co wierzy zawsze pewne wątpliwości ma, realizacji takich czy innych zadań. Zawsze się słyszy gdzieś różne głosy. I nigdy nie wiadomo, które głosy w społeczeństwie przeważają. Człowiek w pewnych momentach nabiera niepewności czy jest to słuszna droga czy też nie. Jednak mam prawo myśleć, że mamy dobrze obsadzone kierunki działania. Myślę, że tak powinniśmy zmierzać dalej. I dzięki temu wspólnie to robimy. Jak zauważyliście dzisiaj podnoszono bardzo wiele spraw. Więc chciałbym oficjalnie zapytać, czy rzeczywiście wśród Radnych - naszych Radnych w Radzie Gminy Pozezdrze istnieje grupa opozycyjnych Radnych - bo zawsze opozycyjni radni mogą być. Grupa, która napisała skargę na Wójta do Wojewody, Kuratorium, do wszystkich Wójtów Burmistrzów i Starosty Powiatu Węgorzewskiego. Jeżeli tak jest, tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z Radnym Rochem, że lepiej sobie powiedzieć uczciwie tutaj na sesji, i zapytać czy to jest prawda, czy tamto jest prawdą. Często prawda jest bolesna. Ale lepiej by ona została podana oficjalnie, niż w  donosach. I tak naprawdę nie wiemy czy taka  grupa radnych opozycyjnych istnieje, która pisze skargi. Dlaczego o to pytam, bo tak został złożony podpis „opozycyjni radni”. Jeżeli tak jest, to myślę, że powinniście powiedzieć, że tak jest. Jeżeli nie ma nikogo takiego, to powinniście powiedzieć, że nie ma. Czyli ktoś się podszywa pod was.

Radny Grabiński M – stwierdził, że jeśli jest opozycja to powinna być grupa rządzących i tak się zastanawiam czy w ogóle jest ta grupa rządząca jakaś aby mogła być opozycją. Wydaje mi się że, tutaj nie ma grupy rządzącej. Czy ta skarga jest gdzieś dostępna upubliczniona.

Wójt – Pan starosta ją pewnie ma.

Wicestarosta K Kołoszewski – przy sobie jej nie mam.

Radny Grabiński M – czy my jako Radni mamy wgląd do tej skargi.

Wójt – nie otrzymaliśmy tej skargi, chyba jako najbardziej zainteresowani.

Radny Grabiński M - nie możemy dyskutować na temat czegoś.

Wójt – ja zapytałem o coś innego, czy taka skarga z grupy opozycyjnych Radnych do Wojewody i do pozostałych, których wymieniłem wyszła, jeśli tak to jest taka grupa opozycyjnych radnych, jeśli nie to znaczy, że ktoś się pod ta grupę podszywa.

Mecenas A Ramotowski stwierdził, że należy się zastanowić czy coś to da, może skierować sprawę do prokuratury. 

Przewodnicząca Rady – skarga dotyczy bezpośrednio każdego z nas - to bardzo boli. Może nie warto temu poświęcać zbytnio uwagi. Jeśli ktoś jasno nie podpisuje się pod czymś i pisze jakieś bzdury.

Wicestarosta K Kołaszewski - Pani Przewodnicząca, szanowny Panie Wójcie, w imieniu samorządu powiatu węgorzewskiego chciałbym serdecznie pogratulować zarówno Panu Wójtowi otrzymanego absolutorium jak i Państwu Radnym tej decyzji. Z moich obserwacji środowisk samorządowych wynika, że moi koledzy i koleżanki samorządowcy z niepokojem obserwowali pracę Pana Wójta, Rady tym bardziej, że sytuacja Gminy praktycznie była beznadziejna. W tej chwili można mówić, że przed Radą Gminy Pozezdrze chyba nie ma zadań niemożliwych do zrealizowania, tym bardziej, że przy realizacji budżetu trafiliście na bessę na rynku nieruchomości. Co spowodowało niemożność wykonania tych dochodów majątkowych. Jest mnóstwo powodów aby Państwu pogratulować tego świetnego wyniku podsumowania roku budżetowego 2015. Tym bardziej, że wróży to dobrze na przyszłość gromadzenia potencjału inwestycyjnego przyszłego rozwoju Gminy Pozezdrze. 

Przewodnicząca Rady – powróciła do pytania zadanego przez Wójta.

Radny Cudowski M – w tamtej kadencji został założony Klub Radnych, i ten Klub Radnych napisał skargę donos do prokuratury i się podpisał pod nim z imienia i nazwiska, myśmy nie mieli intencji przeciwdziałania podkopywania. Po prostu napisaliśmy co nam się nie podobało. Jeżeli taka grupa istnieje to niech się podpisze.

Wójt – rozumiecie mnie, że musiałem takie pytanie zadać, jeśli ktoś napisał to z Radnych i podpisał się grupa opozycyjnych no to wiadomo, że podpisała to ta grupa opozycyjnych. Tylko gorszym jest faktem, jeżeli rzeczywiście ktoś się podpisuje  pod tym jako grupa opozycyjnych Radnych a jest to ktoś inny.

Radny Roch P – jeśli wiem czego chcę, to wiem pod czym mam się podpisać. Jeżeli nie wiem czego chcę, to mogę się nie podpisywać i udawać głupca.  Propozycja adwokata o skierowaniu sprawy do prokuratury, jest to jakieś rozwiązanie, ale może zostawić to i niech umrze śmiercią naturalną, albo próbować dochodzić roszczeń drogą prawną, a skargi nie mamy więc nie wiemy co jest napisane.  Należałoby prosić np. starostwo o przesłanie nam takiej kopii.

Radny Łabacz R – skoro jednym z adresatów był Pan Wojewoda, to czy ta skarga będzie rozstrzygnięta skoro nie ma nazwisk, czy raczej Wojewoda tego nie zrobi.

Adwokat A Ramotowski – odpowiedział, że raczej Wojewoda tego nie zrobi, jest to anonim szereg niedomówień i niedopowiedzeń,  tym bardziej  ciężko jest się tym zająć jako Rada Gminy. Nie znam treści tego, ale skoro ktoś się podpisuje jako grupa opozycyjnych Radnych, ta skarga nie wróci do nas, bo by te kroki były już podjęte. Teraz od Radnych wszystko zależy co dalej z tym zrobicie. Jeśli zostanie skierowane to do prokuratury, to należy się liczyć z nieprzyjemnymi wizytami na policji.

Przewodnicząca Rady zapytała się co Wójt postanawia w tej sprawie.

Wójt – ja się tylko zapytałem, tu tak naprawdę nie chodzi o mnie. To co tam zostało napisane, to bym się bardzo cieszył, aby zostało to postawione tutaj na sesji. Bezpośrednio udzieliłbym informacji. Tylko mam inne zdanie w tym momencie niż Pan adwokat. Ktoś po prostu szarga imieniem Radnych. Ja tak na to patrzę. Jak ja bym się czuł gdybym był Radnym napisałem to i siedzę tutaj. Jeśli ktoś miał śmiałość napisania, napisał, niechby przyszedł i się tutaj zapytał. Cóż stoi na przeszkodzie aby tych informacji udzielić. 

Radny Grabiński M -   jest to po to aby skłócić radnych.

Wójt – właśnie o to chodziło.

Radny Roch P – każdy sam przemyśli sobie temat  i sam dojdzie do sedna, nie trzeba daleko szukać.

Radny Kaczorowski M -  ponieważ ja jestem ze zgrupowania poprzedniej Pani Wójt, to jestem od razu narażony na postrzeganie jako ewentualną opozycję. Ale myślę, że moje działania wskazują tutaj, że nie interesuje mnie polityka, interesują mnie mądrzy, a nie głupi.

Radny Grabiński M –  może istnieje, coś takiego, że ktoś zewnątrz próbuje nas skłócić, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, bo istnieją ludzie na pewnych stanowiskach, którzy nie są przychylni Radzie i władz Urzędu Gminy. Myślę, że nie ma co się tym tak mocno przejmować. Najważniejszym jest to, że idzie dobrze, działania nasze jako Rady i pracowników Gminy myślę, że idą w dobrym kierunku. Same wyniki przedstawione są zasługą poświęconego czasu, którego nie musieli pracownicy włożyć, do realizacji pewnych zadań, co się przełożyło na pewne oszczędności.

Radna Krzyżewska E – zadaję sobie jedno pytanie, dobrze jeśli skończy się to na jednym donosie.  A jeśli pojawią się następne to co dalej.

 Radny Łabacz R – tak jak zrozumiałem Pana adwokata, jeśli ktoś podpisuje się pod takim czymś to naruszył prawo, ja bym się chętnie podpisał pod tym aby został złożony wniosek do prokuratury. Niech się pofatygują i poszukają.

Radny Cudowski M – to należy traktować jako anonim, odczuwam to jak kwik świni odsuniętych od koryta.

Wójt – mówiłem o tym, że jest to nasz wspólny sukces bo to tak jest. Pan Radny Grabiński powiedział tutaj o tym jak dużo czasu poświęcają niektórzy pracownicy. 

Radny Grabiński M – nawet na przykładzie zaangażowania w rekultywacje składowiska można było wziąć firmę i  zrobić wszystko za 300tys.  a zostało to wykonane za około 75 tys. Wystarczyło tylko przy tym pochodzić i zaangażować się.

Przewodnicząca Rady zamknęła rozmowę  i przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

 

Pkt 16

Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla gminy Pozezdrze”.

Przewodnicząca Rady – zapytał się o stanowiska komisje stałe Rady Gminy .

Komisje jednogłośnie opowiedziały się za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie przedłożonej „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla gminy Pozezdrze”.

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii w sprawie przedstawionej   „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla gminy Pozezdrze”.

Głosowanie:

Za – 12

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Pkt 17

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2015 rok.

Komisje stałe Rady Gminy w Pozezdrzu opowiedziały się jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania :

 

Głosowanie:

Za – 12

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała dalsze prowadzenie sesji dla Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Elżbiecie Krzyżewskiej, opuszczając  obrady sesji.

Pkt 18

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)                       sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVIII/199/14 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu,

 

Wiceprzewodnicząca Rady E Krzyżewska odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M Kaczorowski

 

Głosowanie

Za – 11

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVII/94/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVIII/199/14 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu – w załączeniu do protokołu

 

b)                      uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,

 

Wiceprzewodnicząca Rady E Krzyżewska odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M Kaczorowski

Głosowanie :

Za – 11

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVII/95/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu – w załączeniu do protokołu

 

c)         zmian w budżecie gminy na rok 2016,

 

Skarbnik Gminy D Reszczyński poinformował, że wszelkiego rodzaju zmiany zostały omówione i przedstawione na posiedzeniach komisji.

Wiceprzewodnicząca Rady E Krzyżewska odczytała projekt uchwały, poprosiła o stanowiska komisji

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały.

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M Kaczorowski.

Głosowanie :

Za – 11

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 

Uchwała Nr XVII/96/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,  - w załączeniu do protokołu

 

Pkt 19

Zapytania i informacje.

Nie przedstawiono.

Pkt  20

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady  zamknęła obrady XVII sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 31 maja  2016r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom Urzędu Gminy oraz zaproszonym gościom 

Zakończenie obrad – godz. 14:30

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                  

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  Barbara Ginkowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2016 07:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1459
12 września 2016 07:18 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2016 07:17 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)