Protokoły sesji VII kadencji

Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 kwietnia 2016r.

Protokół Nr XVI

z obrad XVI (szesnastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia  18 kwietnia  2016 roku  w godz. od 12:00 do 14:10

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński

Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrowska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Kierownik Referatu  Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska

Pkt 1     

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XVI sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni:

Kaczorowski Marian

Olszewski Adam Karol

Pkt 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Pawła Roch,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XVI posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 13

Pkt 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali proponowany porządek obrad  sesji, zaproponowała aby w pkt. 8 została zmieniona kolejność podejmowanych uchwał. Czyli jako pkt 8 a) zmiany w Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022, pkt 8 b) zmiany  w budżecie Gminy na rok 2016, i następnie kolejne projekty uchwał przedstawione w tematyce sesji.  Propozycję zmian poddała pod głosowanie:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)         przewodniczącego Rady Gminy

b)        przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)         przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d)        przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e)        sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)          zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmian  Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022,

b)    zmian w budżecie gminy na rok 2016,

c)    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę  Pozezdrze w roku 2016,

d)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2016 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

e)   rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pozezdrzu.

9. Zapytania i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Pkt  4

Przyjęcie przez Radę protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się .

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XV sesji Rady Gminy.

Głosowanie:

Za – 13  

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

 Pkt  5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)  Przewodniczącej Rady Gminy:  Barbara Ginkowska  Przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym,  pełniła dyżury w Biurze Rady i brała udział w posiedzeniu komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 15 kwietnia 2016r., a związane było z tematyką sesji.

b)  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej :  Paweł Roch poinformował, że komisja odbyła cztery spotkania. Trzy posiedzenia  dnia 4,14,22 marca 2016r związane były z rozpatrzeniem skargi przez Komisję. 15 kwietnia 206r.  komisja związana była z tematyką sesji.

c)  Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Komunalnej i Ochrony Środowiska : Elżbieta Krzyżewska, poinformowała, że  komisja  spotkała się dnia  6 kwietnia 2016r. spotkanie związane było z  ustaleniem harmonogramu   naprawy dróg gminnych.  Dnia 12 kwietnia 2016r., komisja związana była z tematyką sesji.

d)  Przewodnicząca Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Sprawa Socjalnych:  zastępca przewodniczącej komisji Ewa Fliszkiewicz, poinformowała, że komisja dnia 31 marca 2016r. spotkała się z pracownikami  GOPS Pozezdrze oraz z przedstawicielami  Niepublicznego Zakładu Opiekli Zdrowotnej ESCULAP  w Pozezdrzu. 15 kwietnia 2016r. komisja  spotkała się w celu ustosunkowania się do tematyki sesji.

e)   Sprawozdanie Wójta z działalności  międzysesyjnej:

Stanowisko Sekretarza Gminy :

Kontrole zewnętrzne:  w dniu 20  stycznia 2016r kontrola przez warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki  w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska , zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.  8 kwietnia  2016r. przeprowadzono kontrolę przez Powiatowy Urząd Pracy  w Węgorzewie z zakresu realizacji umowy na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.  Oraz z zakresu przeprowadzonego szkolenia pracowników. Wyniki kontroli pozytywne, bez zastrzeżeń.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi : w wyniku ogłoszonego konkursu na realizacje zadań publicznych na 2016 rok wyłoniono następujących wykonawców.  W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zadanie pierwsze zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć   sportowych z elementami  profilaktyki  uzależnień a w szczególności dla dzieci , zadanie powierzono Ludowemu Klubowi Sportowemu Amators w Pozezdrzu i podpisano umowę.  Kwota na realizację 6 tys zł.  Zadanie  drugie tworzenie imprez   Alternatywne formy spędzania wolnego czasu w celu przeciwdziałaniu patologiom  społecznym dzieci i młodzieży . Zadanie powierzono  dla stowarzyszenia Mazurski Zakątek w Pozezdrzu. Podpisano umowę , kwota na realizacje zadania  3 tys zł. Zadanie trzecie zorganizowanie  i prowadzenie zajęć pedagogiczno kulturalnych dla dzieci i młodzieży zadanie powierzono stowarzyszeniu Kobiet Mazurskich Dziewczyny znad Sapiny.  Podpisano umowę na realizację zadania na  kwotę 3 tys zł.  W zakresie Kultury i Sztuki Ochrony Dóbr i Dziedzictwa Narodowego, zadanie wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i artystycznych imprez środowiskowych, kulturalnych i integracji społeczności lokalnej , kwota na realizacje zadania 1 tys zł. Zadanie powierzono dwóm organizacjom tj. stowarzyszeniu Kobiet Mazurskich Dziewczyny znad Sapiny  warsztaty kreacji osobistej ciało, głos przestrzeń kwota 700 zł, związek Ukraińców w Polsce oddział w Giżycku , na Święto Dziecięcej Twórczości  - 300 zł. W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule 3 ust 3 , podpisano umowę z Funduszem Lokalnym w Gołdapi na realizacje zadania 2 tys zł.

Fundusz Sołecki :

- w wyniku zapytania cenowego  na wykonanie lamp solarnych z montażem w sołectwach Koloni Pozezdrze , Gębałka , Kuty  z przedłożonych ofert wybrano Firmy Żerań Duży kwota wykonania zadania 21 tys brutto. Wykonanie wiaty przestankowej z montażem  wybrano ofertę  Budo Technika kwota Brutto  4 328, 34 tys zł.

Sprawozdanie w zakresie spraw organizacyjnych i oświaty:

 1. 1.                wydano n/w Zarządzenia :

- Nr 15/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

- Nr 16/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, działka nr 137.

-Nr 17/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Kuty, działki nr 132/2 i 461.

- Nr 18/16 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu

- Nr 19/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze

- Nr 20/16, 21/16, 22/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Jakunówko, działki nr 259/3, 259/4, 7 i 9.

- Nr 23/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Jakunówko działki nr 259/3 i 259/4, 7 i 9.

- Nr 24/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, działki nr 591 i 610

- Nr 25/16, 26/16, 27/16 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie geodezyjnym Jakunówko.

- Nr 28/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok 2015.

- Nr 29/16 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – wyznaczenie GOPS w Pozezdrzu.

- Nr 30/16 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu z dniem 30 czerwca 2016 roku, w związku ze złożoną w dniu 29 marca 2016 roku, rezygnacją.

- Nr 31/16 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 30/15 z dnia 29 marca 2016 roku.

- Nr 32/16 w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej

Ponadto wydano Obwieszczenia:

- Nr 5/2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 63, obręb Wyłudy.

- Nr 6/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy i przebudowy budynku głównego wraz z budową budynku gospodarczego i wyburzeniem istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „OMEGA” na działce o nr ewid. 1, obręb Stręgielek.

- Nr 7/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV, budowy sieci napowietrznej 0,4kV, budowy słupowej stacji transformatorowej, na działkach o nr ewid. 134, 136/2, 136/4, 136/5, 2267, 263/1, 264/3, 265, 266 obręb Przerwanki.

- Nr 8/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, na działce o nr 382/12, obręb Pozezdrze.

 1. 2.                  Uczestnictwo w spotkaniach:

- 3marca – spotkanie w Kutach z OSP

- 4 marca uczestnictwo w obchodach Dnia Kobiet w GOK-u oraz spotkanie z OSP w Harszu

- 7 marca – spotkanie hodowców bydła mlecznego w Wilkasach

- 9 marca

- w sprawie oświetlenia w starej szkole z p. Puciłowską

- w sprawie oferty dot. finansowania samorządów

- z projektantem p. Stodulskim w sprawie budynku gospodarczego

- 10 marca – spotkanie w Orzyszu w sprawie MASTERPLAN-u

- 11marca – w sprawie oświetlenia ledowego Antoniak, a także udział w Walnym

OSP Pozezdrze

- 14 marca – spotkanie w kancelarii prawnej Adamczyk&Jankowski w Olsztynie w sprawie prac nad umową spółki ZUK

- 18 marca – spotkanie w Giżycku w sprawie grup zakupowych na dostawę gazu

- 21 marca - Spotkanie z p. Skrypoczko z OSP Węgorzewo

- 30 marca - Uczestnictwo w zebraniu sołeckim w Gębałce

- 31 marca:

 • Spotkanie z p. Skrypoczko z OSP Węgorzewo
 • Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Oświaty

- 1 kwietnia - Uczestnictwo w otwarciu Biura Senatora Kopiczko z udziałem Marszałka St. Karczewskiego

- 7 kwietnia:

 • Spotkanie ze Stowarzyszeniem Mazurski Zakątek
 • Uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu LGD9

- 12 kwietnia uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rolnej

- 13 kwietnia spotkanie z A. Saczek i L. Gołębiewskim w sprawie organizacji dożynek powiatowych

- 15 kwietnia uczestnictwo we wspólnym posiedzeniu komisji: Oświaty i Rewizyjnej

- 18 kwietnia spotkanie z p. Pytlem Prezesem ZUK Węgorzewo

 1. 1.         Sprawy kadrowe:   
 • W marcu Powiatowy Urząd Pracy pozytywnie rozpatrzył wniosek o organizację 2 staży, na stanowiskach: pracownik kancelaryjny i robotnik gospodarczy. Okres trwania stażu 6 miesięcy pod warunkiem dalszego zatrudnienia przez 3 miesiące w wymiarze ½ etatu. Planowane rozpoczęcie stażu 1 maja 2016 roku.
 • Podpisano 2 umowy z PUP Węgorzewo, na podstawie których zatrudniono 6 osób w ramach robót publicznych.
 • W dniu 11 marca 2016 p. A. Saczek złożyła oświadczenie, iż przyczyn osobistych nie będzie mogła dalej pełnić funkcji Dyrektora GOK w Pozezdrzu, jednocześnie prosząc o rozwiązanie umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności GOK w Pozezdrzu, z dniem 1 maja 2016 i przywrócenie na poprzednie stanowisko animatora kultury.
 • W dniu 29 marca br p. Małgorzata Dadura złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Pozezdrzu z dniem 30 czerwca br., uzasadniając ją utratą zaufania do Wójta. Zarządzeniem nr 30/16 z dnia 29 marca 2016 roku odwołano p. Małgorzatę Dadurę ze stanowiska Dyrektora ZS Pozezdrze, z dniem 30 czerwca br.
 1. 1.         W Ewidencji Działalności Gospodarczej przyjęto:
 • 1 wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej   
 • 1 wniosek o  zawieszenie  działalności gospodarczej
 • 1 wniosek o zakończenie działalności gospodarczej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

- Zasiłek stały z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność pobiera 11 osób. Za 10 świadczeniobiorców opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym gminy dotowanym przez budżet państwa.

- W Domach Pomocy Społecznej przebywają obecnie trzy osoby. Miesięczna odpłatność gminy za pobyt pensjonariuszy wynosi aktualnie  6 627,83 zł.

- W lutym 2016r 62 rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego na łączną kwotę 1 376,00  zł , przede wszystkim z uwagi na bezrobocie oraz przewlekłe choroby.

- 4 rodzinom  udzielono pomocy w formie zasiłków celowego na   leczenie dziecka na kwotę  1 280,00 zł.

- Systematycznie prowadzona jest praca socjalna oraz przeprowadzane wizyty kontrolne i interwencyjne w rodzinach, w których występują problemy i patologie. Sprawdzana jest sytuacja osób samotnych, przede wszystkim radzenie sobie w czynnościach codziennych. W sytuacjach drastycznych sprawy zgłaszane są do Sądu Rejonowego, Prokuratury. Udzielana jest pomoc załatwianiu spraw sądowych oraz spraw o przyznanie rent i emerytur.

- W sprawach dzieci i młodzieży współpracujemy ze szkołami. GOPS. współpracuje systematycznie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorami Sądowymi. Przeprowadzone są wywiady środowiskowe dla potrzeb GKRPA, Policji oraz innych Ośrodków Pomocy Społecznej.

- Realizowany jest wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji programu przyznawane jest dożywianie w szkołach, talony na żywność oraz zasiłki celowe na zakup żywności. W marcu 2016r.  przyznano  pomoc m  na  łączną  kwotę  6 130 zł. Podpisana jest umowa  ze sklepem spożywczym na wydawanie żywności osobom, które otrzymały pomoc w formie talonów żywnościowych.

- Dożywianiem w szkołach w roku 2015/2016 objęto wszystkie  chętne dzieci  i młodzież. 

- Realizowany jest program rządowy pomocy dla rodzin wielodzietnych. W ramach realizacji programu prowadzona jest procedura Karty Dużej Rodziny.  W roku bieżącym , do chwili  obecnej wnioski o KDR złożyły 2 rodziny.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszelkie zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów. W marcu 2016r wypłacono świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne około 200 osobom i rodzinom, na kwotę  114 990 zł.

- GOPS współpracuje w typowaniu osób, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które zatrudniane są do prac społecznie użytecznych. Systematycznie aktywizuje się osoby ubiegające się o pomoc, przedstawia się oferty wolnych miejsc pracy, które GOPS otrzymuje z PUP oraz nakłania do podnoszenia kwalifikacji.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania:

- GOPS prowadzi postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, przyznawanie i ich wypłata. W marcu 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 8 030,04 zł.

- GOPS prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Pozezdrze. W roku bieżącym  wypłacono stypendia na kwotę  6 271 zł.

Złożono  wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  o przyznanie dotacji na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej na 2016r.”

Rozpoczęto realizację programu rządowego „500+” do dnia 18 kwietnia 2016r.  wnioski o świadczenia złożyły 104 rodziny.

Referat  Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych :

     W zakresie inwestycji , w związku z brakiem ustalenia przyczyny poboru nadmiernie wody  w liczniku głównym przy kompleksie mieszkalno usługowym  przy ul. Wolności. Została podjęta decyzja o odcięciu siec i wybudowanej z lat 70 i wybudowania nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PCV realizacji zadania dokona ZUK Węgorzewo.  Został wyłoniony wykonawca robót za kwotę około 27 tys brutto.

     Ujęte do dofinansowania w ramach MasterPlanu do rozbudowy ścieków wraz z uporządkowaniem gospodarki  wodnej nie spełnia wymaganego wskaźnika  koncentracji aglomeracji. W zawiązku z powyższym został dokonana korekta zakresu kluczowego dla kanalizacji zbiorczej  gdzie dla miejscowości Jakunówko i Wyłudy ścieki będą  oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach , koszt realizacji projektu został oszacowany na kwotę 5 mln zł. W zawiązku z decyzją Zarządu  Województwa warmińsko mazurskiego o możliwości podniesienia dofinansowania  wkładu własnego dla projektu kluczowego pod nazwą Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury wodno ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich Gmina Pozezdrze w dniu 16 marca został złożony wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie, po dokonaniu wyliczeń  dofinansowanie wzrosło z  66 ,5 % na 75,13%  po zaktualizowaniu wartość wniosku wzrosła. Wójt  podziękował Pani Oryńczak za sprawne działanie  i że w tak szybkim okresie czasu mamy dodatkową kwotę.  Kwota ta ma być zwrócona do końca marca.

Planowanie przestrzenne decyzje o warunkach zabudowy: na bieżąco są prowadzone postępowania o warunki zabudowy  postępowanie toczy się w 19 sprawach.  Wydano 22 decyzje  ustalające  warunki zabudowy. I jedna lokalizacje celu publicznego. Jest prowadzone postępowanie w trzech sprawach o ustalenie celu publicznego. Podziały nieruchomości prowadzona jest jedna sprawa o podział nieruchomości  wydano jedną decyzję o podział nieruchomości.

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Został opracowany system który umożliwia wejście na plany zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany .

     Wpłynęło 13 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.  Wydano 11 decyzji zezwalających wycinki drzew i krzewów z nieruchomości,  trzy sprawy są w toku.

Obecnie w schronisku przebywa 19 zwierząt odłowionych z terenu Gminy.  W okresie sprawozdawczym oddano dwa psy do adopcji.  Opłata za psy  tj 19 sztuk wyniosła w m-cu. marcu wyniosła 2 424 zł, wydano pięć skierowań na zabiegi sterylizacji kotów i psów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 650 zł.

     Zarząd  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakwalifikował w ramach programu usuwania azbestu w 2016 roku w formie dotacji  do kwoty ponad 47 55673tys. Usuwaniem wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Pozezdrze uzyskały promesę wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane. Warunkiem uzyskania promesy jest wybór wykonawcy zadania w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016r. W chwili obecnej trwają przygotowania do wyłonienia firmy która zajmie się usuwaniem  wyrobów  usuwających azbest  z terenu Gminy Pozezdrze.

      Gospodarka komunalna i drogownictwo: dokonano wyboru dostawcy kruszywa na bieżące utrzymanie  dróg gminnych w 2016 roku.  Wybrano ofertę Zakład Usługowy Instalacje Sanitarne i Roboty Ziemne W. Liminowicz. Za wykonanie usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z przedstawioną ofertą cenową w wysokości 356, 70 zł za 20 tonowy transport szacunkowa wartość umowy wynosi około 38 700 tys. PGE  Białystok,  dokonało ścięcia drzew gałęzi które stykały się z liniami energetycznymi , prowadzono na bieżąco utrzymanie dróg i chodników gminnych. Zawarto porozumienie z starostwem powiatowym o wspólne utrzymanie dróg i chodników poboczy przy drogach powiatowych w miejscowości Pozezdrze.  Natomiast Starostwo zobowiązało się do utrzymywania porządku na poboczach drogi gminnej Harsz – Nowy Harsz oraz dostarczenia środków chwastobójczych.

Gospodarka mieniem Gminy:

Przeprowadzono przetargi na nieruchomości gminne położone w miejscowości Pozezdrze.

Działka po byłym wysypisku w miejscowości Harsz, po byłym wylewisku Nowy Harsz, działka pod zabudowę , działki przy żwirowni w Pieczarkach, które zakończyły się wynikiem negatywnym. 

     Wszczęto dwa postępowania administracyjne na naliczenie opłaty adiacenckiej w wyniku podziału  nieruchomości  na podział nieruchomości  położonej w obrębie Harsz. Wszczęto pięć postępowań administracyjnych w celu naliczenia opłaty planistycznej w związku ze zbyciem działek objętych miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego w obrębie Harsz.  Podpisano dwie umowy pod użytkowanie gruntu pod pomost do celów rekreacyjnych wchodzących  do jeziora Harsz Wielki i Harsz Mały obręb Gmina Pozezdrze. Dokonano wznowienia granic działki w Wyłudach o powierzchni   27 ha celem przeznaczenia do sprzedaży. Prowadzono porządkowanie terenu na działkach przeznaczonych do sprzedaży na terenie byłej Cegielni.  Prowadzone są prace w zakresie zagospodarowania terenów publicznych  wokół Urzędu Gminy. 

 

f)      zapytania  radnych do przekazanych informacji:

Radny M Cudowski  zapytała się w sprawie  przebiegu spotkania z Prezesem ZUK   czytał pan w sprawozdaniu, że będzie zmiana przyłącza.

Wójt - odpowiedział, że prezes ZUK zaproponował podpisanie porozumienia, polegającego na tym, że koszt remontu tego odcinka wynoszący około 24 tys mielibyśmy zapewnić gdyby  ZUK  z różnych przyczyn nieobiektywnych, w przyszłym roku nie miałby obsługiwać naszej sieci wodociągowej. To my wówczas musielibyśmy zwrócić tą kwotę. W wyniku rozmów wyjaśniliśmy sobie, że  remonty polegają na tym, że usługę dostawy wody i odbioru ścieków wykonuje ZUK Węgorzewo  w ramach opracowanych taryf i ma obowiązek wykonywania takich  remontów  gdzieżby one nie wystąpiły w razie awarii a jest to rodzaj awarii, której nie można wykryć. W związku z powyższym te koszty powinny być wliczone w koszty bieżące i po wykonanym bilansie na koniec sezonu, będą umieszczone w nowych taryfach lub nie. Wszystko zależy od tego jaki będzie bilans końcowy.  Ani on ani my jako gmina nie możemy powiedzieć czy wydamy więcej  czy mniej.  Nie ma tego porozumienia na piśmie podpisanego.

Pkt  6

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

Przewodnicząca Rady – złożyła wniosek,  iż na drodze powiatowej w kierunku  Kruklanek po lewej stronie za barierkami wytworzyła się wyrwa po usuniętym drzewie, grozi to  załamaniu  asfaltu.

Wójt poinformował, że jest współpraca pomiędzy powiatem a gminą Pozezdrze odnośnie remontu dróg lub wycinki drzew i zakrzaczeń.  Wszystko jest  uzgadniane z pracownikami Zarządu Dróg co do ich zadań i naszych.  Zostały wyprofilowane pobocza na Nowy Harsz  powiat posiada frezarkę, którą mogą nam pożyczyć. Przez powiat zostały również dostarczone dla Gminy  środki  do zwalczania  chwastów. Zostały załatane również dziury w kierunku  Stręgielka, Kut i Gębałki.

Przewodnicząca Rady – zasygnalizowała również, że są zanieczyszczone pobocza przy drogach.

Wójt poinformował, że  tam gdzie są organizowane zebrania  sołeckie to będzie starał się w nich uczestniczyć wicestarosta aby zbierać informacje i przekazywać informacje odnośnie dróg powiatowych.  Zakres wykonywanych prac na drogach powiatowych  zwiększył się w tym roku.

Radna Nowacka  K -  poinformowała, że w Stręgielku  nie świecą się dwie lampy. Zapytała się czy zamknięta jest już również sprawa dróg  gminnych.

Wójt – odpowiedział, że komisja  pracowała bardzo długo nad harmonogramem. W pierwszej kolejności były brane pod uwagę najbardziej zaniedbane odcinki dróg. Komisja wyjeżdżała również w teren  w kontrowersyjne odcinki. Przez sołtysów  były zgłaszane odcinki do remontów. Każda wywrotka była dokładnie  rozdysponowana i przeanalizowana przez Komisję Rolnictwa.

Radny Grabiński M -  poprosił aby Radni uczulali sołtysów   aby uświadamiali społeczność   by drogi nie były zaorywane. Co roku jest również wiele krzyku do pracowników  urzędu  co do naprawy dróg, to komisja ustala   harmonogram i mówi gdzie będzie wysypywany żwir.

Radny Sikorski T – zasugerował aby sołtysi przychodzili do komisji Rolnictwa  aby uzyskać informacje.

Wójt – poinformował, że będzie zorganizowane spotkanie  pod koniec kwietnia odbędzie się spotkanie z sołtysami z pracownikami GOK aby ustalić regulaminy i organizację dożynek powiatowych   które odbędą się w naszej Gminie.

Radny Roch P – zapytał się  ile   wywrotek kruszywa  zostało zakupione.

Radny Grabiński M – odpowiedział, że 82 wywrotki.  Wszystkie drogi były dokładnie analizowane dużo nakładu finansowego idzie na przepusty na barierki. Priorytetem są dojazdy  do niektórych miejsc aby mogła dojechać karetka,  straż pożarna.

Radny Sikorski T – poinformował, że  gmina musi również posiadać zapas żwiru na  dziury czy zimę.

Radny Grabiński M – podkreślił ponownie, że krzyk  tu nic nie  poradzi, i należy zwracać uwagę na to aby  rolnicy nie zaorywali dróg.

Radny Roch P – stwierdził, że jeśli mówi się tu o oraniu to należy zastanowić się nad wznowieniem  granic.

Wójt – poinformował, że  w pewnej miejscowości  były wznawiane granice, a droga jest nadal zaorywana.

Sołtys wsi Przytuły B Turek – zaproponował, że może niech fundusze sołeckie będą przeznaczane na wznawianie granic.

Radny Grabiński M – odpowiedział, że są różne ilości dróg w sołectwach, i czasami fundusz sołecki   nie załatwi tej sprawy.

Radna Krzyżewska E – poinformowała, że coraz więcej  sołectw przeznacza fundusz sołecki na drogi.

Wójt – poinformował, że jest bardzo dużo potrzeb, wiele dróg wymaga tego aby były porobione odpływy wody. Padł pomysł aby zakupić  koparko – ładowarkę, umożliwiłoby nam to wykonanie wielu prac samodzielnie. 

Pkt  7

Sprawozdanie  z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.

 

Wójt – powiedział, że tak naprawdę najbardziej aktywne stowarzyszenia działające na terenie naszej Gminy to Dziewczyny Znad Sapiny,  Klub Sportowy Amators, i Mazurski Zakątek. Wzorcowym   stowarzyszeniem  jest Klub Sportowy Amators, który bardzo dobrze wypełnia wszelką dokumentację. Każde z stowarzyszenie ma inny zakres działania . 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że sprawozdanie  zostało przekazane wszystkim radnym do zapoznania się.

 

Pkt  8

Podjęcie uchwał  w sprawie:

a)    zmian  Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022,

Skarbnik Gminy – poinformował, że w związku z otrzymanym zwrotem pieniędzy za inwestycje, zmienia się  wynik w WPF, spłaty rat kredytu nie zmieniają się i są bez zmian.

Stanowiska Komisji Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały.

Sekretarz obrad Paweł Roch przeprowadził imienne głosowanie.  

Głosowanie :

Za- 13

Przeciw- 0

Wstrzymujący się – 0

Dwie osoby nieobecne.

Uchwała Nr XVI/88/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022 -  w załączeniu do protokołu

 

b)   zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

Skarbnik Gminy poinformował, że wszelkie zmiany zostały przedstawione i omówione na posiedzeniach komisji.

Stanowiska Komisji Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały.

Sekretarz obrad Paweł Roch przeprowadził imienne głosowanie.  

Głosowanie :

Za- 13

Przeciw- 0

Wstrzymujący się – 0

Dwie osoby nieobecne .

Uchwała Nr XVI/89/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 – w załączeniu do protokołu

 

c)    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę  Pozezdrze w roku 2016,

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że jest to druga propozycja  projektu uchwały -  tym razem negatywnie zaopiniowana przez Związki Zawodowe. Na poprzedniej sesji uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów. Była propozycja od rady, aby bardziej skupić się nad celowością dofinansowania niektórych kierunków dokształcania nauczycieli.

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska poszczególne Komisje  Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna:  jednogłośnie przeciw  proponowanemu projektowi uchwały.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska :  przeciw projektowi uchwały.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych - członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Głosowanie:

Za- 3

Przeciw- 10

Wstrzymujących się – 0

Dwie osoby nieobecne.

Projekt uchwały nie został podjęty.

 

d)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2016 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

 Stanowiska komisji Rady Gminy jednogłośnie za projektem  uchwały.

 Głosowanie przeprowadził Sekretarz obrad Paweł Roch.

 

Głosowanie :

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Dwie osoby nieobecne.

 

Uchwała Nr XVI/60/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2016 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – w załączeniu do protokołu

 

Radny Cudowski M – powrócił do projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę  Pozezdrze w roku 2016. Stwierdził, że jest to nie poważne traktowanie Rady, przedstawianie takiego samego projektu uchwały. Złożył więc wniosek o obcięcie  dofinansowania z 1 % na 0,5 %. Stwierdził, że skoro Pani dyrektor nie potrafi przyjść i rozmawiać z radą, a robi to tylko nasza koleżanka tłumaczy nam. Więc podejdźmy do tego poważnie, Pani Dyrektor nie chce z nami  rozmawiać, a potem pisze w rezygnacji  ze stanowiska dyrektora, że nie ma współpracy z Wójtem a widać jaka jest współpraca z Radą.

Radna Nowacka K – odpowiedziała, że nie czuje się tu osobą upoważnioną przez Panią dyrektor o reprezentowanie jej stanowiska. Powie swoje zdanie w tej sprawie: plan  doskonalenia nauczycieli  jest przedstawiany Radzie Pedagogicznej i Rada go zatwierdza. Wie,  że po raz drugi plan został przedstawiony Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, i Rada większością głosów go zaopiniowała bez zmian. Dzisiaj jest egzamin gimnazjalny i jako przewodniczącą zespołu pani dyrektor jest zobligowana aby być na terenie szkoły. Dla mnie jest to precedens, skoro czyta się w protokole, że powinni być szkoleni wszyscy nauczyciele aby mogli się zastępować. To nie jest tak, że nauczyciel jeden czy drugi, który skończy warsztaty będą się mogli zastępować. Potrzebne są do tego odpowiednie kwalifikacje o których Radna mówiła na komisji. W protokole przeczytała również, że jest  to indywidualna ambicja.  Nie, nie jest to indywidualna ambicja,  nie mówię  tutaj o swojej osobie. Jeśli nazywamy ambicją, że chcę podwyższać swoje kwalifikacje to jak najbardziej. Ja uwzględniałam  w tym również i potrzeby szkoły. Powtórzę to co mówiłam na Komisji, że zamiarem Radnej było to, że  podejmuje studia jako nauczyciel anglista, nie jako nauczyciel wychowawca, tylko jako nauczyciel anglista, który chce pracować ewentualnie, jeśli byłaby taka możliwość z młodszymi dziećmi. Na dzień dzisiejszy nie mam oficjalnej opinii  z kuratorium na piśmie, że takie kwalifikacje mam. Moje kwalifikacje potwierdza i sprawdza dyrektor szkoły, bez tych studiów nie mogę podjąć pracy w oddziale przedszkolnym jako anglista czy jakichkolwiek zastępstw, i o tym mówiłam na komisji. Ale dalej widzę, że brniemy w to, że jest wielu  nauczycieli z edukacją wczesnoszkolną i w tym kierunku dalej idziemy.

Radny Łabacz R – stwierdził: a któż nas uświadomił, że jest inaczej. 

Radny Grabiński M – twierdził, że Pani dyrektor była na poprzednim spotkaniu ale wyszła gdy zaczęliśmy o tym rozmawiać.  My nie musimy tego wiedzieć.

Radna Nowacka K – moim celem jest podniesienie własnych kompetencji, kwalifikacji jeśli chodzi o język angielski. To czy Rada przyzna czy nie to jest Rady kompetencja, nie mniej jednak nie zmienia to faktu, że będę starała się za wszelką cenę te studia  podjąć i sprawić aby mogły te kwalifikacje wykorzystać w pracy w tej szkole, jeśli będę dalej w niej pracowała.  Bo nauka języka angielskiego odbywa się od najmłodszych lat, nie w czwartej klasie gimnazjum.

Radny Grabiński M – zapytał się czy zamierza Pani odejść?

Radna Nowacka K – nie, ale.

Radny Grabiński M – a ma Pani obawy.

Radna Nowacka K- nie ale zmienia się dyrektor, różnie może być. Jeśli Państwo dofinansowujecie mi studia podyplomowe co miało miejsce cztery lata temu  w przypadku  logopedii, to zobowiązany jest dyrektor szkoły do tego żeby w tym kierunku przydzielić mi godziny.

Przewodnicząca Rady -  i w tym momencie Pani zaprzecza  sobie bo jest ryzyko, że jakiś nauczyciel zostanie pozbawiony tych godzin.

Radna Krzyżewska Elżbieta opuściła obrady godz. 13:20

Radna Nowacka K – wśród tych nauczycieli, którzy mają edukację wczesnoszkolną jest tylko jeden  nauczyciel może wejść na język angielski pozostali, to są wychowawcy, nauczyciele którzy mają kwalifikacje do prowadzenia dzieci w klasach 1 – 3 w oddziałach przedszkolnych lub przedszkolu, ale bez kwalifikacji do języka angielskiego.  Jeśli chodzi o stanowisko od Pani Buczek, to Pani Buczek ma taką samą wiedzę jaką Państwo posiadacie.

Wójt – podkreślił, że stanowisko Związków.

Radna Nowacka K -  powtórzyła, stanowisko Związków, że jest to kolejny nauczyciel który będzie miał kwalifikacje z edukacji wczesnoszkolnej. Czyli po co kolejny nauczyciel skoro jest tutaj zagrożenie, że nauczyciel zostanie zwolniony.

Przewodnicząca Rady  - czy Pan Wójt ma jakieś pytania.

Wójt – odpowiedział, że to co mówił na poprzedniej komisjach. My się skupiamy tutaj na jednym punkcie, ale Radni  zasugerowali Pani dyrektor zmianę całego planu, Radnym bardziej chodziło nie o tą pozycję ale też o ogromne kwoty wydatkowane w roku ubiegłym na nauczycieli, którzy mieli  mieć pracę z dzieckiem autystycznym. Zostało wydatkowane ponad 4 800 zł i w tym roku ponownie jeden z tych nauczycieli kierowany jest na te same studia. Jeżeli Radni skierowali prośbę do Pani dyrektor o zmianę tych stanowisk w tych miejscach. To dobrze byłoby aby Pani dyrektor, skoro  nie chce przyjść do Wójta i z nim rozmawiać to  przyszła do Pani Przewodniczącej, do przewodniczących komisji. Poprosić o rozmowę, czy nawet z Wójtem. I ja bym wam to wszystko przekazał, że Pani dyrektor na wniosek Rady przeanalizowała  i czy to zmienić. Ale Pani dyrektor nie chciała dokonać jakiejkolwiek zmiany, tak jak tu ktoś powiedział, że może specjalnie to zrobiła, że nie dokona żadnej zmiany bo Radni nie mają tu nic do gadania. Ja wiem, że Rada Pedagogiczna głosuje, ale podejmuje uchwałę Rada Gminy, nie można lekceważyć organu jakim jest Rada Gminy. Myślę, że warto było  porozmawiać z Wójtem czy Przewodniczącą.   

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do wniosku  Radnego Cudowskiego powróci się w pkt. 9.  Następnie przechodzimy do kolejnego punktu obrad.

e)        rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pozezdrzu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uczestniczyła w posiedzeniu komisji Rewizyjnej, odniosła wrażenie, że cała  komisja doszła do wniosku iż, Rada otrzymała uzasadnienie do uchwały. Komisja postanowiła o zmianie uzasadnienia w taki sposób, iż treść uzasadnienia zostanie zachowana poza końcówką. Proponuje się następujące zakończenie :

„Biorąc pod  uwagę powyższe ustalenia stwierdza się, że skarga złożona przez Państwa D jest bezzasadna. Nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości w postępowaniu  Kierownika GOPS w Pozezdrzu, tym samym Rada Gminy w Pozezdrzu podtrzymuje uzasadnienie Komisji Rewizyjnej i uznaje je jako własne”.

Wójt – dodał, że co do korzyści majątkowych, które były uwzględnione w całym materiale  to w związku z powyższym że taki zarzut tam, padł to od strony Wójta ta sprawa została skierowana do prokuratury. 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, więc że nie ma sensu ponawiać tego tematu. Poprosiła następnie o stanowiska komisji:

Komisja Rewizyjna: Radny Roch P poinformował, że komisja przychyla się do uzasadnienia odczytanego przez Panią Przewodniczącą.

 Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zastępca Przewodniczącej Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw socjalnych – zastępca Przewodniczącej komisji Pani Ewa Fliszkiewicz poinformowała, że  komisja uznała skargę za bezzasadną.

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie:

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw- 0

Wstrzymujących się -  0

Trzy osoby nieobecne.

Uchwała Nr XVI/61/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pozezdrzu – w załączeniu do protokołu

Pkt. 9

Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż teraz Rada zajmie się  wnioskiem Radnego Cudowskiego w sprawie zmniejszenia  % dofinansowania z 1  na 0,5 % .  Zapytała się mecenasa czy ten % dofinansowania zawsze można zmienić, czy powinno zostać tak jak zostało zaplanowane.

Adwokat A Ramotowski odpowiedział, że prawo daje taką możliwość na ten rok, zostało napisane, „że wyodrębnia się” ale kto to ma wyodrębnić to nie jest do końca jasne. Zmiany w budżecie może tylko wnioskować Wójt, i Wójt może być wnioskodawcą o % wyodrębnienia. Nie może to być mniej niż 0,5 ale nie więcej niż 1% . Ustawa mówi o 1 % gdzie Wójt i Rada nie ma nic do powiedzenia bo jest to obowiązek na, który ustawa na nas nakłada, i tu zaczyna się wszystko komplikować. Skomplikowaną sprawą jest to kto ma  wnioskować o wysokość tego progu, druga rzecz to, to, iż  na początku należy poznać potrzeby doskonalenia nauczycieli a dopiero potem zacząć dostosowywać próg procentowy.  Nie ma problemu gdy zostanie wyodrębniony 1 %  podejmuje się uchwałę i ona wyczerpuje wszystkie wnioski, ale teraz nie znamy jakie są potrzeby Pani Dyrektor. A przy podziale tej kwoty musimy mieć na uwadze wnioski Pani Dyrektor. Jest to błędne koło, które powoduje, iż należy podejść do tego racjonalnie i poczekać na wnioski Pani Dyrektor co do szkolenia i podziału tej kwoty. Jeżeli będą wnioski to również będzie zapotrzebowana kwota. Wówczas dopiero można dyskutować nad projektem, i co odpowiedzą Związki Zawodowe. Związki mogą uznać że kwoty należy przesunąć, ale jedyna osobą, która może wnioskować o zwiększenie progu jest Wójt a my mamy opinie i wnioski Dyrektora szkoły, które należy uwzględnić.  Ustawodawca pozwolił  że na rok 2016 ten % może być od 0,5 do 1 %.

Radny Cudowki M – stwierdził, że po tak wyczerpującym wyjaśnieniu wycofuje swój wniosek.     

Wójt – jeśli chodzi o zapotrzebowanie na środki, na pewno teraz wyjdzie pismo do Pani dyrektor, że Rada w takich ramach i takim zarysie nie przyjęła projektu uchwały. Jeśli ja proszę Panią dyrektor aby przesłała mi rozliczenie z wykonania planu doskonalenia Zawodowego nauczycieli za rok ubiegły, nie wiem co mam Państwu powiedzieć na co były przeznaczone środki na szkolenia w roku ubiegłym, Pani dyrektor  odpowiada na moje pisma zawsze jednym zdaniem.

Wójt odczytał pismo otrzymane od Pani dyrektor o następującej treści : „Formy dokształcania doskonalenia zawodowego wysokość zaplanowanego dofinansowania, wydatkowane środki. 1. Organizacja doskonalenia zawodowego, szkoły kursy szkolenia, warsztaty doskonalące nauczycieli wybrane z bieżących ofert ośrodków doskonalących. Dofinansowanie Rady Pedagogicznej, kwota zaplanowana 8 700 zł, wydatkowana 6 tys.”

Nie wiem czy Państwo wiecie czy jest tutaj audyt czy są ujęte tutaj inne szkolenia.

Radny Cudowski M – jest to napisane zbyt ogólnie.

Wójt  kontynuował odczytanie pisma, „2 . Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez Dyrektora Szkoły  lub placówki brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. A w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. Zaplanowane:  8  tys , wydatkowane 6 189 tys.”

Wójt -  stwierdził, że jak ma na podstawie takiej informacji od Pani dyrektor powiedzieć Radnym na co były przeznaczone te pieniądze. Na którą formę.

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że Pani dyrektor pewnie odniosła się do zapisów zarządzenia. 

Wójt – na moje zapytania Pani Dyrektor odpowiada prawie zawsze jednym zdaniem.

Radna Fliszkiewicz E – zaproponowała, że może niech Pani dyrektor  przedstawi  koszty z ostatnich pięciu lat.

Radny Cudowski M – stwierdził, że Pani dyrektor złożyła rezygnację z dniem 30 czerwca i może być taka sytuacja, że rada nie otrzyma  tego.

Wójt – ale dlaczego przecież to nie jest żadna tajemnica ja tego nie rozumiem.

Radny Cudowski M – odpowiedział, że  nie jest to tajemnicą, są to społeczne pieniądze Rada nad tym czuwa i powinna być informowana na co są wydawane.

Wójt – może w tej informacji pokazałaby się informacja, że już zostały przekazane pieniądze na audyt, szkolenia kursy audytowe. 

Radna Fliszkiewicz E – zapytała się ile jest dzieci autystycznych w szkole.

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty A Wierzchowska – odpowiedziała, że  2 osoby.

Radny Łabacz R – zaproponował, że może przy badaniu budżetu za 2015 rok komisja Rewizyjna niech wystąpi do kierownika jednostki o te dane.

Adwokat A Ramotowski – odpowiedział, że bardziej by poprosił o dokumenty i wgląd do nich przy kontroli. Jeśli będzie przeprowadzona kontrola to komisja kontroluje sama a nie prosi o wyjaśnienia.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, że Komisja Rewizyjna nie przewidziała takiej kontroli w planie.

Radny Łabacz R – w ramach budżetu.

Adwokat  A Ramotowski – odpowiedział, że tak w ramach kontroli budżetu wykonanie bo innej władzy komisja tutaj nie ma. Tylko to co podczas kontroli komisja Rewizyjna dowie się pozostaje to tylko pod jej wiedzą.

Radny Łabacz R – ale komisja wydaje opinię o wykonaniu budżetu.

Adwokat A Ramotowski – stwierdził, że jeśli komisja stwierdzi, że jest to wydatkowane prawidłowo to nie może podać informacji na co to zostało wydane.

Wójt – ale jest to informacja jawna bez podawania nazwisk kto skończył. Są to finanse informacje publiczne i jawne na co poszły te środki.

Adwokat A Ramotowski – tak, zgadza się z Wójtem.

Radny Łabacz R – stwierdził, że po co są w zestawieniu podane poszczególne pozycje.

Adwokat A Ramotowski – odpowiedział, że jest to plan podziału Pani dyrektor. I do tego rada ma wgląd. Natomiast, potem jako osoby kontrolujące nie można sprawdzić kto wykorzystał jaką kwotę.    

Radny Łabacz R – odpowiedział, że jeśli w tamtym roku były przedstawione nazwiska to teraz komisja kontrolując nie może sprawdzić czy rzeczywiście te osoby kierowane  wykorzystały to zgodnie z planem. Jeśli zrobiono inaczej to zrobiono  to wbrew temu co Rada ustaliła.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że nie widzi potrzeby informowania Pani Dyrektor - jak poprzednio, o powodach dla których Rada nie przyjęła uchwały.

Adwokat A Ramotowski – poinformował, że czas się skraca co do wykorzystania tych środków.

Przewodnicząca Rady - przypomniała, że można wyznaczyć krótszy termin dla związków do wydania opinii. Przewodnicząca Rady zamknęła  dyskusję w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady wpłynęło zaproszenie  na „Półmaraton Węgorza”, który odbędzie  się 2 maja 2016r.

Wpłynęło Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały  z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą  punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów” w części dotyczącej sformułowania w załącznikach dotyczących oświadczeń rodziców: „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Radna Nowacka K -  opuściła obrady godz. 13:45

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że Wójt złożył wniosek do Komisji Oświatowej o  przyznanie nagrody   dla sportowców.

Wójt poinformował, że wiele razy podkreślał  to, że Pan Brzozowski  działała od serca i aktywnie. Ogólnie brakuje animatorów sportu. Na dzień dzisiejszy jest zatrudnionych na Orliku dwóch  animatorów. Monika Kułakowska  w jej karierze pomaga mama, która wozi ja na  treningi. W dzisiejszych czasach jeśli dziecko ma zdolności a rodzic nie pomorze to samo nie da rady.

Sekretarz Gminy – poinformowała, że  trwa głosowanie na  siłownie  zewnętrzną, która składa się z dziewięciu urządzeń koszt takiej siłowni to  14 999 tys zł.  Głosowanie trwa do 06 lipca 2016r. na stronie  www.nestleporusza.pl .

Radny Grabiński M zapytał się  czy coś się ruszyło w kwestii  zakładu budżetowego.

Wójt – odpowiedział, że  w tej sprawie byli w  kancelarii prawnej aby dowiedzieć się co do  procedur. Na razie skupiono się nad tym aby dostosować  budynek. Te pomieszczenia które są,  to są za niskie. Należy również przystosować sieć  kanalizacyjną, oświetlenie jest wiele elementów, które należy wziąć pod planowanie.

Radny Grabińska M – zapytał się co ze statutem.

Wójt – odpowiedział, że na  zmianę statutu wystarczy pół roku.

Radny Grabiński M – zapytał się następnie w sprawie sceny na boisku czy jest planowany tam monitoring.

Wójt – odpowiedział, że tak i to jak najszybciej.

Pkt 10

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XVI sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 18 kwietnia 2016r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu Gminy. 

Zakończenie obrad – godz. 14:30

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                          

                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                            Barbara Ginkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-04-2016
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2016 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 1735
15 czerwca 2016 11:52 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2016 11:51 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)