Protokoły sesji VII kadencji

Protkół Nr XV/16 z 25 lutego 2016r.

Protokół Nr XV

z obrad XV(piętnastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia  25 lutego 2016 roku  w godz. od 12:00 do 15:10

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński

Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrowska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Kierownik Referatu  Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Pozezdrzu – Małgorzata Dadura

Oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie podinspektor Dariusz Gida - Zastępca  Komendanta  Powiatowej  Policji w Węgorzewie oraz  podkomisarz  Adrian Gajda Zastępca Naczelnika Wydziału.

Pkt. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XV sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych, w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni:

Kołosińska Sylwia  Lidia

Nowacka Katarzyna

Żołondek Krystyna

Olszewski Adam Karol

Pkt. 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XV posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 11

Pkt. 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali proponowany porządek obrad  sesji, do którego nie wnosi się żadnych zmian. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)        przewodniczącego Rady Gminy

b)        przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)         przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d)        przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e)        sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)         zapytania radnych do przekazanych informacji

      6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

      7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy Pozezdrze:

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie,

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie,

     8. Informacja o stanie majątkowym  Gminy Pozezdrze.
     9. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  prowadzonych przez Gminę Pozezdrze.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę  Pozezdrze w roku 2016,

b)        ustalenia kryteriów wraz z liczbą  punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

c)         powołania komisji do rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pozezdrzu,

d)        zmian w budżecie gminy na rok 2016.

   11. Zapytania i informacje.
   12. Zamknięcie obrad sesji.

Głosowanie:

Za-  11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 Nieobecnych czterech radnych.

Pkt. 4

 

Przyjęcie przez Radę protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się.

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XIV sesji Rady Gminy.

Głosowanie:

Za – 11

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Pkt. 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)        Przewodniczącego Rady Gminy:  Barbara Ginkowska, poinformowała, że w omawianym okresie międzysesyjnym poza sprawowanymi dyżurami, uczestniczyła w posiedzeniu komisji Rewizyjnej,  która rozpatrywała sprawy związane z tematyką sesji.  Poinformowała również, iż Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Olsztynie, w związku z prowadzonym postępowaniem o naruszenie dyscypliny finansowej, zwrócił się z prośbą o udzielenie opinii w sprawie  sposobu  wywiązywania się z obowiązków służbowych przez byłą Panią  Wójt - Marzennę Supranowicz. Sprawa dotyczy  przetargu przeprowadzonego w 2014 r. na dowóz dzieci do szkoły. Chodzi o zorganizowanie przewozu, bez procedury przetargowej. (Przewodnicząca odczytała wydaną opinię).

Skarbnik Gminy – poinformował, że  droga bezprzetargowa  dotyczyła tylko  jednego miesiąca dowozu, zarzuciła to kontrola przeprowadzona przez RIO.

b)   Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej :  Paweł Roch poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie  22 lutego,  które związane było z tematyką sesji, oraz  przeprowadzona została  kontrola realizacji wniosków oraz uchwał  za drugie półrocze 2015r. Przewodniczący Komisji uczestniczył w   „Gali Sportowca Roku 2015 Powiatu Węgorzewskiego”. Które było zorganizowane w  Węgorzewskim Centrum Kultury.

c)    Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Komunalnej i Ochrony Środowiska : Elżbieta Krzyżewska, poinformowała, że  komisja  spotkała się 17 lutego – na które to były zaproszone koła łowieckie działające na terenie  Gminy Pozezdrze, żadne z Kół nie wzięło udziału w spotkaniu.  Dnia 19 lutego komisja odbyła spotkanie związane z tematyka sesji.

Wójt  dodał, że spotkanie  z komisją Rolną zadeklarowały cztery koła łowieckie, ale nikt z przedstawicieli nie przybył na spotkanie.

d)   Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Sprawa Socjalnych:  zastępca przewodniczącej komisji Ewa Fliszkiewicz , poinformowała, że 20 stycznia komisja zgodnie z planem pracy spotkała się z pracownikami Biblioteki Publicznej i GOK-u. W placówkach jednostek zapoznali się z bieżącą realizacją zadań oraz podjęto wstępne rozmowy związane z  organizacją  Dnia Niepodległości . w dniu 16 lutego komisja  spotkała się z Samorządem Uczniowskim, któremu przedstawiono funkcjonowanie urzędu. Wszystkie spotkania, jakie są organizowane przez Komisje, są zawsze  zgodne z Planem Pracy  oraz ze statutem Gminy Pozezdrze. Ponadto członkowie komisji oświaty uczestniczyli w otwarciu Niepublicznego Przedszkola „Złota Rybka”  w Pozezdrzu.

e)    Sprawozdanie Wójta z działalności  międzysesyjnej:

Referat Organizacyjny i Oświaty:  w okresie od 15 stycznia 2016 – 25 lutego 2016 roku w zakresie spraw organizacyjnych:

 • wydano n/w Zarządzenia :

1.1.  Nr 1/16 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Pozezdrze w 2016 roku

1.2.  Nr 2/16 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej (kontynuacja umowy - Przytuły 20 lokal nr 1).

1.3.  Nr 3/16 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1.4.  Nr 4/16 w sprawie odwołania ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pozezdrzu.

1.5.  Nr 5/16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pozezdrzu.

1.6.  Nr 6/16 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze.

1.7.  Nr 7/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, działka nr 352/4.

1.8.  Nr 8/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, działka nr 384/2.

1.9.   Nr 9/16 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pozezdrze w 2016 roku.

1.10.   Nr 10/16 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Pozezdrze na rok 2016 (8,73ha).

1.11.   Nr 11/16 w sprawie przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.

1.12.   Nr 12/16 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych i podpisywania dokumentów w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.

1.13.   Nr 13/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze.

1.14.   Nr 14/16 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, (działki nr 248 i 249) położonej w obrębie Pieczarki

 • Ponadto wydano Obwieszczenia:

1)        Nr 1/2016 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego na działce o nr ewidencyjnym 33, obręb Kolonia Pozezdrze oraz na działkach nr 340, 341/2, 341/5, 342 obręb Pozezdrze.

2)        Nr 2/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w działce o nr ewidencyjnym 63, obręb Wyłudy.

3)        Nr 3/2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 33, obręb Kolonia Pozezdrze oraz na działkach o nr ewidencyjnych 340, 341/2, 341/5, 342 obręb Pozezdrze.

4)        Nr 4/2016 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 63, obręb Wyłudy.

 • Uczestnictwo w spotkaniach:

- 15 stycznia 2016 Węgorzewo:  Spotkanie z Prezesem ZUK, Uczestnictwo w pożegnaniu Komendanta Powiatowego PSP

- 18 stycznia 2016: Indywidualne spotkania z mieszkańcami Gminy, Spotkanie ze Starostą Węgorzewskim, Spotkanie z przedstawicielami firmy Azbest Eureko

- 19 stycznia 2016: Uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Pozezdrzu, Spotkanie z przedstawicielami firmy GISON, Posiedzenie Zarządu LGD9

- 22 stycznia 2016: spotkanie ze specjalistą ds. reklamy Tygodnika Węgorzewskiego, uczestnictwo w obchodach Dnia Dziadka w GOK-u

- 24 stycznia 2016 uczestnictwo w uroczystym otwarciu przedszkola „Złota Rybka”

- 25 stycznia 2016: spotkanie z Wice Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli p. Sienkiewiczem, spotkanie z Nadleśniczym Borki, spotkanie ze Starostą Węgorzewskim

- 27 stycznia 2016 spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji – podsumowanie działań w roku 2015

- 28 stycznia 2016: Walne Zgromadzenie MZMGO w Giżycku, Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie przewodnika mobilnego,  Uczestnictwo w sesji Rady Powiatu Węgorzewskiego

- 30 stycznia 2016 uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym działalność lokalnych organizacji pozarządowych

- 1 lutego 2016 spotkanie z pracownikami GOPS w Pozezdrzu – w sprawie przygotowań do realizacji świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)

- 3 lutego 2016 spotkanie w Olsztynie z Prezesem WFOŚiGW Adamem Krzyśków.

- 4 lutego 2016 spotkanie z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach feryjnych w GOK Pozezdrze

- 5 lutego 2016: spotkanie z firmą zajmującą się oświetleniem ledowym, spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia „Dziewczyny znad Sapiny”,

- 10 lutego 2016: Spotkanie z Wicedyrektorem W-MODN Olsztyn p. Sienkiewiczem, Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w sprawie mapy zagrożeń

- 12 lutego 2016: spotkanie z p. Czacharowskim Stowarzyszenie WJM 2020, uczestnictwo w pożegnaniu komendanta Lackiego, uczestnictwo w Gali Sportowiec Roku,

- 16 lutego 2016: uczestnictwo w spotkaniu komisji oświaty z samorządem szkolnym, uczestnictwo w inauguracji działalności biura senatorskiego Małgorzaty Kopiczko w Ełku.

- 17 lutego 2016 uczestnictwo w spotkaniu komisji rolnej z kołami łowieckimi

- 18 lutego 2016: podpisanie aktu notarialnego sprzedaży działki, uczestnictwo w spotkaniu Klubu Seniora

- 19 lutego 2016 spotkanie z sołtysami

- 19 lutego 2016 uczestnictwo we wspólnym posiedzeniu komisji rolnej i oświatowej

- 22 lutego 2016: podpisanie aktów notarialnych - sprzedaż działek, uczestnictwo w posiedzeniu komisji rewizyjnej

 • Sprawy kadrowe:

Z dniem 1 lutego 2016 roku zatrudniono w ramach prac interwencyjnych pracownika kancelaryjnego. Uzyskano również refundację zatrudnienia w ramach robót publicznych dla 6 osób na okres 6 miesięcy pod warunkiem dalszego zatrudnienia przez UG przez okres 3 miesięcy.

 • Sprawy oświaty

W dniu 1 lutego br rozpoczęło działalność Przedszkole Niepubliczne „Złota Rybka”. Dotacja Gminy wynosi 467,51 zł na dziecko miesięcznie.

 • W Ewidencji Działalności Gospodarczej przyjęto:
 • 1 wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej   
 • 1 wniosek o  zawieszenie  działalności gospodarczej
 • 3 wnioski o zmianę działalności gospodarczej

Stanowisko Sekretarza  Gminy: 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

W dniu 29 stycznia 2016r.  zostało złożone sprawozdanie końcowe przez UKS działający przy Szkole Podstawowej w Pozezdrzu z wykonania zadania publicznego pn. Organizowanie profilaktyki Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych i edukacyjnych okres realizacji od 14 listopada 2015r. do 31 grudnia 2015r. Sprawozdanie zostało zatwierdzone i zrealizowane zgodnie z zawarta umową. W dniu 1 lutego 2016r.  Stowarzyszenie Lokalny Fundusz w Gołdapi złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pod nazwą „Działaj Lokalnie” okres realizacji od 1 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015r. sprawozdanie zostało zatwierdzone  i zrealizowane zgodnie z umową. 

Nagrody i wyróżnienia  Wójta Gminy Pozezdrze.

Sportowcom  oraz osobom wyróżniającym się w działalności sportowej wpłynęły dwa wnioski o przyznanie nagrody Wójta. Wnioski wraz z uzasadnieniem  można składać do Wójta Gminy Pozezdrze do 31 marca 2016r. za wyniki osiągnięte w roku poprzednim.  W konkursie sportowiec roku powiatu Węgorzewskiego , wyróżniono dwie osoby z Gminy Pozezdrze. Najlepszym sportowcem młodzieżowym została Monika Kułakowska, najlepszy pasjonat sportu Zdzisław Brzozowski.

Szkolenia pracowników:

W dniu 15 lutego 2016r podpisano umowę z Urzędem Pracy w Węgorzewie na realizacje  działań obejmujących  kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W ramach tego zostało przeszkolonych 12  pracowników Urzędu Gminy  z ustawy  kodeks postępowania administracyjnego, szkolenie było częściowo refundowane przez Urząd Pracy Węgorzewo. Wkład własny 690 zł  za 12 pracowników.

Referat Rozwoju Gminy, Przedsięwzięć Publicznych i Inwestycji

W zakresie inwestycji: prowadzone są działania usunięcia nadmiernego poboru wody na liczniku głównym przy kompleksie budynku mieszkalno usługowego i kulturalnego na ul Wolności, szacunkowy koszt położenia nowego odcinka sieci wodociągowej  to około 20 tys zł. 

W ramach okresu gwarancyjnego został usunięty przeciek  na dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pozezdrzu.

Wydano dwa zezwolenia na włączenie się do gminnej sieci wodociągowo kanalizacyjnej, jedna sprawa w toku.

Prowadzone są działania w sprawie adaptacji budynku gospodarczego na obiekt biurowo socjalny.

W zakresie planowania przestrzennego: warunki zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy na bieżąco prowadzone są postępowania administracyjne  w sprawie ustalenia warunków zabudowy, postępowanie toczy się w 25 sprawach. Wydano trzy decyzje ustalające warunki zabudowy. I jedna o lokalizacji inwestycji celu publicznego .

W zakresie ochrony środowiska : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie delegatura w Giżycku dokonała kontroli  rekultywowanego składowiska odpadów, i innych odpadów, jedynym zarządzeniem pokontrolnym było prowadzenie  monitoringu nieeksploatowanych odpadów  do dnia zakończenia rekultywacji, prowadzenie monitoringu powierzono w 2015r Zakładowi  Unieszkodliwiania Odpadów w Giżycku  i prowadzone jest na bieżąco.

Wójt Gminy przestąpił do realizacji programu usuwania wyrobów  zawierających azbest z terenów Gminy Pozezdrze w ramach projektu realizowane będą zadania odbioru, transportu i unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest.  Wnioski należy składać do 29 lutego 2016r.

W zakresie ochrony przyrody wpłynęło 22  wnioski o usunięcie  drzew i zakrzaczeń z nieruchomości.  10 spraw pozostaje w toku. 

W zakresie ochrony zwierząt: Stan bezdomnych psów w schronisku na koniec stycznia 2016r. wynosi 21 sztuk w omawianym okresie jeden pies został odłowiony z terenu Gminy i dwa zostały adoptowane. W miesiącu stycznia  opłata za utrzymanie psów w schronisku wyniosła 2 195,20 zł.

Podpisano umowę z lecznicą weterynaryjną z Giżycka na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w związku z podjęciem uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w roku 2016r. 

Gospodarka komunalna: dokonano  wyboru wykonawcy na utrzymanie i konserwację oświetlenia na terenie Gminy Pozezdrze w roku 2016, wybrana został firma Biłas i Synowie z Giżycka. Za wykonanie usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową cena za 1 roboczo godzinę 20 zł netto bruttu 24 zł, praca podnośnika cena brutto 66 zł całkowity koszt umowy:  17 835 zło brutto.

Zgłoszono do PGE oddział w Ełku, konieczność przeglądu linii energetycznych ze względu na  kolidujące z nimi drzewa. Otrzymano odpowiedź o następującej treści:  „ W odpowiedzi na pismo …. Rejon energetyczny informuje że w terminie do końca miesiąca marca br. Dokona wycinki gałęzi rosnących w pobliżu elektroenergetycznych linii  napowierzchnych w miejscowości  Krzywińskie, rejon energetyczny Ełk w ramach zaplanowanych na bieżący rok dokona również wycinki gałęzi drzew. zwracamy również uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  obowiązek wycinki, przecinki  drzew i krzewów w celu uniknięcia kolizji z liniami energetycznymi  spoczywa zarówno na przedsiębiorstwie energetycznym art. 4 pkt. 1 prawa energetycznego jak i na właścicielu.

Dokonano wycinki 10 drzew z cmentarza komunalnego w Pozezdrzu. Wartość pozyskanego drewna 1 407 zł, wycinki dokonała firma z Kruklanek. Na bieżąco prowadzone jest utrzymanie gminne chodników. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminnych .

Ponadto Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym to zostały poruszone wszystkie  sprawy, które sołtys powinien przekazać  w terenie dla mieszkańców. Powstała nowa strona BIP Gminy Pozezdrze sukcesywnie będą umieszczane tam wszystkie najważniejsze informacje.  Prosimy o kierowanie wszelkich uwag i pomysłów co do  strony internetowej.  Pomimo, że został zakończony konkurs na LOGO Gminy można nadal składać swoje propozycje  i projekty.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

- Zasiłek stały z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność pobiera 10 osób. Za 9 świadczeniobiorców opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym gminy dotowanym przez budżet państwa.

- W Domach Pomocy Społecznej przebywają obecnie trzy osoby. Miesięczna odpłatność gminy za pobyt pensjonariuszy wynosi aktualnie  7 587,03 zł.

- W lutym 2016r 2 rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego na łączną kwotę 926,61  zł, przede wszystkim z uwagi na bezrobocie oraz przewlekłe choroby.

- Jednej rodzinie udzielono pomocy w formie zasiłków celowego na   leczenie dziecka na kwotę  700 zł.

- Systematycznie prowadzona jest praca socjalna oraz przeprowadzane wizyty kontrolne i interwencyjne w rodzinach, w których występują problemy i patologie. Sprawdzana jest sytuacja osób samotnych, przede wszystkim radzenie sobie w czynnościach codziennych. W sytuacjach drastycznych sprawy zgłaszane są do Sądu Rejonowego, Prokuratury. Udzielana jest pomoc załatwianiu spraw sądowych oraz spraw o przyznanie rent i emerytur.

- W sprawach dzieci i młodzieży współpracujemy ze szkołami. GOPS. współpracuje systematycznie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorami Sądowymi. Przeprowadzone są wywiady środowiskowe dla potrzeb GKRPA, Policji oraz innych Ośrodków Pomocy Społecznej.

- Realizowany jest wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji programu przyznawane jest dożywianie w szkołach, talony na żywność oraz zasiłki celowe na zakup żywności. W lutym 2016r.  przyznano  pomoc w formie na żywność pobrało 2 rodziny w łącznej kwocie 800 zł oraz talony otrzymało 11 rodzin  na łączną kwotę 3 550zł .

- Dożywianiem w szkołach sfinansowano 83 uczniów z wniosków rodziców i 6 uczniom  z wniosku Dyrektora.

- Z usług  opiekuńczych  w domu korzysta cztery osoby. Została zatrudniona jedna opiekunka w ramach prac interwencyjnych.

- Realizowany jest program rządowy pomocy dla rodzin wielodzietnych. W ramach realizacji programu prowadzona jest procedura Karty Dużej Rodziny.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszelkie zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów. W lutym 2016r wypłacono świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne około 240 osobom i rodzinom, na kwotę 112 089 zł.

- GOPS współpracuje w typowaniu osób, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które zatrudniane są do prac społecznie użytecznych. Systematycznie aktywizuje się osoby ubiegające się o pomoc, przedstawia się oferty wolnych miejsc pracy, które GOPS otrzymuje z PUP oraz nakłania do podnoszenia kwalifikacji.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania:

- GOPS prowadzi postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, przyznawanie i ich wypłata. W lutym 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 7 967,48 zł.

- GOPS prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Pozezdrze. W lutym 2016r. wypłacono stypendia na kwotę 3 847 zł.

     

f)      Zapytania radnych do przekazanych informacji:

Radny Roch P – zapytał się czy wpływają wnioski na usuwanie eternitu.

Wójt odpowiedział, że tak.

Kierownik Referatu M Oryńczak – poinformowała, że wniosków jest bardzo mało, zwracano się o pomoc do sołtysów, ruch z wnioskami zaczął się od przedwczoraj jest aktualnie około 10 wniosków termin składania do 29 lutego. 

Pkt. 6

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów  oraz  udzielane odpowiedzi.

Nie zgłoszono wniosków oraz interpelacji.

Pkt. 7

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy Pozezdrze:

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie,

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie,

Przewodnicząca Rady powitała  zaproszonych gości przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie Pana podinspektora Dariusza Gida - Zastępcę  Komendanta  Powiatowej  w Węgorzewie oraz  podkomisarza  Adriana Gajdę Zastępcę Naczelnika Wydziału , poprosiła o zabranie głosu.

Podinspektor Dariusz Gida Zastępca  Komendanta  Powiatowej  Policji w Węgorzewie poinformował, że przygotowywana jest mapa zagrożeń, która będzie przedstawiała informacje szczegółowe dotyczące przestępstw oraz różnych zdarzeń na terenie powiatu węgorzewskiego i poszczególnych gmin.  Pytaniem zasadniczym jest,  jak społeczeństwo chce aby ta mapa wyglądała, aby była czytelna.   Mapy zagrożeń są przygotowywane na terenie całego kraju.  Została przygotowana informacja o działaniach policji w zakresie kryminalnym i prewencyjnym na terenie Gminy Pozezdrze. Ogólnie przestępczość na terenie powiatu spada w niektórych przypadkach nawet do 60%.

Podkomisarz Adrian Gajda Zastępca Naczelnika Wydziału - poinformował, że z wniosków społeczeństwa, które wpływają z różnych rozmów i spotkań jest przygotowywana mapa.   Mapa będzie przedstawiała  powiat węgorzewski z podziałem na miasto i  na Gminy ze wskazaniem  konkretnych  przestępstw, wykroczeń, wypadków i kolizji. Poza mapą zostaną podane również  informacje  kadrowe, o wszczętych postępowaniach oraz inne komunikaty ważne dla społeczeństwa.  Do końca lutego są zbierane materiały i propozycje,  aby je przetworzyć zebrać w całość i stworzyć mapę zagrożeń dla naszego powiatu. 

Następnie Podkomisarz Adrian Gajda przedstawił prezentację zagrożeń przestępczością na terenie  działania Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie wraz z wskaźnikami wykrywalności, pracę prewencyjną oraz stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podinspektor Dariusz Gida Zastępca  Komendanta  Powiatowej Policji poinformował, że jest nowa łódź do zadań na wodzie więc służba na wodzie będzie jeszcze bardziej efektywniejsza.

Radny Roch P – zauważył, że wzrosły interwencje domowe w roku 2015 prowadzone przez policję.

Podinspektor Dariusz Gida Zastępca  Komendanta  Powiatowej Policji poinformował odnośnie zatrzymanych iż została dokonana zmiana organizacyjna dotycząca izby wytrzeźwień osoby zatrzymane w stanie nietrzeźwym są odwożone do Giżycka, jest tam osoba, która prowadzi stały nadzór nad zatrzymanymi. Nastąpiła tutaj współpraca  pomiędzy Komendą Policji w Węgorzewie a  Komendą Powiatową Policji w Giżycku.  

Przewodnicząca Rady  - zadała pytanie czy za brak odblasków  poza terenem zabudowanym osoby są karane.

Podkomisarz Adrian Gajda – odpowiedział, że osoby muszą mieć odblaski poza terenem zabudowania od zmierzchu do świtu.

Podinspektor Dariusz Gida Zastępca  Komendanta  Powiatowej Policji – poinformował, że są prowadzone liczne akcje rozdawania kamizelek odblasków, zostało rozdane około 4 tys odblasków, ale świadomość społeczeństwa i tak jest zbyt mała.

Podkomisarz Adrian Gajda – poinformował, że  odblask ma być tak  umieszczony aby był widoczny  dla kierującego pojazdem.

Radny Łabacz R – zadał pytanie odnośnie  roweru, czy rower  którym się purusza  osoba w dzień musi  mieć  sprawne światło.

Podkomisarz Adrian Gajda – odpowiedziała, że rower musi być sprawny tak samo jak pojazd, musi mieć sprawne światła, nie musi mieć ich natomiast włączonych.

Przewodnicząca Rady – zapytała się czy osoba w stanie nietrzeźwym może prowadzić rower.

Podkomisarz Adrian Gajda - odpowiedział, że nie może prowadzić roweru, pieszy nie może  poruszać się po drodze w stanie nietrzeźwości. 

Wypadki drogowe   zaistniałe na  terenie Gminy Pozezdrze w 2015r. 4, rannych 3, zabitych, 1 , po alkoholu 0. W 2015r. nastąpił spadek ilości wypadków drogowych na terenie  powiatu węgorzewskiego z 30 do 28.  Na terenie Gminy  Pozezdrze ilość wypadków zmniejszyła się z 7 do 4. Kolizje drogowe  w  Gminie Pozezdrze  kolizji drogowych było  17, po alkoholu  1  nastąpił spadek o 2 kolizje w stosunku do roku 2014. W roku 2015 najczęstszą  przyczyną powstawania  wypadków drogowych  było nieustępowanie  pierwszeństwa przejazdu oraz  przekroczenie  lub niedostosowanie  prędkości do warunków drogowych. Zdecydowany  wzrost ilości wypadków drogowych powodowany jest błędami  pieszych.

Radny Roch P – stwierdził ze najbardziej czytelną formą informacji  dla osób jest forma tabelaryczna ewentualnie zaznaczona kolorami np. kategorie groźnych przestępstw.

 

Wywiązała się dyskusja dotycząca  osób, które kierują pojazdami w sposób agresywny, coraz częściej kierowcy instalują kamery w pojazdach, dzięki którym można ukarać osoby poruszające się po drogach w niedozwolony sposób.  

Radny Grabiński M – zapytał, czy osoby jeżdżące po wodzie, samochodami terenowymi zostaną ukarane za ten czyn, jeśli zostanie to nagrane i nagranie zostanie dostarczone na policję.

Podkomisarz Adrian Gajda -  odpowiedział, że  ustawa dotyczy dróg publicznych  i wewnętrznych nie dotyczy jezior.  Policja na każde  zdarzenie  powinna reagować.

Kierownik Referatu M Oryńczak – poinformowała, że reguluje to prawo wodne.

Radny Roch P -  zapytał się, kto jest właścicielem radaru, który jest  przy wjeździe do Węgorzewa  i czy jest czynny.

Podkomisarz Adrian Gajda -  odpowiedział, że jest czynny i należy do Inspekcji Ruchu Drogowego.

Przewodnicząca Rady – nawiązując do Mapy Zagrożeń stwierdziła, że również uważa, tak jak Radny Roch, że najbardziej czytelną formą jest tabela odznaczona kolorami.  

Podinspektor Dariusz Gida – poinformował, że  mapa zagrożeń będzie jednakowa  w całym kraju.

Kierownik Referatu M Oryńczak – zapytała się czy  będą widoczne  konkretne miejsca  na mapie zagrożeń.

Podkomisarz Adrian Gajda -  odpowiedział, że w tym momencie jeszcze nie, ale w miarę posiadania danych będą ujęte ilości przestępstw na terenie danej miejscowości. 

Przewodnicząca Rady  zapytała się czy informacje będą  podawane rocznie.

Podkomisarz Adrian Gajda - poinformował, że jedna informacja będzie w zestawieniu rocznym a pozostałe będą  tworzone w zestawieniu kwartalnym.

Przewodnicząca Rady zapytała się o wolne wakaty.

Podinspektor Dariusz Gida – poinformował, że doborem kandydatów zajmuje się Komenda Wojewódzka. Został zakupiony nowy samochód zakupiony z pozyskanych środków od Gmin Budry i od Lasów Państwowych.  W tym roku też jest możliwość otrzymania samochodu specjalistycznego.

Wójt – przypomniał, że  były zgłaszane wnioski na spotkaniu  w sprawie mapy zagrożeń, czy te wnioski będą również inaczej realizowane  niż  przy tworzeniu mamy. np. na Kolonii Pozezdrze był zgłaszany niebezpieczny odcinek czy będą kierowane pisma np.  do Dyrekcji Dróg Krajowych.  Podinspektor Podinspektor Dariusz Gida – poinformował, że wszystko co jest zgłaszane podczas spotkań jest notowane, tam gdzie jest to możliwe to policja pisze i interweniuje.

Wójt – poinformowała, że na trasie  Kuty – Gębałka – Węgorzewo jest po obu stronach duże zapadlisko drogi, czy po zgłoszeniu takiego przypadku policja będzie reagowała.

Podinspektor Dariusz Gida – odpowiedział, że w marcu będzie  dokonywany przegląd dróg wraz z zarządcami dróg.  Policja interweniuje zawsze w różnych przypadkach. Co do mapy zagrożeń na pewno od górnie zostanie powiedziane jak one będą wyglądały i będą dostępne na stronach internetowych policji. 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za udzielone informacje przedstawicielom policji (informacja w złączeniu do protokołu  wersja papierowa). Poinformowała, że p.o  Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w  Węgorzewie - Pan Paweł  Mickiewicz, uczestniczył w posiedzeniach komisji  przedsesyjnych, na których to przedstawił obszerne informacje dotyczące  zagrożeń zaistniałych na terenie Gminy Pozezdrze, oraz działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej działających w Gminie Pozezdrze (informacja w złączeniu do protokołu  wersja papierowa). 

Następnie została  ogłoszona  10 minutowa przerwa.

Przerwa godz. 13:50

Koniec przerwy godz. 14:00

Pkt. 8

Informacja  o stanie  majątkowym Gminy Pozezdrze.

Wójt – poinformował, że Radni otrzymali materiały dotyczące aktualnego stanu mienia majątkowego.  Dokładna informacja na temat stanu majątkowego oraz  sprzedaży działek jest podana na stronie internetowej Gminy Pozezdrze oraz na BIP. Wszelkie zgłoszone uwagi na komisji zostaną wzięte pod uwagę.

Pkt. 9

Informacja  dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  zawodowego w szkołach  prowadzonych przez Gminę Pozezdrze.

Wójt - poinformował że w tym roku jest minimalna dopłata dla nauczycieli, został zatrudniony nauczyciel na zastępstwo za nauczyciela kontraktowego, który nie uzyskał odpowiedniego wynagrodzenia i dla niego zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie. Zostały przyznane dodatkowe  godziny dla nauczycieli więc otrzymali wynagrodzenie za wykonaną pracę.  Dopłata jest bardzo mała w porównaniu do roku ubiegłego.

Pkt. 10

Podjęcie  uchwał w sprawie:

a) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę  Pozezdrze w roku 2016,

Wójt – poinformował, że zostało to przygotowane zgodnie z  kartą nauczyciela decyduje o tym Rada Gminy.

Przewodnicząca Rady - poinformowała, iż Radni otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały wzbudza wśród Radnych dyskusje i zapytania. W uzasadnieniu, wyraźnie wskazano na co planuje się przeznaczyć środki. Najwięcej kontrowersji wzbudza zapis o skierowaniu nauczycieli na studia podyplomowe: nauczanie wczesnoszkolne i autyzm. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem, nakazującym uwzględnianie trzech kryteriów przy przeznaczaniu środków na dofinansowanie: kwalifikacji nauczycieli i zgłaszanych przez nich potrzeb, oceny przydatności form doskonalenia zawodowego oraz zadań związanych z realizacją polityki oświatowej, dlatego oprócz wniosków nauczycieli i ich indywidualnych ambicji, bardziej powinno iść się w kierunku działania dla dobra i  rzeczywistych potrzeb szkoły.

Przewodnicząca stwierdziła, że ją nie przekonuje potrzeba dofinansowania nauczyciela na  kształcenie z zakresu wychowania wczesnoszkolnego w sytuacji, gdy już kilkunastu  nauczycieli z tej szkoły posiada  specjalizację w tym zakresie, podobnie jest z kwalifikacjami  dot. autyzmu i potrzebami w tym zakresie. Przewodnicząca wyraziła żal, że Pani dyrektor opuściła sesję z uwagi na spotkanie z zespołami, i że nie będzie można uzyskać na ten temat dodatkowych informacji.

Radny Roch P -  stwierdził, że zgadza się z tym co powiedziała Pani Przewodnicząca szczególnie z tym, że w informacji oświatowej str. 7 wynika że nauczycieli wyedukowanych w temacie wczesnoszkolnym jest 12, gdyby został zatwierdzony ten projekt uchwały to byłby i nauczyciel 13  i 14, a wszystkie pozostałe wykształcenia nauczycieli są w bardzo małej liczbie w porównaniu do tych wczesnoszkolnych.  Radny zaproponował  odrzucenie projektu uchwały.  Ewentualnie na następnej sesji podjąć dyskusje ponownie.

Radny Łabacz R -  zaproponował, aby podzielić inaczej środki.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada jest jak najbardziej za tym aby wydzielić odpowiednią pulę pieniędzy na dofinansowanie nauczycieli, ale należy iść w kierunku zapotrzebowania szkoły a nie indywidualnych potrzeb nauczycieli. 

Radny Roch P – stwierdził, że ilu może być nauczycieli wczesnoszkolnych, chyba że nie rozumiemy czegoś.

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że podobnie jest z autyzmem, nauczyciele mają już takie wykształcenie.

Kierownik Referatu A Wierzchowska – w 2014 roku dwóch nauczycieli skierowano na kurs specjalistyczny - kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i  edukacji uczniów autystycznych, przeznaczono na to kwotę 4 800 zł, bez kosztów dojazdów. Jedna z tych nauczycielek, uczestniczek tego kursu jest znowu skierowana w tym roku na studia podyplomowe kierunek: autyzm i rehabilitacja.

Przewodnicząca Rady – nie słyszeliśmy tutaj na spotkaniach, że dzieci autystycznych jest u nas bardzo dużo.  

Radna Fliszkiewicz E – poinformowała, że jeśli chodzi o komisję oświatową to komisja jest za szkoleniem całościowym nauczycieli, ale nie za tym aby wspierać jednostkowo,  teraz jest taka sytuacja, że jeden z nauczycieli jest na macierzyńskim, a drugi na zwolnieniu i kto ma tego nauczyciela zastąpić jeśli nie ma nauczycieli, którzy by ich zastąpili? Czy nie jest lepiej  aby stworzyć warsztaty dla większej grupy nauczycieli aby mogli się wzajemnie zastępować .

Radny Roch P – stwierdził, że dlatego proponuje odrzucenie tego projektu uchwały na tej sesji.  Składa wniosek do Wójta o ponowne rozpatrzenie  uchwały.

Radny Łabacz R – zapytał się czy może komisja oświatowa ma wiedzę na ten temat, czy tych dwunastu nauczycieli  jest wystarczająca na naszą szkołę z przygotowaniem wczesnoszkolnym.

Adwokat A Ramotowski – poinformował, że inicjatywę z wystąpieniem o kształcenie dodatkowe nauczycieli ma dyrektor szkoły, a Rada jako organ nie ma takiej inicjatywy aby wnieść daną uchwałę pod obrady, tą inicjatywę ma organ prowadzący po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. To dyrektor szkoły musi sam zweryfikować te dane, teraz nie ma Pani dyrektor, która mogłaby wyjaśnić, czy te kierunki są  potrzebne czy też nie. 

Radna Fliszkiewicz E – stwierdziła, że komisji chodzi głównie aby więcej nauczycieli się szkoliło a nie tylko jednostkowo. Radna uważa , że skoro osoby szkolą się indywidualnie w dzisiejszych czasach  to raczej za własne pieniądze.

Adwokat A Ramotowski – poinformował, że dlatego jest tutaj ta uchwała aby Rada miała nad tym kontrolę. Uchwała może zostać przyjęta w takim zakresie  w jakim jest obecnie, albo po prostu można ją odrzucić. Będzie skutkowało to tym, że Pani Dyrektor będzie musiała na nowo  opracować nowy projekt. Ważne jest tutaj to, że należy zasięgnąć opinii związków zawodowych.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że można zwrócić się do związków o skrócenie opinii  dotyczących rozpatrywania wniosków.

Kierownik Referatu A Wierzchowska – stwierdziła, że można  poinformować Panią Dyrektor,  iż Rada Gminy sugeruje przerzucenie środków przeznaczonych na studia podyplomowe, na inne formy kształcenia.

Adwokat A Ramotowski – odpowiedział, że Pani Dyrektor jest odpowiedzialna za realizację dydaktyki szkoły. Tak jak mamy do czynienia z przesunięciami w budżecie to Wójt ma główną inicjatywę aby wnieść taki projekt.  Rada może go podjąć w całości albo odrzucić.

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że są dwa wyjścia: albo zdjąć uchwałę z porządku obrad, albo przegłosować.

Adwokat A Ramotowski – Pani Dyrektor może do skutku wnosić ten projekt uchwały.

Kierownik Referatu A Wierzchowska -  a jeśli Pani Dyrektor przedstawi kolejny projekt planu z nie uwzględnieniem Państwa sugestii i nadal będzie chciała dwa   lub trzy tysiące na studia podyplomowe i zmieni np. specjalizacje uzasadniając to potrzebą np. szkoły?

Wójt – to co powiedziała Pani Agnieszka, opieramy się na pewnych faktach w stosunku do tego jaki pierwszy projekt wpłynął, poprosiliśmy Panią Dyrektor o zmianę, a zmiany wynikały tylko i wyłącznie  z tego, że Pani Dyrektor przekroczyła limity dopłat, na co nie pozwala uchwała.  Na to czekaliśmy bardzo długo. To jest jeden ważny element, drugim ważnym elementem jest to że my od pierwszego stycznia mamy prawo zmiany wysokości tych środków, ponieważ od 1 stycznia 2016 możemy przeznaczyć od 0,5 do 1%, ale naszym celem nie było zmniejszenie tych środków.  Nie chcemy uszczuplać tej kwoty na doskonalenie, a zwłaszcza na szkolenia i warsztaty dla wszystkich nauczycieli.

Radna Fliszkiewicz E – stwierdziła, że plan potrzeb powinien być dostosowany do potrzeb  szkoły i czy w szkole  przeprowadzono diagnozę potrzeb ucznia.

Kierownik Referatu A Wierzchowska – odpowiedziała, że plan jest zgodny z wieloletnim planem  doskonalenia nauczycieli i indywidualnym planem  doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wójt – jest to przygotowane na podstawie wieloletniego planu doskonalenia zawodowego.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że aktualnie nie ma obowiązku tworzenia wieloletnich planów.  Przygotowując plan należy odwoływać się do punktów wynikających z rozporządzenia.

Radny Cudowski M – zadał pytanie a jeśli Pani Dyrektor ponownie złoży w takiej formie  propozycję.

Adwokat A Ramotowski – wówczas Rada może ponownie odrzucić projekt uchwały.  Wówczas 1 % wraca  wraz  z półroczem do budżetu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  Pani Dyrektor nie mogła uczestniczyć w dalszej części sesji więc powinno się ją jak najbardziej poinformować o dyskusji jaka miała miejsce.  Co kierowało decyzją radnych, głównie w kwestii indywidualnego kształcenia.

Radny Roch P – stwierdził, że jest to kwestia przesunięcia środków z punktu do punktu.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania nad zaproponowanym projektem uchwały.

Głosowanie przeprowadził Radny M Kaczorowski:

Głosowanie:

Za- 0

Przeciw – 9

Wstrzymujących się – 2

Uchwała nie została podjęta.

b) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

Przewodnicząca Rady zapytała się o stanowiska komisje.

Przewodniczący komisji poinformowali, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 Uchwała Nr XV/85/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – w załączeniu do protokołu

c) powołania komisji do rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pozezdrzu,

Przewodnicząca Rady poprosiła o propozycje.

Radny Roch P – zaproponował aby rozpatrzeniem skargi zajęła się komisja  Oświaty.

Radna Fliszkiewicz E – poinformowała, że komisja Oświatowa stoi na stanowisku aby skargą zajęła się komisja Rewizyjna.

Wójt – zapytał się Radnego Rocha czy to jest stanowisko  komisji. 

Radny Roch P – odpowiedział, że jest to stanowisko jego osobiście jako radnego.

Przewodnicząca Rady  zapytała się więc jakie są stanowiska komisji, jakie jest stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Radny Roch P – odpowiedział, że  komisja Rewizyjna stoi na stanowisku aby skargą zajęła się komisja Oświaty.

Radny Łabacz R -  odpowiedział, że  Przewodniczący Komisji nie głosował takiego wniosku na komisji  więc  to nie może być  stanowisko komisji.

Radny Roch P – stwierdził więc że on jako Radny Roch P zgłasza wniosek aby sprawą skargi  zajęła się komisja Oświaty.

Radna Krzyżewska E – poinformowała, że  komisja jest za tym aby skargą zajęła się komisja Rewizyjna.

Radna Fliszkiewicz E – ponownie powtórzyła iż sprawa skargi powinna  zająć  się komisja Rewizyjna.

Wójt – poinformował, że zawsze uważał, że wszelkiego typu skargami powinna zajmować się komisja Rewizyjna,  jest to najbardziej kompetentna komisja.  Chyba, że coś się zmieni w ustawodawstwie.

Radny Roch P – Komisja Rewizyjna wg. Zadań Statutowych to gospodarka finansowa Gminy , kontrola budżetu, uchwał, wniosków oraz jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek pomocniczych. Jeżeli Rada chce scedować komisji Rewizyjnej wszystkie sprawy Gminy w tym wszystkie skargi nie związane z gospodarka finansową  to proszę Radnych o wprowadzenie zmian  do uchwały o dietach radnych.  Jeżeli chce się zlecić którejś z komisji sprawę to powinno się kierować jej właściwościami  statutowymi.  Komisja zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych  ma w zakresie statutowym  następujące sprawy przeciwdziałanie patologiom społecznym, ład i porządek publiczny. Uważa, że komisja oświatowa powinna przejąć skargę, która wpłynęła do rady. Jest § 84 w statucie Gminy, który mówi że komisja Rewizyjna w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Rade, ale radnego stanowisko jest takie, że owszem wszystkie zlecenia przez Radę dotyczące finansów publicznych naszej Gminy.  Czyli owszem komisja Rewizyjna ale wszystkimi sprawami finansowymi .

Adwokat A Ramotowski – odpowiedział, że zgadza się z wypowiedzią Wójta, że kompetentna jest Komisja Rewizyjna, szkoda że w Statucie Gniny nie ma określonego punktu w którym by było, że wszelkie skargi wpływające na Wójta, Kierowników jednostek  w postępowaniu przygotowawczym będzie komisja Rewizyjna się zajmowała, tak jak Radny zauważył komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli  ma przeprowadzać kontrolę na każdy wniosek dotyczące Rady i gdyby to miałoby być w tym zakresie to by się tam znalazło jest to oddzielny paragraf, który jasno stwierdza, że jeśli wolą Radnych jest dokonanie kontroli jakiejkolwiek jednostki to będzie to komisja Rewizyjna. Wyjściem jest powołanie doraźnej komisji z wymienieniem składu komisji.

Radny Roch P stwierdził, że jeszcze większą kompetencję będzie miała komisja doraźna, bo z całej Rady można wybrać teraz  członków  którzy poradzą sobie z tematem skargi, a skarga nie jest prosta.

Przewodnicząca Rady – powiedziała, że się z tym nie zgadza uważa, że są trzy komisje stałe,  i to powinno  wystarczyć. Należy pamiętać, że komisja doraźna generuje dodatkowe środki. Po to były obniżane diety,  aby zejść z kosztów.

Radny Grabiński M -  stwierdził, że sprawa jest bardzo poważna i ma szeroki zakres, materiał jest bardzo szeroki uważa, że komisja Oświatowa może nie mieć dostatecznej wiedzy aby skargę rozpatrzeć. Sam skład komisji Rewizyjnej może być już pomocny. 

Radny Roch P  - zapytał się czy członek komisji zawsze może wycofać się z rozpatrywania skargi i delegować inną osobę do przewodniczenia.

Adwokat A Ramotowski  - odpowiedział, że jest to zgodne z kpa zasady wyłączenia,   Rada  Gminy ma rozpatrzeć  skargę tylko i wyłącznie w wąskim zakresie tylko na Kierownika,  ta skarga dotyczy również innych pracowników zespołu interdyscyplinarnego. Rada nie jest władna tylko inne osoby bądź instytucje, które delegowały te osoby do pracy w zespole. Rada nie może zająć się kompetencjami, do których nie jest upoważniona, skoro jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, to gmina nie jest władna  do decydowanie, czy zostało popełnione przestępstwo czy też nie.

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że do skargi zostało dołączonych wiele pism, ale trzeba się skupiać tylko na tych, które dotyczą pracy   kierownika GOPS. 

Radny Cudowski M -  poinformował, że był jednym z  inicjatorów obniżenia diet i wprowadzenia ryczałtów , główną przesłanka pracy nad uchwałą o dietach była oszczędność. Aby się spotykać wiele razy za te same pieniądze. Powoływanie komisji doraźnej i zwalanie swojej pracy na kogoś innego jest zbędne.

Wójt – co prawda jest tam dużo akt sprawy, skarga ma trzy właściwości, te same pismo zostało skierowane do Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika GOPS, i te same pismo skierowane zostało do Wójta dotyczący skargi na pracowników, więc tu już następuje pewien rozdział, trzecia sprawa to skierowanie tychże akt do prokuratury .

Radny Łabacz R zapytał się czy tak się stało.

Wójt – odpowiedział, że jeszcze nie.

Adwokat A Ramotowski  - stwierdził, że Rada powinna złożyć taki wniosek.

Wójt  - są tam tak grube akta, ta sprawa została skierowana do Wojewody, a Wojewoda według właściwości  skierował skargę do Rady na Kierownika  i do Wójta na pracowników. Prawdopodobnie komisja po rozpatrzeniu skargi powinna ją skierować do prokuratora.  Dlatego, że są tam pomówienia, które nie powinny mieć miejsca, chyba że są dowody na takie działania. 

Wójt zwrócił uwagę Radnym na fakt iż należy zachować wszelkie ostrożności co do używania nazwisk w skardze jak również na przyszłość w innych  skargach.  Aby  nikt nie musiał nikogo z powództwa cywilnego skarżyć.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że są złożone dwie propozycje co do rozpatrzenia skargi. Następnie zapytała się:

Kto z Radnych jest za powołaniem komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi?

Głosowanie:

Za- 1

Przeciw – 10

Wstrzymujących się – 0

Wniosek odrzucony.

Kto z Radnych jest za tym  aby sprawą skargi zajęła się komisja Rewizyjna.

Głosowanie:

Za- 7

Przeciw – 1

Wstrzymujących się – 3

Wniosek przeszedł, rozpatrzeniem skargi zajmie się Komisja Rewizyjna.

Przewodnicząca Rady przeszła do ustalenia terminu rozpatrzenia skargi przez Komisję. 

Radny Łabacz R – zadał pytanie, rozumie, że komisja rozpatruje sprawę pod kątem Kierownika GOPS i tym, czy ma być przekazane do prokuratury.

Adwokat A Ramotowski – odpowiedział, że nie należy napisać w uzasadnieniu, że komisja nie jest władna do rozpatrzenia skargi w tym zakresie i proponują przekazać sprawę do prokuratury.  Nie należy rozpatrywać skargi w tym temacie. Nie należy prowadzić żadnych wyjaśnień z pracownikiem mówił czy nie mówił.

Wójt zaproponował aby komisja spotkała się z adwokatem i porozmawiali.

Radny Roch  P – poprosił, aby Przewodnicząca Rady poinformowała skarżących na jakim etapie jest skarga.

Radny Łabacz R -  zapytał się ponownie, że komisja zajmuje się tylko sprawą dotyczącą  kierownika jednostki, jeżeli w tej skardze pomawiany jest pracownik, to my tego nie analizujemy.

Adwokat A Ramotowski – odpowiedział, że komisja rozpatruje merytorycznie to komisja powinna stwierdzić, że  np. punkt 3 nie należy do kompetencji Rady.  Dalsze treści należ np. do kompetencji prokuratury. Komisja przekaże wnioski Radzie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że poinformuje skarżących kto zajmie się skargą.

Radny Łabacz  R  - zapytał się czy komisja ma przedstawić radzie wnioski czy projekt uchwały.

Adwokat A  Ramotowski – odpowiedział, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Radny Grabiński M – uważa, że komisja powinna zapoznać się ze skargą w całości .

Przewodnicząca Rady – po przeprowadzonej dyskusji  w sprawie terminu,  ustalono datę końcową pracy komisji  do 31 marca 2016r.

Radny Łabacz R – zaproponował wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały, o nie przedstawieniu wniosków, tylko projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały z proponowanymi zmianami i poprosiła o przeprowadzenie głosowania.

Głosowanie:

Za- 9

Przeciw – 1

Wstrzymujących się – 1

Uchwała  Nr XV/86/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pozezdrzu – w załączeniu do protokołu

d) zmian w budżecie Gminy na rok 2016,

Skarbnik Gminy  - poinformował, że zmiany zostały przedstawione na posiedzeniach komisji, doszły  następnie dwie dotacje od Wojewody, na przedszkole niepubliczne oraz wpłynęły zmiany dotyczące  realizacji programu 500 plus. Wpłynęła kwota 1 626 000,00 zł.  Skarbnik poinformował również   Radnych, iż w poniedziałek 29 lutego jest ostatni dzień na  składanie wniosków o zwrot akcyzy paliwowej.

Stanowiska Komisji Rady Gminy jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania.

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

4 Radnych nieobecnych

Uchwała Nr XV/87/16 Rady  Gminy w Pozezdrzu z dnia  25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 – w załączeniu do protokołu

Pkt. 11

Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady poinformowała Radnych, że dziś jest również sesja Rady Powiatu na godz. 15:30.

Wójt – poinformował, iż trwają starania nad tym, aby budynek, gdzie mieści się obecnie stacja  telekomunikacyjna został dostosowany do pomieszczeń biurowych. Planowano to wykonać systemem gospodarczym, ale nie ma takiej możliwości. Będzie potrzebny na to projekt z wstępnych szacunków wynika, iż koszt  projektu wynosi około 11 tys zł. Trwają również rozmowy dotyczące  oświetlenia na terenie Gminy Pozezdrze, wiąże się to również z pewną kwotą. Na stworzenie planu cyfrowego oświetlenia stanu naszych ulic tak aby był podgląd elektroniczny na to gdzie jakie znajdują się lampy, wyłączniki skrzynki. Aby można było przystąpić do przetargu na wymianę oświetlenia  sodowego na ledowe. Wymiana oświetlenia  sodowego na ledowe w  zamierzeniach urzędu polega na tym aby odbyło się to bez kosztowo, a więc  pozyskane oszczędności to co płacimy dzisiaj a tym co należałoby płacić po wymianie oświetlenia sodowego wliczając w to koszty eksploatacji. Jeśli zostanie opracowany taki projekt i jeśli przystąpi się do przetargu  to wówczas się okaże czy jest to realne do wykonania. Była propozycja opracowania projektu w granicach do 15 tys zł. Wójt upierał się przy tym aby cena za projekt wyniosła 10 tys brutto wówczas Gmina by przystąpiła do zadania, ale otrzymano propozycję  projektu za 10 tys netto plus VAT.  Nie wiemy czy uda nam się wynegocjować kwotę 10 tys brutto. Przykłady funkcjonowania takiego programu mamy w innych miejscowościach. Pan Bogdanowicz  widział jak pracuje się w tym programie, w opracowaniu cyfrowym jest naniesiona każda lampa z dokładnym opisem i prowadzenie metryki lampy od momentu jej założenia. Nawet jeśli  byśmy nie przystąpili do przetargu warto jest opracować taki projekt bo jak widać awarie zdarzają się  coraz częściej.  Jest to kolejny argument aby przystąpić do takiej wymiany. 

Kolejna sprawa to usuwanie  drzew w pasie drogowym. Powiat w tej chwili  usuwa wszelkie zakrzaczenia  aby zdążyć w terminie  dozwolonym do  wycinania zakrzaczeń, następnie będzie to rozdrabniane. Prosił Wójt o udostępnienie również dla Gminy rozdrabniarki ewentualnie  aby sami przyjechali i to wykonali. Powiat zakupił również frezarkę do frezowania pni około 20 tys zł, również przystąpią do frezowania ale sukcesywnie po wycince. Zwracał się również z prośbą aby kontakty pomiędzy  rejonem dróg powiatowych w Węgorzewie, a naszym pracownikiem odbywały się tak że razem będą objeżdżać teren.  Wicestarosta odpowiedział, że o ile to będzie możliwe to tak, natomiast nie ma za dużo pracowników w Zarządzie Dróg Powiatowych.  Jeżeli będą zebrania sołeckie to Pan wicestarosta będzie przyjeżdżał na zebrania sołeckie.  Wówczas  mieszkańcy będą mieli możliwość pozyskania informacji na temat dróg powiatowych.  Jeśli chodzi o remont drogi powiatowej Pozezdrze – Kuty,  to na dzień dzisiejszy projekt był wiele razy zmieniany, a zmiany te wymuszane są aby uzyskać jak największą  punktacje. Wstępny projekt ma trafić we wtorek do Olsztyna aby poddać go weryfikacji  i następnie ma być złożony ostatecznie.

Radna Fliszkiewicz E – poinformowała, że obiecała podać informację dotyczącą czasu  oczekiwania  na przyjęcie na oddział rehabilitacji w Węgorzewie. Przyjęcia pilne następują od razu natomiast  przyjęcia na rehabilitację stacjonarną są prowadzone w systemie sanatoryjnym. Zapisy obecnie są na rok 2017. Co do oddziału detoksu  przyjęcia odbywają się od razu ze skierowaniem  od lekarza w stanie  nie wskazującym na spożywanie alkoholu.

Pkt. 12

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XV sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 25 lutego 2016r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu Gminy. 

Zakończenie obrad – godz. 15:05

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                          

                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                             Barbara Ginkowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25 lutego 2016r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2016 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 1894
25 kwietnia 2016 09:34 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2016 09:33 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2016 09:29 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)