Protokoły sesji VII kadencji

Protokół Nr XIV z dnia 14 stycznia 2016r.

Protokół Nr XIV

z obrad XIV(czternastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia  14 stycznia 2016 roku  w godz. od 12:00 do 13:30

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński

Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrowska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Kierownik Referatu  Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Pozezdrzu – Małgorzata Dadura

Pkt. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XIV sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni:

Kaczorowski Marian

Kołosińska Sylwia  Lidia

Nowacka Katarzyna

Olszewski Adam Karol

Pkt. 2

Powołanie  sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Pawła Roch,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XIV posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowanie:

Za – 11

Pkt. 3

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zostają wprowadzone do porządku obrad projekty uchwały, które były przedstawiane na komisjach, proponuje wprowadzenie ich do pkt. 8 lit d  Podjęcie  uchwały w sprawie:

d) wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze krajowej nr 63 na terenie Gminy Pozezdrze,

 e) zmian w budżecie gminy na rok 2016.

 Następnie zostaną zrealizowane kolejne punkty z proponowanego porządku obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
  1. Powołanie Sekretarza obrad.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)        przewodniczącego Rady Gminy

b)        przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)         przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

d)        przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e)        sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)         zapytania radnych do przekazanych informacji

 1. Interpelacje,  wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
 2. Informacja na temat działań podejmowanych wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2015.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    współpracy Gminy Pozezdrze ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi  samorządami w zakresie  wspólnej realizacji projektu,

b)   ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,

c)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobieganiu

     bezdomności  zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2016 roku”,

d)   wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze krajowej nr 63 na terenie Gminy Pozezdrze, 

e) zmian w budżecie gminy na rok 2016.

 1. Zapytania i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Głosowanie:

Za- 11

Pkt. 4

Przyjęcie przez Radę protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się .

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XIII sesji Rady Gminy.

Głosowanie:

Za – 11

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

Pkt. 5

Informacje z działalności międzysesyjnej:

 1. Przewodniczącego Rady Gminy: Barbara Ginkowska poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu sesji zapadła decyzja aby przygotować  odpowiedź na pismo Rady  Rodziców, która była zaproszona na poprzednią sesję, ale nikt z Rady Rodziców wówczas nie przybył.

Przewodnicząca Rady odczytała udzieloną odpowiedź:  „W załączeniu przesyłam odpowiedź wójta na zastrzeżenia Rady Rodziców wyrażone w piśmie z dnia 4 listopada 2014r., a dotyczące  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, która została przedstawiona radnym przez Wójta, na  sesji w dniu 26 października 2015r.  

                Nadmieniam, że kierując do Państwa zaproszenie na sesję zwołaną na dzień 14 grudnia 2015r. mieliśmy nadzieję, że spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany zdań, wyjaśnienia wszelkich niejasności i nieporozumień, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

                Działając z upoważnienia Rady Gminy w Pozezdrzu wyrażam tylko ubolewanie, że nie uczestnicząc w sesji, wyrażacie Państwo tak dalece krzywdzące opinie na temat rzekomego przekłamywania informacji, tworzenia i rozpowszechniania negatywnych opinii na temat szkoły,  podsycania sporów, jak napisaliście – przez osoby, którym  z woli społeczeństwa powierzono funkcje społeczne.

                Pragnę zaznaczyć, że zarówno obecna jak i poprzednia Rada Gminy niejednokrotnie podkreślała, że głównym priorytetem w Gminie Pozezdrze jest przede wszystkim SZKOŁA. Działania radnych mają na celu nie podsycanie sporów, ale zmierzają do tego aby wspólnie zastanowić się co zrobić, aby Nasza Szkoła – w szerokim znaczeniu, w pełni spełniała oczekiwania wszystkich zainteresowanych osób, a nade wszystko społeczności lokalnej.”

Powyższa odpowiedź została przesłana do Rady Rodziców wraz z pismem  Wójta Gminy, który także odniósł się do sprawy.

Dnia 13 stycznia 2016r. Przewodnicząca Rady uczestniczyła w posiedzeniu komisji Rewizyjnej  Oświatowej  związanej z tematyką sesji.

 1. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący komisji Paweł Roch poinformował, że komisja odbyła jedno spotkanie związane z tematyką sesji.
 2. przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -  Przewodnicząca Komisji Elżbieta Krzyżewska  poinformowała, że komisja odbyła jedno spotkanie związane z tematyką sesji.
 3. przewodniczącego Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych – Zastępca Przewodniczącej komisji Ewa Fliszkiewicz poinformowała, że komisja odbyła posiedzenie związane z tematyką sesji. Członkowie komisji brali udział w spotkaniu Bożonarodzeniowym  zorganizowanym przez GOK w Pozezdrzu.
 4. sprawozdanie  Wójta z działalności  międzysesyjnej:  Wójt przedstawił następujące sprawozdania z działalności  referatów Urzędu Gminy  -

Referat Organizacyjny i Oświaty:

Sprawy organizacyjne:

 wydano n/w Zarządzenia :

1.1.       Nr 173/15 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pozezdrzu – działki nr 591 i 610.

1.2.       Nr 174/15 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Harszu – działki nr 365/54, 365/55, 365/56, 365/58.

1.3.       Nr 175/15 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Harszu  – działka nr 137.

1.4.       Nr 176/15 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kutach – działka nr 461.

1.5.       Nr 177/15 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kutach – działka nr 132/2.

1.6.       Nr 178/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015.

1.7.       Nr 179/15 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Pozezdrzu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Ponadto:

Wydano Obwieszczenie nr 20/2015 w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej nn0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku jednorodzinnego na działce o nr ewidencyjnym 33, obręb Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze.

Uczestnictwo w spotkaniach:

16-12-2015 Zgromadzenie MZMGO – Giżycko

17-12-2015

 • Podpisanie aktu notarialnego (Giżycko)
 • Spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym
 • Spotkanie z przedstawicielami firmy EKOPLAN z Olsztyna
 • Zarząd i Walne Zgromadzenie LGD9 + LGR (Wilkasy)

18-12-2015

 • spotkanie z właścicielami Schroniska dla zwierząt w Radysach
 • spotkanie z przewoźnikiem realizującym dowóz uczniów

22-12-2015 uczestnictwo w uroczystościach związanych z otwarciem Dziennego Domu Opieki w Wydminach

24-12-2015 spotkanie z x. Karbowskim

29-12-2015 Walne Zgromadzenie LGR (Wilkasy)

04-01-2016 spotkanie z Wicedyrektor RDOŚ Marią Mellin w Harszu

05-01-2016 spotkanie z pracownikiem i kierownikiem GOPS-u w Pozezdrzu

12-01-2016

 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia WJM 2020 (Mikołajki)
 • § Spotkanie ze Starostą Węgorzewskim Haliną Faj i Przewodniczącym Rady Powiatu Węgorzewskiego Maciejem Zmitrowiczem,

13-01-2016 udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy Pozezdrze

14-01-2016 spotkanie w Nadleśnictwie Borki

Sprawy kadrowe:

a) Z dniem 7 stycznia 2016 roku przedłużono umowę dotychczasowemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach prac interwencyjnych do 31 marca 2016 roku w charakterze palacza.

b) Zawarto umowę na świadczenie usług w zakresie BHP i PPOŻ w roku 2016 z dotychczasowym zleceniobiorcą p. Bylińskim.

c)  Zawarto umowę na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z dr. Sadownikiem.

d)  Złożono wniosek do PUP o dofinansowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych od 1 lutego br. pracownika kancelaryjnego. 

Sprawy oświaty

W dniu 11 stycznia br. dokonano wpisu do Rejestru ewidencji niepublicznych szkół i placówek w Gminie Pozezdrze, Przedszkola Niepublicznego „Złota Rybka”. Rozpoczęcie działalności placówki przewidziano na dzień 1 lutego 2016 roku.

W Ewidencji Działalności Gospodarczej przyjęto:

 • 2 wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej   
 • 1 wniosek o  zawieszenie  działalności gospodarczej
 • 2 wnioski o zmianę działalności gospodarczej

Stanowisko Sekretarza Gminy:

 Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Pozezdrze: zgodnie z porozumieniem z 15 października 2015r. pomiędzy Powiatem Węgorzewskim, a Gminą Pozezdrze od 05 stycznia 2016r. uruchomiono w Pozezdrzu punkt nieodpłatnej pomocy  prawnej, który jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1 a pok. Nr 1 . Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie w Pozezdrzu będzie udzielana 2 dni w tygodniu tj. we wtorek  i piątek przez 4 godz.  Dzienne od 8:00 do 12:00. Gmina Pozezdrze zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną. Szczegółowe  informacje o zakresie udzielanej pomocy prawnej, a także osobach uprawnionych do tej pomocy wywieszane są na tablicach  ogłoszeń w urzędzie , przed budynkiem urzędu na stronie internetowej Gminy Pozezdrze i w BIP.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

- Zasiłek stały z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność pobiera 10 osób. Za 9 świadczeniobiorców opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym gminy dotowanym przez budżet państwa.

- W Domach Pomocy Społecznej przebywają cztery osoby. Miesięczna odpłatność gminy za pobyt pensjonariuszy wynosi aktualnie  - 8 582,94 zł.

- W grudniu 2015r 7 rodzin korzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego na łączną kwotę 2 011  zł , przede wszystkim z uwagi na bezrobocie oraz przewlekłe choroby.

- 6 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na żywność i leczenia na kwotę  2 250 zł.

- Systematycznie prowadzona jest praca socjalna oraz przeprowadzane wizyty kontrolne i interwencyjne w rodzinach, w których występują problemy i patologie. Sprawdzana jest sytuacja osób samotnych, przede wszystkim radzenie sobie w czynnościach codziennych. W sytuacjach drastycznych sprawy zgłaszane są do Sądu Rejonowego, Prokuratury. Udzielana jest pomoc załatwianiu spraw sądowych oraz spraw o przyznanie rent i emerytur.

- W sprawach dzieci i młodzieży współpracujemy ze szkołami. GOPS. współpracuje systematycznie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorami Sądowymi. Przeprowadzone są wywiady środowiskowe dla potrzeb GKRPA, Policji oraz innych Ośrodków Pomocy Społecznej.

- Realizowany jest wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W ramach realizacji programu przyznawane jest dożywianie w szkołach, talony na żywność oraz zasiłki celowe na zakup żywności. W grudniu 2015r.  przyznano  pomoc w formie na żywność oraz talonów na łączną kwotę 12 694 zł .

- Podpisana była umowa ze sklepem spożywczym na wydawanie żywności osobom, które otrzymały pomoc w formie talonów żywnościowych. Koszt realizacji w/w Programu 149 940 zł przy wkładzie  własnym 30 000 zł. Dożywianiem w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 objęto wszystkie chętne dzieci i młodzież.

- Realizowany jest program rządowy pomocy dla rodzin wielodzietnych. W ramach realizacji programu prowadzona jest procedura Karty Dużej Rodziny. W roku bieżącym, do chwili obecnej wnioski o KDR złożyło 12 rodzin, 12 z nich otrzymało już karty.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszelkie zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów. W grudniu 2015r wypłacono świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne około 200 osobom i rodzinom, na kwotę 108 270 zł.

- GOPS współpracuje w typowaniu osób, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które zatrudniane są do prac społecznie użytecznych. Systematycznie aktywizuje się osoby ubiegające się o pomoc, przedstawia się oferty wolnych miejsc pracy, które GOPS otrzymuje z PUP oraz nakłania do podnoszenia kwalifikacji.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania:

- GOPS prowadzi postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, przyznawanie i ich wypłata. W grudniu 2015 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 7 782,45 zł.

- GOPS prowadzi sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Pozezdrze.  Przyjęto  wnioski o  stypendia  szkolne na rok 2015/2016. Wydano decyzje,  w grudniu wypłacono stypendia na kwotę 3 999,77 zł.

       Decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015r.” w kwocie 15 750 zł. W ramach realizacji Programu na miesiące VI –XII. 2015r został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje w 9  rodzinach wymagających tej formy pomocy.

Wójt – poinformował, że jest  określony ściśle katalog z jakiej dziedziny może być udzielona pomoc prawna nie są to wszystkie sprawy. 

Mecenas A Ramotowski – poinformował, dodatkowo, że  należy informować mieszkańców dokładnie o  szczegółowych kryteriach jakie uprawniają do otrzymanej pomocy prawnej.  Osoby, które nie spełniają kryteriów  nie będą obsługiwane.

Wójt – stwierdził, że osoby te mogą być zawiedzione,  nagłośniono, że  jest udzielana pomoc prawna   mieszkańcom ale media nie mówią jakie są kryteria aby uzyskać taką pomoc. 

Radny Grabiński M – zapytała się czy porada prawna jest udzielana z każdej dziedziny prawa.

Wójt – poinformował, że są zasady i kryteria udzielanej pomocy i w jakiej dziedzinie.  Na stronie naszego BIP wszystko jest.  Informacje zostały również  rozesłane do sołtysów.

Przewodnicząca Rady zapytała,  kto w naszej gminie udziela pomocy prawnej.

Wójt poinformował, że powiat z przetargu wybiera obsługę prawną, w naszej gminie obsługą prawną zajmuje się Pani Iwona Grądwal - mieszkanka naszej gminy.

Sprawozdanie z działalności  Referatu Przedsięwzięć Gminy :

Podpisano umowy na opracowywanie kosztorysów z urbanistami koszt opracowania jednego projektu tj. 200 zł brutto, szacowana ilość  projektów w skali roku to 90.

Na bieżąco prowadzono postępowanie administracyjne na ustalenie warunków zabudowy , postępowanie toczy się w 23 sprawach. Wydano 13 decyzji ustalających warunki zabudowy.

Prowadzone jest jedno postępowanie ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego. 

W zakresie ochrony środowiska : prowadzone są postępowania administracyjne w zakresie wydania decyzji wycinki drzew krzewów.  Wydano dwa zezwolenia  na wycinkę drzew. Obecnie w schronisku przebywa 23 psy w okresie sprawozdawczym jeden pies został odłowiony z ul. 1 Maja w Pozezdrzu.  Koszt utrzymania psów w skali roku 27 184zł. Podpisano umowę ze schroniskiem w Radysach na dotychczasowych zasadach. Wydano jedno skierowanie na sterylizacje kotki, łącznie wydano 31 skierowań na kwotę 3 980 zł w roku 2015. Dokonano konsultacji społecznej odnośnie projektu uchwały w sprawie Przyjęcia programu opieki programu nad zwierzętami bezdomnymi. 

Dokonano audytu ubezpieczeniowego dla nieruchomości gminnych i wszystkich jednostek podległych audyt ubezpieczeniowy, świadczenie usług ubezpieczeniowych powierzono firmie BROKERSKIEJ. Rozpisano zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego w Gminie Pozezdrze na 2016r. Przesłano zapytania ofertowe do kilku  wykonawców,  w wyniku badania ofert nie wybrano żadnej oferty. Koszty znacznie przewyższały koszty z ubiegłego roku. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pod nazwa dostawa paliwa na potrzeby gminy Pozezdrze w 2016r. w dniu 4 grudnia zamieszczono na stronie internetowej informację o zamiarze udzielenia zamówienia  wysłano zapytania ofertowe  w wyniku badania ofert najkorzystniejsza oferta była Pana Ł. Biłyk - Kruklanki .

Na bieżąco prowadzono utrzymanie dróg gminnych . 18 grudnia podpisano umowę w formie aktu notarialnego na sprzedaż działki nr 369/6 obręb Pozezdrze za cenę 10 tys zł.  21 grudnia 2015r. rozstrzygnięto pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr geodezyjny  278 obręb Kuty. Podpisano umowy na wykonywanie operatów szacunkowych na rzecz gminy Pozezdrze na rok 2016 wartość umowy 8 860 zł wykonawca M. Fil – Banie Mazurskie. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie usług prac geodezyjnych na rzecz Gminy Pozezdrze wartość oferty 11 400 zł usługi będzie wykonywał P. Kobiałka – Gajewo. 

Utrzymanie obiektów zrealizowano usługę polegająca na  przeglądzie obiektów z elementami rocznymi budynkach i obiektach będących własnością Urzędu Gminy wartość usługi – 2 091 zł . W dniu 30 grudnia podpisano umowę na wykonanie przeglądów kominiarskich, stanów technicznych przewodów kominowych wartość umowy – 5712,30 zł wykonawca „Spółdzielnia Zakład Kominiarski” Węgorzewo. 

 1. zapytania radnych do przekazanych informacji-

Przewodnicząca Rady – zapytała się  jaka jest wartość ubezpieczenia  nieruchomości czy razem w te ubezpieczenia wchodzą sołectwa.

Wójt odpowiedział, że  w roku 2015 ubezpieczenia wyniosły ok. 27 tys zł, jest to całe mienie, aktualnie ubezpieczenia objęła w naszej gminie firma Brokerska, która wszystko sprawdziła sfotografowała, obiekty drogi, szkoły świetlice, zestawiła koszty poprzedniego ubezpieczenia.  To co podlegało ubezpieczeniu i nie. Przedstawiła swoją ofertę nieco wzbogaconą jeśli chodzi o ubezpieczenia. Przedstawiono trzy wersje ubezpieczenia 21 tys, ponad 22 tys, i 23 tys.  Jest to większy zakres ubezpieczenia  niż był w tamtym roku.  Chcemy wszystkie ubezpieczenia sprowadzić do jednego roku, w tej chwili kończą się ubezpieczenia  co jakiś czas na inny obiekt.  Wchodzą w to wszystkie obiekty, drogi.

Pkt. 6

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.

 

Radny Łabacz R – złożył wniosek do powiatu o wycięcie drzewa na skrzyżowaniu dróg Kuty – Stręgielek, lipa ogranicza widoczność  wyjeżdżającym z  Stręgielka na drogę Kuty – Pozezdrze. 

Wójt – poinformował, że wniosek został zgłoszony do powiatu.

Przewodnicząca Rady  dodała, że od dawna w pasie drogi powiatowej w kierunku  Przerwanek stoi suche drzewo -  za skrzyżowaniem zjazd z góry,  po lewej stronie, tuż za barierką.

Radna Krzyżewska E – wycięcie wierzby  przy drodze powiatowej w Przerwankach wierzba chyli się na drogę.

Wójt poinformował, że zgłaszał również do  powiatu aby pojawiła się tablica informująca o skręcie do Stręgielka. Często ludzie skręcają do Przytuł i tam szukają Stręgielka. Poinformował, że również wniosek w sprawie wierzby w Przerwankach jest w trakcie załatwiania.

Radna  Fliszkiewicz E – zgłosiła wniosek o przycięcie gałęzi na ul. 1 Maja. Gałęzie przysłaniają  oświetlenie.

Radny Cudowski M – stwierdził, że ten wniosek był składany już kilkakrotnie do powiatu.

Wójt – starostwo ma sprzęt do usuwania drobnych zakrzaczeń, które będą na bieżąco usuwane, były zrobione drogi na Sztynort i na Stręgielek. Nie zostało to dobrze zrobione  - drogi zostały zaśmiecone wióry odbijają się od samochodów, konary leżą na drodze. Tą sprawę Wójt przedstawił dla Starosty i Wicestarosty.

Radna Podpirka R zgłosiła wniosek, iż była wycięta lipa w Gębałce pozostał pień, który stwarza zagrożenie dla pojazdów. Pień należy usunąć.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że należy rozważyć możliwość postawienia znaku  w Gębałce wskazującego  kierunek do  Piłak Wielkich.

Następnie Radny Łabacz R skierował zapytanie do Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Pozezdrzu  - jak jest z uczniami, którzy podlegają obowiązkowi nauki w naszej szkole.  W sprawozdaniu było chyba 53 uczniów potem Pani korygowała, że jest to tylko dziecięciu. Otrzymaliśmy szczegółowe dane gdzie się okazało, że jest to nie 10 ale 46 uczniów. Jak to jest naprawdę? Czy Pani nie miała wiedzy i taką liczbę podała bo gdzieś ta prawda się rozmija.

Dyrektor Zespołu Szkół – mówimy o dwóch przypadkach.

Radny Łabacz R nie, mówimy o jednej rzeczy, o tych dzieciach, które powinny  uczyć się w naszej szkole a nie uczą się.

Dyrektor Zespołu Szkół-  dzieci, które nie realizują obowiązku w naszej szkole, to powstaje taka lista na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego. Spośród tych dzieci podawałam Państwu liczbę dziesięciorga dzieci,  które mieszkają na terenie działania szkoły ale nie realizują obowiązku  szkolnego na terenie gminy. Natomiast są takie dzieci i to jest liczba, którą podawała Pani Agnieszka i poszła w informacji, to są dziec,i które są zameldowane na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego.

Radny Łabacz R – mówimy o dzieciach, które są zamieszkałe  uczące się poza terenem naszej gminy.

Dyrektor Zespołu Szkół – dzieci zameldowane ale nie koniecznie mieszkające na terenie naszej gminy.

Radny Łabacz R – Pani Dyrektor Pani celowo zmienia temat, pytam konkretnie o dzieci zamieszkałe a uczące się  poza terenem naszej gminy.

Dyrektor Zespołu Szkół  -  z naszych informacji jakie mamy, jeszcze raz powtarzam, my dostajemy dane z Urzędu Stanu Cywilnego, ja inaczej nie sprawdzę obowiązku szkolnego, bo obowiązek szkolny obejmuje dzieci zameldowane.

Radny Łabacz R – czy Pani ma wiedzę ile dzieci zamieszkałych w naszej gminie powinny uczyć się u nas a uczą się gdzie indziej.

Dyrektor Zespołu Szkół – dzieci, które są zameldowane, zamieszkują jest ich dziesięcioro. Ja innych danych nie mam, bo te które  zamieszkują, a nie są zameldowane to nie podlegają obowiązkowi szkolnemu, ja nie mogę mieć innych danych. 

Radny Łabacz R – skoro zamieszkują to mają obowiązek uczenia się.

Dyrektor Zespołu Szkół – skoro zamieszkują to gdzieś są zameldowane  i tam gdzie są zameldowane tam mają obowiązek realizacji obowiązku szkolnego. I szkoła, do której one są przypisane sprawdza ten obowiązek szkolny, nie nasza placówka. My sprawdzamy tylko dzieci zgodnie z danymi z Urzędu Stanu Cywilnego  i na tym pewnie polega nasze niedogadanie się.

Radny Łabacz R – chcę w końcu wiedzieć ilu dzieci powinno uczyć się w naszej szkole. Czy możemy to dzisiaj rozstrzygnąć.

Kierownik Referatu OiO A Wierzchowska – Radnemu chodzi o liczbę 46 dzieci, które się uczą w Giżycku, Kruklankach,  a które według Pani nie są zamieszkałe  tylko zameldowane. Z naszych wywiadów środowiskowych wynika, że te dzieci  mieszkają i są zameldowane w Pozezdrzu czy na terenie Gminy Pozezdrze, mieszkają tutaj, a uczą się gdzie indziej i tych dzieci jest więcej niż dziesięcioro.

Dyrektor Zespołu Szkół  jeżeli są u nas zameldowane, i jeżeli my taką informacje dostajemy z Urzędu Stanu Cywilnego, Pani wie, że były takie sytuacje, że dzieci były zameldowane a myśmy takiej informacji nie dostali. My te dzieci musimy obiąć obowiązkiem szkolnym i wówczas mamy informacje gdzie te dzieci realizują obowiązek szkolny. W momencie kiedy dziecko powinno iść do oddziału przedszkolnego od następnego roku będzie to klasa pierwsza to do wszystkich tych dzieci są wysyłane zawiadomienia.  Na podstawie tych zawiadomień możemy ustalić, które dzieci mieszkają albo nie mieszkają u nas na terenie szkoły. Na terenie gminy, i realizują obowiązek szkolny np. nie na terenie naszej placówki.

Wójt – skąd Pani wie, że np. takie dzieci uczęszczają do szkół w naszych okolicznych miejscowościach np. Kruklanki, Węgorzewo, Giżycko.

Dyrektor Zespołu Szkół -  bo my sprawdzamy obowiązek szkolny jeżeli dziecko jest zameldowane na terenie naszej gminy, i w momencie kiedy realizuje obowiązek w innej szkole to my sprawdzamy w jakiej szkole realizuje dziecko ten obowiązek, zwracamy się albo do rodzica, albo szkoła, w której dziecko realizuje obowiązek  przesyła nam taką informację.

Wójt – generalnie obowiązkiem szkoły jest przesłać taką informację.

Dyrektor Zespołu Szkół – tak, jest to obowiązkiem szkoły, jeśli u mnie na terenie placówki są dzieci które są zameldowane np.  w Węgorzewie, to ja informuje szkołę w Węgorzewie, że  ich dziecko realizuje obowiązek szkolny u nas, ale nie zawsze się tak dzieje.

Wójt - inaczej mówiąc, Pani wie że np. 46 uczniów mogłoby się uczyć tutaj u nas ale z informacji jakie są z innych szkół wie Pani, że one uczęszczają do tych innych.

Dyrektor Zespołu Szkół – może tak być.

Radny Grabiński M - czyli nie uczęszczają  do naszych?

Wójt - tak

Radny Łabacz R – czyli ilu.

Radny Grabiński M –zamieszkują tutaj, a uczą się gdzie indziej, a jest 46 zameldowanych.  I tu jest różnica,  dziesięciu, o których chodzi Radnemu. Jest ogromna rozbieżność. Ja wiem na jakiej zasadzie Pani to robi bo Pani nam to przed chwilą wytłumaczyła.  I zdajemy sobie z tego sprawę. Tylko jest rozbieżność w liczbach. Bo chyba się nie rozumiemy, Pani mówi o możliwości zameldowania, a ja o zamieszkiwaniu.  Więc Pani tłumaczymy, że owszem 46 osób jest zameldowanych w naszej gminie gdzie nie musi chodzić do naszej szkoły bo może zrezygnować i zamieszkiwać gdzie indziej. My zdajemy sobie z tego sprawę tylko, że  Pani powiedziała o dziesięciu osobach  które zamieszkują tutaj i są zameldowani ale chodzą do innej placówki a my wiemy, że jest ich ponad dziesięć, są zameldowani zamieszkują tu ale z własnej nie przymusowej woli chodzą do innych placówek.  I przyczyny są nam znane, które poruszaliśmy trzy sesje wcześniej. I na tym polega różnica Pani mówi o ludziach zameldowanych a my  mówimy o osobach,  które zamieszkują. 

Dyrektor Zespołu Szkół – różnica w tej liczbie może polegać na tym, że szkoła nie może wnikać dopytywać się dlaczego dziecko nie chodzi, czy chodzi. My taką informacje dostajemy i nie możemy się dopytywać czy dziecko, które jest zameldowane w Węgorzewie  to mieszka w Węgorzewie czy nie mieszka.  Takie informacje, i co podawałam liczbę dzieci dziesięciu to są informacje, które my do końca nabywamy w drodze oficjalnej.  Oficjalnie my dostajemy z Urzędu Stanu Cywilnego listę, wpisujemy do księgi  dzieci wszystkich, które powinny realizować  obowiązek szkolny,  i przy każdym dziecku piszemy gdzie to dziecko realizuje obowiązek szkolny, czy w naszej placówce czy nie.  I na tej podstawie my ustalamy ile dzieci nie realizuje obowiązku w naszej placówce i też naszym obowiązkiem jest sprawdzenie gdzie on ten obowiązek realizuje. Gdy dziecko ma obowiązek realizacji nauki  wówczas  wysyłamy informacje do każdego dziecka  i jeżeli rodzic mi powie,  że moje dziecko nie będzie chodziło tutaj do szkoły ale będzie chodziło do innej miejscowości to taką informację posiadam.  Natomiast ja nie wiem, czy „iksiński” czy „igrekowski”  mieszka czy nie mieszka.  Jeśli ja mówię o dziesięciorgu to dlatego, że jest to informacja, która  dotarła do naszej szkoły ale jest nieoficjalnie.  Skoro macie większe możliwości sprawdzenia tego, ale wyszły też inne sprawy, że listy które otrzymaliśmy z Urzędu Stanu Cywilnego nie były pełne, odkrywaliście Państwo na komisjach, że dziecko mieszka a nie jest wykazane na tej liście.

Kierownik Referatu OiO A Wierzchowska -  nie, mówimy o dzieciach, które były w późniejszym czasie zameldowane po okresie w którym były brane listy. Pani  prosi zawsze listy dzieci rocznikowo.

Dyrektor Zespołu Szkół – i tak musimy to dostać, takie sytuacje się zdarzają .

Kierownik Referat A Wierzchowska -  dzieci mieszkających w Pozezdrzu bez meldunku też się nie uczą w naszej szkole.

Dyrektor Zespołu Szkół – tak zgadza się,  i takie, które realizują ten obowiązek są  zameldowani i uczą się gdzie indziej.

Radny Grabiński M -  powinniśmy w miarę możliwości nakłaniać  i świecić przykładem aby takich osób było jak najwięcej aby sytuacja była lepsza i ilość dzieci była większa, aby nasza szkoła się rozrastała i była konkurencyjna wedle innych szkół. Pani mówi, że nie może pytać, ja uważam, że Pani może pytać, a nawet powinna pytać działając dla dobra naszej szkoły. 

Dyrektor  Zespołu Szkół  - powinnam poruszać się w obrębie prawa.

Radny Grabiński M – owszem, ale prawo Pani nie zabrania pytać. Bo Pani jako Dyrektor placówki powinna mieć wiedzę dlaczego te dzieci odchodzą. Bo nasza wiedza jako radnych jest taka, że dzieci częściowo odchodzą i to nie są powody tylko ekonomiczne. Czyli, że ja dojeżdżam do pracy i jest mi tak łatwiej. Powody są zupełnie inne. Im się nie podoba system nauczania, im się nie podobają inne rzeczy, takie są fakty Pani Dyrektor.  Nikt o tym głośno nie mówi więc powiem to ja. Takie słuchy do nas dochodzą nikt o tym głośno nie mówi i oficjalnie. Na razie dobrze jest, że nie jest to oficjalne, bo jak będzie oficjalne to będzie wynoszone wiadomo gdzie. A nikt tego nie chce. Należy się nad tym zastanowić bardzo poważnie bo problem istnieje.

Dyrektor Zespołu Szkół  – Panie Radny jak śledzimy ruch uczniów to za każdym razem  gdy dziecko  odchodzi w ciągu roku szkolnego, to były to sytuacje pojedyncze. Ostatnio była taka sytuacja gdy dziecko odeszło i matka nie podała nam powodu.  Natomiast za każdym razem jeżeli od nas odchodzą w ciągu roku szkolnego to wiąże się to ze zmianą zamieszkania.  We wrześniu tego roku szkolnego sytuacja była taka, że dziecko odeszło i matka w ogóle nas nie poinformowała. Więc jak Pan mówi o tym, że dzieci odchodzą z tej szkoły w trakcie roku szkolnego…

Radny Grabiński M – nie, tego nie powiedziałem, powiedziałem że odchodzą z tej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół  odchodzą z tej szkoły, to ja mam takie wrażenie, że te dzieci odchodzą. Natomiast moja wiedza jako dyrektora szkoły jest taka, że dzieci nie są zapisywane do tej szkoły na  pewno z jakiegoś powodu  i my tych powodów nie możemy ustalić bo my do tych rodziców nie możemy na ten temat rozmawiać.  Bo możemy przetwarzać dane osobowe naszych uczniów na potrzeby naszej szkoły ale nie dane osobowe gdy nie są naszymi uczniami. Jeśli zdarzają się sytuacje, że dzieci z szkoły podstawowej nie idą do naszego gimnazjum, którzy są absolwentami  to ja takie sytuacje też mogę policzyć na palcach jednej ręki . Jedyna taka sytuacja jaką sobie przypominam to jest taka gdy mama powiedziała, że dziecko nie będzie chodzić  bo chce aby jej dziecko chodziło do klasy z rozszerzonym językiem  angielskim.  Do klasy Brytyjskiej w gimnazjum w Węgorzewie. Więc ja nie wiem skąd Pan ma takie informacje gdy Pan mówi, że ja takie odnoszę wrażenie, że  z tej szkoły nagminnie odchodzą dzieci.  Wydaje mi się, że Państwo już tak dużo o tym mówili, że ja temu problemowi się przyglądam.  I myślę, że dalej drążenie tego tematu i mówienie o tym że takie są historie takie są słuchy, że będzie źle jak zacznie się mówić o tym oficjalnie. Więc ja nie bardzo rozumiem .

Radny Grabiński M – takie informacje są od rodziców, sam jestem rodzicem i sam widzę, powiem Pani szczerze - teraz jako rodzic nie jako radny, wiele osób zarówno mieszkających  tutaj w Pozezdrzu i w gminie, nie odważy się  Pani tego  powiedzieć, przyjść i powiedzieć   wprost co się dzieje. Ale już sama sytuacja z tym co się wydarzyło trzy sesje wstecz i z pismem od Rady Rodziców już  to świadczy o tym, że pewne sytuacje są w szkole ustawiane.

Dyrektor  Zespołu Szkół  – słucham?

Radny Grabiński M – tak, są ustawione. Bo nigdzie Rada Rodziców nie mogła powziąć żadnych informacji na temat tego co się tutaj wydarzyło, tylko   Pani była tutaj akurat na tej sesji. I tak prawdę mówiąc te pismo od Rady Rodziców było tak jakby sterowane przez Panią. Bo nawet protokołu nie było sporządzonego .

Wójt  – Pani Dyrektor proszę się nie dziwić, że Radni  akurat się w ten sposób wypowiadają i mówią o tym, że w trakcie roku uczniowie opuszczają  szkołę tylko, że nie  są zapisywani jako uczniowie do tej szkoły. Dlatego, że z pośród Radnych tutaj na komisjach wyraźnie padało, że sami Radni, akurat nie obecni dzisiaj, na komisjach  oficjalnie wypowiadali się, już pomijam tych co nie skierowali tutaj swoich dzieci do tej szkoły, ale pozostali zastanawiali się czy skierować do tej szkoły swoje dzieci. Właśnie podając takie aspekty o których mówił Pan Grabiński. Myślę, że jest to dosyć jasne dlaczego i skąd wynikają takie dyskusje bo sami Radni poruszali to na komisjach.

Dyrektor Zespołu Szkół jest to dla mnie oczywiste, że rodzice mają wątpliwości przy dawaniu dzieci do klas młodszych, dlatego że, Państwo doskonale wiecie, że budynek tamtej szkoły wygląda jak wygląda.

Wójt – Pani Dyrektor to była mowa o całym kontekście etapu edukacyjnego, 1, 2, 3 itd. Nie była mowa o zapisywaniu do przedszkola do pierwszej klasy, że w tamtym budynku ale i do drugiego etapu i gimnazjalnego. Tutaj padały te  zdania na komisji. 

Radny Łabacz R – Pani Dyrektor, uważam że zostaliśmy oszkalowani, ci co pisali to pismo jeśli mieli odwagę to napisać  to powinni mieć również odwagę pojawić się na sesji.

Dyrektor Zespołu Szkół – dlaczego Pan mówi to do mnie.  Ja się pod tym nie podpisywałam.

Radny Łabacz R – ja tylko mówię jak my to odebraliśmy.  Jeśli mieli odwagę coś takiego napisać to powinni przyjść i tą sprawę wyjaśnić.

Dyrektor Zespołu Szkół – wbrew temu co powiedział Radny Grabiński ja niczego nie ustawiałam, nie pisałam. Pismo dostałam dokładnie w tym samym czasie kiedy wpłynęło do urzędu. Taka sama jest moja wiedza jak i Państwa.

Radny Łabacz R – niech się Pani nie dziwi, że drążymy ten temat bo w liczbie dzieci jest duża przepaść i chcemy dojść tego, która cyfra jest prawdziwa. To jest nasze zadanie.

Przewodnicząca Rady – jest to nasze zadanie ale uważam, że jest to pewien problem nad którym należy się pochylić i dokonywać oceny, czy problem może narastać z biegiem lat  czy będzie się zmniejszał, może ustalić przyczyny dlaczego tak się dzieje. Należy temat analizować,  bo dla nas jest to bardzo ważne, gdyż wraz z uczniami odpływa duża  subwencja. Jeśli mówi się o pięćdziesięciu uczniach to jest to już duża kwota i warto zawalczyć o to aby ściągnąć dzieci do naszej szkoły. Gdy liczba uczniów się zwiększa, funkcjonowanie szkoły - jej modernizacja, dokonywanie remontów nabiera sensu.

Radny Łabacz R – Pani powiedziała, że musi działać w granicach prawa ale Pani też musi działać jako menager instytucji.  Ściągać ich tu jak najwięcej bo ci klienci to Pani uczniowie.

Dyrektor Zespołu Szkół  – zgadza się Panie Radny tylko tych klientów, uczniów trzeba ściągać do pomieszczeń i wszyscy wiemy, że ta szkoła robi się coraz bardziej ciasna.

Radny Łabacz R – zaczynajmy robić wszystko aby ich nie ubywało. 

Wójt – Pani dyrektor, Pani sobie zaprzecza bo Pani ostatnio mówiła, że liczba dzieci się  zmniejsza  w tej chwili mówi Pani, że robi się ciasna. To w zależności w jakiej sytuacji się znajdujemy raz Pani mówi, że się zmniejsza liczba uczniów a z drugiej strony dzisiaj Pani mów, że się robi ciasno. Trzymajmy się pewnych jakichś reguł.

Dyrektor Zespołu Szkół  – Panie Wójcie ale Pan doskonale wie, że w szkole oprócz tego, że są  zajęcia dydaktyczne to są też prowadzone zajęcia  dodatkowe. I tych zajęć dodatkowych  jest coraz więcej. Ja mówię, że w tym sensie ta szkoła nam się zmniejsza. Mamy problem w tamtym budynku szkoły żeby  zrobić  dwa oddziały przedszkolne to jeden oddział trzeba było zrobić na popołudnie. W mojej ocenie nie jest to do końca racjonalne ale  tak trzeba było podzielić te dzieci bo inaczej nie można było by  zrobić oddziału przedszkolnego.  Od kilku lat jest więcej dzieci dojeżdżających niż  z Pozezdrza.

Radny Łabacz R – chce przypomnieć jeszcze jeden problem, który kolega Radny poruszał kilka sesji wstecz. Chodzi o zajęcia, które się zazębiają razem z planem lekcji, czy coś w tym temacie Pani sprawdziła i wyjaśniła.

  Dyrektor Zespołu Szkół – sprawdziłam zajęcia te o których mówił Pan Radny  i rzeczywiście tak jak Pan radny powiedział jego dziecko wtedy kiedy mogło by..

Radny Grabiński M  – ale nie mówmy  tylko o moim dziecku

Dyrektor Zespołu Szkół  – ja podałam tylko przykład dziecko z klasy II gimnazjum chciało uczestniczyć w zajęciach matematycznych prowadzonych przez  konkretna nauczycielkę i  rzeczywiście żeby uczestniczyć w tych  zajęciach organizowanych przez ta konkretna nauczycielkę musiało by zwolnic się z lekcji wychowania fizycznego .

Radny Łabacz R - a w innych zajęciach

Dyrektor Zespołu Szkół -  z tym że ta nauczycielka konkretna prowadzi w tym czasie zajęcia dla szkoły podstawowej, natomiast dla dzieci z gimnazjum zajęcia są prowadzone w innych godzinach tak aby dzieci  z gimnazjum mogły uczestniczyć  i prowadzą dwie różne nauczycielki.  Rzeczywiście tak było, że do tej konkretnej nauczycielki nie mogło chodzić tym bardziej, że ta nauczycielka prowadziła zajęcia dla szkoły podstawowej.  Natomiast dla gimnazjalistów są prowadzone w takim czasie aby uczniowie tej II klasy i innych klas gimnazjalnych mogły uczestniczyć.

Radny Łabacz R czyli się blokuje?

Dyrektor Zespołu szkół – nie blokuje się.

Radny Grabiński M – chyba, że ma inne zajęcia dodatkowe z innego przedmiotu.

Dyrektor Zespołu Szkół – to tak zazwyczaj będzie, że dzieci będą musiały dokonywać wyboru. Tan problem został poruszony na Radzie Pedagogicznej   prosiłam wychowawców jeszcze raz aby zwrócili się do rodziców czy jest taka potrzeba, aby zorganizować jakieś dodatkowe zajęcia, czy jakieś dzieci mają problemy z chodzeniem na te zajęcia.  I takiej informacji nie dostałam, ale będzie rada podsumowująca w lutym i myślę, że ten temat będziemy jeszcze raz poruszać. Wiem, że wychowawcy na zebraniach z rodzicami ten problem poruszali.

Radny Grabiński M– trzy sesje wstecz rozmawialiśmy na temat wyników z egzaminów. Ja odebrałem to i myślę, że nie tylko ja że Pani nas odbierała jako wrogów . Jakbyśmy byli wrogo nastawieni do Pani, jakbyśmy Pani zarzucali ewentualne złe nauczanie itd. Te trzy sesje wstecz  padły tylko pytania  dlaczego tak się dzieje tam nie padły żadne zarzuty. I uważam, że niepotrzebnie, wrogo jesteśmy do siebie nastawieni, bo my nie jesteśmy Pani wrogami.

Dyrektor Zespołu Szkół – ale to chyba Pan mówi za siebie bo ja nie jestem do Państwa wrogo nastawiona.

 Radny Grabiński M – ja mam inne zdanie. Uważam, że Pani odbiera to od nas jako atak, a tak naprawdę powinniśmy się wszyscy skupić nad tym żeby …

Dyrektor Zespołu Szkół – jestem zadziwiona, że mówi Pan o moich odczuciach wobec Państwa. Pozwoli  Pan, ze ja o swoich odczuciach będę sama mówiła.  Jestem już dorosła osobą.

Radny Grabiński m – ja zauważyłem to.

 Dyrektor Zespołu Szkół – to dobrze. Dziękuję bardzo.

Radny Grabiński M -  i tak prawdę mówiąc Pani dyrektor, powinniśmy się wszyscy skupić nad tym aby działać dla dobra naszych dzieci. I uważam, że na tym powinniśmy zakończyć całą dyskusję. Bo i zarówno my staramy zrobić wszystko aby było dobrze, tak samo mamy prośbę do pani żeby Pani także ewentualnie działała aby było jak najlepiej dla naszych dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkół – Panie radny zostałam nauczona takiej rzeczy że każdy powinien mówić w swoim imieniu.

Radny Grabiński M – ale ja za Panią nic nie powiedziałem.

Dyrektor Zespołu Szkół -   odnosił się Pan w imieniu rady. Ja absolutnie nigdy w życiu nie byłam źle nastawiona do radnych, zawsze uważałam, że radni sa sprzymierzeńcem i współpracuje z wieloma radnymi od wielu lat. Jest mi po prostu przykro, jeśli Pan mi mówi na sesji , że ja ustawiam Radę Rodziców.  I tylko tyle,  jest mi przykro  ale to nie zmienia faktu, że ja będę z Panem  jak i z każdym innym radnym współpracowała.

Radny Grabiński M – ale takie jest moje  zdanie, i mam prawo do własnego zdania dlatego, że ja mam takie odczucia. I to niej żadne przestępstwo itd. Ale ja uważam, że tak właśnie było.  Że Rada Rodziców wystosowała pismo zresztą  nie jako od Rady Rodziców, tam było tylko trzech członków a rada ma znacznie więcej członków. Więc uważam, że nie mogli powziąć żadnej informacji z żadnego innego źródła gdyż było za wcześnie. To jest moje prywatne zdanie i tu się nie wypowiadałem za radę.

Przewodnicząca Rady podziękowała radnemu za wypowiedź.

Radny Łabacz R -   czytając pismo Rady Rodziców jako radny byłem bardzo zaskoczony jak olbrzymią wiedzę posiadają członkowie Rady Rodziców. Mając taka wiedzę szczegółową na temat działania szkoły .

Dyrektor Zespołu Szkół – muszę Panu powiedzieć, że ja też.

Przewodnicząca Rady – dlatego szkoda, że Rada Rodziców nie skorzystała z naszego zaproszenia i  może wówczas, ten temat nie pojawiłby się na naszej sesji.

Przewodnicząca Rady podziękowała za dyskusję i przeszła do kolejnego punktu obrad.

Pkt. 7

Informacja  na temat działań podejmowanych wobec  urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność  lobbingową w roku 2015.

 

Wójt – poinformował, że wszyscy Radni otrzymali informacje pisemną, że w roku 2015 nie odnotowano  żadnych działań podejmowanych wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

 

Pkt. 8

Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)    współpracy  Gminy Pozezdrze ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu,

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na komisjach, zapytała  jakie są stanowiska komisji.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad Pawła Roch .

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych –4 Radnych

Uchwała Nr XIV/80/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie współpracy  Gminy Pozezdrze ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu – w załączeniu do protokołu

b)        ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od  nieruchomości ,

Przewodnicząca Rady, zapytała  o stanowisko poszczególnych komisji.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad Pawła Roch .

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych –4 Radnych

Uchwała Nr XIV/81/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od  nieruchomości – w załączeniu do protokołu

c)         przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2016 roku”,

Kierownik Referatu M Oryńczak poinformowała, że wszelkie instytucje, które są zobowiązane przedstawić opinię względem  projektu uchwały, nie zgłosiły uwag do projektu.

Stanowiska komisji:

Komisja Rewizyjna – 3 głosy za 2 przeciw.

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – jednogłośnie za projektem uchwały .

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych – jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania:

Głosowanie:

Za- 9

Przeciw – 2

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych 4 radnych.

Uchwała Nr XIV/82/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobieganiu bezdomności  zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2016 roku” -  w załączeniu do protokołu

d)   wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze krajowej nr 63 na terenie Gminy Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na komisjach, zapytała poszczególne komisje  o  ich stanowisko.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad Pawła Roch .

Głosowanie:

Za – 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych –4 Radnych

Uchwała Nr XIV/83/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze krajowej nr 63 na terenie Gminy Pozezdrze  - w załączeniu do protokołu

e)        zmiany w budżecie gminy na 2016r.

Skarbnik Gminy poinformował, że wszystkie zmiany zostały omówione i przedstawione na posiedzeniach komisji.

Komisje Stałe Rady gminy – jednogłośnie za projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Sekretarz obrad przeprowadził głosowanie.

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Nieobecnych –4 Radnych

Uchwała Nr XIV/84/16 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016r. – w załączeniu do protokołu

Pkt. 9

Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady poinformowała, i odczytała, że do Biura Rady wpłynęła uchwała Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie  opinii  o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pozezdrze na podstawie  przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego  Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2016-2022.  Skład orzekający  RIO  zaopiniował  pozytywnie  prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Pozezdrze.

Radna E Fliszkiewicz jako delegat do rady Społecznej  Mazurskiego Centrum Zdrowia szpitala Powiatowego w Węgorzewie  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  przedstawiła informacje z działalności rady w roku 2015.  Rada w roku 2015 odbyła  4 spotkania  radna uczestniczyła w 3 spotkaniach. Zakładany plan zakupów inwestycyjnych na 2015r. został zrealizowany. Przeprowadzone w szpitalu kontrole  zakończone zostały pozytywnie. Umowy z NFZ zawarte są  do 30 czerwca 2016 roku.  W roku 2016 NFZ ogłosił  konkurs na  rehabilitacje neurologiczną. Oddział jest  przygotowany i spełnia  wszelkie normy i standardy. Została zatrudniona dyrektor, która obecnie  pracuje w ORD po zakontraktowaniu rehabilitacji neurologicznej będzie lekarzem na tym oddziale. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej  wpłynęły aneksy z NFZ z dodatkowymi środkami na podwyżki dla pielęgniarek.  Od stycznia rozwiązano  umowę  o pracę z lekarzem  oddziału internistycznego.   Jest natomiast problem z zatrudnieniem pielęgniarek. Zaplanowano remont modernizacji korytarzu na parterze  przy laboratorium  i gabinetach specjalistycznych.  Nastąpiła zmiana opłat w 2015r  za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.

Wójt – zapytał się jakie jest zadłużenie.

Radna E Fliszkiewicz – odpowiedziała, że nie ma aktualnie zadłużenia.

Radny Cudowski M – zapytała się jak długo trzeba czekać na  rehabilitację.

Radna E Fliszkiewicz – odpowiedziała, że nie wie ale się zorientuje w tej sprawie.

Radna Żołondek K – poinformowała, że koło przystanku Kolonia Kuty jest gruz,  pozostał on po pobitym  przystanku.

Pkt. 10

Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XIV sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 14 stycznia 2016r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu gminy. 

Zakończenie obrad – godz. 13:30

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                          

                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                             Barbara Ginkowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14 stycznia 2016r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2016 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 2064
04 marca 2016 08:09 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)