Protokoły sesji VII kadencji

Protokół Nr XIII z obrad XIII (trzynastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015 roku

Protokół Nr XIII

 

z obrad XIII (trzynastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia  14  grudnia 2015 roku  w godz. od 12:00 do 15:10

 

W której uczestniczyli:

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła

Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński

Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrowska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak

Kierownik Referatu  Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska

 

Pkt. 1

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

 

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XIII sesję Rady Gminy w Pozezdrzu witając, Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. 

Nieobecni:

Radna Krystyna Żołondek

Radny Marian Kaczorowski

Pkt. 2

 

Powołanie  sekretarza obrad

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Pawła Roch,  który  wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XIII posiedzeniu sesji, innych propozycji nie zgłoszono.

 

Głosowanie:

Za – 13

Pkt. 3

 

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zostają wprowadzone do porządku obrad na wniosek Wójta trzy projekty uchwały, które były przedstawiane na komisjach, proponuje wprowadzenie ich jako pkt. 5  Podjęcie  uchwały w sprawie: a) stawek podatku  od środków  transportowych, b) określenia  wysokości opłat od posiadania psów, zasad ustalania terminów oraz sposobu jego poboru, c) określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa. Następnie zostaną zrealizowane kolejne punkty z proponowanego porządku obrad.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
  2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) stawek podatku od środków transportowych,

b) określenia  wysokości opłat od posiadania psów, zasad ustalania terminów oraz sposobu jego poboru,

c) ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa,

6. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)   przewodniczącego Rady Gminy

b)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)    przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d)   przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e)   sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)     zapytania radnych do przekazanych informacji

7. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

8. Przedstawienie  i zatwierdzenie  Planu Pracy  Rady  Gminy w Pozezdrzu na rok 2016.

9. Przedstawienie i zatwierdzenie  Planów Pracy Komisji Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2016:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022,

b) uchwalenie  budżetu  gminy Pozezdrze na rok 2016,

c)  ustalenie dopłaty dla taryfowych  grup odbiorców usług w zakresie wszystkich

taryfowych grup  zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie

Gminy Pozezdrze na 2016r.,

d) zmian w budżecie gminy na rok 2015, 

11. Zapytania i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Głosowanie:

Za- 13

 

Pkt. 4

Przyjęcie przez Radę protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją Rady Gminy w celu zapoznania się .

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu  z XII sesji Rady Gminy.

 

Głosowanie:

Za – 12

Wstrzymujących się – 1

Przeciw – 0

 

Pkt. 5

Podjęcie uchwał w sprawie:

Wójt – poinformował, że RIO zgłosiła swoje zastrzeżenia do trzech uchwał  podjętych na sesji w dniu 30 listopada 2015r.  w związku z tym zostały przygotowane poprawione projekty zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

 

a) stawek podatku od środków transportowych:

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że z projektem uchwały zapoznała się komisja Rewizyjna i Rolna. W podjętej uchwale z dnia 30 listopada  2015r. błędnie wpisano minimalną stawkę, ponadto stawki podatku od środków transportowych powinny być określone wg kategorii, w zależności od osi  zwieszenia  „trzy osie i więcej”.  W związku z powyższym uchyla się uchwałę z 30 listopada 2015r. i wprowadza się nowy projekt uchwały.

 

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad Radny Roch Paweł:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Nieobecnych 2 Radnych.

 

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy  w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych -  w załączeniu do protokołu

 

b) określenia wysokości opłat od posiadania psów, zasad ustalenia terminów płatności oraz sposobu jego poboru

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania przez  Radnego P. Rocha.

 

Głosowanie:

Za- 8

Przeciw – 4

Wstrzymujących się – 1 

 

Nieobecnych 2 Radnych.

 

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy  w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat od posiadania psów, zasad ustalenia terminów płatności oraz sposobu jego poboru -  w załączeniu do protokołu

 

c) ustalenie dziennej stawki opłaty targowej  oraz  zarządzenia  poboru w drodze inkasa

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały  i poddała pod głosowanie:

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – o

Wstrzymujących się – 0

 

Nieobecnych 2 Radnych.

 

Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy  w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenie dziennej stawki opłaty targowej  oraz  zarządzenia  poboru w drodze inkasa – w załączeniu do protokołu

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w celu podpisania i wysłania podjętych uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przerwa -  godz. 12:15

Koniec Przerwy – godz. 12:30

 

Pkt. 6

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) Przewodniczącego Rady Gminy – Przewodnicząca Barbara Ginkowska poinformowała, że dnia 10 grudnia 2015r. brała udział w posiedzeniu komisji Rolnictwa.

b) Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej: komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie 11 grudnia 2015r. które było związane z ustosunkowaniem się do tematyki sesji.

c) Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska –  komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 10 grudnia 2015r. związane było z tematyką sesji.

d) Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych – komisja odbyła jedno posiedzenie dnia 7 grudnia 2015r. związane było z tematyką sesji na dzień 14 grudnia 2015r.

e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej – Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych :

W zakresie planowania przestrzennego: 

- Decyzje o warunkach zabudowy,  na bieżąco prowadzono postępowania administracyjne ustalające warunki zabudowy, postępowanie toczy się w 22 sprawach, wydano dwie decyzje ustalające warunki zabudowy wydano jedną decyzję  ustalająca lokalizacje celu publicznego.  Na podział nieruchomości prowadzone są dwa postępowania wydano dwie decyzje zatwierdzające podział nieruchomości. 

W zakresie ochrony środowiska. Prowadzone są postępowania administracyjne  na wycinkę drzew i krzewów wydano trzy  zezwolenia na usunięcie drzew.

W schronisku przebywają 22 psy, w okresie sprawozdawczym został odłowiony pies  z terenu Jakunówko.   Od początku roku łącznie wydano 30 skierowań w tym 9 skierowań dotyczyło sterylizacji suk. Koszt zabiegów wyniósł - 3 670 zł, od 7 grudnia do 21 grudnia został poddany konsultacjom społeczny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze.

Rozpisano zapytanie ofertowe na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pozezdrze w 2016r. Termin składania ofert do dnia 14 grudnia 2015r. Kwota 2 140 zł brutto.  Rozpisano zapytanie cenowe na dostawę  paliwa termin składania ofert od dnia 5 grudnia do 14 grudnia 2015r. Kwota zakupu paliwa  11 2565 66 zł brutto. Dokonano  dodatkowo zakupu kruszywa do remontu dróg gminnych , prowadzone są roboty na drogach polegające na zasypywaniu dołów.

Przeprowadzono  przetargi na sprzedaż mienia nieruchomości gminnych .

Rozesłano zapytanie ofertowe na  wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Pozezdrze w 2016r. Rozesłano zapytanie ofertowa na wykonywanie operatów szacunkowych termin składania ofert 13 grudnia 2015r.  W dniu 2 grudnia podpisano umowę na dokonywanie pięcioletnich przeglądów w budynkach i  obiektach Urzędu Gminy wartość usługi 2 051 zł. termin  realizacji do 31 grudnia 2015r.

Podpisano jedną umowę najmu na lokal socjalny położony w miejscowości Radziszewo 9/17 .

Sprawozdanie z realizacji  zadań Sekretarza Gminy:

Fundusz sołecki.

W okresie od 1 grudnia – 14 grudnia 2015 roku w zakresie spraw organizacyjnych:

  1. 1.      Fundusz sołecki

1.1  Wnioski sołeckie w realizacji: 

Sołectwo Pieczarki

- 04.12.2015 r. dokonano komisyjnego odbioru dostawy i montażu znaków drogowych w sołectwie Pieczarki. Zadanie wykonano zgodnie ze zleceniem.

Sołectwo Stręgielek

- 09.09.2015 r. – podpisano umowę z PGE Dystrybucja S.A.  Odział Białystok Rejon Energetyczny Ełk o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

- Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego w dniu 08.12.2015 r. zamówiono materiały budowlane w Centrali Materiałów Budowlanych Ełk Sp. z o.o., Hurtownia nr 2 w Giżycku.

Sołectwo Przerwanki

- Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego w dniu 10.12.2015 r. zamówiono materiały budowlane w Centrali Materiałów Budowlanych Ełk Sp. z o.o., Hurtownia nr 2 w Giżycku.

Sołectwo Harsz

- 11.12.2015 r. Wójt Gminy Pozezdrze wydał dwie decyzje na rzecz Gminy Pozezdrze  warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na :

-budowie pomostu ogólniedostępnego  na jeziorze Harsz Mały ( działka o nr ew.376 w obrębie Harsz) na wysokości działki o nr ew. 345/49 w obrębie Harsz, Gmina  Pozezdrze.

-budowie pomostu ogólnie dostępnego na jeziorze Harsz ( działka o nr ew. 377 w obrębie Harsz) na wysokości działki o nr ew.269 w obrębie Harsz, Gmina Pozezdrze.

- 11.12.2015 r. udzielono pełnomocnictwa projektantowi w zakresie wykonania niezbędnych czynności związanych z opracowaniem operatu wodno prawnego i uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno prawnego na budowę w/w pomostów. 

Sołectwo Radziszewo

 Wykonywane są prace związane z malowaniem świetlicy i remontem dachu świetlicy w Radziszewie. Prace wykonywane są metodą gospodarczą przez pracowników Urzędu Gminy w Pozezdrzu. W ramach funduszu sołeckiego zakupiony będzie sprzęt do odtwarzania i nagłośnienia jako wyposażenie świetlicy w Radziszewie.

  1. 2.      Sport w gminie

2.1  Moje boisko Orlik 2012

W dniu  30.11.2015 r. zakończyła się praca dwóch Animatorów sportu zatrudnionych na boisku Moje boisko „Orlik 2012”. Gmina Pozezdrze przesłała rozliczenie  do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, dotyczące wkładu własnego Gminy do wynagrodzenia Animatorów sportu . W okresie zimowym boisko Orlik będzie  zamknięte. Wnioski o korzystanie z boiska w tym okresie należy kierować do Wójta Gminy Pozezdrze

W dniu 27.11.2015 r. wpłynął  wniosek LKS „Amators” o prowadzenie zajęć na Orliku .W okresie od 01.12.2015 r. do 28.02.2016 r. prowadzone będą na Orliku treningi piłkarskie   młodzieży starszej i dorosłych.

Planowane są także zajęcia tenisa „halowego” , które będą odbywały się  w Zespole Szkół w Pozezdrzu. Zajęcia prowadzone będą przez instruktora tenisa Pana Dariusza Dudzińskiego. 

2.2 Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy Pozezdrze, sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającym się w działalności sportowej.

Wnioski wraz z uzasadnieniem można składać do Wójt  Gminy w Pozezdrzu  do 31 marca 2016 r. za wyniki osiągnięte w roku poprzednim.

2.3  Sportowiec roku powiatu węgorzewskiego

Do 15 stycznia 2016 r. można składać zgłoszenia na sportowca roku powiatu węgorzewskiego w następujących kategoriach:

Najlepszy sportowiec młodzieżowy

Najlepszy sportowiec dorosły

Najlepszy trener

Najlepszy działacz

Najlepszy pasjonat sportu .

Gala sportu odbędzie się w lutym 2016 r. w WCK w Węgorzewie

  1. I.      Sprawy organizacyjne

Wydano n/w Zarządzenia:

- Nr 169/15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego usług, dostaw i robót budowlanych dotyczących realizacji wniosków w ramach funduszu sołeckiego

- Nr 170/15 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

- Nr 171/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2016 roku.

- Nr 172/15 w sprawie powołania komisji spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji.

Ponadto:

Wydano Obwieszczenie nr 19/2015 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury energetycznej na działkach nr 15/53, 26/1, 83 w Pozezdrzu

  1. 1.    Uczestnictwo w spotkaniach:

- 02-12-2015 uczestnictwo w konferencji w Olsztynie dot. przemocy wobec dzieci

- 03-12-2015 uczestnictwo w spotkaniu w Olsztynie dot. środków finansowych z PROW 2014-2020 na drogownictwo

- 04-12-2015 spotkanie z przedstawicielem firmy ES-System Wilkasy dotyczącym oświetlenia ledowego

- 04-12-2015 uczestnictwo w spotkaniu w GOK-u

- 07-12-2015 spotkanie ze Starostą Powiatu Węgorzewskiego

- 07-12-2015 spotkanie z Dyrektor Zespołu Szkół w Pozezdrzu w sprawie przystąpienia naszej placówki do projektu we współpracy ze Stowarzyszeniem WJM 2020 dotyczącym technologii informacyjno-komunikacyjnej (sale komputerowe i rozwijanie kompetencji informatycznych)

- 07-12-2015 uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Oświaty

- 08-12-2015 spotkanie z prezesem Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

- 09-12-2015 uczestnictwo w konferencji w Ełku w sprawie niskoemisyjnej gospodarki

- 10-12-2015 uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rolnictwa

- 10-12-2015 spotkanie ze Starostą Powiatu Węgorzewskiego

- 11-12-2015 uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

2. Sprawy kadrowe:

Z dniem  1 grudnia 2015 roku zatrudniono na okres 4 miesięcy pracownika na stanowisku pomoc administracyjna jak wsparcie w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych, w którym obecnie 1 pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim a 2 pozostałe na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

Wójt poinformował, że przed budynkiem Urzędu Gminy została wymieniona zwykła lampa na oszczędną ledową. Jest to  lampa wypożyczona z firmy E- System, aby wypróbować czy jest to dobre oświetlenie o mocy 75 Vat.  Oszczędności za cenę energii będą dopiero  widoczne  od roku 2017. 

f) zapytania radnych  do przekazanych informacji,

Radny Grabiński M – czy nie powinien widnieć w przegłosowanym projekcie uchwały w sprawie  wysokości opłat  od posiadania psów. zapis o zwolnieniach.

Kierownik referatu M Oryńczak – odpowiedziała, że to by zostało zarzucone przez Nadzór ponieważ to co jest w ustawie nie może być wpisane do uchwały, tego nie można powielać. 

Radny Grabiński M – stwierdził, że rozumie, że prawo zwalnia ale uchwałę podejmuje i ustala Rada, więc czy nie powinno być takiego zapisu w uchwale.

Wójt – odpowiedział, że w poprzedniej uchwale również nie było takiego zapisu.

Radny Grabiński M  - zapytał się  jakie zwolnienia przewiduje ustawa.

Wójt – w uchwale zostały zawarte zwolnienia, które nie reguluje  ustawa.

Radny Grabiński M -  poinformował, że go interesują osoby samotne, które posiadają psy.

Przewodnicząca Rady – stwierdziła że nie wolno zwalniać podmiotowo.

Wójt – odpowiedział, że nie wolno, bo wówczas również by uchwała została uchylona tak jak został wprowadzony zapis o emerytach i rencistach. 

Radny Grabiński M – stwierdził, że nie rozumie również zapisu mówiącego o psach do 8 miesiąca życia.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, chodzi pewnie o to, aby nie płacić za małe szczeniaki dopóki się je odchowa.

Radny Grabiński M – stwierdził, że wprowadzenie uchwały ma pomóc w ewidencji psów.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, że aktualnie są 22 psy w schronisku mamy nadzieję, że przyczyni się to do tego aby zmniejszyć populację psów w schronisku.

Radny Roch P – odpowiedział, że tu będzie raczej odwrotnie bo psy będą wyrzucane.

Radny Łabacz R – odpowiedział, że dla niego argumentem przekonującym za uchwałą było to, że jakieś środki wpłyną.  I te pieniądze, które wpłyną zostaną przekazane na utrzymanie psów w schronisku. 

Radny Grabiński M – odpowiedział, że np. 30 psów, jest to raptownie 30 zł, sterylizacja 1 psa kosztuje około 300 zł. Osoba, która posiada i tak nie będzie musiała płacić  bo jej się nie zmusi, jeśli przeliczy sterylizację, dojazd itd.  To jest to około 20 lat jej opłat.

Rady Cudowski M – poinformował, że głosował za uchwałą, ponieważ należy czegoś spróbować, nie można być nigdy na nie. Spróbujmy może społeczeństwo wyedukujemy i będzie mniej psów w schronisku.

Radny Grabiński M – właśnie wyedukukjemy,  a nie wyciągać opłaty od społeczeństwa.

Radny Cudowski M - odpowiedział, że sołtysi będą inkasentami, sołtys przyjdzie do mieszkańca zapyta się czy jest gospodarzem odpowie, że nie, czy jest zwolniony ustawowo mieszkaniec odpowie, że nie, więc sołtys mieszkańca poinformuje, że powinien zapłacić 10 zł za psa. Sołtys dalej będzie informował o przysługujących dla mieszkańca ulgach, jeśli dojdzie się do czipowania i sterylizacji psów to nie będzie błąkających się psów.

Radny Grabiński M – zapytał się w czym przeszkadza edukacja przy roznoszeniu nakazów płatniczych na rok 2016, 17, 18, 25.

Radny Cudowski M – odpowiedział, że funkcja sołtysa jest funkcją społeczną i to zależy od jego dobrej woli. Jeśli inkaso dla sołtysa jest 50% od zainkasowanej kwoty to jest motywacja do jego chodzenia. Jeśli nakazy płatnicze wyślemy pocztą, to nie otrzyma 50%.

Radny Grabiński M – odpowiedział, że wówczas prowizja nie będzie mu się należała.  

Radny Łabacz R – odpowiedział, że nie należy spierać się o te kwestie bo to życie pokaże.

Radny Grabiński odpowiedział, że – poinformował, że kiedyś był pobierany taki podatek na osiedlu i odbył się dyskusją i wielkimi zgrzytami.

Wójt – odpowiedział, że  jest już duży skutek tej uchwały, należy zauważyć ile jest dyskusji wśród Radnych w sprawie tej uchwały. Mówiło się o tym, że sołtysi będą informować o tym, że jest taka opłata jakie są inne możliwości. Na pewno każdy będzie dyskutował, i to odniesie się szerokim echem, będą i negatywne  i pozytywne  dyskusje i podejścia do tematu. Nie chodzi o osiągniecie efektu jednorazowego,  jeśli sołtys powie ile wynosi nas utrzymanie psów w schronisku i że tą kwotę można przeznaczyć na  dożywanie dzieci to znowu może rozpocząć się dyskusja. Pomału ta świadomość społeczeństwa będzie wzrastała, może przez rok nie uzyskamy dochodów ale będą dyskusje może mieszkańcy coś zaproponują. 

Radny Grabiński M zapytał się – ile kosztuje utrzymanie miesięczne psa w schronisku.

Kierownik Referatu M Oryńczak -  odpowiedziała, że 250 zł.

Radny Grabiński M – może przeznaczyć w budżecie pieniądze na edukacje społeczeństwa odnośnie psów.

Wójt -  zaproponował, aby Komisja Oświatowa wybrała się do szkoły na pogadankę z młodzieżą aby ich poinformować.

Radna Fliszkiewicz E – zapytała się dlaczego, komisja ma iść do szkoły, należy rozmawiać z rodzicami to rodzic decyduje.

Wójt – stwierdził, że największy wpływ na rodziców mają dzieci, które dokładnie zapamiętują wszystko i przynoszą informacje do domu.

Radny Łabacz R – stwierdził, że większość psów w schronisku jest psami podrzuconymi. Nie pochodzą z naszych terenów. 

Radny Grabiński M -   odpowiedział, edukacja - tak, ale pobieranie opłat – nie. 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że za przygarnięcie psa będzie można mieszkańcom może coś innego zaproponować, np. zwolnienie z części podatku.

Radny Roch P –stwierdził, że kiedyś była pobierana opłata za psy jaki był dochód z tego tytułu.

Kierownik Referatu M Oryńczak – odpowiedziała, że dokładnie nie pamięta opłata ta nie była wówczas egzekwowana.

Radny Grabiński M – poinformował, że wówczas sołtysem był jego tato i były duże problemy z poborem tej opłaty. Dlatego jest przeciwny.

Kierownik Referatu M Oryńczak – poinformowała, od kogo nie pobiera się opłat za posiadanie psów:

Od członków urzędów dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu posiadania jednego psa, osób niepełnosprawnych z tytułu posiadającego psa asystującego, osób powyżej 65 roku życia prowadzących samotnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa, podatników gospodarstwa rolnego z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Pkt. 7

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

 

Radny Cudowski M -  wniosek dotyczy nakazów płatniczych podatkowych, aby gmina uprościła  mieszkańcom dokonywanie wpłat za podatek.  Rozpisać kwoty podatku tak jak są przygotowywane dowody wpłaty za wodę, energię elektryczną.

Radny Łabacz R – poinformował, że  26 stycznia 2015r.  złożył wniosek o postawienie przystanku autobusowego koło osiedla. Otrzymał odpowiedź  z GDDKiA, że urząd powinien wystąpić  do przewoźników  w celu zasadności przystanku. Wniosek nie został do końca zrealizowany.

Wójt - odpowiedział, że prowadził rozmowy z Panem Jackiem Ciechanowiczem z przedstawicielem GDDKiA,  który  poinformował że w tym miejscu nie ma możliwości  postawienia przystanku.

Radny Łabacz R – poinformował, że spółdzielnia mieszkaniowa w Pozezdrzu deklaruje  udostępnienie  terenu pod przystanek.

Radny Cudowski M -  stwierdził, że gdy będzie  pętla rowerowa,  będą toalety  może wówczas  tam zlokalizować  od strony spółdzielni przystanek.  

Przewodnicząca Rady – zapytała się czy to będzie wydatek gminy.

Wójt- odpowiedział, że jeśli byłaby zgoda GDDKiA na postawienie przystanku to  wówczas koszt jest Urzędu Gminy, taka sama sytuacja dotyczy Kolonii Pozezdrze jeśli chodzi o przejście.

Kierownik Referatu M Oryńczak - poinformowała, że jest to zadanie gminy budowa i utrzymanie przystanków wszędzie gdzie miałyby być postawione, może pomyśleć o miejscu gdzie jest plac targowy aby zrobić zatokę autobusową. 

Radny Grabiński M – pracownik GDDKiA na komisji Rolnictwa powiedzieli, że nie będzie to możliwe.

Wójt – stwierdził czy jest wola Radnych na postawienie tam przystanku, czy  Radni zgadzają się na taki koszt, który będzie musiała pokryć gmina.

Radny Łabacz R – poinformował, że nie uzyskał końcowej odpowiedzi wyszło to przy sprawdzaniu  realizacji wniosków. Należy przeforsować wniosek może się uda.

Wójt – poinformował, że uzgodnienia w sprawie ścieżki są w Warszawie i tam może łatwiej będzie coś uzgodnić.

Radny Grabiński M - stwierdził, że można ewentualnie skupić się na przejściu dla pieszych, chodzi tu o bezpieczeństwo. Niedawno na Kol. Pozezdrze był  śmiertelny wypadek. Przyjdzie zima będzie śnieg  wówczas będzie problem z  poboczem aby się po nim poruszać.

Wójt - stwierdził, że pagórek, który jest na Kol. Pozezdrze można było ściąć i przenieść ziemię w drugie miejsce, ale wszystko rodzi koszty. Gdy Wójt rozmawiał z przedstawicielem GDDKiA  to powiedział, że zjazd jest do wykonania, ale Gmina musiałaby wykonać projekt.

Następnie Przewodnicząca Rady  poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela Rady Powiatu Pana Adama Florkiewicza, który poinformował, że  naprawa drogi w Kutach jest w zawieszeniu na razie nie można złożyć wniosku bo nie ma ogłoszonego konkursu.

Radny Cudowski M – stwierdził, że  prędzej  zostanie złożony wniosek o wystąpienie z powiatu niż droga zostanie zrobiona.

Rady Powiatu  Adama Florkiewicz – stwierdził, że może to być skuteczny nacisk na powiat.

Radny Cudowski M – poinformował, że po nowym roku pokusi się o złożenie wniosku o wystąpienie z powiatu.

Radny Powiatu Węgorzewskiego A Florkiewicz – stwierdził, że powiat węgorzewski jest niewydolny.

Radny Łabacz R – poprosił Radnego o przekazanie  wniosku do zarządu dróg, aby  podczas wycinki  zakrzaczeń przy drogach powiatowych, krzaki były składane dalej od pobocza.

Przewodnicząca Rady zakończyła dyskusję i przeszła do kolejnego punktu.

 

Pkt. 8

Przedstawienie i zatwierdzenie  Planu Pracy Rady Gminy w Pozezdrzu.

STYCZEŃ

1. Informacja o stanie majątkowym gminy (grunty, budynki komunale i ich stan, nieruchomości -  ewentualna sprzedaż).

2. Podjęcie uchwał

LUTY  

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy

     - spotkanie z Komendantem  Powiatowej Policji w Węgorzewie

- spotkanie z  Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie

2. Podjęcie uchwał

 MARZEC

1.Spotkanie  z Przewodniczącym  Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – 

   Gospodarka Odpadami w Giżycku.

2. Podjęcie uchwał.

KWIECIEŃ

1. Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok

     - Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

     - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu

     - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu

2. Podjęcie uchwał.

MAJ

1.  Przyjęcie sprawozdania z wykonanego budżetu  gminy za rok 2015.

2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.

3. Podjęcie uchwał

CZERWIEC

1.  Podjęcie uchwał

LIPIEC

Miesiąc wolny.

SIERPIEŃ

Miesiąc wolny.

WRZESIEŃ

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

2. Podjęcie uchwał.

PAŹDZIERNIK

1. Informacja   o stanie  realizacji zadań  oświatowych  Gminy Pozezdrze w roku

    szkolnym 2015/2016.

2. Podjęcie uchwał.

LISTOPAD

1. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy

    Pozezdrze,  Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników

    jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

2. Informacja o realizacji inwestycji, modernizacji budynków komunalnych

   i remontach dróg na terenie Gminy.

3. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie stawek  podatków i opłat lokalnych  na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwał

GRUDZIEŃ

1. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2017.

2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na rok 2017.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2017

4. Podjęcie innych stosownych  uchwał.

W zależności od potrzeb mogą być zwołane dodatkowe sesje Rady Gminy

w Pozezdrzu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni otrzymali projekt planu pracy na rok 2016, może mają propozycje zmian do planu. Proponuje aby zastanowić się nad pkt. dotyczącym Spotkania  z Przewodniczącym  Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – 

Gospodarka Odpadami w Giżycku. Może ten punkt zamienić na dyskusję w sprawie utworzenia własnego zakładu komunalnego.  

Przewodnicząca Rady  zapytała się w sprawie propozycji komisji do planu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja nie zgłasza zmian do przedstawionego planu i nie wnosi zastrzeżeń.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poinformowała, że komisja nie ma również propozycji zmian do Planu Pracy Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych – poinformowała, że komisja chciałaby dołączyć  do planu rady zorganizowanie obchodów  Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada. Obchody miałyby być zainicjowane przez Radnych Gminy Pozezdrze, w którą włączyłaby się cała społeczność lokalna, dorośli, dzieci i młodzież szkolna. Uroczystość ma mieć charakter otwartego spotkania połączonego ze śpiewami pieśni patriotycznych przeplatanych recytacjami poezji, czytaniem wspomnień itp. powinno w to zaangażować się GOK, Gminna Bibliotekę, szkołę, organizacje samorządowe.  

Radny Roch P – zaproponował, że jeśli  chodzi o obchody świąt to Plan Pracy Rady nie ma tutaj  nic wspólnego. Może złożyć propozycję uchwały lub wniosek  i zaangażować szkołę, bibliotekę i GOK, aby zorganizować taką uroczystość.

Radna Nowacka K – stwierdziła, że w Gminie Pozezdrze nie ma obchodów Święta Niepodległości.

Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby złożyć taki wniosek do GOK aby ujęli taką uroczystość w swoim kalendarzu imprez. 

Radna Nowacka K – poinformował, że jej chodzi o to jak np. większe i mniejsze miasta mają swoje obchody konkretnie tego dnia np. zaczyna się mszą w intencji Ojczyzny są marsze, wystawy związane z tym dniem.

Radna E Fliszkiewicz – poinformowała, że komisji chodzi o to aby te uroczystości zostały wprowadzone do tradycji społecznej mieszkańców gminy. Pomysł był ogólnie na biesiadę patriotyczną.

Wójt – odpowiedział, że to powinien być wniosek do GOK o zorganizowanie takiego uroczystego obchodu z zaangażowaniem szkoły, biblioteki, urzędu, kościoła, aby zajął się tym GOK. Wówczas opracowaliby sposób obchodów tego uroczystego dnia. 

Radna Nowacka K – odpowiedziała, że jeśli GOK będzie się tym zajmował to zrobią to z własnego pomysłu głównie chodzi o to aby to wyszło od Rady.  Jeśli nie w planie Pracy Rady Gminy to może w planie pracy Komisji Oświatowej. Może potraktować  GOK, Bibliotekę i szkołę jako partnerów.

Radny Łabacz R – stwierdził jeśli zajmie się tym rada, to kto to wszystko ogarnie.

Radna Nowacka K – poinformowała, że można to zorganizować w sali w szkole lub GOK.

Radny Roch P – zapytał się kto się tym zajmie, GOK czy Rada. Uważa, że Rada powinna zaakceptować taki wniosek, a głównym organizatorem będzie GOK Pozezdrze z porozumieniu z szkołą, biblioteką i radą czy pod patronatem Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, że nikt nie kwestionuje pomysłu, pomysł jest fajny ale uważa, że nie powinno tego wpisywać się do Planu Pracy Rady .

Radna Nowacka K – poinformowała, że można więc to wpisać w plan Komisji, i będzie to inicjatywa komisji.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, że uważa iż GOK jest odpowiednią instytucją aby to zorganizować, a Komisja ewentualnie wpisze to w swoim planie pracy.  Następnie Przewodnicząca zapytała co z jej propozycją: czy pozostawić w planie rady spotkanie z Prezesem MZMGO, czy wpisać punkt w sprawie dyskusji na temat spółki komunalnej.

Wójt – poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Ełku gdzie rozmawiał z przedstawicielem firmy prywatnej. W rozdaniu środków 2016-2020 mówi się dużo na temat współpracy czy realizacji pewnych zadań w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. Wójt ma spotkać się z osobą, która ma szeroką wiedzę na temat tworzenia spółek w ramach partnerstwa  publiczno – prywatnego. Spółki publiczno – prywatne mają duże możliwości dofinansowywania, nasza spółka publiczna o której się dyskutuje również ma takie możliwości.

 Po wstępnej rozmowie Wójt dowiedział się, że  udział spółki prywatnej byłby 51% jest to niepokojące a udział gminy 49% taki udział dla gminy jest nie korzystny bo wówczas nie decyduje gmina. Natomiast dziwił się, że spółka u nas jeszcze do tej pory nie powstała za taką cenę 1m3 wody i ścieków. Tam cena wody brutto wynosi około 2,92 zł lub 2,96 zł. Czy jest to gmina podobna do naszej, Wójt nie ma takiej wiedzy. Po rozmowach z różnymi przedstawicielami spółek wodnych, Wójt podkreślił, że jest to jego zdanie, iż lepiej jest prowadzić spółkę niż zakład budżetowy, dlatego, że spółka ma zdolność zaciągania kredytów pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestowania.  Nie wie czy miałaby sens taka dyskusja zapisana w planie jeśli doszłoby do tego to i tak musi być dyskusja.

Przewodnicząca Rady – poprosiła więc o przyjecie Planu Pracy Rady poprzez głosowanie.

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się - 0

 

Nieobecnych 2 Radnych.

 

Pkt. 9

Przedstawienie  i zatwierdzenie  Planów Pracy Komisji  Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2016.

 

a) Komisji Rewizyjnej – Plan Pracy komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Paweł Roch.

 

Styczeń 

- Kontrola  wykonania uchwał i wniosków za drugie półrocze 2015r.  

- Opiniowanie  tematyki przygotowywanej na sesje Rady Gminy. 

Luty

- Wypracowanie stanowisk do materiałów przygotowywanych na sesje Rady Gminy 

Marzec

- Wypracowanie stanowisk do materiałów przygotowywanych na sesje Rady Gminy 

Kwiecień- Maj

- Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. 

- Wypracowanie stanowiska i wydanie opinii o wykonaniu budżetu za 2015 rok oraz przygotowanie wniosku o udzielenie, lub nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.

- Kontrola  wydatkowania środków publicznych co do ich zasadności i niezasadności w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Czerwiec

- Wypracowanie stanowisk do tematyki przygotowanej na sesje Rady Gminy

Lipiec – Sierpień 

- Miesiące wolne

Wrzesień – Październik

- Kontrola realizacji budżetu gminy,  kontrola  realizacji interpelacji i wniosków radnych  oraz  uchwał za pierwsze  półrocze 2016 r. 

Listopad

- Wypracowanie stanowisk do tematyki przygotowanej na sesje Rady Gminy.

Grudzień

- Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2017r.

Ilość posiedzeń komisji będzie  dostosowywana w ciągu roku do potrzeb.

Komisja wykona w każdym czasie  inne zadania zlecone przez Radę Gminy.

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie Planu Pracy Komisji.

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

2 Radnych nieobecnych.

 

b) Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Komunalnej i Ochrony Środowiska – Plan pracy przedstawiła Przewodnicząca Komisji Elżbieta Krzyżewska.

 

Styczeń

1.  Przyjęcie i omówienia informacji o  stanie majątkowym  Gminy.

Luty

1. Spotkanie z  Komendantem  Powiatowej  Policji  w Węgorzewie oraz  z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej  w celu omówienia  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy .

2. Posiedzenie z udziałem Kół Łowieckich w sprawie odstrzału zwierzyny i podjęcia  działań mających na celu ograniczenie szkód w uprawach rolniczych.

Marzec 

1.  Posiedzenie Komisji dotyczące naprawy dróg gminnych. Wyjazd w teren i wytypowanie dróg do naprawy, ustalenie harmonogramu naprawy dróg. 

2. Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych : ODR , ARMR  oraz zainteresowanymi  rolnikami z terenu naszej gminy (wybór, starostów dożynek). 

Kwiecień 

1. Spotkanie z  przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Maj

1. Omówienia informacji Wójta z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku. 

Czerwiec 

1. Analiza projektów uchwał. 

Lipiec  - Sierpień

Miesiąc wolny

Wrzesień

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Październik

1. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pozezdrze.

Listopad

1. Omówienie spraw podatkowych i opłat lokalnych na 2017 rok.

2. Analiza  projektu  uchwały budżetowej na 2017 rok.

Grudzień

1. Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2017

Posiedzenia Komisji będą odbywały się zgodnie z wyżej przedstawionym planem i stosownie do potrzeb posiedzeń Rady Gminy oraz  realizacji  zadań statutowych Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przyjęcie planu poprzez głosowanie.

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

2 Radnych nieobecnych.

 

c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych – Plan Pracy Komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Katarzyna Nowacka.

 

Styczeń

Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

Luty

Spotkanie z przedstawicielami  Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Pozezdrzu.

Marzec

Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z Państwem Drapała lekarzami Niepublicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej „ESKULAP” w Pozezdrzu.

Kwiecień

Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół w Pozezdrzu oraz zapoznanie się ze stanem obu budynków szkoły; wizyta na obiekcie Orlik, zapoznanie się ze stanem obiektu, sprzętem sportowym.

Maj           

 Zapoznanie  z arkuszem organizacyjnym Zespołu Szkół w Pozezdrzu na rok szkolny 2016/2017.

Czerwiec

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Lipiec/Sierpień         

Miesiące wolne.

Wrzesień

Zapoznanie się ze stanem świetlic, w których wydatkowane są środki finansowe z funduszu sołeckiego.

Październik    

Spotkanie z Radą Rodziców.  

Listopad

1. Organizacja Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Pozezdrze.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Pozezdrze na rok 2017.

Grudzień       

Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017.

 

Dodatkowo:

1. Posiedzenia Komisji związane z ustosunkowaniem się do tematyki poszczególnych sesji Rady Gminy.

2. Spotkania Komisji według potrzeb obejmujące zakres tematyki statutowej.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przyjęcie planu poprzez głosowanie.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

2 Radnych nieobecnych.

 

Pkt. 10

 

Podjęcie uchwał w sprawie :

 

a) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022

 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr RIO.VIII-0120-525/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 24 listopada  2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze projekcie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022, skład orzekający pozytywnie  zaopiniował projekt Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska poszczególne Komisje Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie  projekt WPF na lata 2016 – 2022,

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -   Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja zaopiniowała pozytywnie  projekt WPF na lata 2016 – 2022,

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych - Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja zaopiniowała pozytywnie  projekt WPF na lata 2016 – 2022.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad Pawła Roch.

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Nieobecnych 2 Radnych.

 

Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy  w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022 w załączeniu do protokołu

 

b) uchwalenie budżetu gminy Pozezdrze na rok 2016

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr RIO.VIII-0120-524/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  z dnia 24 listopada  2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze projekcie  uchwały budżetowej Gminy Pozezdrze na 2016 rok. Skład orzekający pozytywnie  zaopiniował projekt uchwały budżetowej Gminy Pozezdrze na 2016 rok.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska poszczególne Komisje Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywni, projekt uchwały  budżetu gminy Pozezdrze na rok 2016. 

Komisja Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja zaopiniowała pozytywni, projekt uchwały  budżetu gminy Pozezdrze na rok 2016.

Komisja Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych: Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja zaopiniowała pozytywni, projekt uchwały  budżetu gminy Pozezdrze na rok 2016.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowanie imiennego przez sekretarza obrad Pawła Roch.

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Nieobecnych 2 Radnych.

 

Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy  w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2016 -  w załączeniu do protokołu

 

Wójt – podziękował Radnym za przegłosowanie przedstawionego projektu budżetu na rok 2016. Poinformował, że projekt został tak zaplanowany jakie są możliwości gminy. Rok 2015 został zrealizowany, był bardzo trudny, zostały zrealizowane założenia inwestycyjne w ramach Funduszy Sołeckich oraz dodatkowe zadania, które wychodziły na bieżąco. Udało się spłacić ratę kredytu za rok 2015 wraz z odsetkami. Udało wypracować się nadwyżkę za rok 2015. Ma nadzieję, że zdyscyplinowana realizacja budżetu pozwoliła na to aby to co zostało zawarte w budżecie na rok 2016 zrealizować wraz z podjętymi założeniami tak aby na koniec roku 2016 zadłużenie spadło do kwoty 4 619 901,00 tys zł. Mamy nadzieję, że rok następny da nam możliwości realizacji zadań inwestycyjnych,  które  zostaną podjęte wspólnie na następne lata.

 

c) ustalenie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie wszystkich  taryfowych grup zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2016 rok.

 

Wójt - poinformował, że wspólnie z Panią Oryńczak i Skarbnikiem dosyć długo  negocjowano taryfy, wypracowano jedną taryfę dla gminy. Do tej pory były dwie taryfy. Wynegocjowano warunki takie że cena 1 mwody i ścieków dla mieszkańca gminy nie wzrasta. Zaznaczyć należy że cena 1 m3 ścieków maleje dla mieszkańców aglomeracji węgorzewskiej czyli całego Harszu, Okowizny w kierunku Cegielni. Po raz pierwszy od momentu, gdy współpracujemy z ZUK Węgorzewo  maleją dopłaty gminy do wody i ścieków, wiemy, że było to zawsze ogromnym mankamentem bo rosły ceny za 1 m3  wody i ścieków, zawsze też rosła dopłata gminy dla ZUK Węgorzewo, która szła z podatków wpłacanych przez mieszkańców. W roku ubiegłym dopłacono 550 tys zł, natomiast na przyszły rok  2016 mamy dopłacić 534 tys . Jest to dosyć istotne, że mniej jako Gmina dopłacimy do ZUK Węgorzewo przy utrzymaniu tych samych stawek dla mieszkańca, przy jednoczesnej zniżce za 1 m3  ścieków dla strony zachodniej Gminy Pozezdrze.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska Komisje  stałe Rady Gminy.

Przewodniczący komisji poinformowali, że komisje opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

 

Głosowanie imienne przeprowadził sekretarz obrad Paweł Roch :

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Nieobecnych 2 Radnych.

 

Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Gminy  w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie wszystkich  taryfowych grup zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2016 rok. – w załączeniu do protokołu

 

d) zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Komisje stałe Rady Gminy jednogłośnie za proponowanymi zmianami w budżecie.

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Nieobecnych 2 Radnych.

 

Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy  w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 – w załączeniu do protokołu

 

Pkt. 11

Zapytania i informacje.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Kuty w sprawie rabunkowej eksploatacji jeziora Czarna Kuta w Kutach oraz możliwości kontroli zarybiania tego zbiornika. Poprosiła o bliższe przedstawienie tematu Radnego Pawła Roch. 

Radny Roch P – poinformował, że posiada pismo, zawarte są tam wszystkie informacje, które odczytała Przewodnicząca  mieszkańcy zebrali 32 podpisy. Wszystko wskazuje na to, że Pan Raj napisał w tej sprawie wszędzie gdzie jest to możliwe do Urzędu Marszałkowskiego, Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej Inspektorat Giżycko. We wszystkich tych pismach jest poruszana ta sama kwestia. Proszą w końcu nas jako Radę, czy nie moglibyśmy wpłynąć  w formie apelu czy prośby. Udzielane odpowiedzi przez instytucje, do których wysyłane były pisma  piszą, że wszystko jest pod kontrolą, że jest sprawdzane i wszystkie warunki spełnione. Jeśli zdecydujemy wszyscy razem, że chcemy nawiązać współpracę chciałbym, aby Wójt zabrał stanowisko w tym temacie, czy jako urząd gminy, wystąpi o informacje,  jakie jeziora są zarybiane.

Wójt - to nie jest problem tylko tego jeziora, to jest problem wszystkich naszych jezior to jest pierwszy oficjalny wniosek, który wpłynął do nas. Natomiast oficjalne wnioski wypływają do różnych instytucji i samorządów, gdzie zauważa się, że nie zarybia się naszych jezior. A jest to jeden z podstawowych skarbów naszych terenów. Następuje bardzo duży odłów ale minimalne zarybianie. Ale jeśli chodzi o dzierżawców tych jezior to mają oni zawsze wszystko dobrze, ich dokumentacja jest idealna z których wynika, że dokonują określonych czynności zarybiania. Rozmawiałem z tym Państwem, i mówiłem, że my tu nie będziemy mieli mocy sprawczej jesteśmy tylko organem, który może apelować.

Radny Grabiński M zapytał się jaki podmiot może to sprawdzać.

Radny Roch P – padała propozycja taka aby ewentualnie gminy starostwa przejęły wody na których terenach się znajdują,. Można by było wówczas zaopiekować się, z tych kilku rybaków i wprowadzić strażników wodnych wprowadzić zakaz łowienia.

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, że nie jest to takie proste. Prawdopodobnie właścicielem jeziora jest Marszałek Województwa. Dzierżawcy jezior ustalani są  na zasadach konkursu. Dzierżawa jeziora wymaga operatu wodno prawnego – dość kosztownego, w którym  zawarte są też informacje ile razy będą jezioro zarybiać i odławiać.  Podmiot który  wygra przetarg  dostaje  umowę na dzierżawę na 10 lat, możliwości nasze są małe. 

Wójt poinformował, że proponował dla tych osób, aby w tym kierunku stworzyć stowarzyszenie czy Grupę Lokalnych Rybaków, którzy będą mogli wystąpić do przetargu o dzierżawę tego jeziora.  Są takie grupy, które pilnują jezior zarybiają je i dbają o jeziora.

Radny Grabiński M – stwierdził, że społeczeństwo nie chce się w to bawić, uważa, że Rada ma jakiś wpływ aby słać wszelkie wnioski do marszałka.  

Wójt – w imieniu rady można napisać petycje.

Radny Grabiński M – może wystąpić do marszałka aby informował urzędy o  kontroli i zarybianiu.   

Radna Banaszak M – poinformowała, że zarybianie jest monitorowane .

Radny Łabacz R – zaproponował, aby na następną sesje przygotować pismo w formie apelu nie tylko kontroli ale i odławiania, zarybiania. 

Radny Grabiński M – stwierdził, że  największymi grabieżcami na jeziorach są sami rybacy.

Radny Roch P – odczytał informację o odnośnie powiadomień o zarybianiu i jednostkach o tym zawiadamianych .

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że padła propozycja aby przygotować  pismo, apelację  w sprawie danego tematu.

Wójt Na komisjach informował, nie wie czy na komisji oświatowej o tym mówił, że Państwo Wojciech i Agnieszka Saczek serdecznie zapraszają do oglądnięcia budynku przeznaczonego na Przedszkole Niepubliczne. Mówiłem również o tym, że ci państwo nie zarejestrowali swojej działalności do 30 września więc nie zgłosili do SIO liczby dzieci, które będą tam przebywały, nie ma więc dotacji na dzieci, które będą tam uczęszczały. Państwo Saczek zwracali się do Wójta o dofinansowanie, nie jest to decyzja Rady tylko decyzja Wójta nie mniej jednak prosiłem Radę o takie stanowisko. Dofinansowanie przy grupie 25 osobowej jest w granicach 250 tys zł jest to kwota bardzo duża. Padały różne propozycje aby zatrzymać dzieci żeby nie uciekały do sąsiednich gmin. Proszę Przewodniczącą aby przegłosować taką opinię.

Dzisiaj była również zaproszona Rada Rodziców, nie będę czekał, i również ustosunkuje się do pisma Rady Rodziców. Oficjalnie chciałem ustosunkować się, kiedy będą dwie strony czyli Kierownik Referatu Organizacyjnego I Oświaty oraz autorzy tego tekstu. Ponieważ nie pozwolę aby ktoś w taki sposób pisał  na pracownika Urzędu Gminy „że pracownik niekompetentny, pisał kopiował i wklejał” ja sobie na to nie pozwolę. Pani Agnieszka Wierzchowska bardzo rzetelnie podchodziła do tych informacji. Podkreślę jeszcze raz, że informacje, które zostały zawarte w naszej informacji w znacznej mierze są, poparte informacjami otrzymanymi od Pani Dyrektor. Państwo sami już zauważyliście, że te dane, które podajemy rozmijają się same z różnych przyczyn. Tak jak ostatnio mieliśmy ilość dzieci poza terenem naszej szkoły, które nie zostały umieszczone na tej liście, czy Krzywińskich, Gębałek. Przeczytam ustosunkowanie się nasze, do pisma jakie przedstawiła Radzie Gminy, Rada Rodziców, chociaż nie wiem czy to Rada Rodziców przedstawiła te informacje. Tam są podpisane trzy nazwiska, gdy zasięgałem informacji, to pozostali rodzice nic na ten temat nie wiedzieli, że złożone zostało takie pismo. Były to więc osoby, które się pod tym pismem podpisały, i napisały pismo w imieniu Rady Rodziców czyli pozostałych rodziców z szkoły. Jak rozmawiałem to rodzice nie byli zorientowani o informacji o stanie oświaty bo na tej sesji nie byli. Jak można ustosunkowywać się do tego jak informacja został przyjęta, czy w jaki sposób radni zadawali pytania, w jaki sposób były udzielane odpowiedzi przez Panią Dyrektor, skoro nie brało się udziału w sesji. Radni gdy uczestniczyli w sesji i zadawali pytania to byli zorientowani. 

Wójt odczytał teść pisma:

„W odpowiedzi na pismo Rady Rodziców z dnia 4 listopada 2015 roku, uprzejmie informuję, że w pełni podzielam  zaniepokojenie dotyczące Zespołu Szkół w Pozezdrzu, którego pracę podsumowuje „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2014/2015 w Gminie Pozezdrze”, która była analizowana przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz została przyjęta na sesji Rady Gminy w dniu 26 października b.r. Ponadto uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

1. Zgodnie z art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:

1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów.

Taki dokument zatem, jak wynika z zapisów przywołanego artykułu ustawy, odnosi się zarówno do efektywności (m. in. egzaminy zewnętrzne), jak i jakości działań podejmowanych przez szkołę (wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych, które stanowią przedmiot zewnętrznego nadzoru pedagogicznego).  Materiał taki powinien stać się podstawą do podjęcia dyskusji o oświacie w wymiarze lokalnym, ustalenia kierunków rozwoju szkoły. Jest tez dobrym narzędziem monitorowania  wszystkich obszarów jej działalności tak, aby zapewnić naszym dzieciom wysoki poziom kształcenia w bezpiecznych warunkach.

2. Wykorzystana  w Informacji oświatowej metoda Edukacyjnej Wartości Dodanej  mierzy wkład szkoły w wyniki nauczania - NIE OCENIA DZIECI. EWD mierzy efektywność pracy szkoły, rozumianą jako wykorzystanie potencjału edukacyjnego uczniów w danej szkole. Nie ocenia wyników końcowych dzieci, a tym samym ich indywidualnych zdolności intelektualnych.

Pani Dyrektor na sesji Rady Gminy w dniu 26 października br. zapytana o powody niskiego poziomu kształcenia stwierdziła, że nie jest możliwym uzyskanie dobrych wyników nauczania w małej  szkole, w której dzieci charakteryzują się mniejszym potencjałem, posiadają liczne deficyty, opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Oburzającym jest zarówno fakt wygłaszania takich opinii, jak i oficjalne podzielanie zdania pani Dyrektor przez wybranych członków Rady Rodziców. Pragnę poinformować, że zgodnie z informacją przekazaną przez p. Dyrektor w rok 2014/2015 w naszej szkole tylko 10 dzieci posiadało orzeczenia, w tym 6 dzieci legitymowało się orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, przy ogólnej liczbie uczniów wynoszącej 303. W klasie VI SP i III Gimnazjum w omawianym roku szkolnym – dzieci posiadających orzeczenia nie było.

To właśnie metoda Edukacyjnej Wartości Dodanej uwzględnia fakt potencjału intelektualnego ucznia na wejściu w dany etap edukacyjny (w tym przypadku Gimnazjum) i jeżeli efektywność pracy szkoły jest wysoka, to EWD ją pokazuje bez względu na matematyczną wysokość wyniku egzaminu. Pozwala na bardziej sprawiedliwe odniesienie się do efektywności pracy szkoły niż na przykład średni wynik z egzaminów. Rada Rodziców oczywiście nie musi tego wiedzieć, ale od dyrektora szkoły takiej wiedzy oczekiwać należy. Co więcej, należy oczekiwać, że taka informację przekaże rodzicom jako bezpośrednim i najważniejszym partnerom szkoły.

3. Przedstawiciele Rady Rodziców obawiają się odpływu uczniów z naszego obwodu do innych szkół. Niestety ten odpływ już od lat ma miejsce i posiada tendencję rosnącą.  W czerwcu 2014 roku dzieci uczących się poza obwodem naszej szkoły było 90, we wrześniu 2014 wzrosła ich ilość do 112. Niepokój budzić powinien fakt, że tylko w bieżącym roku szkolnym uczniów mieszkających na terenie gminy Pozezdrze, a uczęszczających do szkół w Giżycku, Węgorzewie, Kruklankach, Lisach czy Spytkowie jest 46 (zdaniem pani Dyrektor, wygłoszonym na sesji Rady Gminy, większość dzieci uczy się „w kraju” a tylko ok. 10 uczniów zamieszkujących gminę Pozezdrze uczy się w sąsiednich szkołach). Te 46 dzieci mogłoby być uczniami naszej szkoły. Wraz z nimi, ich potencjałem i talentami, straciliśmy subwencję oświatową w wysokości blisko 390 tysięcy złotych. Trudno uwierzyć, że rodzice tych 46 dzieci podjęli decyzję o zmianie miejsca kształcenia swoich dzieci w celu stworzenia im gorszych warunków kształcenia. Nie należy bagatelizować faktów, natomiast należy podejmować racjonalne działania na rzecz poprawy warunków wspierania rozwoju uczniów, zarówno tych szczególnie uzdolnionych, jak i tych z mniejszymi talentami, ale zapewne mających swoje pasje i zainteresowania, które mogą i powinny rozwijać. Wszystkim potrzebującym szczególnego wsparcia, należy takiego udzielać, bo to jest zadanie szkoły. 

4. Brak informacji o sukcesach uczniów na olimpiadach, czy wybitnych osiągnięciach sportowych wynika z prostego faktu, że pani Dyrektor takiej informacji nie przedstawiła organowi prowadzącemu. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „osiągnięcia” (przynajmniej na dzień sporządzenia informacji)  nie ma żadnych informacji, bo trudno tym mianem określić zdjęcie gabloty z pucharami. Ponadto informuję, że decyzja o nie przyznawaniu nagród sportowcom została podjęta po przekazaniu informacji przez p. Dyrektor, że nagrody sportowcom ufunduje Rada Rodziców. Dodam, że w odróżnieniu od lat ubiegłych, wniosek o przyznanie Nagród Wójta, złożony przez panią Dyrektor w czerwcu br.,  dotyczył tylko uczniów osiągających wyróżniające się wyniki w nauce, z pominięciem sportowców.

5. Na pytania dotyczące rozbudowy szkoły, czy kwestii remontu budynku przy ul. Świerczewskiego odpowiadałem na spotkaniu z Radą Rodziców w czerwcu 2015 roku. Przypomnę, iż uważam, że niegospodarne i krótkowzroczne jest inwestowanie w budynek „starej szkoły”, przy konieczności rozbudowy szkoły przy ul. 1 Maja 1b. Uczestniczę w wielu spotkaniach i poszukuję różnorodnych źródeł współfinansowania modernizacji tego obiektu. Niezbędna rozbudowa szkoły stanowi priorytet w mojej działalności. Niestety, bez zaoszczędzenia środków na wkład własny, nie możemy rozpocząć tej inwestycji.

6. Kwestia dopłat do średniego wynagrodzenia nauczycieli w roku 2015, poruszana przez Radę Rodziców, będzie opisana w przyszłorocznej Informacji oświatowej. W ramach wyrównania za rok 2014 wypłacono nauczycielom mianowanym i dyplomowanym dodatek uzupełniający wynoszący w sumie 33 246,10 zł, przy jednoczesnym zrealizowaniu 2 923 godzinach ponadwymiarowych. W bieżącym roku, od 1 stycznia do 30 września, nauczyciele mieli zlecone 3 057 godzin ponadwymiarowych, czyli otrzymali w ciągu 9 miesięcy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w wysokości przekraczającej kwotę 100 tysięcy złotych. Dzięki temu, wyrównania do średniego wynagrodzenia nie będą znaczące. Przypomnę, że zapoznanie Rady Rodziców  ze stanem finansów szkoły należy do jej dyrektora, więc jeśli przepływ informacji jest prawidłowy, to członkowie Rady Rodziców powinni to doskonale wiedzieć.  

7. Zespół Szkół w Pozezdrzu nie był poddany audytowi. Zlecono ekspertyzę organizacyjno-finansową, w zakresie budżetu Gminy Pozezdrze i związanych z nim jednostek, którego celem było wskazanie możliwości zwiększenia nadwyżki operacyjnej dot. koncepcji restrukturyzacji zadłużenia Gminy, z uwzględnieniem wymogów ustawy o finansach publicznych. Dodam, że w całej ekspertyzie 3 akapity dotyczą szkoły i dotyczą: średniej wysokości pensji, kosztu przypadającego na ucznia i wysokości dopłat gminy  do jednego ucznia.

8. Mój wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przesłany do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w nawiązaniu do złożonej skargi wynika z treści tejże, o czym poinformowałem radnych na ostatniej sesji Rady Gminy Pozezdrze. Kwestie bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych są dzielone pomiędzy organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący (KO). Jednak charakter spraw poruszanych w skardze należy do kompetencji kuratora oświaty. Bezpieczeństwo uczniów należy do spraw najważniejszych, dlatego pismo zostało przesłane,  zgodnie z właściwością, bez zbędnej zwłoki, do kuratorium.

9. Warto zwrócić uwagę, że jest to kolejny incydent związany z bezpieczeństwem dzieci. Nie do przyjęcia jest sposób traktowania tego zagadnienia przez dyrektora szkoły. Zadaniem szkoły wynikającym z 1. artykułu ustawy o systemie oświaty jest wspieranie wychowawczej roli rodziny dlatego odsyłanie problemów do policji jest niedopuszczalne, podczas gdy procedury takiego postępowania nie są znane rodzicom.

10. Nie zamierzam kosztem oświaty spłacać zadłużenia Gminy. Moim celem jest jedynie nie powiększanie zobowiązań finansowych Gminy a więc racjonalne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi, pieniędzmi nas wszystkich, każdego obywatela Gminy. Brak polityki oszczędnościowej w Zespole Szkół w Pozezdrzu nie przybliża nas do tego celu. Gmina współfinansuje  realizację zadań oświatowych ze względu na niewystarczającą ilość środków z subwencji oświatowej na realizację podstawowych zadań oświatowych. Zainteresowanie optymalizacją kosztów jest moim podstawowym obowiązkiem. Warto dodać, że istnieją w sąsiedztwie gminy Pozezdrze wiejskie szkoły, których koszt utrzymania pokrywa w 100% subwencja oświatowa i których wyniki nauczania mogą być wzorem dla naszej szkoły.

11.Będąc wieloletnim nauczycielem naszej szkoły jestem świadomy jej problemów i nie muszę chyba przypominać, jak ważne dla mnie jest dobro szkoły, a przede wszystkim dobro uczniów. Tym samym podkreślam swoją gotowość do konstruktywnej i otwartej dyskusji o rozwoju Zespołu Szkół w Pozezdrzu tak, by tworzyć w nim najlepsze warunki do intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju wszystkich uczniów.”

To jest ustosunkowanie się do   pisma jakie Państwo otrzymaliście. Myślę, że skoro Rada Rodziców jest tak dobrze poinformowana, to być może te informacje spływają do Rady Rodziców rzeczywiście nierzetelnie, mylnie świadomie bądź nie.  Może po drodze przekazu do Rady Rodziców pojawiają się jakieś błędne informacje, gdzie te dane zmieniają swoje znaczenie i może dlatego do końca ta informacja ma mylne znaczenie. My otrzymaliśmy informacje od Pani Dyrektor i te informacje zamieszczamy. Nie da się jednak ukryć, że często Pani Dyrektor zmienia dane, które nam podaje. Specjalnie Pani Sekretarz sprawdzała  arkusze organizacyjne i miała świadomość ile razy trzeba było poprawiać te dane, które powinny się powielać gdy są takie same np. na 5 stronie i takie same powinny być na stronie, 10 bo należało tam wnieść tylko w odpowiednie rubryki te dane, a one były zupełnie inne. Jeśli w arkuszu od trzech lat jest trzech pracowników obsługi a na końcu jest wzmianka, że w sumie zatrudniamy pięciu.  To nie my robimy kopiuj wklej tylko Pani Dyrektor. Pani sekretarz czy ja kłamię?

Sekretarz Gminy – było dużo poprawek do arkusza organizacyjnego

Wójt – prosiliśmy nie raz o pewne dane, i nie wiem czy Pani Dyrektor świadomie to robiła czy nie ale nie chciała ich dostarczać. Czy ja dobrze mówię Pani sekretarz.

Sekretarz Gminy - tak, były uzupełniane

Wójt – my nie chcieliśmy tworzyć nic innego w tej informacji, stworzyliśmy to rzetelnie i na podstawie danych od Pani Dyrektor.

Radny Cudowski M – czytając pismo, które wpłynęło do rady, wiem od Pani Przewodniczącej że Rada Rodziców była zaproszona na tą sesję. Pytam dzisiaj, gdzie ona jest, ta Rada Rodziców. Uważam, że te pismo zostało podsunięte im do podpisania  skoro Rada Rodziców boi się nam przyjść i spojrzeć w oczy.

Radny Łabacz R – chciałby zapytać się o adresata tego pisma tylko do Rady Rodziców .

Wójt – do Rady Rodziców i do informacji radnych.

Radna Fliszkiewicz E  – a czemu nie i do Kuratorium Oświaty.

Radny Cudowski M – Panie Wójcie uważam, że te pismo powinno nie tylko być odczytane na radzie ale i do Rady Rodziców skierowane.

Wójt – na poprzedniej  sesji prosiłem o stanowisko, zapadła decyzja aby zaprosić Radę Rodziców, myślałem, że adresat usłyszy dzisiaj to co mam do powiedzenia bezpośrednio.  Natomiast jaka jest wasza wola co z tym pismem uczynić dalej to jest wola Państwa Radnych.

Radny Łabacz R – my zostaliśmy w tym piśmie od Rady Rodziców oszkalowani, przynajmniej ja tak się czuję. Były pytania na sesji o liczbę uczniów na początku było, że jest ich 10 a potem z dziesięciu zrobiło się 46 jest to zasadnicza różnica. Jak Przewodniczący zapytał się o tą liczbę    53 to z tej liczby zrobiło się 10, że tylko tylu mieszka i nie realizuje obowiązku. Z tego zestawienia wynika, że 46  mieszka i nie realizuje tego obowiązku.

Radny Grabiński M – te pismo było kierowane do Rady Gminy więc nie powinien Wójt na nie odpowiadać.

Przewodnicząca Rady -  na poprzedniej sesji była dyskusja na ten temat.

Radny Grabiński M – nie można w piśmie ująć, że to Wójt jest odpowiadającym.

Radny Cudowski M – Wójt udziela do Rady Gminy odpowiedź na zarzuty, które były zawarte w tym piśmie. 

Radny Grabiński M – jeśli wyślemy odpowiedź Wójta na to pismo, ta odpowiedź jest również banalna. Faktycznie powinniśmy się odnieść do tego . My jako Rada powinniśmy postanowić, że Wójt ma odpowiedzieć na to pismo.

Przewodnicząca Rady – to Wójt jest odpowiedzialny za przygotowanie  informacji oświatowej.

Radny Cudowski M – stwierdził, że pismo powinno być przedstawione dla Wójta a Wójt. powinien odpowiedzieć dla nas, a Rada następnie powinna odpowiedzieć do Rady Rodziców.

Radny Roch – czy Radni się zgadzają z tym co Wójt odczytał. Jeśli tak to proszę to przegłosować.

Radny Grabiński M – mi tam brakuje nie tylko co powiedział Radny Łabacz 10, czy 43 ale i takiej wzmianki jak powiedziałem to do Pani Dyrektor, że zarówno i nasze dzieci mogą iść do innych szkół, tak samo dzieci z innych szkół mogą przyjść do nas jak będzie wysoki poziom nauczania.

Przewodnicząca Rady – czy my chcemy ten konflikt tylko podsycać czy łagodzić. Pewnie każdy z nas indywidualnie inaczej odniósłby się do tego pisma, należy postanowić o wspólnej odpowiedzi. Liczyłam na to, że Rada Rodziców tutaj przyjdzie, porozmawiamy i powiemy co nam leży na sercu i wyciągnie się wnioski na przyszłość. Zgodzę się z tym, że część radnych może być oburzona,  że ktoś nas poucza, pisze o nieetycznym nagannym zachowaniu, że działamy na szkodę szkoły.

Wójt – chodzi o to, że odniosłem się do tego, jak pisał informację oświatową pracownik, natomiast w tym piśmie nie odnosiłem się do tego jak rozmawialiście z Panią Dyrektor czy uzyskiwaliście informacje lub nie, bo Pani Dyrektor mówiła np. że nie rozumie pytania. Pytania były powtarzane i były proste i można było na nie odpowiedzieć. Tutaj co jest zawarte, to jest minimalnie bo  można było mocniej napisać. Ale tak jak Pani Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie chodzi o to aby zaogniać ale aby zwrócić uwagę na pewne zaistniałe fakty okoliczności. Pisząc informacje o stanie oświaty to nikt nie maił na celu zamieszania i wzburzenia wody w szklance, tylko chodziło o to by zwrócić uwagę na to, że istnieją pewne sytuacje, które należy poprawić w szkole, że istnieją pewne tematy, które należy poprawić w szkole aby ta szkoła zadziałała w takim kierunku aby dzieci przyciągnąć a nie mówić, że czepiamy się czegoś. Przecież nie chodziło nam  żadne czepianie się, tylko znalezienie wspólnego środka aby dzieci do naszej szkoły wróciły. I z chęcią będą chciały tu przychodzić.  Rodzice potem przychodzili i mówili że zawoziliby dzieci do szkoły np. do Giżycka czy Węgorzewa i to dzieci, które rokują bardzo dobre wyniki bo chcieli by rozwijać ich zdolności ale rodziców nie stać na to aby ich wozić. Jeśli coś wskazujemy w informacji oświatowej, to nie po to aby wytykać, ale aby wyznaczyć pewne kierunki na które zwrócić należy szczególną uwagę .

Radny Grabiński M – sporym inicjatorem tego problemu jestem ja, bo to ja zadawałem pytania. Ze względu na to, że tak samo jak my zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez wyborców tak samo i tamte osoby Rada Rodziców została wybrana, dlatego chcielibyśmy się spotkać z Radą Rodziców i porozmawiać na jak szeroką skalę sięga problem. Z tego co widać i w tym piśmie są przekłamania i kłamstwa, Rada Rodziców nie mogła powziąć informacji z sesji od nikogo innego kto był na tej sesji. Więc ktoś ich w pewnym sensie okłamał, czytając pismo stwierdzam, że ja zaatakowałem Panią Dyrektor z pomocą kolegów i koleżanek gdyż jest złe nauczanie itd. Gdzie jest sens, ja próbowałem dowiedzieć się dlaczego są złe wskaźniki nauczania, czy ktoś kogoś tutaj atakował? A w piśmie jest napisane, że my się czepneliśmy. Powinniśmy na to zareagować nie kłócąc się.

Przewodnicząca Rady nikt nie jest w stanie nikogo zmusić do przybycia. Proponuje aby od Rady przesłać pismo wraz z informacją od Wójta.  

Radny Grabiński M – nie można pozwolić na to aby przez osoby trzecie były wynoszone informacje coś co jest nieprawdą i mówione rodzicom. Przez ewentualne stanowisko, które ma Pani Dyrektor, ma możliwość w pewnym sensie siania plotek w stosunku do nas, a mi się to nie podoba.
Radna Kołosińska S -  chcę się dołączyć do wypowiedzi Radnego Grabińskiego, Wójt na sesji dla dzieci, które uczestniczyły w sesji mówił, że sesje rady są otwarte dla wszystkich. Można przyjść i posłuchać a nie wchodzić potem w domysły.   

Wójt – w czerwcu miało dojść do spotkania komisji oświatowej z Rada Rodziców. Ale, Rada Rodziców nie chciała spotkania Wójta i komisji, tylko oddzielnie z Wójtem oddzielnie z komisją.. Jeśli to ma być pełna współpraca to pod każdym względem. Dlaczego niemożliwym  było   spotkanie i Wójta,  Komisji oraz Rodziców. Specjalnie Pani Przewodnicząca upierała się aby to było oddzielne spotkanie, ja prosiłem wiele razy, dzwoniłem. Pani Przewodnicząca powiedział, że to będzie niezgodnie i nieterminowo, jak powiadomi teraz rodziców, że jeszcze Wójt będzie na tym spotkaniu. W tej chwili jak zostało zwołane zebranie rodziców z Komisja Oświatową, miało być 4 grudnia, komisja miała się spotkać z Radą Rodziców i znów inicjatorem była Rada Rodziców chociaż to komisja oświatowa miała spotkanie w planie. Jeśli chcemy się spotykać przyjdźmy porozmawiajmy umówmy się z Panią Przewodniczącą.

Radny Grabiński M – na szczęście my mamy takie samo prawo przyjść do nich.

Radny Sikorski T – były ogłoszenia w szkole o spotkaniu.

Radna Fliszkiewicz E – nie może odbyć się zebranie komisji zwołane przez Panią Kamillę, bez świadomości komisji.

Przewodnicząca Rady – podsumowując dyskusję, przygotuję odpowiedź do Rady Rodziców. W  załączeniu przekaże się również informację Wójta w tej sprawie odczytaną na sesji.

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała życzenia świąteczne napływające do Rady Gminy od różnych instytucji oraz od siebie złożyła życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Wójt – złożył życzenia Radnym z przekazaniem dla rodzin i najbliższych zdrowych  i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz szczęśliwego Nowego Roku.

 

Pkt. 12

Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XIII sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 14 grudnia 2015r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, pracownikom urzędu gminy. 

Zakończenie obrad – godz. 15:10

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                 

                                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                           Barbara Ginkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2016 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 3130
22 stycznia 2016 09:39 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)