Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół Nr XV z dnia 22 czerwca 2020r.

 

Protokół Nr XV

 

Z przebiegu XV sesji Rady Gminy Pozezdrze, która odbyła się dnia 22 czerwca 2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa w godz. od 1300 do godz.  1449

W obradach uczestniczyli:

Wójt - Bohdan Mohyła

Sekretarz Gminy - Agnieszka Wierzchowska

Skarbnik Gminy - Barbara Król

Adwokat – Grzegorz Lorens

Oraz zaproszeni goście:

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Wojciech Kopczyński

Prezes PGK Pozezdrze - Zbigniew Cherek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu – Leszek Gołębiewski

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu – Bronisław Fronckiewicz

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 

Przewodnicząca Rady - otworzyła XV sesję Rady Gminy Pozezdrze stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych uchwał wniosków i decyzji. 

 

Nieobecni:

Tomasz Sikorski - nieobecność usprawiedliwiona.

Mateusz Staniszewski - nieobecność usprawiedliwiona.

Ryszard Łabacz – nieobecność usprawiedliwiona.

Pkt 2

Powołanie Sekretarza obrad.

 

Przewodnicząca Rady – zaproponowała na sekretarza obrad Radną E Gromadowską, która wyraziła   zgodę na pełnienie tej funkcji podczas XV sesji Rady Gminy.

Głosowanie przez podniesienie ręki:

Za- 12

Przeciw- 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady – poinformował, że proponowany porządek obrad, radni otrzymali wraz z materiałami zapytała, czy są propozycje wniesienia zmian.

Zmian nie zgłoszono:

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

2.   Powołanie Sekretarza obrad.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.           Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)         przewodniczącego Rady Gminy,

b)         przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)         przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)         przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)         przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.      Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

6.      Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Przedstawienie raportu o stanie gminy Pozezdrze za rok 2019.

9.      Debata nad raportem o stanie gminy Pozezdrze:

a)         Głosy radnych;

b)         Głosy mieszkańców.

10.  Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania.

11.  Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia.

12.  Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-198/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2019 rok.

13.    Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

14.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.

15.    Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-245/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2019 rok.

16.     Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania   budżetu za 2019 rok.

19.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku,

b)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2026,

c)      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

20.   Zapytania i informacje.

21.    Zamknięcie obrad sesji.

Pkt 4

 Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)      przewodniczącej Rady Gminy – w omawianym okresie Przewodnicząca Rady pełniła dyżur w biurze rady, uczestniczyła w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy Pozezdrze.

b)      przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Radna M. Banaszak poinformowała, że komisja miała posiedzenie związane z tematyką XV sesji.

c)      przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – Radny M.Grabiński poinformował, że komisja spotkała się w celu ustosunkowania się do tematyki sesji.

d)      przewodniczącej Komisji ds. społecznych – Przewodnicząca Komisji E.Fliszkiewicz poinformowała, że komisja spotkała się w celu omówienia tematyki sesji.

e)      przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji - Przewodnicząca Komisji B.Ginkowska poinformowała, że do komisji nie wpłynęły żadne sprawy będące przedmiotem działania komisji. 

Pkt 5

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

w zakresie spraw organizacyjnych  za okres od  26 maja 2020r. do 22 czerwca 2020r.:

 1. 1.      Wydano n/w Zarządzenia :
 • NR 65/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Pozezdrze za 2019 rok.
 • NR 66/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • NR 67/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 430 obręb Pozezdrze, stanowiącej własność Gminy Pozezdrze.
 • NR 68/20 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Pozezdrze.
 • NR 69/20 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Pozezdrze w trybie bezprzetargowym.
 • NR 70/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2020 rok.
 • NR 71/20 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.
 • NR 72/20 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 • NR 73/20 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych na obszarze Gminy Pozezdrze w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 • NR 74/20 w sprawie powołania komisji do wykonania czynności związanych z przejęciem Stacji Uzdatniania Wody w Gębałce.
 • NR 75/20 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 • NR76/20 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy za 2019 rok.
 • NR 77/20 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
 1. 2.      Wydano n/w Obwieszczenia :
 • NR 14/2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami na działce o nr ewid. 144/16, 144/21, 144/22, 144/23, 144/34, 213/8, 216/17 w obrębie Harsz oraz działce o nr ewid. 30, 213/1, 213/10 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze.
 • NR 15/2020 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami na działce o nr ewid. 254/40, 311/1, 2236/3 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze.
 • NR 16/2020 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej sN 15 kV wraz z kanalizacja kablową do kabla sterowniczego na działce o nr ewid. 12/2, 52, 126, 129/3, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 130/2, 130/3, 130/4, 131, 137, 138, 139, 141, 142, 154, 155/6, 155/8, 155/9, 155/10, 155/11, 155/14, 155/15, 155/16, 155/17, 155/19,, 181/1, 181/2, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 220/1, 223/1 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze.
 • NR 17/2020 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze.

Uczestnictwo w spotkaniach:

27 maja 2020 - Udział w spotkaniu z projektantem w sprawie projektu świetlicy w Kolonii Pozezdrze oraz placu   parkingowego w Pozezdrzu.

28 maja 2020  - Udział w spotkaniu z animatorem sportu T. Burba.

29 maja 2020  - Udział w spotkaniu z Nadleśniczym Adamem Marko.

03 czerwca 2020 - Udział w podpisaniu umowy wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku plaży nad jeziorem Pozezdrze.

09 czerwca 2020 - Udział w przekazaniu placu budowy -PLAŻA.

                               - Udział w posiedzeniu Zarządu LGD9.

                               - Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej PGK.

z działalności międzysesyjnej Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych za okres od 26.05.2020 r. do 19.06.2020 r.

 1. 1.    Gospodarka nieruchomościami:

1)    Sprzedaże:

a)        I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 359/1 o pow 2,3918 ha obręb Pozezdrze zakończył się wynikiem pozytywnym, wylicytowano kwotę 80.800,00 zł.

b)        III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w m. Kuty:  działka nr geod. 258 o pow. 996 m2 zakończył się wynikiem pozytywnym wylicytowano kwotę 43.480,50 zł. brutto  oraz działka nr geod. 259 o pow. 930 m2 zakończył się wynikiem pozytywnym wylicytowano kwotę 61.131,00 zł. brutto.

c)        III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 363/30 o pow 1348 m2 obręb Harsz zakończył się wynikiem pozytywnym, wylicytowano kwotę 49.692,00 zł. brutto.

2)        Dzierżawy:

a)        Podpisano 4 umowy dzierżawy.

b)        W dniu 30.04.2020 r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - część działki położonej w m. Pozezdrze nr geod. 3/3.

3)        Inne

a)    Wydano 1 decyzję w zakresie naliczenia opłaty planistycznej na kwotę 516,50 zł.

 1. 2.    Działalność inwestycyjna:

a)    W dniu 03.06.2020 r., w Pozezdrzu została zawarta Umowa nr  Fn.272.1.2020 z Panem Jackiem Stajudą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „SKAN” FIRMA BUDOWLANA, ul. Tadeusza Kościuszki nr 8a lok. 2, 11-500 Giżycko na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłoczonej na dz. 382/10, 382/11, 40, 41, 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze” w kwocie brutto 158 670,00 PLN. Teren budowy dla wykonawcy został przekazany w dniu 09.06.2020r.,

b)   Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizacje nr projektu RPWM.02.02.01-28-0004/19 Tytuł projektu Młodzi odkrywcy w Pozezdrze, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Dofinasowanie w wysokości 314 710,05 zł wkład własny 17 479,00 zł.

c)    Gmina Pozezdrze uzyskała dofinansowanie w wysokości 44 980,00 zł na zakup laptopów z programu Zdalna Szkoła + dla Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

 1. 3.    Ochrona środowiska:

a)        w zakresie ochrony przyrody:

ü w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew i krzewów, oraz 1 wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę z drogi powiatowej Nr 1732 N ul. Młyńska w Pozezdrzu

ü złożono 1 wniosek o wycinkę drzew z drogi gminnej o nr ew. dz. 56, obręb Wyłudy

ü sporządzono 3 protokoły z oględzin drzew

ü wysłano projekt decyzji do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

b)      w zakresie ochrony zwierząt:

ü Obecnie w schronisku przebywają 4 psy odłowione z terenu Gminy Pozezdrze.

ü Koszt utrzymania psów w miesiącu maju wyniósł: 806,00 zł.

4. Drogownictwo.

a) dnia 09 czerwca 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy”, gdyż pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.  Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 24 czerwca 2020 r. na godz. 12:15.

5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

a) Decyzje o warunkach zabudowy:

ü toczy się 29 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

ü wydano 5 decyzji ustalających warunki zabudowy.

b)             Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

ü  toczą się 2 postępowania dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego;

ü  wydano 1 decyzję ustalającą lokalizację celu publicznego oraz 1 umarzającą postępowanie na wniosek inwestora.

c)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Trwają prace nad opracowaniem:

ü projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze – projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 22 lipca 2020 r.

ü projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „KOŃSKA PLAŻA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze –w dniu 2 czerwca 2020 r. minął termin składania wniosków do planu.

ü projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do jezior Harsz i Mały Harsz obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze – minął termin składania wniosków do planu.

d)        Podziały nieruchomości:

ü  wydano 4 decyzje o zatwierdzenie podziału nieruchomości;

e)    Wydano 30 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

f)         Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

ü trwa uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w obrębie Krzywińskie, gmina Pozezdrze.

g) Cmentarze wojenne:

Podpisano z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Kwota dotacji 10 000,00 zł.

Pkt 6

Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły do biura Rady zapytania ani interpelacje.

Pkt 7

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady – spytała, czy sprzedaż działek w Kutach dotyczy tych działek, dla których został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego.

Wójt – odpowiedział, że tak, działki te sprzedają się w granicach 40 tys. zł, czyli zainwestowanie w sieć kanalizacyjną zwróci się dla gminy.

Przewodnicząca Rady zapytała również, czego dotyczyło spotkanie Wójta z projektantem.  

Wójt odpowiedział, że spotkanie dotyczyło projektu parkingu, który ma powstać za szkołą jest tam działka gminna, którą można wykorzystać na parking, który by posłużył również dla szkoły, projektant zapoznał się również z terenem na Kolonii Pozezdrze na którym ma powstać świetlica.

Przewodnicząca Rady – zapytała o sprawę przejęcia od Skarbu Państwa drogi położonej w Pozezdrzu. Pismo w tej sprawie wpłynęło do wiadomości Rady Gminy.

Wójt – odpowiedział, że temat przejęcia tej drogi powstał już dość dawno, gmina prosiła wnioskodawców, aby wystąpili do KOWR w tej sprawie, gmina może przejąć tą drogę, ale chcielibyśmy, aby najpierw KOWR naprawił ją, aby gmina nie musiała ponosić od razu wydatków, KOWR nie zgodził się na naprawę drogi. Droga ta nie ma również uregulowanych granic. 

Przewodnicząca Rady – zaproponowała, aby gmina pomogła mieszkańcom i ponownie podjęła uzgodnienia z KOWR, aby sprawa ruszyła.

Pkt 8

Przedstawienie raportu o stanie gminy Pozezdrze za rok 2019.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie raportu przez Pana Wójta.

 

Wójt – poinformował, że wszyscy radni otrzymali raport o stanie Gminy Pozezdrze za rok 2019, został on również opublikowany na stronie internetowej urzędu, raport został omówiony szczegółowo na komisjach. Jak zauważyła to komisja Rewizyjna raport został przygotowany bardzo starannie i dokładnie. W stosunkach publicznoprawnych gminę reprezentuje Wójt Gminy Pozezdrze, który wykonuje uchwały Rady Gminy, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa i nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Sprawami związanymi ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą urzędu zajmuje się Sekretarz gminy, natomiast zakres zadań związanych z gospodarką finansową oraz realizacją budżetu realizuje skarbnik gminy. Gmina na dzień dzisiejszy pod względem finansowym trzyma się bardzo dobrze. Wpływy z PIT są różne, aktualnie może mieć na to wpływ sytuacja w jakiej się znajdujemy. W roku 2019 rozpoczęto kilka ważnych inwestycji związanych z remontami budynków, dróg oraz rozbudową szkoły.

Przewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi, po czym przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

Pkt 9

Debata nad raportem o stanie gminy Pozezdrze.

 

Przewodnicząca Rady - otworzyła debatę nad raportem.

 a.        Głosy radnych:

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że do debaty zostają zaproszeni również mieszkańcy gminy, nie cieszy się ona w naszej gminie jednak popularnością. Poprosiła o zabranie głosu radnych w sprawie przedstawionego raportu o stanie Gminy przez Wójta.

Następnie powiedziała, że raport zawiera wiele ciekawych spraw dotyczących działalności naszej gminy również i sprawy sporne, które były w roku poprzednim tak jak sprawy PGK i wysokość opłaty za wodę i kanalizację. Jest wiele informacji zawartych w raporcie, którymi gmina może się pochwalić, np.:

- rozbudowa szkoły,

- termomodernizacja budynku starej szkoły i Urzędu Gminy,

- przebudowa ul. Słonecznej i Wolności,

- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Pozezdrze,

- realizacja projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach RPO, w którym    uczestniczyło 26 osób,

- teleopieka osób starszych i samotnych,

W raporcie zostały dokładnie przedstawione dochody i wydatki nawet w przekroju 3 letnim, nastąpił wzrost dochodów majątkowych. 

Realizowane są fundusze sołeckie, dzięki którym między innymi powstają pomosty w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych gminy Pozezdrze. Na bieżąco są remontowane drogi. Opisana są działania instytucji kultury: GOK i biblioteki.

Raport przedstawiony przez Wójta Gminy opisuje działania i efekty, w poszczególnych obszarach zadań samorządu.  

Wójt  dodał również, że  raport  pokazuje również co można więcej zrobić w przyszłości. Dla gminy ważna jest stacja uzdatniania wody i przepompownia. Są to kolejne inwestycje na które gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie.   Zmierza się również do uatrakcyjnienia plaży w Pozezdrzu. Przyrost ludności spadł w naszej gminie ale to nie znaczy, że nie należy w nią inwestować.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w roku 2019 Gmina Pozezdrze realizowała i uchwaliła plany zagospodarowania przestrzennego w Kutach, a w tym roku tymi działkami interesują się już nowi nabywcy. Powstały również p.z.p w Pieczarkach dzięki którym pomogliśmy naszym mieszkańcom.

Wójt - dodał, że gmina i rada zgodnie z życzeniem mieszkańców zachowując wszystkie procedury uchwaliła plan w Pieczarkach, na początku był to okres bardzo burzliwy, ale dzięki spokojowi i rozwadze wszystko zakończyło się pozytywnie.

       b.        Głosy mieszkańców.

 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że do zabrania głosu w debacie nie zgłosili się mieszkańcy, którzy musieliby złożyć stosowny wniosek, poparty podpisami co najmniej 20 osób. Po czym przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad.

Pkt 10

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania.

 

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały i poprosiła o stanowiska komisje:

 

Komisja Rewizyjna – zastępca Przewodniczącego Komisji M.Banaszak poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie,

Komisja do spraw budżetu i mienia gminnego- Przewodniczący Komisji M.Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Komisja do spraw społecznych - Przewodnicząca komisji E.Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za udzieleniem wotum zaufania dla Wójta  Gminy Pozezdrze.

Komisja skarg, wniosków i petycji - Przewodnicząca komisji B.Ginkowska   poinformowała, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie

Przewodnicząca Radypoinformowała, że uchwała w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, podejmowana jest przez radę gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

W związku z powyższym, poprosiła sekretarza obrad o przeprowadzenia głosowania imiennego zaproponowanego projektu uchwały.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania, została podjęta następującymi głosami:

Głosowanie:

za-   12

przeciw- 0

wstrzymał/a się – 0

Uchwała Nr XV/89/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania - w załączeniu do protokołu

Przewodnicząca Rady pogratulowała Wójtowi otrzymania od Rady wotum zaufania za rok 2019.

Wójt podziękował za udzielenie jego osobie wotum zaufania.

Pkt 11

Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia

Przewodnicząca Rady – poprosiła Pana Wójta o przedstawienie   sprawozdania.

Wójt – poinformował, że roku 2019 Gmina Pozezdrze osiągnęła dochody w wysokości 15.438.880,40 zł i zrealizowała wydatki na     kwotę 15.381.059,86 zł. W wyniku realizacji budżetu osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 57.820,54 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła 1.963.863,09 zł. Został spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiący, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć kwoty dochodów bieżących.

Przypadające do spłaty w roku 2019 raty kredytów i pożyczek spłacono częściowo z nadwyżki roku 2019 w wysokości 57.820,54 zł, oraz z wypracowanych wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.047.080,46 zł.

W trakcie roku na realizację inwestycji Gmina zaciągnęła nowe zobowiązanie kredytowe w wysokości 1.800,00,00 zł. W roku 2019 spłacono kwotę 1.104.901,00 zł, przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów. Stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2019 wyniósł 3.105.000,00 zł.

Ogółem wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych / zgodnie z zestawieniem bilansów podatków za rok 2019 wyniosły 4.129.165,58 zł, a za analogiczny okres 2018 3.703.020,40 zł. / Wzrost o 10,32 %. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 74.819,00 zł. W całym roku uzyskano wpływy z zaległych podatków na kwotę 102.480,60 zł.

 Rok 2019 zakończono ze zobowiązaniami w kwocie 461.393,49 zł, w tym wymagalnymi w kwocie 30.360,16 zł i należnościami na kwotę 1.269.727,90 zł z tego zaległości 1.269.429,90 zł, w tym zaległości podatkowe na kwotę 168.523,54 zł.

W roku 2019 Gmina realizowała wydatki z Funduszu Sołeckiego na kwotę 221.411,76 zł z czego wprowadzono na środki trwałe zadania na kwotę 116.623,52 zł 

Rada Gminy w Pozezdrzu uchwaliła wydatki budżetu obejmujące udzielenie dotacji z budżetu dla zadań realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę 812.595,00 zł. W roku 2019 kwota realizowanych i wypłaconych dotacji wyniosła 801.340,82 zł.  Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu przekazano kwotę 273.000,00 zł na działalność bieżącą i kwotę 23.460,00 zł na wykonanie dokumentacji pieca.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano kwotę – 160.000,00 zł.

Dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych kwotę – 20.000,00 zł.

Dla Niepublicznego Przedszkola ,,Złota Rybka” kwotę – 324.880,82 zł.

Realizacja założeń budżetowych przebiegała w roku 2019 zgodnie z planem i bez zakłóceń.

 

Pkt 12

Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-198/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2019 rok.

 

Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę RIO.VIII-0120-198/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2019 rok.

Skład Orzekający RIO opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (w załączeniu do protokołu).

Pkt 13

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

Przewodnicząca Rady – poprosiła Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii.

Opinię (w załączeniu do protokołu) odczytała Radna Marzena Banaszak:

Komisja Rewizyjna w składzie:

Ryszard Łabacz – Przewodniczący.

Marzena Banaszak– zastępca Przewodniczącego

Franciszek Urbanowicz – Członek komisji

Mariola Tymcio – Członek komisji

zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu i postanowiła, przedłożyć Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 

Pkt 14

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku.

Wniosek Komisji Rewizyjnej (w załączeniu do protokołu) przedstawiła Radna-Marzena Banaszak:

Komisja Rewizyjna w składzie:

Ryszard Łabacz – Przewodniczący.

Marzena Banaszak – zastępca Przewodniczącego

Franciszek Urbanowicz – członek komisji

Mariola Tymcio – członek komisji

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze z tytułu wykonania budżetu za 2019r. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe.

Pkt 15

Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-245/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2019 rok.

 

Przewodnicząca Rady odczytała opinię RIO Nr RIO.VIII-0120-245/20 w Olsztynie z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2019 rok.

 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-245/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 maja 2020 roku.                 

Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2019 r.  (w załączeniu do protokołu).

Pkt 16

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Przewodnicząca Rady - otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019. Przypomniała, że jeszcze kilka lat temu gmina borykała się z długiem, wówczas zostały podjęte wszelkie działania przez Wójta i Radę, które pozwoliły na realizację nowych inwestycji.  

Radny S. Borysiewicz - zwrócił uwagę na to, że oczyszczalnia ścieków w Pozezdrzu wymaga dużych nakładów finansowych, aby prawidłowo funkcjonowała.  

Wójt - potwierdził, słuszność radnego w danej kwestii, gdyż nie tylko oczyszczalnia, ale również i stacja uzdatniania wody wymaga remontów. Aktualnie wystąpiła sytuacja, gdzie miejscowość Jakunówko nie miała wody, okazało się, że awaria wystąpiła w wodociągu, który nie był naniesiony na mapy.  Na dzień dzisiejszy gmina ma komfort w wyborze inwestycji, które może wykonywać, wcześniej proponowano nam konsolidację długów, ale udało się nam bez tego, gmina może spłacać płynnie zadłużenie i realizować nowe inwestycje.

Przewodnicząca Rady – zapytała, czy ktoś z Radnych chce zabrać jeszcze głos. Następnie zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem i przeszła do następnego punktu obrad.

 

Pkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przedstawienie stanowiska poszczególne komisje: 

Komisja Rewizyjna – głosowanie indywidualne.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. społecznych - jednogłośnie za projektem uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, została podjęta następującymi głosami:

Głosowanie:

za- 12

przeciw - 0

wstrzymał/a się - 0

Uchwała Nr XV/90/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2020r.  w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – w załączeniu do protokołu.

 

Pkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad radną E. Gromadowską.

Głosowanie:

za- 12

przeciw - 0

wstrzymał/a się - 0 

Uchwała Nr XV/91/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2020r.  w sprawie

udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium z tytułu wykonania   budżetu za 2019 rok.  – w załączeniu do protokołu

Przewodnicząca Rady pogratulowała Wójtowi uzyskania absolutorium.

Wójt - podziękował Radnym za bardzo dobrą współpracę, to dzięki radzie można było płynnie realizować   budżet roku 2019.  Następnie podziękował dla Pani skarbnik, sekretarz oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Pozezdrze, za zaangażowanie w pracę za bardzo dobrą obsługę petentów. 

Pkt 19

Podjęcie uchwały w sprawie:  

a)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku, 

Przewodniczący Komisji poinformowali, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała, została podjęta następującymi głosami:

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 1 

Uchwała Nr XV/92/20 rady Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 rokuw załączeniu do protokołu 

b)    uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że na komisji został omówiony projekt uchwały spytała, czy są pytania związane z uchwałą. Pytań nie zgłoszono. 

Stanowiska komisji:

Przewodniczący Komisji poinformowali, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodnicząca Rady poprosiła sekretarza obrad E. Gromadowską o przeprowadzenia głosowania imiennego:

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała, została podjęta następującymi głosami:

Głosowanie:

za- 12

przeciw - 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0

Uchwała Nr XV/93/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2026 w załączeniu do protokołu

c)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że na komisji został omówiony projekt uchwały spytała, czy są pytania związane z uchwałą Pytań nie zgłoszono. 

Stanowiska komisji:

Przewodniczący Komisji poinformowali, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodnicząca Rady poprosiła sekretarza obrad E Gromadowską o przeprowadzenia głosowania imiennego:

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała, została podjęta następującymi głosami:

Głosowanie:

za- 12

przeciw - 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0

Uchwała Nr XV/94/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020w załączeniu do protokołu

 

Pkt 20

Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że do rady wpłynęła informacja dotycząca wydania decyzji dotyczącej lasów ochronnych w Nadleśnictwie Borki.

 

Pkt 21

Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady zamknęła XV sesję Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 22 czerwca 2020r. Podziękowała radnym, Wójtowi, zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska

Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze

 

            Barbara Ginkowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22 czerwca 2020r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2020 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 122
24 lipca 2020 10:40 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2020 10:40 (Magdalena Mieczkowska) - Opublikowanie dokumentu.
24 lipca 2020 10:37 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [listy_glosowania_xv_sesja_czerwiec_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)