Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół Nr XIV z dnia 25 maja 2020r

 

Protokół Nr XIV 

z przebiegu XIV sesji Rady Gminy Pozezdrze, która odbyła się 25 maja   2020r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa w godz. 13 00 do godz.  1420

W obradach uczestniczyli:

Wójt - B. Mohyła

Sekretarz Gminy Pozezdrze – A Wierzchowska,

Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych – W Kopczyński  

Pkt 1

 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

Wiceprzewodnicząca Rady - otworzyła XIV (czternastą) sesję Rady Gminy Pozezdrze,  stwierdzając, iż w sesji  uczestniczy 14 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji.  

Nieobecny Radny Tomasz Sikorski.

Wiceprzewodnicząca Rady powitała Radnych, Wójta, pracowników gminy.

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – zaproponowała na sekretarza obrad Radną Edytę Gromadowską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji na dzisiejszej sesji. 

Następnie zapytała się, kto z radnych jest za zgłoszoną osobą jako sekretarza obrad, poprosiła o podniesienie ręki.

Za -   14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu - 0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad. 

Wiceprzewodnicząca Rady – poinformowała, że porządek obrad został przedstawiony wraz z materiałami na sesję. Zapytała się czy są propozycje zmian przedstawionego porządku obrad

Wójt – zgłosi wykreślenie z porządku obrad pkt. 4 Wybór wiceprzewodniczącego i pkt 5 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego. 

Wiceprzewodnicząca Rady – zapytała, czy są jeszcze propozycje zmian do porządku obrad. 

Zmian nie zgłoszono, poddała więc pod głosowanie przez podniesienie ręki, wykreślenie pkt. 4 i pkt 5 z porządku obrad.  

Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzymał/a się od głosu - 0 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady odczytała porządek obrad i poprosiła o przegłosowanie imienne sekretarza obrad:      

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.    Powołanie Sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

5.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze:

a)        zgłaszanie kandydatów do komisji Skrutacyjnej,

b)        przedstawienie przez komisję Skrutacyjną sposobu głosowania,

c)         zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,

d)        przeprowadzenie głosowania tajnego przez Komisję Skrutacyjną,

e)        przedstawienie i odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze.

7.    Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)    przewodniczącego Rady Gminy,

b)    przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)    przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)    przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)    przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

8.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

9.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz    udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

10.    Interpelacje i zapytania radnych.

11.    Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2019 rok dla gminy Pozezdrze”.

12.    Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)    pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

b)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2020 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

c)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2026,

d)   zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

13.     Zapytania i informacje.

14.     Zamknięcie obrad sesji.

Głosowanie imienne:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0

Pkt 4

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady K. Nowacka - poprosiła o stanowiska Komisje Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna – komisja nie wpracowała stanowiska, członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego - komisja nie wpracowała stanowiska, członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

 Komisja do spraw społecznych - komisja nie wpracowała stanowiska, członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja skarg, wniosków i petycji - komisja nie wpracowała stanowiska, członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad.

Po przeprowadzonym głosowaniu.  

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

 Została podjęta następującymi głosami: 

za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 1 

Uchwała Nr XIV/83/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 maja 2020r.  w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy - w załączeniu do protokołu

Pkt 5

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze:

a)      zgłaszanie kandydatów do komisji Skrutacyjnej,

Wiceprzewodnicząca Rady K. Nowacka - poprosiła o zgłoszenie 3 radnych do pracy w komisji.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych.

Radna Ewa Fliszkiewicz- wyraziła zgodę na prace w komisji,

Radna Marzena Banaszak -  wyraziła zgodę na prace w komisji,

Edyta Gromadowska - wyraziła zgodę na prace w komisji,

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała się, czy ktoś z radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej?

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przez podniesienie ręki zaproponowany skład Komisji skrutacyjnej,

Głosowanie:

za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 1 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady w składzie:

1.       Radna Ewa Fliszkiewicz,

2.        Radna Marzena Banaszak, 

3.        Edyta Gromadowska,

Wiceprzewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania do przedstawienia sposobu głosowania.

Po przerwie:

Wiceprzewodnicząca Rady - powitała po przerwie i przystąpiła do   dalszej realizacji porządku obrad. Zapytała się kto został wybrany na przewodniczącego komisji skrutacyjnej? 

Radne odpowiedziały, że Pani Ewa Fliszkiewicz. 

Wiceprzewodnicząca Rady oddała głos dla przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej 

b)      przedstawienie przez komisję Skrutacyjną sposobu głosowania,

Przewodnicząca Komisji Ewa Fliszkiewicz przedstawiła zasady głosowania: § 53.  Statutu Gminy Pozezdrze stanowi, że

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych w ustawie.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady zadrukowanych jednostronnie w ilości odpowiadających liczbie radnych uczestniczących w obradach sesji. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady trzy osobowa komisja skrutacyjna, która wyłania spośród siebie, przewodniczącego komisji.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4. Wyczytany radny otrzymuje kartę do głosowania i udaje się do wskazanego przez komisję miejsca gdzie dokonuje wyboru, a kartę wrzuca do urny.

5. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza się proponowane rozstrzygnięcia oraz rubryki z odpowiedziami "za", "przeciw", "wstrzymuję się”.

6. Radny oddaje głos wpisując znak "x" przy wybranym kandydacie. Wpisanie znaku "x" przy więcej niż jednym rozstrzygnięciu lub brak znaku "x" czynią głos nieważnym.

7. Jeżeli głosowanie dotyczy wyborów na określone funkcje na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym.

c)         zgłaszanie kandydatów  na funkcję  Przewodniczącego Rady,

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - poprosiła o zgłaszanie kandydatów. Przypominała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Ryszard Łabacz zgłosił na Przewodniczącą Rady Radną Barbarę Ginkowską uzasadniając kandydaturę tym, że radna ma duże doświadczenie w pracy w samorządzie, od wielu lat jest radną jak również była już Przewodnicząca Rady. Uważa, że jej wiedza i doświadczenie będzie   pomocne przy współpracy z Wójtem oraz Radnymi.   

Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej zapytała się czy Radna Barbara Ginkowska wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady?

Radna B. Gikowska podziękowała dla radnego R Łabacz za zgłoszenie i powiedziała, że wyraża zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapytała się czy są jeszcze jakieś propozycje?

Dalszych zgłoszeń nie było, więc przewodnicząca Komisji zamknęła listę kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze.

Wiceprzewodnicząca Rady ogłosiła przerwę, 10 minut w celu przygotowania kart do głosowania przez komisję.

Po przerwie:

d)        przeprowadzenie głosowania tajnego przez Komisję Skrutacyjną,

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przypomniała ponownie zasady głosowania.

Następnie Komisja wyczytywała kolejno z listy obecności Radnych, którzy po otrzymaniu karty do głosowania oddawali głos w wyznaczonym miejscu. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodnicząca Rady - ogłosiła 10 min przerwę w celu zliczenia głosów i przygotowania protokołu.

Po przerwie:

e)        przedstawienie i odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Fliszkiewicz - odczytała protokół z wyboru Komisji skrutacyjnej wybranej na sesji w dniu 25 maja 2020r. w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze.

Komisja skrutacyjna w składzie:

1. Ewa Fliszkiewicz

2. Marzena Banaszak

3.Edyta Gromadowska

Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano radną Ewę Fliszkiewicz.

Komisja stwierdza, że:

1. W sesji uczestniczy 14 radnych uprawnionych do głosowania.

2. Została zgłoszona następująca kandydatka na Przewodniczącego Rady Gminy:

  Ginkowska Barbara

3. Głosowanie jest ważne, gdyż wzięło w nim udział 14 radnych.

4. Karty do głosowania wydano 14 radnym.

5. Z urny zostało wyjętych 14 kart do głosowania.

6. Na poszczególną kandydatkę oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Radna Ginkowska Barbara uzyskała głosów ważnych -14

Za - 12   Przeciw – 1   Wstrzymuję się - 1

Tym samym komisja skrutacyjna stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze została wybrana Radna Ginkowska Barbara uzyskując głosów ważnych za – 12

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pogratulowała wyboru Pani B.Ginkowskiej na Przewodniczącą Rady.

Pkt 6

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze.

Wiceprzewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad, uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy.

 Została podjęta następującymi głosami:

za- 13

Przeciw - 0

Wstrzymał/a się od głosu - 1

Wiceprzewodnicząca Rady pogratulowała wyboru Pani B.Ginkowskiej i przekazała dalsze prowadzenie sesji dla Przewodniczącej Rady. 

Następnie Głos zabrał Wójt Gminy Pozezdrze B. Mohyła, który również pogratulował otrzymanej funkcji stwierdzając, że współpraca na pewno będzie układała się bardzo dobrze. 

Przewodnicząca Rady B. Ginkowska – podziękowała za wybór oraz w imieniu Rady podziękowała również dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Gminy – Panu Tomaszowi Sikorskiemu, za jego dotychczasową pracę na stanowisku Przewodniczącego w którą się mocno angażował uczestnicząc w wielu spotkaniach z mieszkańcami, w licznych lokalnych wydarzeniach kulturalnych, zebraniach i temu podobne.

Pkt 7

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)      przewodniczącego Rady Gminy – Przewodnicząca Rady, poprosiła o przedstawienie sprawozdań przez przewodniczących komisji.

b)      przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że w omawianym okresie komisja spotkała się dwukrotnie, pierwsze posiedzenie 19-05-2020r. związane było z analizą wykonania budżetu za rok 2019, oraz wydania opinii na temat realizacji budżetu za 2019r. i wystosowanie opinii o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Pozezdrze. Kolejne spotkanie 25.05.2020r. poświęcone było omówieniem tematyki sesji.

c)      przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego - Przewodniczący komisji M. Grabiński poinformował, że komisja spotkała się 25.05.2020r. w celu ustosunkowania się do tematyki sesji 

d)      przewodniczącego Komisji ds. społecznych - Przewodnicząca komisji E. Fliszkiewicz poinformowała, że komisja spotkała się 25.05.2020r. w celu omówienia i ustosunkowania się do tematyki XIV sesji 

e)      przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B. Ginkowska poinformowała, że  członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Pkt 8

 

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Informacja z działalności międzysesyjnej Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych za okres od 28.04.2020 r. do 22.05.2020 r.

  1. Gospodarka nieruchomościami:

1)    Sprzedaże:

a)        W dniu 29 kwietnia 2020 r. podpisano akt notarialny – sprzedaż działki nr geod. 30/26 o pow. 25 m2 obręb Kolonia Pozezdrze za cenę 556,00 zł. 

b)        W dniu 6 maja 2020 r. podpisano akty notarialne - sprzedaż działek nr geod. 365/54 o pow. 0,1276 ha 365/58 o pow. 0,1249 ha i 365/59 o pow. 0,1191 ha obręb Harsz. Cena sprzedaży: działka nr geod. 365/54 – 49 692,00 zł. brutto, działka nr geod. 365/59 – 55.596,00 zł brutto, działka nr geod. 365/58 – 58.548,00 zł brutto. 

c)        IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr geod. 24/6 – 24/7 obręb Harsz o pow. 0,1663 ha zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

d)        W dniu 11.05.2020 r. ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w m. Kuty działka nr geod. 258 o pow. 996 m2 oraz działka nr geod. 259 o pow. 930 m2. Termin przetargu 15 czerwca 2020 r.

e)        W dniu 11.05.2020 r. ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 363/30 o pow 1348 m2 obręb Harsz. Termin przetargu 16 czerwca 2020 r.

f)         Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr geod. 130 o pow. 1000m2 obręb Wyłudy, działka nr geod. 365/69 o pow. 3151 m2 obręb Harsz, działka nr geod. 365/53 o pow. 1072 m2 obręb Harsz, działka nr geod. 96/6 o pow. 1222 m2 obręb Kuty i działki o nr geod. 251 o pow. 800 m2, 252 o pow. 800 m2,253 o pow. 800 m2 268 o pow. 1010 m2 obręb Kuty.

2)        Dzierżawy:

a)        W dniu 30.04.2020 r. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki położne w m., Jakunówko i Kolonia Pozezdrze.

  1. Działalność inwestycyjna:

a)   Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, tytuł operacji: „Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach”, Całkowita kwota operacji wynosi 119 702,78 zł. Przyznana pomocy finansowa na realizację operacji wynosi: 82 594.00 zł. (69% kosztów).

b) W dniu 05.05.2020 r. o godz. 12 dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji tłoczonej na dz.  382/10, 382/11, 40, 41, 42, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze., wpłynęło 13 ofert.  Oferta w najniższą ceną 158. 670,00 zł brutto. Obecnie trwa procedura badania i oceny złożonych ofert przez komisję przetargową.

c) Gmina Pozezdrze podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa  o powierzenie grantu nr 2536/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu granatowego pn. Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 44 345,00 zł. W ramach w/w umowy o dofinasowanie dla naszej szkoły zostały zakupione 10 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 11 tabletów.

d) Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na zadanie „Zagospodarowanie plaży w m. Pozezdrze i m.  Jakunówko” na kwotę 93 911,00 zł. Całkowity planowany koszt realizacji zadania wynosi 137 103,56 zł. wysokość dofinasowania: 93 911,00 zł.

e) Wniosek złożony w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 pn.: Młodzi odkrywcy w Pozezdrzu, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie 2.2.: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - został oceniony pozytywnie. Gmina uzyskała dofinasowanie w wysokości: 314 710,05 zł a środki własne gminy 17 479,00 zł.

3.Ochrona środowiska:

a)      W zakresie ochrony przyrody:

ü w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew i krzewów,

ü sporządzono 3 protokoły z oględzin złomów i wywrotów z terenu działek gminnych o nr ew. 86/1, obręb Kuty, oraz o nr ew. 69, obręb Gębałka,

b)     W zakresie ochrony zwierząt:

ü  Obecnie w schronisku przebywają 4 psy odłowione z terenu Gminy Pozezdrze.

ü  Koszt utrzymania psów w miesiącu kwietniu wyniósł: 871,00 zł.

c)      Produkcja roślinna

 -wpłynęły 2 wnioski o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych,

- wydano 1 decyzję zezwalającą na uprawę konopi włóknistych,

3.Drogownictwo.

a)   Podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu województwa, związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja dróg gminnych w m. Przytuły i Stręgielek. Wysokość dofinansowania – 15.000,00 zł.- zakup kruszywa.

b)   Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na zadania pod nazwą: poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenu Wyłudy gmina Pozezdrze, poprzez przebudowę drogi.wysokość dofinansowania 304 328,58 zł.

c)    Dnia 11 maja 2020 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach postępowania przetargowego pod nazwą: „Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamawiającego, czyli 608 657,16 zł. Złożonych zostało 5 ofert. Cena najtańszej oferty przekroczyła o 90.441,17 zł brutto kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z przekroczeniem ww. kwoty i brakiem możliwości jej zwiększenia, przetarg został unieważniony.

d)   Podpisano umowy na realizację zadania pod nazwą „zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie dróg gminnych”, zamówienie podzielony było na 5 części:

część 1- dostawa kruszywa na drogi gruntowe gminne na terenie całej Gminy Pozezdrze, część 2 – dostawa kruszywa na drogi gruntowe gminne na terenie sołectwa Jakunówko, część 3 - dostawa kruszywa z 40 % zawartością kruszywa łamanego - na drogi gruntowe gminne na terenie sołectwa Przytuły,

część 4 - dostawa kruszywa na drogi gruntowe gminne na terenie sołectwa Pozezdrze,

część 5 - dostawa kruszywa na drogi gruntowe gminne na terenie sołectwa Krzywińskie, Podpisano umowy z następującymi wykonawcami:

- w zakresie części 1, 2, 4 i 5 – Zakład Usługowy Instalacje Sanitarne i CO Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Sprzętem Ciężkim Witold Liminowicz, ul. 1-go Maja 25, 11-610 Pozezdrze

na kwoty: cz. 1 – 319,80 zł, cz. 2 – 367,77 zł, cz. 4 – 344,40 zł, cz. 5 – 356,70 zł,

- w zakresie części 3 - Grupa Producencka "WIELKOPOLANKA" Sp. z o.o. Wielopole 62, 33-210 Olesno, Żwirownia ROGALE, 19-520 Banie Mazurskie

na kwotę: 751,77 zł.

4.Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

a)   Decyzje o warunkach zabudowy:

ü toczy się 26 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

b)   Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

ü toczą się 5 postępowań dotyczących ustalenia lokalizacji celu publicznego;

c)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Trwają prace nad opracowaniem:

ü projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze –uzyskano zgodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przeznaczenie na cele nieleśne 2,2197 ha lasu niebędącego własnością Skarbu Państwa.

ü projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „KOŃSKA PLAŻA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze – termin składania wniosków do planu mija dnia 2 czerwca 2020 r.

ü  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do jezior Harsz i Mały Harsz obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze – termin składania wniosków do planu mija dnia 2 czerwca 2020 r.

d)   Podziały nieruchomości:

ü toczy się 6 postępowań o zatwierdzenie podziału nieruchomości;

e)   Wydano 5 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

f)     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

ü wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch nowych i rozbudowie pięciu istniejących budynków inwentarskich oraz dostosowaniu ww. instalacji hodowlanej wraz z infrastrukturą zaplecza o chowu indyków na terenie Gospodarstwa w Radziszewie (działka oznaczona nr ewid. 26/2, obręb Krzywińskie, gmina Pozezdrze).

ü trwa uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w obrębie Krzywińskie, gmina Pozezdrze.

Pkt 9

 Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania

Pkt 10

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady – zapytała się czy Radni mają zapytania lub interpelacje.     

Zapytań i interpelacji nie zgłoszono.

Pkt 11

 Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2019 rok dla gminy Pozezdrze”. 

Stanowiska Komisji:

- Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie,

- Komisji ds. budżetu i mienia gminnego - przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie

- Komisji ds. społecznych – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

- Komisji skarg, wniosków i petycji – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Przewodnicząca Rady – zapytała, kto z radnych jest za wydaniem pozytywnej opinii dotyczącej „Oceny zasobów pomocy społecznej na 2019 rok dla Gminy Pozezdrze.”

Głosowanie imienne przeprowadziła Radna E Gromadowska. : 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że opinię przegłosowano głosami:

Za - 14

Przeciw - 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie:  

a)      pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, 

Przewodnicząca Rady poprosiła   o stanowiska komisji 

Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie,

Komisji ds. budżetu i mienia gminnego - przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie

Komisji ds. społecznych – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Komisji skarg, wniosków i petycji – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia została podjęta następującymi głosami:

 Głosowania:

za-   13

przeciw - 0

wstrzymał/a się od głosu - 1

Uchwała Nr XIV/85/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 maja 2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia – w załączeniu do protokołu 

b)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2020 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wyrażenie stanowisk przez poszczególne komisje:

Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie,

Komisji ds. budżetu i mienia gminnego - przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie

Komisji ds. społecznych – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Komisji skarg, wniosków i petycji – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta następującymi głosami:

 Głosowania:

za-   14

przeciw - 0

wstrzymał/a się od głosu - 0

Uchwała Nr XIV/86/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2020 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – w załączeniu do protokołu

c)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2026,

Przewodnicząca Rady poprosiła o stanowiska komisje

Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie,

Komisji ds. budżetu i mienia gminnego - przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie

Komisji ds. społecznych – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Komisji skarg, wniosków i petycji – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta następującymi głosami:

Głosowania:

za -   13

przeciw - 0

wstrzymał/a się od głosu - 1

Uchwała Nr XIV/87/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 maja 2020r. w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2026, - w załączeniu do protokołu 

d)      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020

Przewodnicząca Rady poprosiła   o stanowiska komisje

Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie,

Komisji ds. budżetu i mienia gminnego - przewodniczący komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie

Komisji ds. społecznych – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Komisji skarg, wniosków i petycji – przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie będą głosować indywidualnie

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta następującymi głosami:

Głosowania:

za-   14

przeciw - 0

wstrzymał/a się od głosu - 0

Uchwała Nr XIV/88/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 maja 2020r. w sprawie

zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020 – w załączeniu do protokołu

Pkt 13

 Zapytania i informacje.

Przewodnicząca Rady - zapytała, na kiedy jest zaplanowany termin zakończenia remontów w starej szkole i czy w środku będzie również przeprowadzany remont.

Wójt odpowiedział, że został wymieniony piec na ogrzewanie gazowe a wewnątrz dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Na dachu zamontowano baterie fotowoltaiczne również i na budynku Urzędu Gminy będzie fotowoltaika. Planowane jest przeniesienie w tym roku biblioteki, zostaną wykorzystane trzy pomieszczenia na książki. Gmina nie zamierza   sprzedawać żadnych pomieszczeń.  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania lub informacje. 

Pytań i informacji nie zgłoszono.

Pkt 14

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady zamknęła, XIV sesję Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 25 maja 2020r. Dziękuje radnym oraz Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za przybycie i udział w obradach. 

Na tym protokół zakończono.

 

Nagranie z przebiegu sesji jest nieodłączną częścią protokołu.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska

Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze

/-/ Barbara Ginkowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2020 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 157
19 czerwca 2020 12:29 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [uchwaly_maj.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2020 12:29 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [ocena_zas_ludz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2020 12:28 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [p0rz_obr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)