Protokoły sesji VIII kadencji

Ogłoszenie o XII Sesji Rady Gminy Pozezdrze

Protokół Nr XII

 

z przebiegu XII sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się  17 lutego 2020r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa  w godz. 13 00 do godz.  15 52

W obradach uczestniczyli :

Wójt -  B Mohyła ,

Sekretarz Gminy -  A Wierzchowska

Skarbnik Gminy - B Król

Adwokat  - G Lorens

Oraz zaproszeni goście :

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – M Supranowicz,

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie – K Pawlukanis,

Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie – M Karmowski,

Prezes MZMGGO – W Ogłuszka,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu – M Baprawska

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu – B Fronckiewicz,

Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury w Pozezdrzu – L Gołębiewski,

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć  Publicznych – Wojciech Kopczyński

Prezes PGK Pozezdrze- Z Cherek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu – J Soćko

Sołtysi Gminy Pozezdrze –  T Petiuk  – Kuty

Pkt 1

 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 

Przewodniczący Rady -  otworzył XII (dwunastą)  sesję Rady  Gminy Pozezdrze,  stwierdzając, iż w sesji  uczestniczy 12 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji. 

Nieobecna Radna K Nowacka, R Podpirka.

Radny M Staniszewski.

Przewodniczący Rady  Powitał zaproszonych gości,  Radnych, Wójta, pracowników gminy  oraz sołtysa. 

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy   – zaproponował na sekretarza obrad Radną Edytę Gromadowską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji na dzisiejszej sesji. 

Zapytał się kto z  radnych jest za zgłoszoną osobą  jako sekretarza obrad, poprosił o podniesienie ręki.

Za-   12

Przeciw – 0

Wstrzymujących się -0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady  – poinformował, że porządek obrad został  przedstawiony wraz z  materiałami na sesję. Zaproponował wprowadzenie  do porządku obrad jako pkt 9 :

Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku Panem W Ogłuszka,

pozostałe punkty przesuną się analogicznie.  Zapytał się czy ktoś z radnych ma jeszcze propozycję zmian do porządku obrad.

Zmian więcej nie zgłoszono.

Poddał pod głosowanie przez podniesienie ręki złożoną propozycję zmiany porządku obrad. 

Głosowanie:

Za – 12

Przeciw- 0

Wstrzymał/a się od głosu - 0

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  porządek obrad i poprosił o przegłosowanie imienne sekretarza obrad:                

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)  przewodniczącego Rady Gminy,

b)  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)   przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)  przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)  przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy:

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie,

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie,

9. Spotkanie z Przewodniczącym  Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka – Odpadami w Giżycku Panem Wojciechem Ogłuszka.

10. Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

11.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       ustalenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej, dla której organem  prowadzącym jest Gmina Pozezdrze,

b)       przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku,

c)       określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pozezdrze na rok  szkolny 2019/2020,

d)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

e)       zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

12. Zapytania i informacje.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0

Pkt 4

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)        przewodniczącego Rady Gminy - 7.01.2020r. pełnienie dyżuru w Biurze Rady Gminy ,

- 16.01.2020r. uczestnictwo w koncercie noworocznym zorganizowany w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu  pt. „Otuleni Blaskiem Gwiazd” ,

- 17.012020r. udział w święcie Dniu Babci i Dziadka  zorganizowanym w GOK Pozezdrze,

- 4.02.2020r. – dyżur w Biurze Rady Gminy i przyjęcie interesantki, która zgłosiła problem braku oświetlenia  na ul. 1 Maja,

- 4.02.2020 r. – uczestnictwo w zebraniu sołeckim w miejscowości Radziszewo w sprawie funkcjonowania sklepu „GS”,

- 7.02.2020r. – uczestnictwo w Gali sportowej pt. „Mistrz Sportu 2019”,

- 14.02.2020r. uczestnictwo w wspólnym posiedzeniu komisji,    

b)  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący komisji R Łabacz  poinformował, że komisja spotkała się dnia 14 lutego 2020r. w celach analizy tematyki sesji.

c)   przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że komisja odbyła posiedzenie związane z tematyką sesji.

d)  przewodniczącego Komisji do spraw społecznych - przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja spotkała się 21 stycznia  2020r.  posiedzenie  wynikało z planu pracy komisji tj. spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury  w Pozezdrzu oraz pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu, zapoznanie się  z ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Dnia 14 lutego 2020r. komisja spotkała się w  celu omówienia tematyki sesji.  

e)  przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji - Przewodnicząca Komisji B Ginkowska  poinformowała, że komisja nie odbyła spotkań ponieważ w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne skargi  na działalność Wójta Gminy Pozezdrze. 

Pkt 5

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

Informacja z działalności międzysesyjnej Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych

1.     Gospodarka nieruchomościami:

1)     Sprzedaże:

a)         W dniu 13.01.2020 r. ogłoszono VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr geod. 24/6 – 24/7 obręb Harsz o pow. 0,1663 ha. Termin przetargu: 18 luty 2020 r. Cena wywoławcza 58.000,00 zł. 

b)         W dniu 27.01.2020 r. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 245/1 obręb Piłaki Wielkie o pow. 8,2841 ha. Termin przetargu 2 marca 2020 r. Cena wywoławcza 300.000,00 zł. 

c)         W dniu 16.01.2020r   ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 363/30 o pow. 0,1348 ha obręb Harsz. Termin przetargu: 20.02.2020 r. Cena wywoławcza 40.000,00 zł.

d)         W dniu 21.01.2020 r. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek  nr geod. 258 i 259 obręb Kuty. Termin przetargu: 25 lutego 2020 r. Cena wywoławcza 35.000,00 zł każda działka.

e)         W dniu 23.01.2020 r. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek  nr geod. 365/54 o pow. 0,1276 ha. 365/58 o pow. 0,1249 ha i 365/59 o pow. 0,1191 ha obręb Harsz Termin przetargu 28 lutego 2020 r. Cena wywoławcza 40.000,00 zł każda działka.

f)          W dniu 16.01.2020 r. dokonano sprzedaży działki nr geod. 6/5 o pow. 0,1644 ha (umowa sprzedaży – akt notarialny A.423/2020).  Cena sprzedaży – 82.041,00 zł. brutto.

g)         Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 143  o pow. 1,3621 ha obręb Pieczarki.

h)         Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr geod. 30/26  o pow. 0,0025 ha obręb Kolonia Pozezdrze.

2)         Zakup nieruchomości:

a)         W dniu 04.02.2020 r. dokonano zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr geod. 30/27 o pow. 0,1000 ha obręb Kolonia Pozezdrze od osoby fizycznej za kwotę 3500,00 zł. brutto.  

3)         Geodezja:

a)         W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn.: świadczenie usług w zakresie wykonywania prac geodezyjnych na rzecz gminy Pozezdrze w roku 2020  w dniu 30 stycznia 2020 r. podpisano umowę na realizację ww. usługi  z Wykonawcą GEO- WEKTOR Usługi geodezyjne  ul. Obwodowa 3/11 , 11-500 Giżycko. Wartość umowy: 11.950,00 zł.

4)         Użyczenia nieruchomości:

a)     Podpisano 2 umowy użyczenia nieruchomości gminnych dla OSP Harsz – użyczenie części świetlicy w Harszu oraz dla Warmińsko Mazurskiego Oddziału PCK w Olsztynie na ustanowienie pojemników na zbiórkę tekstyliów na okres 3 letni,

5 Najem nieruchomości:

a)     Podpisano z Parafią Ewangelicko – Augsburską w Giżycku umowę najmu kaplicy cmentarnej na rok 2020. Roczny koszt najmu kaplicy -  4800,00 zł.

2.     Utrzymanie obiektów:

1) Podpisano w dniu  dnia 27.01.2020 r., umowę z  firmą pod nazwą  Biuro Inżynierskie A.Z. mgr inż. Agnieszka Szłykowicz –Słowik, ul. Wysockiego 2, 76-200 Słupsk na wykonanie rocznego przeglądu budowalnego w budynkach będących własnością  gminy Pozezdrze na kwotę 2530,00 zł brutto.

2) Podpisano w dniu  27.01.2020 r., umowę z firmą pod nazwą Usługi Kominiarskie Mariusz Duda Siniec 25/9, 11-420 Srokowo na wykonanie usług kominiarskich wraz z przeglądem kominiarskim budynków będących własnością gminy Pozezdrze na kwotę 8040,00 zł brutto.

3) Podpisano w dniu 04.02.2020 r., umowę  z firmą pod nazwą BODNAR-BUDOWNICTWO Jakunówko 31, 11-610 Pozezdrze na: remont  przyłącza energetycznego na budynku gospodarczym Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Kuty na kwotę 2960,00 zł brutto.

3.     Ochrona środowiska:

1)         W zakresie ochrony przyrody:

ü  w okresie sprawozdawczym wpłynęło 18 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew i krzewów,

ü  wpłynęło 8 wniosków  z na wycinkę drzew z terenu Gminy Pozezdrze,

ü  złożono 1 wniosek do Starostwa Powiatowego o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z terenu działki o nr. 42 obręb Pozezdrze, nr. 11, obręb Pieczarki,

ü  otrzymano 1 decyzję na wycinkę drzew z terenu działki o nr. 42 obręb Pozezdrze, nr. 11, obręb Pieczarki,

ü  wydano 5 decyzji zezwalającą na usuniecie drzew i krzewów z terenu Gminy Pozezdrze,

ü  dokonano 13 oględzin wnioskowanych drzew  do wycinki,

ü  8 spraw pozostaje w toku.

2)    W zakresie ochrony zwierząt:

a)     Obecnie w schronisku przebywa 8 psów odłowionych z terenu Gminy. Koszt utrzymania psów w miesiącu styczniu wyniósł: 1 612,00 zł.

b)       W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku”

- podpisano umowę z PRZYCHODNIĄ WETERYNARYJNĄ GIVET W GIŻYCKU ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pozezdrze oraz wykonania tych samych usług dla zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Pozezdrze.

- podpisano umowę na zapewnienie „bezdomnym zwierzętom gospodarskim znajdujących się na terenie gminy Pozezdrze miejsca w gospodarstwie rolnym  w  m. Piłaki Wielkie,

-podpisano umowę z „STRUGA” S.A. na transporcie i likwidacji zwłok padłych porzuconych zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny leśnej z terenu Gminy zwanych dalej w treści umowy „Produktami Ubocznymi Pochodzenia Zwierzęcego” 

- podpisano umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt – Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, z siedzibą w Radysach 13, 12-230 Biała Piska, polegająca na realizacji usługi polegającej na odławianiu i zapewnieniu profesjonalnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Pozezdrze.

4 . Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

1)         Decyzje o warunkach zabudowy:

ü toczy się 27 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

ü wydano 4 decyzje ustalające warunki zabudowy.

ü Podpisano umowę na wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy – wykonawca konsorcjum firm: EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski i EKOLOGIKA Pracownia analiz Środowiskowych Jarosław Mogielnicki z Olsztyna.

2)         Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

ü  toczy się postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 65/8, 65/11, 65/13 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze.

3)    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

ü  Trwają prace nad opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze – przygotowywany jest wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

ü  Podpisano umowy na opracowanie;

-           projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „KOŃSKA PLAŻA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze (zgodnie z uchwałą nr XXX/170/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r.) – wykonawca EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski, wartość umowy 12 500,00 zł, termin opracowania 18 miesięcy.

-           projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do jezior Harsz i Mały Harsz obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze (zgodnie z uchwałą nr XXX/172/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. – wykonawca EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski, wartość umowy 12 500,00 zł, termin opracowania 18 miesięcy.

4)       Podziały nieruchomości:

ü  złożony został 1 wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości;

5)       Wydano 18 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6)       Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

ü toczy się postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch nowych i rozbudowie pięciu istniejących budynków inwentarskich oraz dostosowaniu ww. instalacji hodowlanej wraz z infrastrukturą zaplecza o chowu indyków na terenie Gospodarstwa w Radziszewie (działka oznaczona nr ewid. 26/2, obręb Krzywińskie, gmina Pozezdrze).

ü podjęte zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w obrębie Krzywińskie, gmina Pozezdrze.

5         Cmentarze wojenne:

Przedłożone zostało sprawozdanie okresowe II wraz z rozliczeniem końcowym wydatkowanej dotacji w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2019 r.

6         Drogownictwo:

1)    Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja dróg gminnych w m. Przytuły i Stręgielek. Obecnie trawa rozpatrywanie złożonych wniosków i oczekiwanie na ogłoszenie wyników.

2)    Otrzymano informację o zakwalifikowaniu złożonego wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, pod nazwą: poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenu Wyłudy gmina Pozezdrze, poprzez przebudowę drogi. Obecnie trwa oczekiwanie na informację o przyznanym poziomie dofinansowania.

7           Gospodarka komunalna:

1)    W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniono wykonawcę do realizacji zadania polegającego na dostawie paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2020 roku, benzyny bezołowiowej (1000 l) i oleju napędowego (14000 l). Przewidywana kwota wynagrodzenia za roczny okres obwiązywania umowy wynosi 76.290,00 zł Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM,  ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo (stacja w Węgorzewie).

2)    W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniono wykonawcę do realizacji zadania polegającego na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 14.947,08 zł brutto. Oferowane przez Wykonawcę stawki wynoszą: 1 roboczogodzina konserwacji: 19,68 zł, 1 godzina pracy podnośnika: 98,40 zł.

Sprawozdanie z zakresu spraw organizacyjnych:

1.       Wydano n/w Zarządzenia :

 • Nr153/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku.
 • Nr 154/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze.
 • Nr 155/19 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • Nr 1/20 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze, Pozezdrze.
 • Nr 2/20 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym w wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością luz w zarządzie Gminy Pozezdrze.
 • Nr 3/20 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 4/20 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze.
 • Nr 5/20 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze, stanowiących własność giny Pozezdrze.
 • Nr 6/20 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 7/20 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Piłaki Wielkie, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność giny Pozezdrze.
 • Nr 8/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 30/26 obręb Kolonia Pozezdrze, stanowiącej własność Gminy Pozezdrze.
 • Nr 9/20 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Pozezdrze.
 • Nr 10/20 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Pozezdrze w trybie bezprzetargowym.
 • Nr 11/20 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Pozezdrze w 2020 roku.
 • Nr 12/20 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pozezdrze w 2020 roku.
 • NR 13/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gm. Pozezdrze.
 • NR 14/20 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • NR 15/20 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gm. Pozezdrze.
 • NR 16/20 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Pozezdrze na rok 2020.
 • NR 17/20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej i ewidencji mienia gminnego w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • NR 18/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 143/19 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich w gminie Pozezdrze.
 • NR 19/2020 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu STAR 244- samochód specjalny pożarniczy nr Rej: NWE E973 i zbycie jego w drodze negocjacji z nabywcą oraz powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji.
 • NR 20/20 w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Pozezdrze.
2.       Wydano n/w Obwieszczenia :
 • Nr 1/2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej Nn 0,4 Kv, demontażu linii napowietrznej 0,4 Kv na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 65/8, 65/11, 65/13, obręb Pieczarki, gmina Pozezdrze.
 • Nr 2/2020 dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie warunków zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie wolnostojącej na działkach o nr ewid. 254/31,254/32, obręb Harsz, gm. Pozezdrze ( znak: PP.6730.54.2019.RPK).
 • Nr 3/2020 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Nn 0,4 Kv oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej Nn 0,4kV na działce o nr ewid. 65/8, 65/11, 65/13 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze.

Uczestnictwo w spotkaniach:

10 stycznia  2020   - Udział w spotkaniu z brokerem NORD.

- Udział w spotkaniu z interesantem .

14 stycznia 2020

 - Udział w spotkaniu z interesantami.

- Udział w spotkaniu wójtów w MZMGO.

16 stycznia 2020   - spotkanie z kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu Bronisławem Fronckiewicz.

- Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej  – Czerwonki w Giżycku.

 - Udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie.

- Udział w koncercie noworoczny w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

17 stycznia 2020 - spotkanie z interesantami.

 - Udział w naradzie rocznej w  Państwowej Straży Pożarnej w  Węgorzewie.

 - Udział w obchodach Dnia Babci i Dnia Dziadka w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu.

20 stycznia 2020 - Udział w spotkaniu z w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie P. Cieciuch.

21 stycznia 2020 - Udział w spotkaniu z  interesantem .

- Udział w posiedzeniu Komisji ds. społecznych.

23 stycznia 2020 - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej – Czerwonki w Giżycku.

24 stycznia 2020 - Udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

27 stycznia 2020 – Udział w spotkaniu z P. Ewą Drapała lekarz rodzinny z Gminy Pozezdrze .

29 stycznia 2020 - Udział spotkaniu z redaktorem naczelnym „Życie Regionów”.

 - Udział w spotkaniu z interesantem.

 - Udział w spotkaniu z brokerem NORD.

30 stycznia 2020 - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskie  Czerwonki w Giżycku.

  - Udział w otwarciu Klubu Seniora w  Węgorzewie.  

  - Udział w posiedzeniu sesji Rady Powiatu w Węgorzewie

31 stycznia  2020 - Udział w uroczystym Pożegnaniu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

   w Węgorzewie Pawła Mickiewicz.

03 luty 2020  - Udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

04 luty 2020 - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskie 

Czerwonki w Giżycku.

 - Udział w spotkaniu z prezes Beatą Dalkowską Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Węgorzewie.

05 luty 2020   - Udział w spotkaniu z  interesantem w sprawie sprzedaży samochodu .

 - Udział w spotkaniu z interesantem.

06 luty 2020  - Udział w posiedzeniu Zarządu OSP Pozezdrze.     

07 luty 2020 - Udział w posiedzeniu Zgromadzeniu Związku MZMGO.

- Udział w spotkaniu z projektantem Brodowskim Karolem.

- Udział w uroczystej gali  Mistrz Sportu 2019.

08 luty 2020   - Udział w  posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Pozezdrzu.

10 luty 2020 - Udział w spotkaniu odnośnie dróg w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie. 

11 luty 2020 - Udział  spotkaniu z interesantem.

12 luty 2020 - Udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku MZMGO.

13 luty 2020 - Udział w naradzie podsumowującej działalność KP PSP  w Węgorzewie w 2019r.

14 luty 2020 - Udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej, komisji ds. budżetu i mienia gminnego, komisji do spraw społecznych, komisji skarg, wniosków i petycji.

17 luty 2020 - Udział w spotkaniu rekrutacyjnym.

 - Udział w posiedzeniu Rady W-MIR w Budrach.

 - Udział w otwarciu mieszkań dla niepełnosprawnych intelektualnie w Węgorzewie.         

Pkt 6

Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady - poinformował, że w okresie międzysesyjnym  nie złożono  interpelacji ani zapytań.

Pkt 7

Interpelacje  i zapytania  radnych.

Radny R Łabacz  zadał pytanie do Pani Starosty  czy są plany naprawy dróg  powiatowych w gminie Pozezdrze.

Starosta Powiatu Węgorzewskiego M Supranowicz – odpowiedziała, że na terenie gminy Pozezdrze jest przewidziana jedna droga do remontu  Krzywińskie – Stręgielek w kierunku Buder, i droga Węgorzewo – Piedaszki, planowane są również spotkania z mieszkańcami co do różnych uzgodnień dotyczących tych dróg. W kwietniu  odbędzie się objazd dróg  powiatowych.

Radny R Łabacz – zapytał się czy starostwo będzie oczekiwało wsparcia od Gmin na realizację tych inwestycji.

Starosta Powiatu Węgorzewskiego M Supranowicz – odpowiedziała, że zawsze  oczekuje się partnerstwa ale jeśli  by tego oczekiwali od gminy to już by trwały rozmowy na ten temat.

Wójt – poprosił aby zwrócić uwagę na przeglądy gwarancyjne  na drodze Pozezdrze – Kuty.

Przewodniczący Rady -  zwrócił uwagę na  to iż należy również  myśleć o drogach gdzie będą poruszać się turyści, powinno rozpocząć się łatanie  dziur oraz  wycinanie  zakrzaczeń. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego M Supranowicz – odpowiedziała, że   drogami w powiecie zajmuje się Zarząd Dróg w Ogonkach  gdzie dyrektorem jest  Pan Łukasz  Krupa, jest ustalony harmonogram prac związanych z remontami i  wycinką zakrzaczeń. Takie informacje mogą być przekazywane dla gmin kiedy na ich terenie będą trwały.  Pan dyrektor składał również   propozycje do gmin dotyczące  sprzątania  podpisano również umowy dotyczące wykonywania czynności zamiennych pomiędzy starostwem a gminami.

Radny M Grabiński – poinformował, że należy zwrócić uwagę na znaki drogowe przy drogach powiatowych, niektóre są nieczytelne powinno się je albo wymienić lub wyczyścić.

Starosta Powiatu Węgorzewskiego M Supranowicz – odpowiedziała, że jest plan  wymiany znaków aby przygotować znaki do sezonu letniego.

Radna Ginkowska B -  przypomniała  i zaapelowała już nie po raz pierwszy o sprzątniecie poboczy zawsze gdy składa wniosek w tej sprawie otrzymuje negatywną odpowiedź, wniosek dotyczy drogi Pozezdrze – Kuty, przy której znajdują się śmieci, które leżą tam od kilku lat np.  monitor  ekranowy   

Radny S Borysiewicz – zaproponował,  aby Wójt rozważył propozycję nazwania sceny w Pozezdrzu, nazwiskiem Pani Supranowicz, która była pomysłodawcą  budowy sceny.

Pkt 8

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy:

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie,

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie,

Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że na komisjach byli obecni  Komendanci tj. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie – Kamil Pawlukanis i  Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie – Marcin Karmowski, którzy przedstawili zdarzenia z roku 2019 z działań policji oraz państwowej straży pożarnej w Węgorzewie. 

Przewodniczący Rady -  zapytał się komendanta policji czy jest możliwość  aby policja wystąpiła do GDDKiA w Giżycku  aby postawiono znak  ostrzegawczy „Uwaga Łosie”  na odcinku  drogi Kolonia Pozezdrze tam gdzie jest ograniczenie do 70 km.

Komendant policji -  odpowiedział, że jest taka możliwość. 

Następnie głos zabrał Wójt, który podziękował za współpracą  dla jednostek bezpieczeństwa  publicznego, która układa się bardzo dobrze. Gminę Pozezdrze czeka niebawem zmiana dzielnicowego, udało się również pozyskać nowy samochód dla naszej jednostki OSP Pozezdrze będącej w KSRG, który daje nowe możliwości i usprawni działania naszych ochotników. Został   również odremontowano stary samochód OSP, który został przekazany  dla jednostki OSP Kuty.  

Przewodniczący Rady podziękował za przybycie  komendantom i udział w komisjach i sesji.

Pkt 9

Spotkanie z Przewodniczącym  Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka – Odpadami w Giżycku Panem Wojciechem Ogłuszka.

Prezes MZMGO  W Ogłuszka - poinformował, o najważniejszych zmianach jakie będą w najbliższym czasie w zakresie odpadów komunalnych. Omawiając po, krótce funkcjonowanie MZMGO. Została podjęta uchwała  o wysokości  opłat za gospodarowanie odpadami, związane jest to głównie z zmianą przepisów. Wzrosły koszty  składowania odpadów i zagospodarowania odpadów po  sortowaniu.  Nastąpił wzrost  kosztów pracy i energii. Następuje przejście na  selektywną zbiórkę  śmieci, której koszt  na jednego mieszkańca będzie wynosił 27 zł. Dla niektórych będzie wiązało się to z zmianą deklaracji, nastąpi szeroka edukacja w tym zakresie i informowanie mieszkańców.

Wójt -  poinformował, że do tej pory można było  składować balast. W Olsztynie powstaje spalarnia  nie wiadomo czy będzie ona w stanie przyjąć  nasz balast.    

Prezes MZMGO  W Ogłuszka -  stwierdził, że spalarnia  powstaje od kilku lat czy to nas uratuje nie wiadomo.

Radny R Łabacz – zapytał się od kiedy wchodzą nowe stawki  za odpady.

Prezes MZMGO  W Ogłuszka – odpowiedział, że jeszcze nie wiadomo  uchwała został wysłana  do Nadzoru Prawnego Wojewody jeśli będzie ona zgodna z prawem to wejdzie w życie.

Radny R Łabacz -  zadał pytanie związane z  budynkami wielorodzinnymi, poinformował, że ich zarząd planuje przygotować 6 klatek do każdego bloku na odpady.

Prezes MZMGO W Ogłuszka odpowiedział, że w związku z tym zostaną przekazane dodatkowe pojemniki na segregację. Osiedla otrzymają również ulotki dotyczące segregacji.

Wójt – poinformował, że największym utrudnieniem dla gmin są  pojemniki na cmentarzach.

Radna E Gromadowska -  zapytała się kto w przypadku osiedli powinien składać deklaracje.

Prezes MZMGO W Ogłuszka – odpowiedział, że zarząd danego osiedla musi mieć również  zadeklarowane  zgody wspólnoty na odbiór śmieci. Śmieci będą kontrolowane  a za nie przestrzeganie selektywnej zbiórki będą ponoszone kary. 

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady podziękował za udział w sesji i przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

Pkt 10

 Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni otrzymali informacje dotycząca w/w punktu  z której wynika, że w roku 2019 nie odnotowano żadnych działań podejmowanych wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Pkt 11

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       ustalenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej, dla której organem  prowadzącym jest Gmina Pozezdrze,

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecni podczas sesji Radna K Nowacka, Radna R Podpirka i Radny M Staniszewski.

Uchwała Nr XII/75/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ustalenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej, dla której organem  prowadzącym jest Gmina Pozezdrze - w załączeniu do protoko 

b)       przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że 3 członków komisji za projektem, 1 przeciw

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad

E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 11

Przeciw – 1

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecni podczas sesji Radna K Nowacka, Radna R Podpirka i Radny M Staniszewski.

Uchwała Nr XII/76/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2020 roku – w  załączeniu do protokołu

c)       określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pozezdrze na rok  szkolny 2019/2020,

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecni podczas sesji Radna K Nowacka, Radna R Podpirka i Radny M Staniszewski.

Uchwała Nr XII/77/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie ustalenia  określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pozezdrze na rok  szkolny 2019/2020 – w załączeniu do protokołu

d)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecni podczas sesji Radna K Nowacka, Radna R Podpirka i Radny M Staniszewski.

Uchwała Nr XII/78/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026-  w załączeniu do protokołu

e)       zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020,

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecni podczas sesji Radna K Nowacka, Radna R Podpirka i Radny M Staniszewski.

Uchwała Nr XII/79/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020 -  w załączeniu do protokołu

Pkt 12

 Zapytania i informacje.

Głos zabrał Radny M Grabiński Przewodniczący Komisji ds. budżetu i mienia gminnego  zaapelował do radnych  oraz członków swojej komisji,  ponieważ niejednokrotnie ma problem z quorum na komisji. Komisja ds. budżetu i mienia  gminnego ma bardzo zróżnicowaną działalność  wymaga nie raz współpracy z pracownikami gminy oraz wielu innych jednostek np. sołectwa, koła łowieckie, ARiMR itp.  Skoro   zdecydowano sia na to aby  pełnić obowiązki radnego to należy je wypełniać. Jeśli ktoś nie chce  być członkiem danej komisji to niech się zrzeknie  w niej członkostwa.  Może należy przeanalizować ponownie płatności za posiedzenia.

Wójt poparła apel Radnego Grabińskiego - informując, że komisja zajmuję się min.  przeglądami dróg  nie można dezorganizować pracy urzędu, który układa cały harmonogram przeglądu, zawiadamia sołtysów a potem komisja nie dochodzi do skutku.

Radna Ginkowska B - zapytała się ile razy nie udało się zwołać komisji.  

Radny M Grabiński – odpowiedział, że wielokrotnie.  Rozumie również to, że  zdarzają się różne sytuacje losowe.

Radny F Urbanowicz -  zapytał się czy będzie postawiony przystanek  na starym miejscu.

Wójt - odpowiedział, że tak przystanek miał być przesunięty i gdy był wymontowywany okazało się,   że jest cały przerdzewiały  i nie nadaje się aby go ponownie zamontować.

Radny Łabacz R -  przypomniał, że komisja Rewizyjna na poprzedniej sesji złożyła wniosek  aby  nie były zakupywane  artykuły spożywcze  z Funduszu Sołeckiego. Wniosek ten nie został przegłosowany.

Wójt – odpowiedział, że  sołectwo może zakupić  artykuły spożywcze na realizację zadań  związanych np. z przeprowadzaniem warsztatów kulinarnych, tylko sołectwa muszą to  potem rozliczyć i  przedstawić sprawozdanie jakie to były warsztaty i do czego te produkty zostały użyte.

Radna B Ginkowska – poinformowała , że  jeśli Wójt uznałby, że wniosek jest niezgodny  to wówczas może  odrzucić ten wniosek.

Radny Łabacz R – odpowiedział, że ten wniosek nie do końca był akceptowany przez wszystkich.

Wójt odpowiedział, że wniosek był głosowany przez sołectwo demokratycznie.

Radny R Łabacz -  odpowiedział, że  w takim razie prosi o nie   zlecanie rozpatrywania skarg przez komisję.

Wójt  odpowiedział, że nie może zabronić realizacji wniosku gdzie będą realizowane warsztaty kulinarne dla społeczności sołectwa i zostanie zaproszony kucharz, który przeprowadzi prelekcję jak wykonać daną potrawę.

Mecenas G Lorens – odpowiedział, że nie można sołectwu odgórnie zabronić czegoś, jeśli dane zadanie spełnia  cechy promocji, edukacji. Powinno przeprowadzić się  bieżącą kontrolę tych wydatków, które są opisane potem dokładnie w sprawozdaniu . 

Radny Łabacz R – stwierdził, że Wójt wcześniej miał inne stanowisko w tej sprawie.

Sołtys wsi Kuty T Petiuk – zawnioskowała, aby  zakupić nową wiatę do Kut na przystanek skoro stara nie nadaje się do użytku.

Wójt – odpowiedział, że w tym roku nie ma zabezpieczonych pieniędzy na ten cel.

Przewodniczący Rady poinformował, że  Radna Edyta Gromadowska oraz była sołtys wsi Kuty Pani Krystyna Żołondek  otrzymały nominacje  do tytułu Osobowości Roku 2019  w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Pogratulował nominacji dla Pań i podziękował za zaangażowanie jakie  wkładają  w swoją działalność  wśród społeczności lokalnej.

Pkt 13

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął XII sesję Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 17 lutego 2020r. dziękując Radnym Wójtowi zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

Na tym protokół zakończono.

Nagranie z przebiegu sesji jest nieodłączną  częścią protokołu.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

                    /-/ Tomasz Sikorski

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2020 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 147
19 czerwca 2020 12:17 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)