Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół Nr XIII z dnia 27 kwietnia 2020r.

Protokół Nr XIII

 

z przebiegu XIII sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się  27 kwietnia  2020r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa  w godz. 13 00 do godz.  1340

W obradach uczestniczyli :

Wójt -  B Mohyła

Pkt 1

 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

Przewodniczący Rady -  otworzył XIII (trzynastą)  sesję Rady  Gminy Pozezdrze,  stwierdzając, iż w sesji  uczestniczy 13 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji. 

Nieobecna Radna K Nowacka,  Radna E Gromadowska.

Przewodniczący Rady  Powitał Radnych, Wójta, pracowników gminy . 

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy   – zaproponował na sekretarza obrad Radną Ewę Fliszkiewicz, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji na dzisiejszej sesji. 

Następnie zapytał się kto z  radnych jest za zgłoszoną osobą  jako sekretarz obrad, poprosił o podniesienie ręki.

Za -   13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się - 0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady  – poinformował, że porządek obrad został  przedstawiony wraz z  materiałami na sesję. Zapytał się czy są propozycje zmian przedstawionego porządku obrad

Zmian  nie zgłoszono.

 Przewodniczący Rady odczytał  porządek obrad i poprosił o przegłosowanie imienne sekretarza obrad:          

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.    Powołanie Sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)  przewodniczącego Rady Gminy,

b)  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)  przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)  przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)  przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Zapoznanie się z informacją z działalności  i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Pozezdrzu za rok 2019.

9.    Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok:

     – Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu,

     - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności za 2019 rok Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

11.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

12.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a.        przyjęcia przez Gminę Pozezdrze prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dotyczących całorocznego utrzymania chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogi krajowej zlokalizowanej na terenie Gminy Pozezdrze,

b.        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020 - 2026,

c.         zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020

13.       Zapytania i informacje.

14.     Zamknięcie obrad sesji.

 

Głosowanie imienne:

Za- 12

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0

Pkt  4

 

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)      przewodniczącego Rady Gminy  –  poinformował, że w omawianym czasie pełnił dyżur w biurze rady.

b)      przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –  poinformował, że komisja spotkała się 28 kwietnia  2020r.  w celu zapoznania się z tematyka sesji

c)      przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – poinformował, że komisja spotkała się 28 kwietnia  2020r.  w celu zapoznania się z tematyka sesji

d)      przewodniczącego Komisji do spraw społecznych – poinformowała, że komisja spotkała się 28 kwietnia  2020r.  w celu zapoznania się z tematyka sesji

e)      przewodniczącego Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji – przewodnicząca komisji poinformowała, że komisja spotkała się w  celu rozpatrzenia petycji,  która wpłynęła do  komisji.

 

Pkt 5

Sprawozdanie  Wójta  z działalności międzysesyjnej. 

Wójt – podziękował bardzo serdecznie dla osób , które szyją maseczki , są to mieszkańcy Radziszewa wspólnie z Panią Sołtys, Stowarzyszenie „Dziewczyny Znad Sapiny”,  mieszkańcy  sołectwa Kuty wspólnie z Panią Sołtys jest to bardzo dobra inicjatywa. 

Na terenie Gminy Pozezdrze  przebywały na kwarantannie dwie osoby, była to kwarantanna ustawowa, jeśli ktoś  nie chciał przebywać w domu wówczas mógł zgłosić  się do Gminy, gmina miała  wydzielone dwa punkty w których mogły przebywać osoby. Gdy pojawiły się te osoby  na terenie naszej Gminy  wówczas powstała fala hejtu. Osoby przebywające na kwarantannie musiały dostosować się do wszelkich  nakazów i zakazów.  Czasami wypowiedziane słowa  mogą być różnie zrozumiałe i źle odebrane. Najważniejszy jest wzajemny szacunek.

Na terenie Gminy trwają nadal  rozpoczęte inwestycje:

- remont starej szkoły,

- remont urzędu,

- rozbudowa szkoły,

- szkoła otrzymała dotacje  na zakup laptopów,

- gmina otrzymała dofinansowanie na remont drogi  w Wyłudach,

- w maju  będzie rozstrzygnięty  konkurs na remont remizy w Kutach i zagospodarowania plaży,

- ogłoszono przetarg na wykonanie  wodociągu i kanalizacji w stronę plaży w Pozezdrzu, 

- został rozstrzygnięty przetarg na   wykonanie świetlicy w Kolonii Pozezdrze,

- Fundacja 3 D – pozyskała  pieniądze na  wykonanie  placu zabaw przy ORLIKU,

- planowany jest również plac zabaw przy szkole,  

Podczas trwającej pandemii   Urząd Gminy pracuje normalnie  z obostrzeniami.

 

Pkt 6 

Informacja  przewodniczącego o złożonych  interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach  w okresie  międzysesyjnym.

 

Przewodniczący Rady -  poinformował, że w omawianym czasie nie złożono żadnych  interpelacji ani zapytań.  

Pkt 7

Interpelacje i  zapytania  radnych.

 

Przewodniczący Rady zapytała się czy radni mają zapytania lub interpelacje. 

Nie zgłoszono. 

Pkt 8

 

Zapoznanie się  z informacją  z działalności i funkcjonowania Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu za rok 2019 . 

Przewodniczący Rady – poinformował, że wszyscy radni otrzymali  informację  za rok 2019 przedstawioną przez PGK Sp. z o.o. Na komisji została ona również omówiona przez Pana Wójta. Czy są jeszcze pytania związane z tym punktem.

Pytań nie zgłoszono.

Pkt 9

 

Przyjęcie sprawozdań  jednostek   organizacyjnych  gminy za 2019 rok. 

- Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska Komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący komisji poinformował, że każdy członek będzie głosował indywidualnie.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja skarg, wniosków i petycji -  przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowanie imiennego przez sekretarza obrad .

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0 

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu 

Przewodniczący Rady  poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie zostało ono również  omówione na komisjach zapytał się i czy są pytania do tego sprawozdania. 

Pytań nie  zgłoszono, więc Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska Komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący komisji poinformował, że każdy członek będzie głosował indywidualnie.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja skarg, wniosków i petycji -  przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie 

Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie sprawozdania  z Biblioteki za rok 2019 poprzez  głosowanie imienne .

Głosowanie:

 za-  13

przeciw-0

wstrzymał/a się od głosu - 0

Pkt 10

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności za 2019 rok  Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Przewodniczący Rady – poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie  na posiedzeniach komisji zostało ono omówione, zapytał się czy są pytania do przedstawionego sprawozdania, pytań nie zgłoszono.

Pkt 11

 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami    pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. 

Przewodniczący Rady – poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie,  na posiedzeniach komisji zostało ono omówione, zapytał się czy są pytania do przedstawionego sprawozdania, pytań nie zgłoszono.

Pkt 12

Podjęcie uchwał w sprawie:

a.        przyjęcia przez Gminę Pozezdrze prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dotyczących całorocznego utrzymania chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogi krajowej zlokalizowanej na terenie Gminy Pozezdrze, 

Projekt uchwały został  omówione na komisjach Przewodniczący Rady zapytał się i czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie  zgłoszono, więc Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska Komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący komisji poinformował, że komisja nie wypracowała stanowiska członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych - przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji -  przewodnicząca komisji poinformowała, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie 

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowanie imiennego   przez sekretarza obrad.

Głosowanie:

 za-  13

przeciw-0

wstrzymał/a się od głosu – 0

Uchwała Nr XIII/80/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Pozezdrze prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad dotyczących całorocznego utrzymania chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogi krajowej zlokalizowanej na terenie Gminy Pozezdrze, - w załączeniu do protokołu

b.               zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020 - 2026,

Przewodniczący Rady poinformował, że na komisji Pani skarbnik przedstawiła autopoprawki do  projektu uchwały, poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawek przez podniesienie ręki.

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje w sprawie projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie. 

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024, została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Uchwała Nr XIII/81/20 Rady Gminy Pozezdrze z dnia   28 kwietnia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020 - 2026,  - w załączeniu do protokołu 

c) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

Przewodniczący Rady poinformował, że na komisji Pani skarbnik przedstawiła autopoprawki do  projektu uchwały poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawek przez podniesienie ręki.

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje w sprawie projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie. 

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Pozezdrze na rok 2020, została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Uchwała Nr XIII/81/20 Rady Gminy Pozezdrze z  dnia   28  kwietnia 2020r  w  sprawie zmian w  budżecie  gminy Pozezdrze na rok 2020 – w załączeniu do protokołu. 

Pkt 13

Zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że  petycja w sprawie sieci 5G została  przekazana dla komisji.

Radna B Ginkowska przewodnicząca komisji skarg wniosków i petycji poinformowała, że  komisja przygotuje projekt uchwały w tej sprawie.

Wójt odniósł się jeszcze do  pisma jakie wpłynęło do rady w sprawie schroniska  dla psów w Radysach, kontrole  się tam  odbywają niezapowiedziane,  z zwierzętami, które przyszły z terenu Gminy Pozezdrze nie dzieje się  nic złego  w tym schronisku.

Radna B Ginkowska – stwierdziła, że nie wiadomo jak traktować to pismo czy jest to  wniosek lub petycja, wnioskodawca powinien się określić. 

Następnie Przewodniczący Rady T Sikorski  poinformował Radnych,  że zgłasza swoją  rezygnację z funkcji radnego i  Przewodniczącego Rady.  Poprosił o uszanowanie jego decyzji i nie zadawania pytań w tej sprawie. 

Pkt 14

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął XIII sesję Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 28  kwietnia 2020r. dziękując Radnym,  Wójtowi pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

Na tym protokół zakończono.

 

Nagranie z przebiegu sesji jest nieodłączną  częścią protokołu.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

                    Tomasz Sikorski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2020 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 150
19 czerwca 2020 12:09 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [uchwaly_13_sesja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2020 12:08 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [spr_jedn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2020 12:08 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [porz_ob_13.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)