Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół z XI sesji rady Gminy Pozezdrze z dnia 30 grudnia 2019r.

Protokół Nr XI

 

z przebiegu XI sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się  30 grudnia  2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa  w godz. 13 00 do godz.  15 30

W obradach uczestniczyli :

Wójt -  Bohdan Mohyła ,

Sekretarz Gminy -  Agnieszka Wierzchowska

Skarbnik Gminy - Barbara Król

Adwokat  - Grzegorz Lorens

Oraz zaproszeni goście :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu – Magdalena Baprawska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć  Publicznych – Wojciech Kopczyński

Prezes PGK Pozezdrze- Zbigniew Cherek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu – Joanna Soćko

Sołtysi Gminy Pozezdrze –  Jakub Janko – Jakunówko.

Pkt 1

 Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

Przewodniczący Rady -  otworzył XI (jedenastą)  sesję Rady  Gminy Pozezdrze,   stwierdzając, iż w sesji  uczestniczy 14 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji. 

Nieobecna Radna K Nowacka.

Przewodniczący Rady  Powitał zaproszonych Gości,  Radnych Wójta pracowników gminy  oraz sołtysa. 

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy   – zaproponował na sekretarza obrad Radną Edytę Gromadowską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji na dzisiejszej sesji. 

Zapytał się kto z  radnych jest za zgłoszoną osobą  jako sekretarza obrad, poprosił o podniesienie ręki.

Za-   14

Przeciw – 0

Wstrzymujących się -0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady  – poinformował, że porządek obrad został  przedstawiony wraz z  materiałami na sesję. Zapytał się czy ktoś z radnych ma propozycję zmian porządku obrad.

Zmian nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  porządek obrad i poprosił o przegłosowanie imienne sekretarza obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2.    Powołanie Sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)   przewodniczącego Rady Gminy,

b)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)    przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)   przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)   przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.  Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja dotycząca wykorzystania środków przez gminę oraz możliwości dofinansowania działań

    w  ramach PROW 2014-2020 i PORiM 2014-2020 – przedstawiona  przez pracownika  LGR.

9.   Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy  Pozezdrze na rok 2020.

10.  Przedstawienie i zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Rady Gminy  Pozezdrze na rok 2020:

a)   Komisji Rewizyjnej,

b)   Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

c)    Komisji do spraw społecznych,

d)   Komisji skarg, wniosków i petycji,

11.  Informacja  o realizacji inwestycji, modernizacji budynków komunalnych i remontu  dróg na terenie Gminy Pozezdrze w roku 2019.

12. Podjęcie stanowiska przez Radę Gminy Pozezdrze w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2020 – 2026,

b)  uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok,

c)  ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania   ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na rok 2020,

d) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2020,

e) udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze zabudowanych na cele mieszkaniowe,

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

g)  rozpatrzenia  skargi na Sołtysa sołectwa Gębałka,

h)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

i)   zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

14. Zapytania i informacje.

15.  Zamknięcie obrad sesji.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymujący/a się – 0

Nieobecna Radna Nowacka K.

Pkt 4

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)    przewodniczącego Rady Gminy -  dnia 27.11.2020r.  Przewodniczący brał udział w posiedzeniu komisji  budżetowej,

29.11.2019r. uczestnictwo w  wieczorze Refleksyjno – Słowno - Muzycznym w GOK Pozezdrze,

03.12.2019r. Dyżur w biurze rady,

13.12.2019r. udział w Jasełkach przygotowanych przez sołectwo Radziszewo,

15.12.2019r. -  uczestnictwo w jarmarku Bożonarodzeniowym w Węgorzewie występ grupy z Jasełką z sołectwa Radziszewo.

17.12.2019r. uczestnictwo w Wigilii zorganizowanej w  Klubie Seniora.

18.12.2019r. Uczestnictwo w wieczorze wigilijnym zorganizowanym w GOK Pozezdrze.

19.12.2019r. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim w sołectwie Pozezdrze poświęconym  cen opłat z tytułu usług zbiorowego odprowadzania ścieków i dostarczania  wody  w Pozezdrzu,

20.12.2019r.  – udział w  przedstawieniu  wigilijnym  „Dziewczynka z Zapałkami”  zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

22.12.2019r. – uczestnictwo w spotkaniu  opłatkowym zorganizowanym w remizie strażackiej  przez OSP Kuty.

30.12.2019r. udział w wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

   b)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że komisja odbyła  następujące spotkania : dnia 22.11.2019r. komisja spotkała się w celu analizy projektu budżetu Rady Gminy na rok 2020.

   29.11.2019r.  posiedzenie związane z rozpatrzeniem skargi na działalność sołtysa wydatkowanie funduszu sołeckiego za rok 2018-2019.

   2.12.2019r. posiedzenie związane z rozpatrzeniem skargi na działalność sołtysa sołectwa Gębałka.

   6.12.2019r. – posiedzenie związane z rozpatrzeniem skargi na sołtysa sołectwa Gębałka.

   30.12.2019r. – ustosunkowanie się do tematyki sesji.

c)    przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że odbyły się dwa posiedzenia komisji dnia 27 listopada 2019r. komisja spotkała się w celu analizy budżetu Gminy a rok 2020 wydając swoją opinie na ten temat. Dnia 30.12.2019r. komisja spotkała się w celu ustosunkowania się do tematyki sesji.

d)   przewodniczącego Komisji do spraw społecznych - Przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja odbyła posiedzenie dnia 22.11.2019r. które było poświęcone  analizie budżetu Gminy na rok 2020 oraz wydania opinii na ten temat. Kolejne posiedzenie odbyło się dnia 30.12.2019r. które związane było z tematyka sesji.

e)   przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji –  Przewodnicząca Komisji B Ginkowska  poinformowała, że komisja nie odbyła spotkań ponieważ w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne skargi  na działalność Wójta Gminy Pozezdrze. 

Pkt 5

 

  Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

Informacja z działalności międzysesyjnej Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych:

Gospodarka nieruchomościami:

 1. W dniu 29.10.2019 r. podpisano warunkową umowę sprzedaży działki nr geod. 56/9 obręb Kuty, gmina Pozezdrze  o pow. 0,3005 ha. Natomiast w dniu 20.12.2019 r. podpisano umowę przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości. Cena sprzedaży 13.130,00 zł.
 2. W dniu 23 grudnia 2019 r. podpisano umowę sprzedaży działki nr geod. 384/2 obręb Pozezdrze. Cena sprzedaży 35.350,00 zł. 
 3. W dniu 9.12.2019 r. podpisano umowę sprzedaży działki nr geod. 266 obręb Kuty. Cena sprzedaży:  43 480,50 zł. brutto.
 4. W dniu 9.12.2019 r. podpisano umowę sprzedaży działki nr geod. 267 obręb Kuty. Cena sprzedaży:  43 480,50 zł. brutto.
 5. W dniu 9.12.2019 r. podpisano umowę sprzedaży działek  nr geod. 365/55 i 365/56 obręb Harsz Cena sprzedaży łącznie obydwie działki:  99.384,00. brutto.
 6. W dniu 21.11.2019 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 6/5 obręb Pozezdrze. Termin przetargu 23.12.2019 r. Cena wywoławcza. 66.000,00 zł. W dniu 23.12 2019 r. przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym wylicytowano kwotę 81.199,18 zł. brutto.
 7.  W dniu 12.12.2019 r. podpisano umowę przeniesienia własności nieruchomości działek 275/23, 275/24, 275/25 obręb Pozezdrze dla PGK Sp.  z o. o. Pozezdrze  jako wkład niepieniężny (aport).
 8. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz  przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat.
 9. W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych oraz 2 umowy najmu nieruchomości budynkowych.

10.Wydano 3 decyzje administracyjne dotyczące naliczenia opłaty planistycznej na łączną kwotę 549,03 zł.

Ochrona środowiska:

 1. W zakresie ochrony przyrody:

ü w okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew i krzewów,

ü wpłynął 1 protokół z wywrotu w pasie drogi powiatowej w miejscowości Kuty,

ü wysłano 3 wnioski do Starostwa Powiatowego o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z terenu działki o nr. 217/2, 217/2, 214/1, 11/3 obręb Piłaki Wielkie, nr. 231, obręb Pieczarki, nr. 363/43, 363/40, 363/45, 352/4 obręb Harsz, nr. 11/3, obręb Pozezdrze,  nr. 72/1, obręb Gębałka,

ü wydano 1 decyzje zezwalającą na usuniecie drzew i krzewów,

ü dokonano 12 oględzin wnioskowanych drzew  do wycinki.

 1. W zakresie ochrony zwierząt:

ü  Obecnie w schronisku przebywa 10 psów odłowionych z terenu Gminy. Koszt utrzymania psów w miesiącu listopadzie wyniósł:  1 650,00 zł.

 1. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2019 roku”

ü Opłacono faktury za dokonanie zabiegów sterylizacji kotek i suczek oraz za pomoc weterynaryjną udzieloną dla bezdomnego potrąconego kota na kwotę 750,00 zł.

Działalność inwestycyjna:

Realizacja Funduszy Sołeckich:

 • § Zrealizowano zakup i dostawę kostki brukowej dla Sołectwa Kolonia Pozezdrze na kwotę  15 200,34 zł brutto
 • § Zrealizowano zakup i montaż blaszaka dla sołectwa Pieczarki – na kwotę 2200,00 zł. brutto.

Wnioski o dofinansowanie

Wnioski dofinasowanie złożone do LGR pn. „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze”, który uzyskał 149 pkt.  i „Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutach” który uzyskał  134  pkt. przeszły do kolejnego etapu oceny do Urzędu marszałkowskiego.

Planowanie przestrzenne:

 1. Decyzje o warunkach zabudowy:

ü  toczy się 20 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

ü  wydano 3 decyzje ustalające warunki zabudowy.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Trwają prace nad opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze – zakończył się termin nadsyłania uzgodnień i opinii przez właściwe organy.

 1. Podziały nieruchomości:

-  wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.

- Wydano 20 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

ü    toczy się postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch nowych i rozbudowie pięciu istniejących budynków inwentarskich oraz dostosowaniu ww. instalacji hodowlanej wraz z infrastrukturą zaplecza o chowu indyków na terenie Gospodarstwa w Radziszewie (działka oznaczona nr ewid. 26/2, obręb Krzywińskie, gmina Pozezdrze).

Informacja z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw organizacyjnych:

1.       Wydano n/w Zarządzenia :

 • Nr137/19 w sprawie nabycia przez Gminę Pozezdrze nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność osoby fizycznej.
 • Nr 138/19 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • Nr 139/19 w sprawie powołania komisji spisowych i przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Nr140/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Nr 141/19 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2019 roku
 • Nr 142/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 143/19 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich w Gminie Pozezdrze.
 • Nr 144/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/19 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 16 października 2019 r.
 • Nr 145/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok
 • Nr 146/19 w sprawie zmian Zarządzenia nr 12/16 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie czynności kancelaryjnych i podpisywania dokumentów w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • Nr 147/19 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pozezdrze.
 • Nr 148/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pozezdrze.
 • Nr 149/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Pozezdrze.
 • Nr 150/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 151/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.
 • NR 152/19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu samochodu STAR 244 SPECJALNY – POŻARNICZY. 
2.    Wydano n/w Obwieszczenia :
 • Nr 25/2019 o zmianie polowań zbiorowych WKŁ. „ŻBIK” w Węgorzewie w sezonie łowieckim 2019/2020.
Nr 26/2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działce o nr ewid. 2/2, 11/17, 393/7, 394/1 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze.
Uczestnictwo w spotkaniach:

19 listopada  2019  - Udział w  Prelekcji inspektora IPN-u K. Kierskiego na temat powstania Policji

Państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym oraz podróż po kartach historii Policji w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Policja Państwowa 39"  w Centrum Kultury w Węgorzewie.

20 listopad  2019   - Udział w spotkaniu z P. Ż N.

 - Udział w  zebraniu sołeckim w miejscowości w Kuty.

22 listopada 2019 - Udział w Naradzie Techniczo- Gospodarczej w Nadleśnictwie Borki  w Kruklance.

 - Udział w posiedzeniu Komisji ds. budżetu i mienia  gminnego.      

25 listopada  2019    - Udział w spotkaniu z sołtysami Gminy Pozezdrze.

    - Udział w Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami w Giżycku.

27 listopada  2019 - Udział w spotkaniu z wykonawcą budowy Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu  Iwiczuk s.c. Przedsiębiorstwo budowlano – instalacyjne w Węgorzewie.

 - Udział w posiedzeniu Komisji ds. budżetu i mienia gminnego.

28 listopada 2019 - Udział w spotkaniu szkoleniowo- informacyjnym organizowanym przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego

  - Udział w uroczystym otwarciu budowy oraz posiedzeniu Zarządu LGD9     w Ogonkach.

29 listopada 2019   - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

- Udział w  Refleksyjnym Wieczorze Słowno - Muzycznym w Gminnym Ośrodku   Kultury w Pozezdrzu.

02 grudnia 2019 - Udział spotkaniu z Parlamentarzystami.

  - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

03 grudnia 2019 - Spotkanie w Kancelarii Prawnej z Mecenasem Marcinem Adamczykiem.

04 grudnia 2019   - Udział w spotkaniu z P. P W  .

06 grudnia 2019 - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

09 grudnia 2019 - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskie   Czerwonki w Giżycku.

12 grudnia 2019 - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskie   Czerwonki w Giżycku.

17 grudnia 2019   - Udział spotkaniu opłatkowym z seniorami w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu.

18 grudnia 2019  - Udział spotkaniu z OSP Kuty i sołtysem wsi.

  -Udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Budry.

 - Udział w wieczorze bożonarodzeniowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu.

19 grudnia  2019   - Udział spotkaniu z P.  L A.

 - Udział w spotkaniu sołeckim w miejscowości Pozezdrze.

20 grudnia  2019  - Spotkanie opłatkowe z pracownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu i jubileusz Sekretarza Gminy.

  - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskie   Czerwonki w Giżycku.

  - Udział w  Jasełkach w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

22 grudnia 2019 - Udział w spotkaniu opłatkowym w OSP w Kutach.

23 grudnia 2019 - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskie  Czerwonki w Giżycku.

- Udział w zgromadzeniu  Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami w Giżycku.

30 grudnia  2019  - Udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej, komisji ds. budżetu i mienia  gminnego, komisji do spraw społecznych, komisji skarg, wniosków i petycji.

Pkt 6

 Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady -poinformował, że  okresie międzysesyjnym  nie złożono  interpelacji ani zapytań.

Pkt 7

Interpelacje   i zapytania  radnych.

Radny R Łabacz  zawnioskował aby  zwracać uwagę na wydatkowanie środków z Funduszu Sołeckiego, aby w przyszłości uniknąć skarg, i aby od roku 2021 z funduszu sołeckiego nie mogą być realizowane wydatki na produkty spożywcze. Podczas kontroli zostały   stwierdzone  dwie nieprawidłowości tj.:

Brak rocznych  sprawozdań  z działalności  sołectwa – takie sprawozdanie  sołtys  obowiązany jest  przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie do 15 lutego  każdego roku. Oraz  brak kart rozchodu paliwa  w sołectwach zakupionego z funduszy sołeckich.  

Radna B Ginkowska zapytała na czym będzie polegał remont remizy w Kutach.

Wójt odpowiedział, że  będzie remontowany cały budynek na zewnątrz.

Pkt 8

Informacja dotycząca wykorzystania środków przez gminę oraz możliwości dofinansowania działań

w  ramach PROW 2014-2020 i PORiM 2014-2020 – przedstawiona  przez pracownika  LGR.

Przedstawiciel LGR Pani  W Banasiewicz  poinformowała, że w roku 2019  z działań jakie  oferowano w ramach PROW 2014-2020 i PORiM 2014-2020  złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy z Gminy Pozezdrze z sektora publicznego   na kwotę 177 196,38 zł , sektor społeczny 1 wniosek  na wnioskowaną kwotę  36 248,52 zł, sektor gospodarczy  3 wnioski na kwotę 298 293,00 zł.

Konkursy zaplanowane na 2020 rok to:

 1. Inkubator przetwórstwa lokalnego, ze środków PROW – budżet 500 000 zł
 2. Konkursy w ramach oszczędności z poprzednich naborów (lata 2016-2019)  ze środków PROW/ PORiM.  

Realizowany jest  Questingowy Projekt Współpracy – PROW -  projekt ścieżki  questingowej po  Gminie Pozezdrze,  

Północny Szlak Rybacki  projekt współpracy z PORiM - zrealizowano 3  wizyty studyjne.

Budowa Centrum Animacji Społecznej, który powstanie w Ogonkach.

Na tym prezentację zakończono.  

Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie.

Pkt 9

Przedstawienie  i zatwierdzenie  Planu Pracy Rady Gminy Pozezdrze na rok 2020.

Styczeń 2020 r.

1. Przyjęcie  informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

2. Podjęcie uchwał .

Luty 2020 r.

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy

     - spotkanie z Komendantem  Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz dzielnicowym Gminy Pozezdrze,

- spotkanie z  Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie,

2. Podjęcie uchwał .

Marzec 2020 r.

1.Spotkanie  z Przewodniczącym  Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – 

   Gospodarka Odpadami w Giżycku.

2. Zapoznanie się z informacją  z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za rok 2019.

3. Podjęcie uchwał.

Kwiecień 2020 r.

1. Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok:

     - Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

     - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu

2. Zapoznanie się ze  sprawozdaniem z działalności za rok 2019 przez:

     - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu

3. Podjęcie uchwał.

Maj 2020 r.

1.  Podjęcie uchwał

Czerwiec 2020 r.

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2019 przedstawionego Radzie Gminy przez Wójta Gminy Pozezdrze – debata nad raportem.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie   Wójtowi  wotum  zaufania.
 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonanego budżetu  gminy za rok 2019.
 4. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.
 5. Podjęcie uchwał

Lipiec 2020r.

Miesiąc wolny.

Sierpień 2020r.

Miesiąc wolny.

Wrzesień 2020 r.

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za II półrocze 2020 roku.

2. Podjęcie uchwał.

Październik 2020r.

 1. Podjęcie uchwał.

Listopad 2020r.

1. Informacja   o stanie  realizacji zadań  oświatowych  Gminy Pozezdrze w roku

    szkolnym 2019/2020.

2.  Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy

    Pozezdrze,  Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników

    jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

3. Analiza projektu budżetu na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie stawek  podatków i opłat lokalnych  na 2021 rok.

5. Podjęcie uchwał

Grudzień 2020 r.

1. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy Pozezdrze na rok 2021.

2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na rok 2021.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2021.

4.  Informacja o realizacji inwestycji, modernizacji budynków komunalnych

   i remontach dróg na terenie Gminy w roku 2020.

5. Podjęcie innych stosownych  uchwał.

W zależności od potrzeb mogą być zwołane dodatkowe sesje Rady Gminy  Pozezdrze. 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje :

Komisja Rewizyjna : jednogłośnie za  projektem planu pracy.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - jednogłośnie za projektem budżetu

Komisja do spraw społecznych – jednogłośnie za projektem budżetu.

Komisja  skarg, wniosków i petycji – głosowanie indywidualne.

Przewodniczący Rady – poprosił o przeprowadzenie głosowanie imiennego przez sekretarza obrad E Gromadowską :

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0

Pkt 10 

Przedstawienie i zatwierdzenie  Planów Pracy  Komisji Rady Gminy Pozezdrze na rok 2020: 

a)       Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R Łabacz przedstawił plan pracy:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  - Wypracowanie stanowiska komisji w tematach sesji Rady Gminy jeżeli z porządku obrad sesji wynika, że zachodzi taka potrzeba

MARZEC Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu

KWIECIEŃ Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. (1-3 posiedzenia)

MAJ – CZERWIEC -  Analiza sprawozdania finansowego za 2019 rok.

- Wydanie opinii o wykonaniu budżetu za 2019 rok i sporządzenie  wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Wójta.

LIPIEC – SIERPIEŃ - Miesiące wolne

WRZESIEŃ - Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

- Kontrola wykonania uchwał z pierwszego półrocza 2020r.

LISTOPAD - Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2021 rok.

GRUDZIEŃ - Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2021.

PONADTO: W każdym czasie inne zadania zlecone przez Radę Gminy Pozezdrze.

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje :

Komisja Rewizyjna : jednogłośnie za  projektem planu pracy.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - jednogłośnie za projektem budżetu

Komisja do spraw społecznych – jednogłośnie za projektem budżetu.

Komisja  skarg, wniosków i petycji – głosowanie indywidualne.

Przewodniczący Rady – poprosił o przeprowadzenie głosowanie imiennego przez sekretarza obrad E Gromadowską :

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0 

b)      Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

Przewodniczący Komisji M Grabiński przedstawił plan pracy komisji na rok 2020:

STYCZEŃ -  Analiza projektów uchwał.

LUTY - Spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz dzielnicowym Gminy Pozezdrze

- Spotkanie Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w celu omówienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

-  Posiedzenie z udziałem Kół Łowieckich w sprawie odstrzału zwierzyny i podjęcia działań mających na celu ograniczenie szkód w uprawach rolniczych.

MARZEC - Posiedzenia Komisji dotyczące naprawy dróg gminnych. Wyjazd w teren i wytypowanie dróg do naprawy, ustalenie harmonogramu naprawy dróg.

KWIECIEŃ - Spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu

MAJ- Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych: ODR, ARiMR oraz zainteresowanymi rolnikami z terenu naszej gminy.

 - Analiza projektów uchwał.

CZERWIEC - Zapoznanie się z przedstawionym Radzie Gminy przez Wójta Gminy Pozezdrze raportem o stanie gminy za rok 2019.

- Udzielenie Wójtowi wotum zaufania.

- Udzielenie Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za rok 2019.

 - Podjęcie uchwał

LIPIEC - SIERPIEŃ - Miesiące wolne

WRZESIEŃ - Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

PAŹDZIERNIK - Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pozezdrze w roku szkolnym 2019/2020

LISTOPAD -  Omówienie spraw podatkowych i opłat lokalnych na 2021 rok.

-  Analiza projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

GRUDZIEŃ -  Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2021.

PONADTO: Posiedzenia Komisji będą odbywały się zgodnie z wyżej przedstawionym planem i stosownie do potrzeb posiedzeń Rady Gminy oraz realizacji zadań statutowych Komisji ds. budżetu i mienia gminnego

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje :

Komisja Rewizyjna : jednogłośnie za  projektem planu pracy.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - jednogłośnie za projektem budżetu

Komisja do spraw społecznych – jednogłośnie za projektem budżetu.

Komisja  skarg, wniosków i petycji – głosowanie indywidualne.

Przewodniczący Rady – poprosił o przeprowadzenie głosowanie imiennego przez sekretarza obrad E Gromadowską :

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0 

c)      Komisji do spraw społecznych ;

Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz przedstawiła Plan pracy komisji na rok 2020;  

STYCZEŃ – LUTY - Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu oraz pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

- Zapoznanie się z ofertą zajęć dla dzieci i młodzieży     w czasie ferii zimowych realizowanych przez: Szkołę, GOK, Bibliotekę

MARZEC - KWIECIEŃ - Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej   w Pozezdrzu.

- Zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego.

- Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących  Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

MAJ - Spotkanie z animatorami sportu obiektu ORLIK w Pozezdrzu.

- Analiza i ocena bazy sportowej w Gminie Pozezdrze, stan przygotowania do sezonu.

- Zapoznanie się z ofertą zajęć wakacyjnych dla dzieci    i młodzieży realizowanych przez: szkołę, GOK, Bibliotekę, ORLIK.

CZERWIEC - Spotkanie z Dyrektorem i Pracownikami    Przedszkola Niepublicznego „Złota Rybka”  w Pozezdrzu.

- Zapoznanie się z raportem z wykonania budżetu gminy Pozezdrze za rok 2019

LIPIEC - Miesiąc wolny.

SIERPIEŃ – WRZESIEŃ Zapoznanie się ze stanem przygotowania Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021, w tym:  stan realizacji inwestycji rozbudowy szkoły,

- Zapoznanie się z działalnością i stanem świetlic,  w których wydatkowane są środki z funduszu sołeckiego.

- Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej   i gospodarczej Gminy za I półrocze 2020 roku

PAŹDZIERNIK  - Informacja na temat działania gminy w zakresie promocji i turystyki.

- Wnioski do projektu budżetu.

 LISTOPAD - GRUDZIEŃ - Zapoznanie się z informacją przedłożoną przez Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pozezdrze w roku szkolnym 2019/2020.

- Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej  oraz projektu budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2021.

- Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

PONADTO: Posiedzenia Komisji związane z ustosunkowaniem   się do tematyki poszczególnych sesji Rady Gminy.

- Współpraca z innymi Komisjami Rady Gminy, wspólne posiedzenia.

- Udział w imprezach kulturalno-sportowo-oświatowych na terenie Gminy Pozezdrze.

Terminy i tematyka posiedzeń w trakcie roku może ulec zmianie.

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje :

Komisja Rewizyjna : jednogłośnie za  projektem planu pracy.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - jednogłośnie za projektem budżetu

Komisja do spraw społecznych – jednogłośnie za projektem budżetu.

Komisja  skarg, wniosków i petycji – głosowanie indywidualne.

Przewodniczący Rady – poprosił o przeprowadzenie głosowanie imiennego przez sekretarza obrad E Gromadowską :

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0 

d)      Komisji skarg , wniosków  i petycji,

Przewodnicząca komisji B Ginkowska przedstawiła plan pracy komisji na rok 2020;

Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) praz § 61 ust. 1 Statutu Gminy Pozezdrze, Komisja Skarg Wniosków i Petycji przyjmuje do realizacji następujące plan pracy na 2020r. 

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020 będzie wykonywała określone statutowo czynności pomocnicze, mające na celu umożliwienie Radzie Gminie rozpatrzenie:

1) skarg na działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) wniosków składanych przez obywateli;

3) petycji składanych przez obywateli.

 1. W planie komisji ujmuje się przeprowadzenie postepowań wyjaśniających, wydawanie opinii w sprawie wpływających do Rady Gminy: skarg, wniosków i petycji.

3. Terminy posiedzeń komisji będą uzależnione od wpływu do Rady Gminy wyżej wymienionych spraw.

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje :

Komisja Rewizyjna : jednogłośnie za  projektem planu pracy.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - jednogłośnie za projektem budżetu

Komisja do spraw społecznych – jednogłośnie za projektem budżetu.

Komisja  skarg, wniosków i petycji – głosowanie indywidualne.

Przewodniczący Rady – poprosił o przeprowadzenie głosowanie imiennego przez sekretarza obrad E Gromadowską :

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0 

Pkt 11

Informacja  o realizacji inwestycji, modernizacji budynków komunalnych i remontu  dróg na terenie Gminy Pozezdrze w roku 2019.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali informacje  dotyczącą   realizacji inwestycji, na terenie Gminy Pozezdrze w roku 2019.

Zapytał się czy są pytania do przedstawionej informacji.

Następnie głos zabrał Wójt informując o zrealizowanych inwestycjach i rozpoczętych w roku 2019 :

1 . Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków  i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze- opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu i Przepompowni ścieków.

2. Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze projekt realizowany przez  Stowarzyszenie Wielkie Jeziora mazurskie 2020 w Mikołajkach – na dzień dzisiejszy nie są  realizowane roboty budowlane  gdyż nikt nie złożył  oferty dla Etapu IV.

3. Przebudowa ul. Słonecznej w m. Pozezdrze.

4. Przebudowa części ul. Wolności w m. Pozezdrze.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy  drogi w m. Wyłudy.

6. Wykonanie  dokumentacji  projektowej na przebudowę drogi w m. Przytuły.

7. Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze w m. Harsz oraz pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna.

8. Wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w m. Pozezdrze na działce nr geod 171/6.

9. Rozpoczęto  Termomodernizację  obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze.

10.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu .

11.Zakup szaf sterowniczych do przepompowni ścieków w m. Kuty i m. Przytuły.

12.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w m. Pozezdrze.

13. Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 w zakresie działalności inwestycyjnej.

 Pkt 12  

Podjęcie stanowiska przez Radę Gminy Pozezdrze w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na komisjach zostało omówione i przedstawione stanowisko w sprawie  sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego,  poprosił więc o stanowiska poszczególne komisje Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za przyjęciem przedstawionego stanowiska.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za przedstawionym stanowiskiem.

Komisja do spraw społecznych -  Przewodnicząca komisji E  Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym stanowiskiem.

Komisja skarg, wniosków i petycji –  Przewodnicząca Komisji B Ginkowska  poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad

E Gromadowską.

Głosowanie:

Za – 13

Przeciw – 0

Wstrzymujący/a się – 0 

Nieobecna podczas głosowania Radna E Fliszkiewicz.     

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Pkt 13

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2020-2026,

Przewodniczący Rady - poinformował, że odnoście projektu WPF na lata 2020-2026 przyszła pozytywna opinia  z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie .

Następnie  poprosił o stanowiska z poszczególnych komisji,  Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem projektu uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych – z-ca Przewodniczącej komisji E  Gromadowska  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad

E Gromadowską :

Głosowanie:

 Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecna podczas głosowania Radna E Fliszkiewicz  

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2020-2026 – w załączeniu do protokołu 

b)      uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok,

Przewodniczący Rady -  poinformował, że odnoście projektu  uchwały budżetowej  Gminy Pozezdrze  na 2020 rok,  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  wydała   pozytywną opinię   

Następnie  poprosił o stanowiska z poszczególnych komisji,  Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały jak również wydała pozytywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały budżetowej na rok 2020 .

Komisja do spraw społecznych – z-ca Przewodniczącej  komisji E Gromadowska poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza Obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecna podczas głosowania Radna E Fliszkiewicz 

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok – w załączeniu do protokołu 

c)  ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania   ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na rok 2020,

Przewodniczący Rady zapytał się czy są jeszcze jakieś pytania związane z projektem uchwały .

Wójt poinformował, że  podczas gdy odbywały się spotkania wiejskie  informowała mieszkańców że  rada Gminy rozważy możliwość  podniesienia kwoty dopłaty do wody w następnym roku. I nieprawda jest że  u nas są najwyższe ceny wody i ścieków.

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że jeden członek komisji wstrzymuje się od głosowania , 3 członków za projektem uchwały.   

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie

Komisja do spraw społecznych –Przewodnicząca  komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza Obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  1

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania   ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na rok 2020 – w załączeniu do protokołu 

c)    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2020,

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2020 – w załączeniu do protokołu 

e)    udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze zabudowanych na cele mieszkaniowe, 

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/70/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze zabudowanych na cele mieszkaniowe - w załączeniu do protokołu 

f)     ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych -  w załączeniu do protokołu

g)      rozpatrzenia  skargi na Sołtysa sołectwa Gębałka, 

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  1

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia  skargi na Sołtysa sołectwa Gębałka -  w załączeniu do protokołu

h)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024 – w załączeniu do protokołu 

i)   zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019

Przewodniczący Rady  poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji  R Łabacz poinformował, że  komisja jest jednogłośnie za podjęciem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały. 

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja  jest jednogłośnie za przedstawionym projektem uchwały.

Komisja skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarza obrad E Gromadowską :

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu -  0

Nieobecna podczas sesji Radna K Nowacka.

Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019 – w załączeniu do protokołu 

Pkt 14

Zapytania i informacje.

Wójt poinformował, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie wprowadzenia  obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Pozezdrze. To, że zostały wprowadzone kopaliny zarządzeniem wojewody to i tak z nich nie można wydobywać  kopalisk. 

Przewodniczący Rady – następnie odczytał zaproszenie dla radnych  na Koncert Noworoczny, który odbędzie się dnia 16  stycznia 2020r. w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.  

Następnie Wójt Gminy Pozezdrze B Mohyła podziękował radnym  za przyjęcie budżetu na rok 2020,  za owocną współpracę w roku 2019, w którym zrealizowano i podjęto   wiele ważnych inwestycji i decyzji. Korzystając okazji złożył wszystkim radnym i mieszkańcom Gminy Pozezdrze życzenia Noworoczne aby czas spędzany był w jak największym gronie  najbliższych.

Przewodniczący Rady złożył również   życzenia  Noworoczne od Rady wszystkim mieszkańcom Gminy Pozezdrze oraz dla Radnych Gminy Pozezdrze.

Pkt 15

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady zamknął XI sesję Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 30 grudnia 2019r. dziękując Radnym Wójtowi zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

Na tym protokół zakończono.

Nagranie z przebiegu sesji jest nieodłączną  częścią protokołu.

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

                    Tomasz Sikorski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 grudnia 2019r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2020 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 212
24 kwietnia 2020 10:28 (Magdalena Mieczkowska) - Opublikowanie dokumentu.
24 kwietnia 2020 10:28 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [listy_glosowania_imiennego_uch.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 kwietnia 2020 10:27 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [lista_glosowania_stanowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)