Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół Nr X z dnia 18 listopada 2019r.

 

Protokół Nr X

 

z przebiegu X sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się  18 listopada  2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa  w godz. 13 00 do godz.  15 30

W obradach uczestniczyli :

Wójt -  B Mohyła ,

Sekretarz Gminy -  A Wierzchowska

Skarbnik Gminy - B Król

Adwokat  - G Lorens

Oraz zaproszeni goście :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu – M Baprawska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć  Publicznych – W Kopczyński

Prezes PGK Pozezdrze- Z Cherek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu – J Soćko

Sołtysi Gminy Pozezdrze – A Biłyj - Stręgielek, T Petiuk – Kuty, D Derewecka – Gębałka,  M Suchodolski – Pieczarki.

Pkt 1

 Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

Przewodniczący Rady -  otworzył X (dziesiątą)  sesję Rady  Gminy Pozezdrze,   stwierdzając, iż w sesji  uczestniczy 15 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji. 

Powitał zaproszonych Gości,  Radnych, Wójta pracowników gminy  oraz sołtysów. 

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy   – zaproponował na sekretarza obrad Radną Katarzynę Nowacką, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji na dzisiejszej sesji. 

Zapytał się kto z  radnych jest za zgłoszoną osobą  jako sekretarza obrad, poprosił o podniesienie ręki.

Za-   15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się -0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady  – poinformował, że porządek obrad został  przedstawiony wraz z  materiałami na sesję. Zapytał się czy ktoś z radnych ma propozycję zmian porządku obrad.

Radna B Ginkowska – zawnioskowała o zniesienie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  pozostawienia skargi bez rozpatrzenia na działalność Wójta Gminy Pozezdrze,

Adwokat G Lorens – zasugerował, aby zmienić treść uchwały,  nie pisząc o wycofaniu jej przez skarżącą, ponieważ skarga została złożona bez podpisu i adresata.

Radna B Ginkowska – odpowiedziała, że nie wniesie takiego projektu uchwały powołując się na § 86 statutu Gminy Pozezdrze, iż Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie komisji podmioty, których dotyczy skarga.

Wójt -  natomiast podkreślił fakt, że on i Przewodniczący Rady nie zostali zaproszeni na posiedzenie komisji a skarga została złożona na nich.

Rada B Ginkowska – odpowiedziała, że komisja  podjęła taką decyzję  a Wójt rozpatruje  to iż nie został  zaproszony.

Radny Łabacz R -  stwierdził, że powinien być przedstawiony inny projekt uchwały.

Radna B Ginkowska -  stwierdziła, że skoro skarga jest anonimem, to dlaczego pan Wójt  jej nie wyrzucił do kosza.

Adwokat G Lorens –  wyjaśnił, że  zasady z postępowania ze skarga reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie   organizacji przyjmowania i rozpatrzenia skarg i wniosków. 

Następnie Radna B Ginkowska – zawnioskowała o 3 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę godz. 13: 12

Koniec przerwy godz. 13:15

Przewodniczący Rady wznowił obrady .

Radna B Ginkowska  Przewodnicząca komisji Skarg Wniosków i Petycji – wycofała swój wniosek o  zmianę porządku obrad.

Głos zabrał również Radny M Grabiński, który zapytał się czy rada nie złamie prawa podejmując taki projekt uchwały.

Adwokat G Lorens – odpowiedział, że nie.

Przewodniczący  Rady – zapytał się  czy są jeszcze propozycje zmian   do porządku obrad?

 Zmian nie zgłoszono. 

Następnie przedstawił   proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy,

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)  przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja Wójta Gminy Pozezdrze o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie Pozezdrze w roku szkolnym 2018/2019.

9.Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze, Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze, Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu za 2018r.

10.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     pozostawienia skargi bez rozpatrzenia na działalność Wójta Gminy Pozezdrze,

b)     przekazania do komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Gębałka,

c)     opłaty miejscowej na rok 2020,

d)     określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,

e)     uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

f)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2020 rok,

g)     nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Pozezdrze,

h)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

i)      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

11.  Zapytania i informacje.

12.Zamknięcie obrad sesji.                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady  - poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego zaproponowanego porządku obrad przez sekretarza obrad.

Głosowanie:

Za –15

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Pkt 4

 

  Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)      przewodniczącego Rady Gminy – dnia 1 października  2019r. – Dyżur w biurze Rady pełniła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze.  

7 października 2019r.  Przewodniczący Rady uczestniczył w spektaklu pt. „Spadający Liść” ,

11 październik 2019r.  udział w zebraniu w  sołectwie Radziszewo. 

14 październik 2019r.  udział w uroczystym apelu  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. ,

14 październik  2019r.  udział w posiedzeniu komisji Skarg wniosków i petycji.

26 października  2019r.  udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Kuty ,

5 listopada  2019r.,  Przewodniczący Rady pełnił dyżur w Biurze Rady Gminy.

8 listopada  20219r., Przewodniczący Rady uczestniczył w uroczystym apelu zorganizowanym z Szkole Podstawowej w Pozezdrzu z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.   

15 listopada 2019r., udział w wspólnym posiedzeniu komisji rady Gminy Pozezdrze.  ,

b)      przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja spotkała się dnia 15 listopada  w celu analizy tematyki sesji Rady Gminy.

c)       przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja spotkała się w celu wypracowania stanowisk do tematyki sesji. 

d)      przewodniczącego Komisji ds. społecznych- Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja odbyła dwa posiedzenia jedno posiedzenie  związane było z realizacją  planu pracy komisji czyli,  zapoznanie się z stanem świetlic wiejskich w których realizowany jest fundusz sołecki, omówiono sprawy związane z  opieką zdrowotna w Gminie Pozezdrze, oraz promocją Gminy. Dnia 15 listopada komisja odbyła posiedzenie związane z ustosunkowaniem się do tematyki sesji.     

e)  przewodniczącego Komisji  skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja odbyła posiedzenie dnia 14 października 2019r. którego tematem było rozpatrzenie skargi  złożonej na Wójta Gminy Pozezdrze.

Pkt 5

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

 Wójt Gminy Pozezdrze poinformował o najważniejszych sprawach z okresu międzysesyjnego :

Referat Organizacyjny:

1.       Wydano n/w Zarządzenia :

 • Nr 121/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 122/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Nr 123/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
 • Nr 124/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze.
 • Nr 125/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 126/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej widomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze gmina Pozezdrze.
 • Nr 127/19 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Nr 128/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 129/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Pozezdrze w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. w Pozezdrzu
 • Nr 130/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze
 • Nr 131/19 w sprawie ogłoszenia konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie Gminy Pozezdrze
 • Nr 132/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 133/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do oceny i badania ofert w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ogłoszone pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”.
 • Nr 134/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Nr 135/19 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2020-2026.
 • NR 136/19 w sprawie projektu budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok.

 2.       Wydano n/w Obwieszczenia :

 • Nr 13/2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w miejscowości Pozezdrze na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 421, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze.
 • Nr 14/2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. bodowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 40mm wraz z przyłączem gazowym PE 25 mm na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym  394/1, 2/2, 393/7, 11/17, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze.
 • Nr 15/2019 o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim : Ryś” 2019/2020.
 • Nr16/2019 o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim „Mazury” w Węgorzewie w październiku 2019 r.
 • Nr 17/2019 o terminie polowań zbiorowych w Wojskowym Kole Łowieckim „Żbik” w Węgorzewie w sezonie 2019/2020.
 • Nr 18/2019 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 421 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze.
 • Nr 19/2019 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach o nr ewid. 2/2, 11/17, 393/7, 394/1 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze.
 • Nr 20/2019 o planowanym terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim „Mazury” w Węgorzewie w listopadzie- grudniu 2019 roku i styczniu 2020 roku.
 • Nr 21/2019 o planowanym terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Cyranka” w sezonie łowieckim 2019/2020.
 • Nr 22/2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • NR 23/2019 dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie zabudowy dla zamierzenia związanego z budową pomostu stałego na działce oznaczonej nr ewid. 378 (jezioro Dargin) na wysokości działki o nr ewid. 427, obręb Harsz, gm. Pozezdrze (znak: PP.6730.20.2019.RPK).
 • NR 24/2019  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej Nn 0,4 Kv oświetlenia drogowego na działce o nr ewid.. 421 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze.
 • Uczestnictwo w spotkaniach:

01 października  2019 - Udział w spotkaniu z prezesem GS Węgorzewie P. Beatą Dalkowską - Udział w spotkaniu w sprawie  ubezpieczeń w PZU.

02 października 2019 - Udział w spotkaniu z Poseł Urszulą Pasławską w Węgorzewie.

08 października  2019 - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej  – Czerwonki w Giżycku.

 - Udział w spotkaniu w sprawie imprez masowych.

 - Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Gębałka.

9 października 2019- Udział w zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami.

10 października  2019 - Udział w konferencji "Zdrowie Psychiczne - Dobro Publiczne" organizowaną  przez  Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie.

11 października 2019 - Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Radziszewo.

14 października 2019- Udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole    

  Podstawowej w Pozezdrzu.

  - Udział w posiedzeniu  komisji skarg  wniosków i petycji.

15 października  2019   - Udział w Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie  2020 w Mikołajkach.

16 października 2019  - Podpisanie umowy na termomodernizację budynku przy ul. Pogodnej 2

  w Urzędzie Marszałkowski w Olsztynie.

17 października  2019 - Udział w spotkaniu z  Kingą Latosińską Kierownikiem PZDR w Węgorzewie.

18 października 2019 - Wyjazd do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach  odnośnie

 sprawdzenia staniu i ilości zwierząt w schronisku.

21 października 2019 - Udział w spotkaniu z przedsiębiorstwem HYDROMOS wykonawcą

termomodernizacji budynku przy ul. Pogodnej 2 w Pozezdrzu.

22 października 2019 - Spotkanie z Burmistrzem Węgorzewa Krzysztofem Kołaszewskim w sprawie ścieżki rowerowej.

23 października  2019  - Udział w spotkaniu z Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniewem Homza.

24 października  2019 - Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  dotycząca teleinformatyki.

- Udział spotkaniu z prezesem OSP Pozezdrze i OSP Kuty.

  -Udział w spotkaniu z D. M - wystawa malarska w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

25 października 2019 - Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  dotycząca teleinformatyki.

- Udział w zebraniu  sołeckim w miejscowości Wyłudy.

26 października  2019 - Udział w wieczornicy w Kutach „Wokół Mazurskich Opowieści”.

29 października 2019 - Udział w spotkaniu z Polskim Związkiem Motorowym w sprawie rajdu.  - Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej – Czerwonki w Giżycku.

04 listopada  2019 - Udział  w spotkaniu z P. Malwiną Bruździak inspektorem IODO.

06 listopada 2019   - Udział w spotkaniu dotyczącym przekazania sprzętu sportowego na Orliku             

08 listopada 2019 - Udział w uroczystych obchodach 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

12 listopada 2019  -  Udział w spotkaniu z urbanistą P. Wojciechem Kwiatkowski.

13 listopada  2019   - Udział w spotkaniu w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami.

14 listopada  2019 - Kontrola zarządzania kryzysowego i OC ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

15 listopada  2019  - Udział w spotkaniu z mieszkańcami ul. Pogodnej 2 w Pozezdrzu.

  - Udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej, komisji ds. budżetu i mienia   gminnego, komisji do spraw społecznych, komisji skarg, wniosków i petycji.

Pkt 6

 Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady  – poinformował, że  w okresie międzysesyjnym wpłynęły  odpowiedzi na złożone interpelacje przez radną Barbarę Ginkowską w sprawie -  „odstąpienia  od zamiaru pobierania opłat za  oplombowanie  wodomierza” interpelacja została złożona do PGK Sp. z o.o w Pozezdrzu.

Wpłynęła również odpowiedz  na wniosek w sprawie  możliwości ograniczenia  tonażu na ul. Pogodnej  w Pozezdrzu. – w załączeniu do protokołu .

Pkt 7

Interpelacje i zapytania radnych.

Radna B Ginkowska odpowiedziała, że nie satysfakcjonuje ją odpowiedź udzielona przez PGK.

Radny S Borysiewicz – zapytał się czy nadal są prowadzone  kontrole przez PGK. Zaproponował, aby takie kontrole zostały wykonane wszędzie  a nie tylko w Harszu. 

Przewodniczący Rady – odpowiedział, że takie kontrole były robione również i w Pozezdrzu nie tylko w Harszu.

Pkt 8

Informacja Wójta Gminy Pozezdrze o stanie  realizacji zadań oświatowych w Gminie Pozezdrze w roku szkolnym 2018/2019.

Przewodniczący Rady poinformował, że Radni otrzymali informacje i została ona omówiona na komisjach, zapytał się czy są jeszcze  pytania związane z tym punktem.

Radni zapytań nie zgłosili.  

Pkt 9

Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze, Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze, Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu za 2018r.

Przewodniczący Rady poinformował, że  oświadczenie majątkowe Wójta oraz Przewodniczącego Rady zostało złożone w terminie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego po analizie  oświadczeń błędów nie stwierdzono.

Oświadczenia majątkowe Radnych zostały złożone w terminie do Przewodniczącego Rady Gminy następnie zostały przekazane  do  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku w wyniku analizy oświadczeń  majątkowych stwierdzono  nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych, radnej E Gromadowskiej. M Grabińskiego, R Łabacz, K Nowackiej i M Staniszewskiego. Radni zostali poinformowani o nieprawidłowościach i w związku z ty złożą odpowiednie informacje  oraz korekty oświadczeń do Urzędu Skarbowego.

Następnie Wójt poinformował o nieprawidłowościach jakie zostały złożone w oświadczeniach majątkowych pracowników Gminy Pozezdrze oraz jednostek organizacyjnych. Nieprawidłowości wystąpiły u Pani K Bogdanowicz, J Soćko, L Gołębiewski i M Baprawskiej  wymienione osoby złożyły stosowne korekty. 

 Radna K Nowacka opuściła obrady. Godz. 14:oo.

Przewodniczący Rady -  poinformował, że Radna K Nowacka z przyczyn osobistych musiała opuścić dalszą część posiedzenia rady. W związku z tym na dalszą część posiedzenia zaproponował na sekretarza obrad Radną E Gromadowską.

Propozycje poddał pod głosowanie poprzez podniesienie ręki:

Głosowanie:

Za- 14

Pkt 10

Podjęcie uchwały  w sprawie:  

a)      pozostawienia skargi bez rozpatrzenia na działalność Wójt Gminy Pozezdrze,

Przewodniczący Rady – przypomniał, że uchwała została przedstawiona na komisji radni zapoznali się z projektem uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że komisja w tym punkcie nie wypracowała stanowiska każdy z  członków będzie  głosowała indywidualnie.

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza, obrad po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia na działalność Wójt Gminy Pozezdrze została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 8

Przeciw- 4

Wstrzymał/a się od głosu – 2 

Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie  pozostawienia skargi bez rozpatrzenia na działalność Wójt Gminy Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

b)      przekazania do komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Gębałka,

Przewodniczący Rady – zaproponował aby w uchwale został ujęty  termin rozpatrzenia skargi do dnia 31 grudnia 2019r. zapytał się czy są inne propozycje.

 Propozycji nie zgłoszono.

Poddał pod głosowanie przez podniesienie ręki zaproponowany termin rozpatrzenia skargi do dnia 31 grudnia 2019r. :

Za- 10

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 4 

Następnie Przewodniczący Rady - poprosił o stanowiska komisje. 

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja  ds. budżetu i mienia gminnego - Przewodniczący komisji poinformował, że członkowie  komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych – Przewodnicząca komisji poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja  skarg, wniosków i petycji -  Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie przekazania do komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Gębałka została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 10

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 4 

Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie  przekazania do komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Gębałka -  w załączeniu do protokołu

c)       opłaty miejscowej na rok 2020,

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji  – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że członkowie komisji  będą głosować indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie opłaty miejscowej na rok 2020, została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie  opłaty miejscowej na rok 2020 – w załączeniu do protokołu

d)      określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020, 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały,

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020, została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020, – w załączeniu do protokołu

e)      uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały,

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie  uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 – w załączeniu do protokołu

f)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2020 rok, 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały,

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2020 rok, została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2020 rok,  – w załączeniu do protokołu

g)       nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Pozezdrze, 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie, indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Pozezdrze została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Pozezdrze – w załączeniu do protokołu

h)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

Przewodniczący Rady poinformował, że na komisji Pani skarbnik wprowadziła i przedstawiła autopoprawki do  projektu uchwały poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawek przez podniesienie ręki.

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały,

Komisja ds. budżetu i  mienia gminnego – przewodniczący komisji M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja do spraw społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji – przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024, została podjęta głosami:

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0 

Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024 – w załączeniu do protokołu

i)        zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

Przewodniczący Rady –  poinformował radnych, że na komisji został omówiony projekt uchwały wraz z proponowanymi  autopoprawkami .  

Dodatkowo Pani Skarbnik przekazała  wprowadzone autopoprawki do projektu uchwały, a Przewodniczący

Rady ogłosił 5 minutową przerwę w celu zapoznania się z autopoprawkami.

Przerwa godz. 14:21

Koniec przerwy  godz. 14:27

Przewodniczący Rady zapytał się, kto z radnych jest za wprowadzeniem proponowanych autopoprawek  przedstawionych na komisji oraz na dzisiejszej sesji do otrzymanego projektu  uchwały .

Poprosił o przeprowadzenie głosowania przez podniesienie ręki. 

za- 14

Przeciw -0

Wstrzymał/a  się od głosu - 0

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje w sprawie projektu uchwały.  

Komisja Rewizyjna -  Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować

indywidualnie

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego - Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji

będą głosować indywidualnie

Komisja do spraw społecznych - Przewodnicząca Komisji poinformował, że członkowie komisji będą

głosować indywidualnie

Komisja do spraw skarg wniosków i petycji - Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja będzie głosowała indywidualnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z wprowadzonymi autopoprawkami  i poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad.

Sekretarz obrad E Gromadowska  przeprowadziła głosowanie imienne.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady  stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019, została podjęta następującymi głosami:

 Głosowanie:

za-  14

przeciw- 0

Wstrzymał/a  się od głosu -  0

Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019 – w załączeniu do protokołu

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutowa przerwę. Godz.  14:20

Pkt 11

 Zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali na dzisiejszej sesji projekt uchwały  budżetowej na rok 2020 i w związku z tym ruszyła cała procedura  uchwalenia budżetu na rok 2020.

Przewodniczący Rady  poinformował,  że wpłynął wniosek od mieszkańców ul. 1 Maja o  wykonanie chodnika  wszyscy radni otrzymali  pismo i się z nim zapoznali.  Wniosek skierowany do Powiatu.

Przewodniczący Rady  zapytał się czy są jeszcze pytania.

Wójt – powrócił do złożonego zapytania od Radnego Borysiewicza w sprawie przeprowadzania kontroli przez PGK.  Odpowiedział, że nie wiadomo gdzie są ubytki na wodzie, kontroli nie można zrobić  od razu wszędzie są one drogie do wykonania. Nie prawdą jest, że gdyby woda była brana z Węgorzewa to byłaby inna cena, oraz gdyby ścieki były oddawane do Węgorzewa to  cena  byłaby inna.  Wójt przypomniał, że  kiedyś cena ścieków była droższa w Harszu od ścieków z pozostałego terenu gminy tego mieszkańcy Harszu już nie pamiętają. 

Radny S Borysiewicz – stwierdził, że on się tylko pyta jakie ma korzyści gmina  z tego że przejęła  płacenie do ZUKU.

Wójt odpowiedział, że płaci się tak jak było płacone poprzednio. Tylko jest taka zmiana, że teren z Harszu poszedł do Węgorzewa do aglomeracji, i my nie możemy skorzystać z osób tam zamieszkałych to Węgorzewo skorzystało z dofinansowania i projekt ten kończy się w roku 2020. Pewne czynniki powodują to, że jesteśmy od  nich zależni Węgorzewo musi to  aktualnie utrzymać bo by stracili dofinansowanie. Takie były zwarte kiedyś umowy i porozumienia. W roku 2016 dopiero zmieniła się cena ścieków w Harszu została zrównana do ceny w całej gminie. Również  ścieki z terenów pozostałych  np. Kuty, Harsz powodują to, że cena za nie jest bardzo droga. Gdyby było tylko samo Pozezdrze to cena wody i ścieków była by bardzo tania.

Radny S Borysiewicz -  stwierdził, że nie wie jak ma ludziom wytłumaczyć czy są zyski. Należało to zostawić tak jak było i dopiero jak by  były jakieś korzyści to wówczas przejąć.

Wójt  ponownie przypomniał, że dlatego zostało wszystko przejęte do naszej spółki bo ZUK nie dbał  o nasze mienie. Wójt podkreślił, że najważniejsze jest teraz to aby stacja uzdatnia wody wytrzymała jeszcze rok.  Został przyjęty program naprawczy: funkcjonalno – użytkowy, który ma opracować  funkcjonowanie stacji uzdatniania wody w Pozezdrzu i przepompownie w Pozezdrzu. I będzie trzeba szybko wykonać modernizacje oczyszczalni. Radni byli na stacji uzdatniania wody i ścieków i widzieli stan urządzeń. Niektórzy mówią dlaczego nagle w tym roku podwyżki, dlatego, że nie można było dać nowych cen gdy tworzona była spółka. Dlatego,  że nie funkcjonowała wcześniej i nie było podstaw do tego aby były jakiekolwiek rozliczenia, dopiero po 18 miesiącach funkcjonowania można było przyjąć pełen okres roczny do podstawy naliczenia stawki taryfy. Wiadomo  gdzie są większe ubytki gdzie mniejsze wiadomo jaka cena była by w samym Pozezdrzu woda wówczas była by bardzo tania. Nikt nie mówi o ty, że kiedyś woda była droższa niż dzisiaj. Woda kosztowała już nawet ponad 4 zł., tyle że były stosowane dopłaty do określonej taryfy i wychodziło, że mieszkańcy płacą mniej. Dzisiaj się również nie mówi o tym że  wszyscy mieszkańcy mają jednakową cenę, nie ma  podziału na  rolników kiedyś rolnicy płacili również inna cenę,  są tutaj rolnicy  dlaczego nikt tego nie powie, że płacą teraz inną cenę niż poprzednio.

Radna B Ginkowska -  powiedziała,  że skoro ubytki podwyższają  bardzo cenę wody, to proszę wskazać datę do kiedy te ubytki zostaną wykryte.

Wójt – poprosił aby nie wymagać tego od niego, gdyż kiedy padła informacja, że będą  kontrole w Harszu to był  taki miesiąc gdzie okazał się zerowy na ubytkach, my sami nie wiemy z czego to wynika.

Radny Łabacz R -  stwierdziła, że Pan Wójt sam sobie wyjaśnił, że sprawdzenie tego jest niemożliwe. Pewnie przy ściekach jest taka możliwość zlokalizowania nieszczelności , które też należy usunąć. Tak przy wodzie jeśli byłaby to nieszczelność i ilość niezapłaconej wody byłaby taka sama. Więc ten przeciek należy wykluczyć jeśli on raz jest a raz nie ma, i  tą sprawę należy wyjaśnić.

Wójt – wyjaśnił również dlaczego u nas jest taka droga  woda a w Węgorzewie nie,  są takie pytania od ludzi. W Węgorzewie na 1 km. Jest np. 500 odbiorców a u nas nie raz na 1 km, nie ma żadnego odbiorcy, a mamy mnóstwo przepompowni to wszystko chodzi na prąd. Koszt utrzymania naszych obiektów był i będzie droższy to jest wiadome że utrzymać wodociąg gdzie na 1 k. jest 1 tys odbiorców a utrzymać  wodociąg gdzie na 1 km jest 1 odbiorca. Przygotuję państwu  wypisy jakie były ceny kiedyś, jest Pani sołtys która była kiedyś radną , jest pan radny gdzie podejmowano decyzje o  rozbudowaniu kanalizacji  i wodociągu na Kuty. Rada podnosiła wówczas dyskusje, że jest to nie opłacalne. Ale  było to nie ważne mówiono nam, że zapłacą każdą cenę tylko niech wybudują nam kanalizację.

Radny F Urbanowicz -  przypomniał, że mówiło się również  wtedy o „Natura 2000”, że mieszkamy blisko niej  są jeziora  i chodzi o czyste jeziora, i mamy czyściejsze jeziora w Kutach i Przytułach.

Radny R Łabacz- przypomniał, że jednym z argumentów było również to, że działki, które się tam znajdują staną się bardziej atrakcyjne.

Wójt – tam kiedyś nie było p.z.p. Jak został uchwalony plan to już 2 działki zostały sprzedane z „Sosnowego zakątku” kosztami musimy się dzielić my jesteśmy w Pozezdrzu jest nas więcej a inni są dalej. Pani Sołtys sama kiedyś mówiła na radzie, że dlaczego mamy być gorsi w Kutach niż w Pozezdrzu -  i słusznie . Tak samo z beczkowozem dlaczego ktoś ma ciągać beczkowozem a nie mieć kanalizacji. 
Przewodniczący rady zapytał się czy są jeszcze pytania.

Pan Z Mamryk -  członek WMIR w Olsztynie  zapytał się w sprawie odbioru składowanej folii i sznurków,  może jest program państwowy do którego Gmina może się przyłączyć.

Wójt – odpowiedział że gmina  zbiera i monitoruje dane  dotyczące odpadów  takiego typu. Takiego rodzaju dane dostarczyli nam sołtysi ile folii czarnej i białej oraz sznurków jest do przejęcia.   Te dane zostały przekazane do MZGO w Giżycku ponieważ oni maja zając się ty. W tej chwili ma być dopłaty   500 zł do 1 tony,  a pozostała kwotę ma dopłacić przedsiębiorca tj. rolnik.  MZGO musi również dokonać zmian w statucie aby pozyskać te środki.   Są przedsiębiorstwa,  które odbierają biała folie bez dopłat.

Radna E Fliszkiewicz – zwróciła się z pytaniem do adwokata w sprawie składanych oświadczeń majątkowych, które składają radni kierownicy jednostek. Te oświadczenia są publikowane na BIP, mieszkańcy  gminy pytają o wynagrodzenie pana prezesa gdyby to oświadczenie było opublikowane na BIP to każdy z mieszkańców mógłby  zapoznać się z nim.

Adwokat G Lorens – odpowiedział, że złożone oświadczenie nie równa się z zarobkami.

Radna Fliszkiewicz E– zapytała się czy takie oświadczenie powinno być opublikowane.

Adwokat G Lorens – odpowiedział, że  musi zapoznać się z informacjami w sprawie publikowania oświadczeń majątkowych Prezesów spółek. Ale informacje o wynagrodzeniu pozna pozyskać również składając wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Wójt poinformował również, że Pan Prezes ma kontrakt managerski i tak np. jeśli otrzymuje 9 tys to w tym wynagrodzeniu mieszczą się wszystkie składniki wynagrodzenia my nic z tego nie opłacamy Pan prezes ma kontrakt na 3 lata. W przyszłym roku kończy się ten kontrakt.

Radna Fliszkiewicz E – poprosiła aby było czytelne wynagrodzenie Prezesa w złożonym  oświadczeniu.

Wójt poinformował, że pan Prezes został powołany na okres 3 lat  żeby stworzyć spółkę, bo nikt z naszego terenu nie chciał się tego podjąć. Tworzenie takiej spółki nie jest prostą sprawą. Pan Prezes ma długoletnie doświadczenie w pracy w spółkach i wodociągach w Gołdapi. Zajął się dokładnie naprawa naszych wodociągów i kanalizacji i jest to profesjonalne podejście.

Radna E Fliszkiewicz – odpowiedziała, że nie neguje profesjonalizmu pana Prezesa ale chciała by mieć wyraźna odpowiedź czy oświadczenie majątkowe pana Prezesa ma być opublikowane na BIP.

Radny Borysiewicz S – zapytał się czy po tych 3 latach manegerstwa będzie prezes rozliczany. Czy miał na te 3 lata odpowiednie zadania do wykonania i czy się z nich wywiązał. Nieoficjalne zobowiązał się że  przygotuje swojego następcę ale sprawy się pokrzyżowały i pracownik odszedł. Rozliczany jest cały czas , składane są sprawozdania do Urzędu Gminy, robione są również  rzeczy nad wyrost np. w stacji uzdatniania wody w Pozezdrzu.

Następnie przewodniczący Rady zwrócił się do sołtysów i poinformował, że są ogłaszane wspólne posiedzenia komisji na których mogą zabrać głos i się wypowiedzieć. 

Sołtys sołectwa  Gębałka D Derewecka  zapytała się  czy może zapoznać się z treścią skargi  jaka został złożona na sołtysa wsi Gębałka skoro jest  to skarga na nią.

Adwokat G Lorens – odpowiedział, że nie ma takiej możliwości , komisja która będzie zajmowała się skarga prawdopodobnie zaprosi Panią sołtys na posiedzenie w sprawie wyjaśnienia treści skargi.

Mamryk Z – stwierdził, że pan Wójt bardzo ogólnie powiedział na temat odbioru foli czy wiadomo kiedy ruszy ten program.

Wójt odpowiedział, że tym się zajmuje MZMGO , które wystąpiło z pismem do ministerstwa, w tej chwili również w statucie MZMGO nie ma że oni mogą zajmować się folią i  nie wiadomo jaka to będzie dokładnie opłata.

Radny Łabacz R – nawiązał do  pytania Radnej Fliszkiewicz stwierdzając, że wywiązała się dyskusja i pochwały dla pana Prezesa.  Dobrze że wywiązuje się z swoich obowiązków, ale nie robi tego za darmo bierze za to wynagrodzenie i jego obowiązkiem jest to robić.

Wójt odpowiedział, że widział ludzi którzy brali poprzednio za to pieniądze i odpowiadali za to aby oczyszczalnia funkcjonowała.  I nic nie zrobili.

Radny Borysiewcz S – dodał, że nie zostali z tego rozliczeni.

Wójt – pan prezes na bieżąco  informuje co zostało wykonane i gdzie.

Prezes PGK Z Cherek – poinformował, że cieszy się że temat wodociągów wypłynął po raz następny,  są sytuacje, że są plombowane hydranty a na drugi dzień plomby są zerwane, nastąpiło przecięcie wodociągu i odłączenie rury.

Wójt -  przez to rozcięcie cały czas wspominał radnym, że należy zrobić nowy wodociąg z Gębałki do Radziszewa, teraz mieszkańcy Gębałki i Krzywińskich mają normalne ciśnienie wody.    

Prezes PGK Z Cherek odpowiedział, że czynią wszystko aby poprawić stan majątku gminy. Ostatnio wymieniano prowadnice. Podpowiedzi Radnych będą również sugestią do wprowadzania zmian i regulowania wielu innych spraw.  Odpowiadając na pytanie w sprawie wynagradzania  powiedział, że ma kontrakt managerski ma założoną własną firmę  a kontrakt jest obarczony klauzulą poufności.

Rana Fliszkiewicz F odpowiedziała, że dlatego jej pytanie jest skierowane do pana mecenasa, bo mieszkańcy Pozezdrza zadają pytania o wynagrodzenie Pana Prezesa.

Prezes PGK Z Cherek – aktualnie jest przygotowywana strona internetowa PGK na, której będą podawane wszystkie informacje i zdjęcia z działania PGK.

Radny Radziewicz K – Powiedział, że są duże kwoty za wodomierze czy nie można zrobić tak, że podczas odczytu wodomierza głównego byłby plombowany podlicznik.  

Prezes PGK Z Cherek – wodomierze są montowane przez właściciela  mogą być montowane przez firmy lub przez PGK, niektóre przedsiębiorstwa nie życzą sobie aby było montowane przez innych.

Radny Radziewicz K – stwierdziła, że on zna wszystkie procedury ale to się nie ma adekwatnie do wykonanej pracy, czy nie można zrobić tego tak, że  podczas odczytu miesięcznego wodomierza,  który by się zgłosiło że jest do zaplombowania koszt  wyniósłby 5 zł.

Prezes PGK Z Cherek-  odpowiedział, że nie da się przewidzieć różnych czynności np. awarii.

Radny Borysiewicz  S stwierdził, że ich jako właścicieli nie powinno obchodzić czy licznik zostanie zaplombowany to jest zadanie PGK .

Przewodniczący Rady -  odpowiedział, że tu chodzi o podliczniki, które często są używane w okresie letnim  do podlewania ogrodów. 

Radny Borysiewicz S – zapytał się co będzie dalej z kontrolami w Harszu czy będą kontynuowane, jakie są efekty tych kontroli.

Prezes PGK Z Cherek- odpowiedział, że  w celu kontroli dostał pracownika i specjalne urządzenie na jedną dobę. Był przygotowany harmonogram, które miejsca maja być kontrolowane, do wszystkich miejsc nie dojechano, zrobiono kilkanaście miejsc w tym dwie były nieprawidłowo podłączone.

Przewodniczący Rady – powiedział do Radnego Borysiewicza aby nie odbierali tych kontroli negatywnie, bo w Pozezdrzu też były one robione.  

Radny Borysiewicz S -  stwierdził, że kilka lat temu było mówione że jeśli będą  do studzienek odprowadzane wody opadowe, to będą za to kary. O innych miejscowościach nie mówiło się tylko o Harszu, że tam kradną wodę.

Radna B Ginkowska zapytała się czy  przewidywane jest rozszerzenie działalności spółki, poprzez utworzenie innych gałęzi przynoszących zyski na to aby te ceny wody i ścieków spadły dla mieszkańców.

Prezes PGK Z Cherek – odpowiedział, że były rozmowy na ten temat z Wójtem,  a spółka może robić różne rzeczy. Ale musi być uporządkowana gospodarka wodno - ściekowa 

Pkt. 12

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął X sesję Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 18  listopada 2019r. dziękując Radnym Wójtowi zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

Na tym protokół zakończono.

Nagranie z przebiegu sesji jest nieodłączną  częścią protokołu.

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

   Tomasz Sikorski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18 listopada 2019r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2020 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 215
24 kwietnia 2020 09:27 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2020 09:27 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2020 09:26 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)