Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół Nr IX z dnia30 września 2019r.

 

Protokół Nr IX

 

z przebiegu IX sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się  30 września  2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa  w godz. 13 00 do godz.  15 15

W obradach uczestniczyli :

 

Wójt -  Bohdan Mohyła ,

Sekretarz Gminy -  Agnieszka Wierzchowska

Skarbnik Gminy - Barbara Król

Radca Prawny –  Ilona Biedrzycka - Wieczorek

Oraz zaproszeni goście :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu – Magdalena Baprawska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć  Publicznych – Wojciech Kopczyński

Prezes PGK Pozezdrze- Zbigniew Cherek

Wojciech Ogłuszko – Przewodniczący Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku.

Sołtysi Gminy Pozezdrze –Bogumił Turek - Przytuły, Teresa Petiuk – Kuty.

Pkt 1

 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 

Przewodniczący Rady -  otworzył IX (dziewiątą)  sesję Rady  Gminy Pozezdrze,   stwierdzając, iż w sesji  uczestniczy 13 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał, wniosków i decyzji. 

 Nieobecna Radna Tymcio mariola i Katarzyna Nowacka. 

Powitał zaproszonych Gości Pana Wojciecha Ogłuszko Przewodniczącego Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku Zarządu,  Radny, Wójta, pracowników gminy, sołtysów.

Poinformował również, że z  przyczyn technicznych sesja jest dziś nagrywana nie ma transmisji na żywo a nagranie będzie udostępnione w terminie późniejszym.

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy   – zaproponował na sekretarza obrad Radną Edytę Gromadowską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji na dzisiejszej sesji. 

Zapytał się kto z  radnych jest za proponowaną osobą jako sekretarz obrad, poprosił o podniesienie ręki.

Za-   13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się -0

 

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady  – poinformował, że porządek obrad został  przedstawiony wraz z  materiałami na sesję .

 

Zaproponował wprowadzenie jeszcze jednego punktu do porządku obrad jako 8. Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego  - Gospodarka Odpadami w Giżycku Panem Wojciechem Ogłuszka.   Analogicznie pozostałe punkty  przesuwają  się. 

 

Przewodniczący Rady – zapytał się  czy są jeszcze propozycje zmian   do porządku obrad?

 

Zmian nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zapytał się kto z  radnych jest za  wprowadzeniem danego punktu do porządku obrad, poprosił o  podniesienie ręki.

 

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

 

Następnie przedstawił   proponowany porządek obrad wraz z zmianą :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy,

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)  przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d) przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w Giżycku Panem Wojciechem Ogłuszka. 

9.Informacja  o przebiegu wykonania budżetu gminy Pozezdrze za  pierwsze półrocze 2019r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

b)    zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

11. Zapytania i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                                   

Przewodniczący Rady  - poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego zaproponowanego porządku obrad przez sekretarza obrad.

 

Głosowanie:

Za –13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

 

Pkt 4

 

  Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)      przewodniczącego Rady Gminy – dnia 2 lipca 2019r. – Przewodniczący pełnił dyżur w biurze Rady Gminy.

13 lipca 2019r.  uczestniczył w pikniku integracyjnym w Kutach,

4 sierpnia 2019r.  uczestniczył wspólnie z sołectwem  Kolonia Pozezdrze w  święcie lokalnych smaków które odbyło się w miejscowości Kruklanki, na 8 wystawionych straganów zajęli II miejsce.

6 sierpnia 2019r.  dyżur w biurze Rady Gminy,

9 sierpnia 2019r.  udział w zebraniu  sołeckim odnośnie funduszu sołeckiego w miejscowości Pieczarki.

20 sierpnia 2019r.  udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Harsz – fundusz sołecki,

24 sierpnia 2019r.,  uczestnictwo w  festynie  zorganizowanym w miejscowości Radziszewo „Pożegnanie   lata”,

1 września 2019r., Przewodniczący uczestniczył w dożynkach Gminnych w miejscowości Kuty,

3 września 2019r., przewodniczący pełnił dyżur w Biurze rady Gminy,

4 września 2019r., udział w zebraniu sołeckim w  Radziszewie w sprawie funduszu sołeckiego,

5 września 2019r., udział w zebraniu sołeckim w  Pozezdrzu w sprawie funduszu sołeckiego na 2020r.

11 września 2019r.,  udział w  zebraniu  sołeckim w  Gębałce w sprawie funduszu sołeckiego na 2020r.

15 września 2019r., Uczestnictwo w dożynkach powiatowych zorganizowanych w Gminie Pozezdrze,

17 września 2019r.,  uczestnictwo w zebraniu sołeckim w Kutach w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020,

19 września 2019r.,  uczestnictwo w uroczystym przekazaniu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pozezdrze,

19 września 20219r., uczestnictwo w zebraniu sołeckim w Kolonii Pozezdrze  w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020,

20 września 2019r., uczestnictwo w Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego ,

24 września 2019r., uczestnictwo w zebraniu  sołeckim w Przerwankach  w sprawie  funduszu Sołeckiego na rok 2020,

27 września 2019r.  uczestnictwo w wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze,

b)     przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja spotkała się dnia 23 września 2019r. analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. oraz  kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2019r., dnia 27 września 2019r. komisja spotkała się w celu analizy tematyki sesji Rady Gminy.

c)      przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja spotkała się w celu wypracowania stanowisk do tematyki sesji. 

d)     przewodniczącego Komisji ds. społecznych- Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja odbyła jedno posiedzenie  dnia 27 września 2019r w celu  analizy tematyki sesji oraz wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.

e)     przewodniczącego Komisji  skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja nie odbyła spotkań ponieważ w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne skargi  na działalność Wójta Gminy Pozezdrze. 

Pkt 5

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

 Wójt Gminy Pozezdrze poinformował o najważniejszych sprawach z okresu międzysesyjnego :

Referat Organizacyjny:

 1.       Wydano n/w Zarządzenia :

 • Nr 79/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 80/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze.
 • Nr 81/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 82/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze.
 • Nr 83/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do oceny i badania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ogłoszone pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pozezdrze”.
 • Nr 84/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do oceny i badania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ogłoszone pod nazwą „Dowóz dzieci z terenów Gminy Pozezdrze do szkół od 01.09.2019 r. do 31.01.2021 r.”
 • Nr 85/19 w sprawie nabycia przez Gminę Pozezdrze nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • Nr 86/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Nr 87/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • Nr 88/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze.
 • Nr 89/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 90/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Harsz gmina Pozezdrze.
 • Nr 91/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze położonych w obrębie geodezyjnym Harsz gmina Pozezdrze.
 • Nr 92/19 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 93/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Harsz gmina Pozezdrze.
 • Nr 94/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 95/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/19 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 10 lipca 2019 r.
 • Nr 96/19 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
 • Nr 97/19 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia wychowawczego
 • Nr 98/19 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 84/79 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 lipca 2019 r.
 • Nr 99/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze położonych w obrębie geodezyjnym Kuty gmina Pozezdrze.
 • Nr 100/19 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 101/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze.
 • Nr 102/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 103/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze
 • Nr 104/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Piłaki Wielkie, gm. Pozezdrze.
 • Nr 105/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Piłaki Wielkie, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 •  Nr 106/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Piłaki Wielkie, gm. Pozezdrze.
 • Nr 107/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
 • Nr 108/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 109/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2019 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Nr 110/19 w sprawie wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pozezdrze.
 • Nr 111/19 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Nr 112/19 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych na obszarze Gminy Pozezdrze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 •  Nr 113/19 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 417/14 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu oraz uchylenia Zarządzenia nr 76/15 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • Nr 114/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 115/19 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu.
 • Nr 116/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 117/19 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

NR 118/19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

NR 119/19 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok.

NR 120/19 w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału miejsc handlowych przy cmentarzu w okresie świąt Wszystkich Świętych.

2.       Wydano n/w Obwieszczenia :

 • Nr 9/19 o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim  „Mazury” w sierpniu 2019 roku
 • Nr 10/19 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania.
 • Nr 11/19 o terminie polowań zbiorowych w Wojskowym Kole Łowieckim nr 129 SOKÓŁ w Giżycku.
 • Nr 12/19 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
3.       Uczestnictwo w spotkaniach:

29 maj 2019 - Udział w spotkaniu w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami.

30 maj 2019 - Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze. 

04 czerwca  2019 - Udział w spotkaniu dotyczącym chodnika w miejscowości Jakunówko.

05 czerwca 2019    - Podpisanie umowy dotyczącej organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

10 czerwca 2019 -   spotkaniu z p. D. M. w sprawie pracy.  - spotkanie z kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

11 czerwca 2019   - Udział w posiedzeniu komisji do spraw społecznych w Niepublicznym Przedszkolu „Złota Rybka” w Pozezdrzu.

12 czerwca 2019 - Udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  w Powiecie Węgorzewskim zebraniu Izb Rolnych.

 - Udział w sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków LGD 9

13 czerwca 2019 - Udział w spotkaniu w Kutach w sprawie lamp oświetleniowych.

 - Udział w spotkaniu z p. Markiem Borkowskim.

 - Udział w otwarciu siedziby Stowarzyszenia „Dziewczyny znad Sapiny”.

14 czerwca 2019 - Udział w spotkaniu z p. G..

  - Udział w spotkaniu z p. P. M..

17 czerwca 2019   - Udział w  posiedzeniu Rady Nadzorczej w  Przedsiębiorstwie Gospodarki

 Komunalnej w Pozezdrzu.

- Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej w Pozezdrzu.

18 czerwca 2019 - Udział w uroczystym pożegnaniu uczniów z Gimnazjum i VIII klasy Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

  - Udział w spotkaniu z sołtysami Gminy Pozezdrze w celu przekazania materiałów wytycznych do zebrań sołeckich związanych z funduszem sołeckim.

19 czerwca 2019 - Udział w uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu.

 - Udział w zakończeniu roku szkolnego w Przedszkolu „ Złota Rybka”.

22 czerwca 2019  - Udział w festynie rodzinnym w Harszu.         

24 czerwca 2019- Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z oo w Gajewie.

 25 czerwca 2019- Spotkanie w sprawie stażu z p. Andrzej Skieterskim. - Udział w spotkaniu w sprawie dowozu dzieci z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu i pracownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

26 czerwca 2019  - Udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020  - Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji do spraw społecznych,

Komisji ds. budżetu i mienia gminnego.

27 czerwca 2019  - Udział w spotkaniu z Andrzejem Niedźwieckim  Kierownikiem Arriva  Sp. z o.o. Oddział Węgorzewo.

-  Udział w Walnym Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego

 - Gospodarka Odpadami.

28 czerwca 2019

 - Udział w przekazaniu placu budowy ul. Wolności i ul. Słonecznej.

  - Udział w spotkaniu ze Stowarzyszeniem  Między Brzegami.

 - Udział w Powiatowych  Zawodach Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Węgorzewie. 

01 lipca 201 - Udział w spotkaniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w Mikołajkach  - Udział w odbiorze częściowym rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

03 lipca 2019 - Udział w spotkaniu z Panią S.  M.

 - Udział w spotkaniu z MATCOMEM SA - Systemy informatyczne.

04 lipca 2019 - Udział w rozpoczęcie obozu żeglarskiego w Stręgielku.

06 lipca 2019  -  Udział w Festynie Rodzinnym  "POWITANIE LATA" w Pozezdrzu.

31 lipca 2019 - Udział w spotkaniu z Nadleśnictwem Borki w Kruklankach.

05 sierpnia 2019 - Udział w spotkaniu z Proboszczem Parafii Świętego Stanisława Kostki  w Pozezdrzu kierowników jednostek

06 sierpnia 2019 - Udział w zebraniu sołeckim we wsi  Jakunówko.

07 sierpnia 2019  - Wyjazd do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach.

09 sierpnia 2019- Udział w spotkaniu z P. Edytą Gromadowską Radna Gminy Pozezdrze.

 - Udział w spotkaniu z Kancelarią Prawną Marcin Adamczyk.

 - Udział w spotkaniu sołeckim w Pieczarkach.

13 sierpnia  2019 - Udział w okazaniu granic w miejscowości Pozezdrze działka nr 505,   i Kolonii Pozezdrze działka nr 182.

14 sierpnia 2019 - Udział w uroczystych Obchodach Święta Wojska Polskiego.   

15 sierpnia  2019 - Udział w spotkaniu kulinarnym w miejscowości Gębałka.

17 sierpnia 2019  - Udział w spotkaniu integracyjnym z mieszkańcami miejscowości  Kolonia Pozezdrze.

20 sierpnia  2019 - Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem Hydromos. FHU. Instalacje  sanitarno - gazowe Zenon Moskal na termomodernizację budynku przy ul. Pogodnej 2.

 - Udział w spotkaniu sołeckim w miejscowości Harsz.

21  sierpnia  2019   - Udział w spotkaniu z Prezesem OSP Pozezdrze Zbigniewem Żyndulem.

22 sierpnia 2019 - Udział w spotkaniu z Animatorem Orlika W. L.. 

24 sierpnia 2019 - Udział w zabawie tanecznej „POŻEGNANIE WAKACJI „ w Radziszewie.

30 sierpnia 2019  - Udział w spotkaniu z Panem Z. B..

01 września 2019   - Udział w Dożynkach Parafialnych w Kutach.

03 września 2019  - Udział w uroczystościach Święta 11 MPA w Węgorzewie.

04 września 2019 - Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Radziszewo.

05 września  2019 - Udział w spotkaniu z D. Wasilewskim prowadzącym Dożynki Powiatowe w Pozezdrzu.

 - Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Pozezdrze.

06 września 2019 - Udział w narodowym czytaniu w Gminnej Bibliotece w Pozezdrzu.

07 września 2019- Udział w Gminnych Dożynkach w Kruklance.

08 września 2019 - Udział w Gminnych Dożynkach w Budrach.

09 września 2019 - Udział w spotkaniu z inspektorem nadzoru termomodernizacji budynków przy ul. Pogodnej 2 i Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

- Udział w spotkaniu z Zarządem Gminnym OSP.

11 września 2019 - Udział w spotkaniu z P. Ch B i P. L Z.

- Udział w spotkaniu z P. S. K.

- Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Gębałka.

12 września 2019-  Udział w spotkaniu z P. M. A.

15 września 2019- Udział w Dożynkach Powiatowych w Pozezdrzu.

16 września 2019 - Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Wyłudy.

17 września 2019 - Udział w spotkaniu z P.  Ł L.

 - Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Przytuły. - udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Kuty.

18 września 2019 - Udział w spotkaniu z Biskupem Mazurem. - Udział w spotkaniu z Komendantem Policji w Węgorzewie.

19 września 2019 - Udział w uroczystym przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Pozezdrze.

 - Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Kolonia Pozezdrze.

20 września 2019  - Udział w uroczystościach jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeństwa.  - Udział w zebraniu sołeckim w miejscowości Przerwanki.

23 września  2019 - Udział w spotkaniu sołeckim w miejscowości Piłaki Wielkie  - Udział w posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej.

24 września 2019 -  Udział w spotkaniu sołeckim w miejscowości Stręgielek.

26 września  2019  - Udział w odbiorze ścieżki Mazurlandia Pozezdrze.

27 września  2019 - Kontrola z Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie  uprawy konopi.   - Udział w posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Mienia Gminnego, Komisji  do Spraw Społecznych, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 28 września 2019 - Udział w imprezie integracyjnej w miejscowości Radziszewo.

29 września 2019  - Udział w imprezie integracyjnej „Pieczony ziemniak” w miejscowości Pieczarki.

30 września 2019 - Udział w spotkaniu kierowników Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

Informacja z działalności międzysesyjnej Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych  za okres od 26.06.2019 r. do 27.09.2019 r.

W zakresie gospodarka nieruchomościami:

Sprzedaże:

 1. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kolonia Pozezdrze działka nr geod. 155 o pow. 11,7800 ha w dniu 03 września 2019 r. zakończył się wynikiem pozytywnym. Wylicytowana kwota  sprzedaży przedmiotowej działki  - 218.160,00 zł.
 2. W dniu 31. 07.2019 r. ogłoszono szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości działki o nr geod. 24/6, 24/7, 24/9 obręb Harsz. Termin przetargów wyznaczono  na dzień 04.09.2019 r. Przetargi na działki nr geod. 24/6 i 24/7 zakończyły się wynikiem negatywnym. Natomiast przetarg na sprzedaż działki nr geod. 24/9 zakończył się wynikiem pozytywnym. Wylicytowana kwota sprzedaży działki 72.053,40 zł. Podpisanie umowy sprzedaży zaplanowano na dzień 8.10.2019 r. W dniu 12.09.2019 r. ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż działek 24/6 i 24/7. Termin przetargów wyznaczono na dzień 16.10.2019 r.
 3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 365/70 o pow. 0,3090 w dniu 25 września 2019 r. zakończył się wynikiem pozytywnym. Wylicytowano kwotę sprzedaży 125.460,00 zł. brutto.
 4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod 56/9  o pow. 0,3005 ha obręb Kuty w dniu 24 września 2019 r. zakończył się wynikiem pozytywnym. Wylicytowano kwotę 13.130,00 zł.
 5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod 384/2 o pow. 1,2245 ha obręb Pozezdrze w dniu 27 września 2019 r. zakończył się wynikiem pozytywnym. Wylicytowano kwotę 35.350,00 zł.
 6. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  – działka 245/1 obręb Piłaki Wielkie o pow. 8,2841 ha.
 7. W dniu 11.09.2019 r. ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 363/30 obręb Harsz o pow. 0,1348 ha. Termin przetargu wyznaczono nadzień 15.10.2019 r.
 8. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  – 4  działki położone  obrębie  Kuty Sosnowy Zakątek nr geod. 258,259,266,267.
 9. W dniu 26.09.2019 r. ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr geod. 365/54,55,56,58,59. Termin przetargu wyznaczono nadzień 29.10.2019 r.

Dzierżawy:

 W okresie sprawozdawczym podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – przedłużenie obowiązujących umów dzierżawy na kolejny 3 letni okres dzierżawienia.

W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów dzierżawy.

Gospodarka mieszkaniowa:

 W okresie sprawozdawczym podpisano jedna umowę przedłużającą najem lokalu socjalnego w m. Harsz.

Wycena nieruchomości:

Zlecono opracowanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży w trybie przetargowym, bezprzetargowym oraz przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa. Wykonawca: Wycena Nieruchomości ul. Mickiewicza 43, 11-500 Giżycko za kwotę brutto 3.200,00 zł.

W zakresie inwestycji:

 W dniu 19.06.2019 podpisano umowę na roboty budowlane Jarosławem Melnik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „JAR-DAN” Jarosław Melnik, Harsz 7a, 11-610 Pozezdrze „Wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w m. Pozezdrze na działce nr 171/6” na kwotę 36 600,00 zł brutto.. W dniu 30.07.2019 nastąpił odbiór zadania wykonanego przez ww. wykonawcę.

 W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę do realizacji zadania polegającego na pn. „ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Pozezdrze z podziałem na części  Część I „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w miejscowości Pozezdrze” Część II „Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w miejscowości Pozezdrze”. W dniu 19.08.2019 r. podpisano umowę nr Fn 272.5.2019 z Zenonem Moskal prowadzącym działalność gospodarczą FHU Hydromos Zenon Moskal, ul. Zacisze 2b, 11-600 Węgorzewa dla Części I „ Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w miejscowości Pozezdrze” na kwotę 658 623,09 zł brutto, oraz W dniu 19.08.2019 r. podpisano umowę nr Fn 272.6.2019 z Zenonem Moskal prowadzącym działalność gospodarczą FHU Hydromos Zenon Moskal, ul. Zacisze 2b, 11-600 Węgorzewa dla Części II „ Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w miejscowości Pozezdrze” na kwotę 943 637,88 zł brutto. W Dnia 27.08.2019 został przekazany teren budowy dla wykonawcy robót budowlanych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym wykonawca rozpoczął realizację robót na budynku szkoły przy ul. Pogodnej 2.

W wyniku rozprzęgnięcia zapytania ofertowego  w dniu 02.09.2019  r. podpisano umowy na realizacje zadania „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze”. Cześć I „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w miejscowości Pozezdrze” Cześć II „Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w miejscowości  Pozezdrze”. Wykonawca dla części I  jak i  II Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe B.M. Beata Moszyk ul. Różana 4,  Wilkasy 11-500 Giżycko. Wartość umowy dla części I 6 273,00 zł. brutto a dla części II - 8056,50 zł. brutto

Drogownictwo:

Dnia 05 września 2019 r. dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania, polegającego na przebudowie ul. Słonecznej oraz części ul. Wolności w Pozezdrzu. W trakcie odbioru komisja wraz z inspektorem nadzoru, przeprowadziła kontrolę i stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z wiążącą strony umową. Wykonawca realizujący zadanie: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko Wartości poszczególnych części zamówienia: ul. Słoneczna – 347.052,77 zł brutto, część ul. Wolności – 148.345,23 zł brutto.

Zakończone zostały prace związane z nawożeniem żwiru do naprawy dróg gminnych.

Gospodarka komunalna:

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniono wykonawcę do realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji  projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Pozezdrzu.  Wykonawca: Ryszard Fabrykowski, ul. Makowa 9 Wilkasy, 11-500 Giżycko,  wartość zadania: 10.000,00 zł.

Transport Drogowy – dowóz dzieci :

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z przewoźnikiem na dowóz dzieci do szkół w okresie od 1 września 2019r. do 31 stycznia 2021r. Przewidywane łączne wynagrodzenie za realizację usługi dowozu przez cały okres obowiązywania umowy wynosi: 316.483,20 zł brutto. Wykonawca: Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. Beata Czaplicka Krzysztof Czaplicki, ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz.

W zakresie ochrony środowiska:

W zakresie ochrony przyrody:

 1. w okresie sprawozdawczym wpłynęło 17 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew i krzewów,
 2. wpłynęły 3 wnioski o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
 3. złożono 1 wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z terenu działki o nr. 28, obręb Kol Pozezdrze – droga wewnętrzna
 4. otrzymano zezwolenie od Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie delegatura w Ełku na wycinkę 12 szt. drzew z terenu działki nr ew. 105/4, obręb Pozezdrze przeznaczenie terenu- cmentarz komunalny,
 5. sporządzono 9 protokołów z oględzin złomów i wywrotów zlokalizowanych na terenie działek będących własnością  gminy Pozezdrze po przeszłej nawałnicy w dniu 26 czerwca 2019 r.
 6. wydano 3 decyzje zezwalające na usuniecie drzew i krzewów
 7. otrzymano 2 decyzje zezwalające na usuniecie drzew i krzewów.
 8. dokonano 14 oględzin wnioskowanych drzew  do wycinki
 9. 3 sprawy pozostają w toku.

W zakresie ochrony zwierząt:

Obecnie w schronisku przebywa 10 psów odłowionych z terenu Gminy. Koszt utrzymania psów w miesiącu czerwcu wyniósł: 2 579,50 zł w miesiącu lipcu wyniósł:  2 365,00 zł natomiast w miesiącu sierpniu wyniósł:  1 749,00 zł.

W ramach „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2019 roku”

  wpłynęło 17 wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji: 8 kotek, 9 suczek

 udzielono pomocy weterynaryjnej dla potrąconego kota,

  znaleziono nowych właścicieli dla  4 suczek, 1-go pieska i 2 kotków.

  Opłacono faktury za dokonanie zabiegów sterylizacji kotek i suczek na kwotę 2 525,00 zł.

W zakresie planowania przestrzennego:

Decyzje o warunkach zabudowy:

  toczy się 14 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

wydano 8 decyzji ustalających warunki zabudowy.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 toczą się 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Trwają prace nad opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze – projekt planu został przesłany do uzgodnień do organów właściwych.

Podziały nieruchomości:

  wydano 4 postanowienia zatwierdzające projekt podziału nieruchomości;

wydano 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.

27.Wydano 41 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona środowiska:

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

 decyzją z dnia 20 sierpnia 2019 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 335, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze (nr projektu WGR0101E)”;

 toczy się postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kolonia Pozezdrze II położonego na części działki oznaczonej nr ewid. 66/3, obręb Kolonia Pozezdrze, gmina Pozezdrze;

 toczy się postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w obrębie Krzywińskie, gmina Pozezdrze;

 toczy się postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch nowych i rozbudowie pięciu istniejących budynków inwentarskich oraz dostosowaniu ww. instalacji hodowlanej wraz z infrastrukturą zaplecza chowu indyków na terenie Gospodarstwa w Radziszewie (działka oznaczona nr ewid. 26/2, obręb Krzywińskie, gmina Pozezdrze).

Cmentarze wojenne:

Systematycznie prowadzone są prace porządkowo-pielęgnacyjne przy grobach i na cmentarzach wojennych zlokalizowanych na terenie gminy Pozezdrze. Przedłożone zostało sprawozdanie okresowe  z wydatkowanej dotacji w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2019 r.

Pkt 6

 

 Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady  – poinformował, że  w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne  interpelacje ani zapytania.

Pkt 7 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Radna Barbara Ginkowska ma do złożenia interpelację, poprosił więc Radną  o jej  przedstawienie .

Radna B Ginkowska -  poinformowała, że składa interpelację w formie pisemnej  w sprawie odstąpienia przez PGK Sp. z o.o.  w Pozezdrzu od zamiaru pobierania opłaty  za oplombowanie wodomierza w wysokości 20,00 zł netto.  Wysokie  podwyżki (ok. 50%) cen wody, ścieków i stałych opłat abonamentowych., planowane do wdrożenia od września  2019r.  i tak dostatecznie mocno obciążają  mieszkańców  naszej  gminy. W sytuacji, gdy  stałe opłaty abonamentowe są wysokie, kalkulacja  dodatkowej opłaty za oplombowanie  wodomierza  wydaje się być  zbędna  albo co najmniej bardzo „przerośnięta”. (  interpelacja w załączeniu do protokołu) .

Pkt 8

Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w Giżycku Panem Wojciechem Ogłuszka.   

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Zarządu MZMGO  oraz przedstawienie  bieżącej działalności  związku, jakie są planowane zmiany na rok 2020.

Przewodniczący Zarządu MZMGO W Ogłuszka poinformował, że rok 2018 zakończył się pozytywnie dla związku z wypracowaną nadwyżką. Związek nie generuje  również zysku ani strat. Działania związku  warunkowane są ustawami wydanymi przez Ministerstwo Ochrony Środowiska głównie ustawą   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana, od 6 września 2019r. weszły nowe przepisy  polegające na tym, iż nie będzie można gromadzić odpadów  w sposób  nieselektywny.   Zmiany te będą obowiązywały u nas dopiero od  01.01.2021 roku, związane to jest z podpisaną umową  na świadczenie usług wywozu śmieci z firmą KOMA do końca  roku 2020.  Nastąpią  zmiany  w  nieruchomościach gdzie  osoby przebywają czasowo- sezonowo, za wywóz nieczystości z segregacją  opłata wyniesie 169 zł jeśli nie będzie segregacji to opłata ta będzie  podwyższona ustawa mówi, że  od  dwóch do czterokrotności  przewidzianej stawki. Kolejna  zmiana  dotyczy  przedsiębiorców, ustawa przewiduje że przedsiębiorca może być objęty  MZMGO lub nie, wiąże się to z złożeniem deklaracji do związku,  że pozostaje w nim, jeśli nie to powinien podpisać umowę z prywatnym przedsiębiorcą na odbiór śmieci. Prawdopodobnie zostanie rozwiązany problem z folią odpadową z gospodarstw. Dalej będzie trwał program usuwania Azbestu – dofinansowanie  ok  70%  dla wnioskodawców.   MZMGO prawidłowo realizuje swoje zadania  na co potwierdzeniem  są otrzymane nagrody np. „Puchar  Recyklingu”, Nagroda Ministerstwa Ochrony Środowiska w zakresie  działań  w kierunku usuwania azbestu, oraz inne.

Wójt – zapytał się kto może kontrolować  posesje, i czy jest zawarta umowa na wywóz nieczystości.

 Przewodniczący Zarządu MZMGO W Ogłuszka – odpowiedział, że może dokonać kontroli straż miejska oraz pracownicy  z MZMGO, którzy zostali upoważnieni do przeprowadzenia  kontroli.

Wójt -  poinformował, że  zdarzają się sytuacje gdy   mieszkańcy okresowi  wyrzucają  śmieci do publicznych śmietników. Wójt zapytał się również  za jaki okres można naliczyć kare  za nie posiadanie śmietnika.

Przewodniczący Zarządu MZMGO W Ogłuszka -  odpowiedział, że  z karą można cofnąć się wstecz do 5 lat.

Godz. 14:15 Radna R Podpirka opuściła obrady.

Przewodniczący Zarządu MZMGO W Ogłuszka -  poinformował również,  że od nowego roku zmieni się cena za odbiór nieczystości.

Radny M Grabiński  - zapytał się  od kiedy będą musieli zgłaszać się przedsiębiorcy w celu złożenia oświadczenia, że pozostają w MZMGO .

Przewodniczący Zarządu MZMGO W Ogłuszka – odpowiedział, że ustawa  weszła w życie od 6  września 2019r. i przedsiębiorcy od 2020 roku powinni zgłaszać się w celu złożenia stosownego oświadczenia do MZMGO.

Radna  Ginkowska B – zapytała się  kto może sprawdzić gdzie  trafił taki przedsiębiorca.

Przewodniczący Zarządu MZMGO W Ogłuszka -  odpowiedział, że założenia mówią że będzie to  albo Wójt albo MZMGO jest to problem w kwestii   finansowej, będą musiały znaleźć się środki na opłaty kontrolerów, prawdopodobnie zgromadzenie będzie chciało podwyższyć  składki  członkowskie dla gmin.

Radny Grabiński M zgłosił problem jaki wystąpił w tym roku z wywozem śmieci na koniec sezonu letniego,  przedsiębiorca miał złożoną deklarację sezonową miały być 4 wywozy w miesiącu,  które nastąpiły  zgodnie z harmonogramem, ale w momencie zabrania śmieci został również zabrany pojemnik o dwa dni wcześniej pozostały śmieci z którymi nie wiadomo było co zrobić.  W MZMGO przedsiębiorca  otrzymał  informacje, że powinien założyć ponownie deklaracje aby zabrano mu te śmieci.

Przewodniczący Zarządu MZMGO W Ogłuszka -  odpowiedział, że  działanie było prawidłowe zadanie przez KOME zostało wykonane zgodnie z harmonogramem, ale może nie  do końca.

Radny Grabiński M – dodał również, że  przedsiębiorcy nie zostali poinformowani,  że pojemniki zostaną zabrane wcześniej i zostali ze śmieciami.

Przewodniczący Rady poprosił również o zwrócenie uwagi dla  wywożących śmieci  aby wolniej  poruszali się po drogach.

Następnie Przewodniczący Rady podziękował panu W Ogłuszka za przybycie na sesje i  udzielone informacje.  

 

Pkt 9

Informacja  o przebiegu wykonania budżetu gminy Pozezdrze za  pierwsze półrocze 2019r.

Przewodniczący Rady – poinformował, że Radni otrzymali  wykonanie półroczne budżetu za 2019r. w tej sprawie spotkała się również komisja Rewizyjna zapytał się czy radni mają pytania odnośnie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady zapytał się  czy   Przewodniczący Komisji Rewizyjne chce zabrać głos w tej sprawie.

Radny R Łabacz – odpowiedział, że nie.  

Pkt 10

Podjęcie uchwały  w sprawie:  

a)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

Przewodniczący Rady – poinformował, że  na  komisji został omówiony projekt uchwały wraz z proponowanymi zmianami.   Zapytał się kto z   radnych jest za wprowadzeniem proponowanych zmian do otrzymanego projektu  uchwały przedstawionych na komisjach przez Pana  Wójt . 

Poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad .

Głosowanie za - 9

Przeciw - 1

Wstrzymujących się - 2

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje w sprawie projektu uchwały.   

Komisja Rewizyjna -  Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego - Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie

Komisja do spraw społecznych - Przewodnicząca Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie

Przewodniczący Rady – poinformował, że nastąpi  głosowanie  imienne nad projektem uchwały .

Radny R Łabacz  zapytał się nad czym w takim razie było głosowanie wcześniejsze .

Przewodniczący Rady  odpowiedział, że nad wprowadzeniem  zmian do otrzymanego projektu uchwały.

Radny R Łabacz – stwierdził, że on był przekonany, że już głosuje uchwałę.

Po przeprowadzonej dyskusji w której głos  zabrał również Radny S Borysiewicz i B Ginkowska, Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę.

 

Przerwa godz. 14:47

Koniec przerwy godz. 14:57

 

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady  i poprosił o zabranie głosu Radcę Prawnego Panią

 I. Biedrzycką – Wieczorek, która poinformowała, że :

Radni otrzymali  w wymaganym terminie materiały na sesję,  na komisji  zostały przedstawione zmiany do otrzymanego projektu uchwały, które zostały omówione przez Pana wójta, i te poprawki do  otrzymanego projektu uchwały  należało przegłosować ,iż radni zgadzają się aby wprowadzić do otrzymanego projektu uchwały poprawki.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami i poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad.

 

Sekretarz obrad E Gromadowska  przeprowadziła głosowanie imienne.

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady  stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024, została podjęta następującymi głosami

 Głosowanie:

za-  10

przeciw- 1

wstrzymał się -  1

 

Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024 – w załączeniu do protokołu 

b)      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019

Przewodniczący Rady –  poinformował radnych , że na komisji został omówiony projekt uchwały wraz z proponowanymi  poprawkami .  

Zapytał się , to z radnych jest za wprowadzeniem proponowanych zmian do otrzymanego projektu  uchwały,  przedstawionych na komisjach przez Pana  Wójta

Poprosił o przeprowadzenie głosowania przez podniesienie ręki. 

Głosowanie za-  10

Przeciw -1

Wstrzymujących się - 1

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje w sprawie projektu uchwały.   

Komisja Rewizyjna -  Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego - Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie

Komisja do spraw społecznych - Przewodnicząca Komisji poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami i poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad.

Sekretarz obrad E Gromadowska  przeprowadziła głosowanie imienne.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady  stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019, została podjęta następującymi głosami,

 Głosowanie:

za-  10

przeciw- 1

wstrzymał się -  1 

Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019 – w załączeniu do protokołu 

Pkt 11

 Zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady -  poinformował, że wszyscy Radni otrzymali  Decyzję od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku  w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na okres 3 lat. Wszystko zostało omówione na komisji czy są jeszcze pytania z tym związane.

Następnie  Przewodniczący Rady  zapytał się czy Radni mają   jeszcze pytania, lub do przekazania informacje.

Radna B Ginkowska zapytała się czy są już wystawiane rachunki za wodę i ścieki.

Radny Łabacz R odpowiedział, że są już rozdawane rachunki. Następnie  zapytał się  o ile został obcięty zysk przez wody polskie dał PGK.

Główna Księgowa PGK Sp. z o.o. Pozezdrze  Rejnat A – poinformowała, że PGK zakładało na początku  5% zysku ale został obcięty przez wody polskie do 1% .

W dalszej na  dyskusji głos zabrali również Wójt Gminy B Mohyła oraz radny R Łabacz.

Pkt 12

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął IX sesję Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 30 września 2019r. dziękując Radnym Wójtowi zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

Na tym protokół zakończono.

Nagranie z przebiegu sesji jest nieodłączną  częścią protokołu. 

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska

 

 

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

                                                                                                                                          /-/  Tomasz Sikorski

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 września 2019r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2020 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 354
14 stycznia 2020 09:37 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:23 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [interpelacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2020 09:23 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie załącznika [glosow_imien_n_uchwal.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)