Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół Nr VIII z dnia 27 czerwca 2019r.

 

Protokół Nr VIII 

z przebiegu VIII sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się  27 czerwca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa w godz. 13 00 do godz. 14 35

W obradach uczestniczyli :

Wójt -  Bohdan Mohyła ,

Sekretarz Gminy -  Agnieszka Wierzchowska

Skarbnik Gminy - Barbara Król

Radca Prawny –  Ilona Biedrzycka - Wieczorek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu – Magdalena Baprawska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć  Publicznych – Wojciech Kopczyński

Sołtysi Gminy Pozezdrze –Marzena Żelewska – Kolonia Pozezdrze, Teresa Petiuk – Kuty,  Marek Suchodolski – Pieczarki, Jakub Janko – Jakunówko

Oraz zaproszeni goście :

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Mariusz Fatyga,

Członek Rady Powiatowej Warmińsko  - Mazurskiej  Izby Rolniczej – Zbigniew Mamryk,

inż. urb. Wojciech Kwiatkowski przedstawiciel pracowni urbanistycznej EKOPLAN   

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

Wiceprzewodnicząca Rady -  otworzyła VIII sesję Rady  Gminy Pozezdrze stwierdzając, że  w sesji  uczestniczy 9 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji. 

Nieobecni:

Radny S Borysiewicz, T Sikorski, M Staniszewski , Radna B Ginkowska, E Fliszkiewicz,

 R Podpirka,   – nieobecności usprawiedliwione.

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady – zaproponowała na sekretarza obrad Radną E Gromadowską, która wyraziła   zgodę na pełnienie tej funkcji podczas VIII sesji Rady Gminy.

Głosowanie imienne:

Za- 9

Przeciw- 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad. 

Wiceprzewodnicząca Rady  – poinformowała, że proponowany porządek obrad, radni otrzymali wraz z materiałami  zapytała się czy są propozycje zmian.

Wójt  złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 8 d tj. uchwały w  sprawie likwidacji aglomeracji Pozezdrze, ponieważ nie wpłynęły jeszcze wszystkie opinie dotyczące projektu uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady  – zapytała się czy są jeszcze  propozycje zmian do porządku obrad, zmian więcej nie zgłoszono.

Wiceprzewodnicząca Rady  przedstawiła proponowany porządek obrad z proponowaną zmianą czyli  usunięcie pkt. 8 d , i poprosiła o przegłosowanie imienne przez sekretarza obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)   przewodniczącego Rady Gminy,

b)   przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)  przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)   przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)   przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8.        Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze,

b)   zmiany uchwały nr XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla  dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,

c)    wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Pozezdrze w 2019r., 

d)   ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2019 rok,

e)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

f)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

9. Zapytania i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.                                                                                                    

Głosowanie:

Za – 9

Przeciw –  0

Wstrzymujących się – 0 

Pkt 4

 Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)      przewodniczącego Rady Gminy – w omawianym okresie  Przewodniczący Rady Gminy 1-06-2019r. brał udział w festynie Rodzinnym w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu, 6-06-2019r. Przewodniczący Rady brał udział w III Warmińsko - Mazurskim Kongresie Przyszłości. Udział w otwarciu  lokalu „ Nasz Nowy Dom” Stowarzyszenia „Dziewczyny Znad Sapiny”, 19-06-2019r. udział w zakończeniu roku Szkolnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pozezdrzu. 26.06.2019r. udział w wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.  Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że  pełniła dyżur w biurze rady gminy.   

b)     przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – komisja spotkała się dnia 26-06-2019r. w celu ustosunkowania się do tematyki sesji.

c)      przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – komisja spotkała się dnia 26 czerwca na wspólnym posiedzeniu omawiając tematykę sesji.

d)     przewodniczącego Komisji ds. społecznych- komisja spotkała się  dnia 11-06-2019r. była to wizyta w Przedszkolu Złota Rybka w Pozezdrzu zgodnie z realizacją planu pracy, oraz 26-06-2019r. wspólne posiedzenie komisji.

e)   przewodniczącego Komisji  skarg, wniosków i petycji – zastępca Przewodniczącej  Radny T Cierniak poinformował, że komisja nie odbyła posiedzeń.

Pkt 5

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

w zakresie spraw organizacyjnych:

Wydano n/w Zarządzenia :

 • NR 64/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok
 • NR 65/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.
 • NR 66/19 w sprawie przekazania w administrowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury
  w Pozezdrzu świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Pozezdrze.
 • NR 67/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do oceny i badania ofert w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ogłoszone pod nazwą Zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu.
 • NR 68/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • NR 69/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 70/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze.
 • Nr 71/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 72 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze gmina Pozezdrze.
 • Nr 73/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
 • Nr 74/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Nr 75/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze położonej w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze.
 • Nr 76/19 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie geodezyjnym Kuty, gmina Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.
 • Nr 77/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie geodezyjnym Kuty gmina Pozezdrze.
 •       Uczestnictwo w spotkaniach:

29 maja 2019  - Udział w spotkaniu w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami.

30 maja 2019  - Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze. 

04 czerwca 2019 - Udział w spotkaniu dotyczącym chodnika w miejscowości Jakunówko.

05 czerwca 2019  - Podpisanie umowy dotyczącej organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

10 czerwca 2019- Udział w spotkaniu z w sprawie pracy.

 - Udział w spotkaniu z kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

11 czerwca 2019  - Udział w posiedzeniu komisji do spraw społecznych w Niepublicznym Przedszkolu „Złota Rybka” w Pozezdrzu.

12 czerwca 2019 - Udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie Węgorzewskim zebraniu Izb Rolnych.

 - Udział w sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków LGD 9

13 czerwca 2019   - Udział w spotkaniu w Kutach w sprawie lamp oświetleniowych.

 - Udział w otwarciu siedziby Stowarzyszenia „Dziewczyny znad Sapiny”.

17 czerwca 2019  - Udział w  posiedzeniu Rady Nadzorczej w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu.

 - Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu.

18 czerwca 2019  - Udział w uroczystym pożegnaniu uczniów z Gimnazjum i VIII klasy Szkoły

 Podstawowej w Pozezdrzu.

 - Udział w spotkaniu z sołtysami Gminy Pozezdrze.

19 czerwca 2019  - Udział w uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w Szkole

  Podstawowej w Pozezdrzu.

  - Udział w zakończeniu roku szkolnego w Przedszkolu „ Złota Rybka”.

22 czerwca 2019 - Udział w festynie rodzinnym w Harszu.         

24 czerwca 2019 - Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z oo w Gajewie.

 25 czerwca 2019 - Spotkanie w sprawie stażu.

  - Udział w spotkaniu w sprawie dowozu dzieci z Dyrektorem Szkoły Podstawowej  w Pozezdrzu i pracownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

26 czerwca 2019   - Udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

 - Udział w posiedzeniu Komisji rewizyjnej, Komisji do spraw społecznych,  Komisji ds. budżetu i mienia gminnego.

27 czerwca 2019   - Udział w spotkaniu z Kierownikiem Firmy Arriva Sp. z o.o. Oddział Węgorzewo.

- Udział w Walnym Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego  – Gospodarka Odpadami.

Informacja z działalności międzysesyjnej Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych.

W zakresie gospodarka nieruchomościami:

 1. Szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr geod. 610, 615 obręb Pozezdrze zakończyły się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.
 2. W dniu 10 06.2019 r. ogłoszono piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości działka nr geod. 24/6, 24/7, 24/9 obręb Harsz. Termin przetargów wyznaczono  na dzień 12.07.2019 r.
 3. W dniu 10 06.2019 r. ogłoszono szósty przetarci ustnie nieograniczone na sprzedaż nieruchomości działka nr geod. 155 obręb Kolonia Pozezdrze . Termin przetargu wyznaczono  na dzień 15.07.2019 r.
 4. W dniu 3.06.2019 r. ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr geod. 256/9 Piłaki Wielkie. Termin przetargu wyznaczono na dzień 5.07.2019 r.
 5. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  – działka 56/9  o pow. 0,3005 ha obręb Kuty oraz działka nr geod. 384/2 o pow. 1,2245 ha obręb Pozezdrze.
 6. Opracowano operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości  na potrzeby sprzedaży działek gminnych oraz naliczenie opłat planistycznych.  Wykonawca Wycena nieruchomości Michał Fil, ul. Jasna 2, 19-520 banie Mazurskie, wartość umowy: 4540,00 zł. brutto.
 7. W dniu 31.05.2019 r. podpisano umowę użyczenia dla Spółki PGK Pozezdrze budynku  biurowego przy ul Wolności 4c na okres 3 lat.

W zakresie inwestycji:

Zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na potrzeby wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze” Wartość zlecenia 3.200,00zł. Wykonanie do 1.07.2019 r.

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę  na wykonanie robót budowlanych pn. Wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w m. Pozezdrze na działce 171/6. Wartość umowy 36.600,00 zł. Termin wykonania 31.07.2019 nr. Wykonawca Jar DAN Harsz 7a, 11-610 Pozezdrze.

Dokonano  przeglądów budowlanych elektrycznych w budynkach będących własnością gminy.   Wykonawca  firma ELTROP u. Nowowiejska 29/15, 11-500 Giżycko na kwotę 2 350,00 zł. brutto.

Fundusz Sołecki:

 1. Dokonano zgłoszeń do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie robót budowlanych polegających  na budowę placu zabaw w Radziszewie, montaż lampy solarnej w Wyłudach, wykonanie polbruku w Kutach, wykonanie placu zabaw w Przerwankach.
 2.  W dniu rozesłano zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych dotyczących funduszu sołeckiego w m. Jakunówko, Kuty Pilaki Wielkie . w dniu 24. 06. 2019 r. dokonano otwarcia ofert;

 

Zestawienie ofert

nr części

Zadanie

Krzysztof Mikuła, Usługi Budowlane

, 11-610 Pozezdrze, Kuty 6

BODNAR-BUDOWNICTWO inż. Stefan Bodnar , Jakunówko 31,11-610 Pozezdrze

Jakub Budownictwo Jakub Wołczek, ul Wiejska 27, 11-500 Giżycko

BRUKLAND Piotr Dadełło, ul. Perkunowska 25, 11-500 Giżycko

1

Remont świetlicy wiejskiej w m. Jakunówko

 -

12 115,50 zł

2

Ułożenie kostki brukowej przy scenie przy świetlicy wiejskiej w m. Kuty

7900,00 zł

 -

10 700,00 zł

9 472,01 zł

3

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Piłaki Wielkie

 -

10 038,00 zł

5 900,00 zł

8 277,90 zł

 

Drogownictwo.

1)   Wybrano w drodze postępowania przetargowego wykonawcę, w zakresie przebudowy

ul. Słonecznej oraz części ul. Wolności. Umowa została zawarta dnia 21.06.2019 r., z :

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o., ul. Węgorzewska 4, Gajewo, 11-500 Giżycko

Wartości poszczególnych części zamówienia:

 Część 1 – 347.052,77 zł brutto

 Część 2 – 148.345,23 zł brutto

Termin wykonania zamówienia określony w umowie: do 30 sierpnia 2019r.

2)   Wybrano wykonawcę w zakresie nadzoru inwestorskiego do realizacji zadania przebudowy  ul. Słonecznej oraz części ul. Wolności. Wybrany wykonawca: INWEST-BUD Mariusz Piórkowski, Nowa Wieś Kętrzyńska 10a, 11-400 Kętrzyn Wartości poszczególnych części zamówienia:

 Część 1 – 4.920,00 zł brutto

 Część 2 – 3.075,00 zł brutto

Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 28 czerwca 2019 r.

Gospodarka komunalna.

1)   Zlecono naprawę zniszczonej latarni przy drodze krajowej 63 (przy wjeździe na cmentarz komunalny w Pozezdrzu).

2)   Na bieżąco dokonywane jest sprzątanie  dróg, chodników, koszenie trawników na terenie gminy Pozezdrze.

W zakresie ochrony środowiska:

 1. W zakresie ochrony przyrody:

ü w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 zgłoszenie o zamiarze usunięcia  drzew i krzewów,

ü złożono 2 wnioski o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z terenu działki o nr. 105/4, obręb Pozezdrze – cmentarz komunalny oraz dokonano oględzin drzew z przedstawicielami Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

ü otrzymano zezwolenie na wycinkę drzew z terenu działki nr ew. 133, obręb Kuty przeznaczenie terenu- inne tereny zabudowane (straż OSP Kuty)

ü otrzymano odmowę na usunięcie drzew z terenu działki nr. ew. 436/1, obręb Pozezdrze, ul . Słoneczna. – drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej, bez widocznych pęknięć i zgnilizny, ocena zagrożenia funkcjonowania linii wysokiego napięcia pozostaje właścicielowi tego urządzenia.

ü dokonano 4 oględzin wnioskowanych drzew  do wycinki

ü sporządzono protokół z oględzin złomów i wywrotów- dz. 27/1, obręb Krzywińskie

ü 1 sprawa pozostaje w toku.

W zakresie ochrony zwierząt:

 Obecnie w schronisku przebywa 15 psów (stan na koniec miesiąca maja ) odłowionych z terenu Gminy.  Koszt utrzymania psów w miesiącu kwietniu wyniósł:  2 557,50 zł

 1. W ramach „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2019 roku”

 wpłynęły 2 wnioski o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji: 2 kotek

 Opłacono fakturę za dokonanie zabiegu sterylizacji suczki na kwotę 250 zł.

Tereny zielone

Dokonano nasadzeń kwiatów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie Gminy Pozezdrze w kwocie 917,00 zł.

W zakresie planowania przestrzennego:

 1. Decyzje o warunkach zabudowy:

ü  toczy się 17 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

ü  wydano 5 decyzji ustalających warunki zabudowy.

 1. Wydano 26 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 2.         Podziały nieruchomości:

ü wpłynęły 3 wnioski o zatwierdzenie podziału nieruchomości, wydane zostały 3 decyzje zatwierdzające podział.

Ochrona środowiska:

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2019 r. dopuszczono dowód z opinii biegłego w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 335, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze (nr projektu WGR0101E)”. Powołany biegły, Pan Piotr Gozdek wpisany jest  na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu elektromagnetyzmu i ochrony środowiska.

 Ponadto Wójt poinformował , że objechał  Gminę po  przebytej burzy wraz z wichurą. Doszło do  dużych zniszczeń, w uprawach rolnych, powalone są drzewa, uszkodzone budynki, płoty, zerwane linie energetyczne lub przywalone drzewami. Strażacy OSP naszych jednostek  pracują wszędzie  wraz z pracownikami zatrudnionymi w Gminie. Awarie prądu są usuwane na tyle ile jest to możliwe  po to aby również uruchomić stacje wody.

Pkt 6

 Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca Rady –  poinformowała, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne  interpelacje ani zapytania.

Pkt 7

Interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytał się  czy radni mają interpelacje lub zapytania.

Nie głoszono interpelacji ani zapytań.   

Pkt 8

 

Podjęcie uchwały  w sprawie:  

a)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze,

Wiceprzewodnicząca Rady – poinformowała, że na komisji został omówiony projekt uchwały, na sesji jest obecny Pan urbanista Wojciech  Kwiatkowski,  który przedstawi poszczególne etapy realizacji planu.

Głos zabrał Wójt, który poinformował, że  mieszkańcy Pieczarek chcą aby  plan nie zakłócał środowiska naturalnego wsi, przystąpiono do opracowania planów, dziś zwieńczeniem całej procedury jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy.

Następnie Wiceprzewodnicząca  Rady przekazała głos dla Pana inż. urb. W Kwiatkowskiego, który poinformował, że przystąpiono do całej procedury  przygotowania planów tak aby nie wpływać na środowisko ale również  stworzyć  miejsca mieszkalne.   Rozpoczynając procedurę  składano wnioski do planu głównie  o tereny  rolne z możliwością  zagrodową, analizowano  kierunki rozbudowy. Uchwalenie planów przez Radę  nie będzie powodowało tego aby gmina wykonała tam  infrastrukturę wodno – kanaliacyjną, są ujęte inne rozwiązania czyli oczyszczalnie ścieków. Plany zostały uzgodnione z wszystkimi organami. Następnie zostały wyłożone  do dyskusji  publicznej,  nie złożono  po której nie złożono żadnych uwag. Po wyczerpaniu całej procedury, Wójt przedstawia plany Radzie Gminy do uchwalenia.

Wiceprzewodnicząca Rady  poprosiła o stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna-  Przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych -  Radna E Gromadowska poinformowała,  że członkowie komisji będą głosować indywidualnie 

Wiceprzewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie  głosowania imiennego przez  sekretarza obrad:

Głosowanie:

za-  9

przeciw-0

wstrzymał/a się - 0

Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze, - w zączeniu do protokołu

 

b) zmiany uchwały nr XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla  dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,

 

Wiceprzewodnicząca Rady – poinformowała, że na  komisji został omówiony projekt uchwały. Zapytała się czy są jeszcze pytania związane z projektem uchwały.  

Pytań nie zgłoszono.

Stanowiska komisje

Komisja Rewizyjna-  Przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych -  radna E Gromadowska poinformowała,  że członkowie komisji będą głosować indywidualnie .

Wiceprzewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarz obrad.  

Głosowanie:

za-  9

przeciw-0

wstrzymał/a się - 0

Uchwała  Nr VIII/50/19 Rady Gminy Pozezdrze w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla  dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze,  - w załączeniu do protokołu

c)    wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Pozezdrze w 2019r.,

 

Wiceprzewodnicząca Rady –  poinformowała, że na  komisji został omówiony projekt uchwały.

Radni pytań nie złożyli.

Stanowiska komisje:

Komisja Rewizyjna-  Przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - Radna E Gromadowska poinformowała,  że członkowie komisji będą głosować indywidualnie 

Wiceprzewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarz obrad. 

Głosowanie:

za-  9

przeciw-0

wstrzymał/a się - 0

Uchwała Nr VIII/51/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 27 czerwca  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Pozezdrze w 2019r.,  - w załączeniu do protokołu

d)                      ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2019 rok, 

Wiceprzewodnicząca Rady  – poinformowała, że na  komisji został omówiony projekt uchwały przez Pana Wójta wraz z proponowaną  zmianą.

Radny R Łabacz zapytała się, czy  jeśli nie zostały zatwierdzone taryfy to obowiązują jeszcze stare.

Wójt odpowiedział, że tak, obowiązują stare taryfy, PGK zostało jeszcze poproszone o uzupełnienie pewnych informacji i podpisanie umowy z dostawcą energii.

Następnie rozwinęła się dyskusja dotycząca pokrywania kosztów  związanych z energią, w której głos zabrali radny R Łabacz, Wójt i Radny Grabiński M.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że na komisji Pan Wójt przedstawił zmiany do projektu uchwały zapytała się  czy radni są za usunięciem  z projektu uchwały z § 2 ust. 2  który brzmi: Po zastosowaniu dopłat przewidzianych w § 1 ceny dla odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków wyniosą ….. zł/m3 brutto dla grupy taryfowej odbiorców usług – OŚP. 

Poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad .

Głosowanie

 za- 9

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

Stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały:

Komisja Rewizyjna-  Przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - Radna E Gromadowska poinformowała,  że członkowie komisji będą głosować indywidualnie 

Wiceprzewodnicząca Rady – odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarz obrad. 

Głosowanie:

za-  9

przeciw-0

wstrzymał/a się - 0

Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Pozezdrze  w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na 2019 rok, - w załączeniu do protokołu

e)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

 

Wiceprzewodnicząca Rady – poinformowała, że  na  komisji został omówiony projekt uchwały wraz z proponowanymi zmianami.   Zapytała się czy Radni są za wprowadzeniem proponowanych zmian do otrzymanego projektu  uchwały przedstawionych na komisjach przez Pana  Wójta.  Poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad .

Głosowanie

za- 9

Przeciw - 0

Wstrzymujących się – 0

Stanowiska komisji.

Komisja Rewizyjna-  Przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - Radna E Gromadowska poinformowała,  że członkowie komisji będą głosować indywidualnie. 

Wiceprzewodnicząca Rady – odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarz obrad. 

Głosowanie:

za-  9

przeciw-0

wstrzymał/a się - 0

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Pozezdrze w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024, - w załączeniu do protokołu 

f)       zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019

Wiceprzewodnicząca Rady – poinformowała, że  na  komisji został omówiony projekt uchwały wraz z proponowanymi zmianami.   Zapytała się czy Radni są za wprowadzeniem proponowanych zmian do otrzymanego projektu  uchwały przedstawionych na komisjach przez Pana  Wójt.  Poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad proponowanych zmian . 

Głosowanie

 za- 9

Przeciw - 0

Wstrzymujących się – 0

Stanowiska komisji.

Komisja Rewizyjna-  Przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - Radna E Gromadowska poinformowała,  że członkowie komisji będą głosować indywidualnie. 

Wiceprzewodnicząca Rady – odczytała projekt uchwały i poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego przez Sekretarz obrad. 

Głosowanie:

za-  9

przeciw-0

wstrzymał/a się - 0

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Pozezdrze w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019 – w załączeniu do protokołu

Pkt 9

 Zapytania i informacje.

Wójt – udzielił informacji związanych z MZMGiO w Giżycku, iż na ten rok nie przewidziano podwyżek opłat za gospodarkę odpadami. Pojemniki na plażach nie są stawiane, lecz gmina będzie starała się rozwiązać ten problem stawiając swoje pojemniki. Azbest, w tym roku MZMGiO prawdopodobnie nie będzie prowadziło utylizacji azbestu. Zdjęty azbest z dachu powinien być odpowiednio ofoliowany i zabezpieczony.

Wójt poinformował, również o planowanych  festynach w Gminie Pozezdrze w okresie wakacyjnym zapraszając sołectwa do udziału i wystawianiu stoisk.

Następnie głos zabrał członek Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby  Rolniczej w Węgorzewie Zbigniew Mamryk, który podziękował za  zaproszenia do udziału w sesjach oraz dotychczasową współpracę, kończy się kadencja w Warmińsko – Mazurskich Izbach Rolniczych odbędą się ponowne wybory do nowych rad powiatowych 28 lipca 2019r.

Sołtys wsi Jakunówko – poinformował, że  w roku 2012 mieszkaniec Jakunówko składał wniosek o doświetlenie drogi    do dnia dzisiejszego nie dostał odpowiedzi.  Zapytał się również czy istnieje ulga  dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na wywóz śmieci.

Wójt odpowiedział, że sprawdzą w referacie czy był taki wniosek, zaproponował również aby sołtysi rozważyli możliwość wymiany lamp na ledowe z funduszy sołeckich, była by to duża oszczędność dla Gminy. 

Wiceprzewodnicząca Rady - poinformowała, że do Rady Gminy  wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie  badania  zgodności z prawem uchwały z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie  określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pozezdrze -  Kolegium  RIO  stwierdziło nieważność uchwały, całe rozstrzygnięcie zostało przekazane radnym wraz z  materiałami na sesję.

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała się czy są jeszcze jakieś  pytania, lub informacje.

Pytań nie zgłoszono.

Pkt 10

 

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła , VIII sesje Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 27 czerwca 2019r. dziękując radnym Wójtowi zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach.  Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze

/-/  Katarzyna Nowacka

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27 czerwca 2019r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2019 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 344
03 października 2019 14:11 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)