Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół nr VI Iz dnia 27 maja 2019r.

 

Protokół Nr VII

z przebiegu VII sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się  27 maja  2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa  w godz. 11 00 do godz.  14 37

W obradach uczestniczyli : 

Wójt -  Bohdan Mohyła ,

Sekretarz Gminy -  Agnieszka Wierzchowska

Skarbnik Gminy - Barbara Król

Radca Prawny –  Ilona Biedrzycka - Wieczorek

Oraz zaproszeni goście :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu – Magdalena Baprawska

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć  Publicznych – Wojciech Kopczyński

Prezes PGK Pozezdrze- Zbigniew Cherek

Sołtysi Gminy Pozezdrze –Marzena Żelewska – Kolonia Pozezdrze, Teresa Petiuk – Kuty,  

Pkt .1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

Przewodniczący Rady -  otworzył VII sesję Rady  Gminy Pozezdrze stwierdzając, że  w sesji  uczestniczy 13 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji.  

Nieobecni:

Radny S Borysiewicz  i Radna K Nowacka – nieobecność usprawiedliwiona. 

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady – zaproponował na sekretarza obrad Radną E Gromadowską, która wyraziła   zgodę na pełnienie tej funkcji podczas VII sesji Rady Gminy. 

Głosowanie imienne:

Za- 13

Przeciw- 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady  – poinformował, że proponowany porządek obrad, radni otrzymali wraz z materiałami  zapytał się czy są propozycje zmian. 

Wójt  złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 21 c tj. uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVI/147/17 Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze, ponieważ  przepisy z tym związane jeszcze się zmienia i ponownie byśmy musieli zmieniać uchwałę.   

Przewodniczący Rady  – zapytał się czy są jeszcze  propozycje zmian do porządku obrad,

Zmian więcej nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady  przedstawił proponowany porządek obrad z proponowaną zmianą czyli  usunięcie pkt. 21 c, i poprosił o przegłosowanie imienne przez sekretarza obrad. 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum

2.           Powołanie Sekretarza obrad.

3.           Przedstawienie porządku obrad.

4.           Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)  przewodniczącego Rady Gminy,

b)  przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

c)  przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

d)  przewodniczącego Komisji do spraw społecznych,

e)  przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

5.      Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

6.      Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Przedstawienie raportu o stanie gminy Pozezdrze za rok 2018.

9.      Debata nad raportem o stanie gminy Pozezdrze.

a.    Głosy radnych;

b.    Głosy mieszkańców.

10.  Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania.

11.  Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za  rok 2018 wraz z informacją  o stanie mienia.

12.  Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-159/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2019r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Pozezdrze za 2018 rok.

13.    Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

14.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.

15.    Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie  zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2018 rok.

16.     Dyskusja  nad sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2018 rok.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2018 rok.

18.     Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium  z tytułu wykonania   budżetu za 2018 rok.

19.    Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2018 rok dla gminy Pozezdrze”.

20.   Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

21.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019r.,

b)   ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Pozezdrze publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych,

c)    zaniechania realizacji inwestycji,

d)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

e)   zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

22.   Zapytania i informacje.

23.    Zamknięcie obrad sesji.

Głosowanie imienne:

Za - 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0 

Pkt 4

 Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)      przewodniczącego Rady Gminy – w omawianym okresie Przewodniczący Rady  dnia 16-04-2019r. uczestniczył w spotkaniu sołeckim w miejscowości Jakunówko, oraz w spotkaniu z przedstawicielami Gminy Sztutowo tj. Wójtem oraz Przewodniczącym Rady - cel spotkania wymiana wspólnych doświadczeń oraz współpracy szkół. Dnia 1.05.2019r. Przewodniczący brał udział w Moto - Majówce w Pozezdrzu zorganizowanej przez proboszcza parafii przy Kościele pw. Św Stanisława Kostki. 4.05.2019r. udział w obchodach dnia Strażaka w Pozezdrzu. 7.05.2019r. dyżur w biurze Rady Gminy, 10.05.2019r. udział w powitaniu delegacji z Ukrainy,  która przyjechała do Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu, 13.05.2019r. uczestnictwo w podsumowaniu wizyty delegacji z Ukrainy oraz spotkanie z jednostkami OSP Gminy Pozezdrze. 23.05.2019r. uczestnictwo w posiedzeniu komisji  Rewizyjnej oraz ds. społecznych Rady Gminy Pozezdrze

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – R Łabacz poinformował, że komisja miała

3   posiedzenia,  2 posiedzenia związane były z analizą budżetu za rok 2018. Oraz posiedzenie związane z tematyką sesji.

c)  przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – Radny M Grabiński poinformował, że komisja spotkała się w celu ustosunkowania się do tematyki sesji.

d) przewodniczącego Komisji ds. społecznych – Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja spotkała się dnia 14 maja 2019r. spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu oraz z animatorem Orlika. Kolejne posiedzenie komisji odbyło się dnia 23 maja 2019r. w celu omówienia tematyki sesji.

e) przewodniczącego Komisji  skarg, wniosków i petycji -  Przewodnicząca Komisji B Ginkowska poinformowała, że do komisji nie wpłynęły żadne sprawy związane z działalnością komisji. 

Pkt 5

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. 1.      Wydano n/w Zarządzenia :
 • Nr 45/19 w sprawie powołania obsady Drużyny Wykrywania i Alarmowania pracowników Urzędu Gminy Pozezdrze.
 • Nr 46/19 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w miesiącu maju 2019 roku
  w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.
 • Nr 47/19 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Pozezdrze na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Nr 48/19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu autobusu szkolnego marki AUTOSAN.
 • NR 49/19 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 • NR 50/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
  • NR 51/19 w sprawie przeprowadzenia epizodu w ramach ćwiczenia obronnego powiatu pk: „Węgorapa 2019”
  • NR 52/19 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
   w Pozezdrzu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.
  • NR 53/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok
  • NR 54/19 w sprawie przeznaczenia w formie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Pozezdrze.
  • NR 55/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
  • NR 56/19 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącym własność Gminy Pozezdrze.
  • NR 57/19 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  • NR 58/19 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych na obszarze Gminy Pozezdrze w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  • NR 59/19 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.
  • NR 60/19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego usług, dostaw i robót budowlanych dotyczących realizacji wniosków w ramach funduszu sołeckiego.
  • NR 61/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do oceny i badania ofert w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ogłoszone pod nazwą „Przebudowa ulicy Słonecznej
   oraz części ulicy Wolności w m. Pozezdrze”.
  • NR 62/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
  • NR 63/19 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze.

OBWIESZCZENIA

 • NR 7/2019 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 276/1, 277, 283, 290/7
  w obrębie Jakunówko, gmina Pozezdrze.
 • NR 8/2019 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze.
 1. 2.      Uczestnictwo w spotkaniach:

09 kwietnia 2019   - Udział w spotkaniu Powiatowego Zarządu OSP w Państwowej Straży Pożarnej    w Węgorzewie.

10 kwietnia 201 9 - Udział w spotkaniu dot. Obronnych Ćwiczeń Powiatowych w Państwowej   Straży Pożarnej w Węgorzewie.

11 kwietnia 2019  - Udział w posiedzeniu Komisji rewizyjnej.

15 kwietnia 2019    - Udział w spotkaniu z kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

16 kwietnia 2019 - Udział w spotkaniu z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Gminy Pozezdrze. 

 - Udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Sztutowa Robertem Zielińskim.

- Udział w spotkaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka w Węgorzewie

- Udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Jakunówko.

17 kwietnia 2019

 - Podpisanie promesy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla

      OSP Pozezdrze o wartości 760.000 zł.

18 kwietnia 2019 - Udział spotkaniu dyr. GOK-u p. Leszkiem Gołębiewskim w sprawie     organizacji imprez letnich.

26 kwietnia 2019  - Udział w Turnieju BRD w Węgorzewie.

  - Udział w spotkaniu Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.

29 kwietnia  2019 - Udział w spotkaniu z kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

04 maj 2019   - Udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych  w Gminie Pozezdrze.

06 maj 2019 - Udział w spotkaniu z kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

08 maj 2019 - Udział w posiedzeniu Komisji rewizyjnej.

09 maj 2019- Udział w Ćwiczeniach Obronnych Powiatu Węgorzewskiego.

 - Udział w spotkaniu Referatu Organizacyjnego.           

10 maj 201  - Przywitanie delegacji z Ukrainy wizyta studyjna partnerskich  szkół Pozezdrze-Werba-Żornow.

 13 maj 2019 - Udział w spotkaniu z kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

  - Udział w spotkaniu z Burmistrzem Węgorzewa  Krzysztofem Kołaszewskim.

  - Udział w spotkaniu z delegacją z Ukrainy i uroczyste pożegnanie.

 - Udział w  spotkaniu ze strażakami w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu.

14 maj 2019  - Udział w publicznej dyskusji m.p.z.p  terenów przy "Przy Lesie”.

  - Udział w spotkaniu w Powiecie Węgorzewskim.

  - Udział w posiedzeniu Komisji do spraw społecznych.

15 maj 2019  - Spotkanie dotyczące polityki wodno – ściekowej w Miejskim Przedsiębiorstwie  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce.

16 maj 2019   - Udział w  spotkaniu z brokerem w sprawie ubezpieczenia Ochotniczych  Straży Pożarnych.

17 maj 2019 - Podpisanie protokołu uzgodnień obręb Kuty.

20 maj 2019 - Udział w spotkaniu z kierownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

- Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej– Czerwonki w Giżycku. 

21 maj 2019 - Udział w spotkaniu z p. Robertem Iwiczukiem Przedsiębiorstwo budowlano – instalacyjne s.c.

- Udział w Posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej (ZES) w Starostwie

Powiatowym w Węgorzewie.

22 maj 2019- Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy  Tomaszewskiej – Czerwonki w Giżycku.  

- Udział w posiedzeniu Komisji ds. budżetu i mienia gminnego.

23 maj 2019 -  Udział w spotkaniu z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie    i Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu.

  - Udział w posiedzeniu Komisji rewizyjnej i Komisji do spraw społecznych.

26 maj 2019 - Udział w XI Europejskim Tygodniu Sportu.

Pkt 6

 Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

 

Przewodniczący Rady  – poinformował, żę w okresie międzysesyjnym  przyszła odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach  w sprawie wniosku złożonego przez Radną Barbarę Ginkowską dotyczącego sprzątnięcia poboczy po okresie zimowym należących do dróg powiatowych.   – odpowiedź zarządu negatywna w tej sprawie

Pkt 7

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady zapytał się czy radni  mają interpelacje  lub zapytania.

Radna B Ginkowska  zapytała się Wójta w sprawie samochodu strażackiego  jakie jest dofinansowanie.

Wójt odpowiedział, że  koszt samochodu ma wynieść około 760 000,00 zł. Gmina daje 200 000,00 zł pozostałe dofinansowanie będzie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 125 000,00 zł z systemu ubezpieczeń od Komendanta Głównego Straży Pożarnej  55 000,00 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 380 000,00 zł. Trwa współpraca z OSP Pozezdrze i z Komendantem Powiatowym w sprawie ogłoszenie przetargu,  przygotowania specyfikacji.  Strażacy cieszą się z otrzymanych pieniędzy i że mogą liczyć na wyremontowane  oraz nowe samochody czekali na to dość długo.

Radna B Ginkowska -  następnie odniosła się do  uzyskanej odpowiedzi z zarządu dróg Powiatowych w sprawie złożonego wniosku o posprzątanie poboczy. Powiedziała ,że pobocza do Kut przy drodze powiatowej nie były sprzątane już od dawna, śmieci znowu zarosną trawą, dla niej jest to wstyd, że tak to wygląda.

Wójt – odnosząc się do odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych  stwierdził, że gmina Również może dać dla sołtysów rękawiczki i worki aby każde sołectwo posprzątało w swoich miejscowościach, gmina starała się o ośmiu dodatkowych pracowników a otrzymaliśmy tylko 3 osoby na kilka miesięcy.

Przewodniczący Rady – podziękował w imieniu strażaków OSP Pozezdrze za pomoc i udzielane wsparcie od gminy na rozwój i wyposażenie OSP.

Radny R Łabacz – zaproponował, aby radni otrzymali kalkulacje  odnośnie opłat za wodę, aby było wszystko bardziej rozbite, na wynagrodzenia zarządu, obsługi, koszty biurowe, podatki i opłaty. 

Radny R Łabacz  przypomniał również, iż co roku porusza temat drożności rzeki Sapina. Są nowe rozdania może wspólnie z innymi gminami  Kruklanki, Węgorzewo wystąpić o dofinansowanie na udrożnienie rzeki .

Wójt – odpowiedział, że o drożność tej rzeki zabiega również stowarzyszenie  „Przystanek Stręgielek”, aktualnie nie ma dofinansowania w strategii ogólnopolskiej  na  takie zadania.

Radny R Łabcz  stwierdził, że nie ma na co za bardzo czekać, przepłynięcie tą rzeką jest coraz bardziej utrudnione.

Radna B Ginkowska  - powiedziała, że rzeka „Sapina” może być  wizytówką Gminy Pozezdrze gdyby tak mocno nie zarastała. 

Pkt 8

Przedstawienie raportu o stanie gminy Pozezdrze za rok 2018.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie  raportu przez Pana Wójta.

Wójt – poinformował, że wszyscy  radni otrzymali raport o stanie Gminy Pozezdrze za rok 2018, został on również opublikowany na stronie internetowej urzędu, raport został omówiony szczegółowo na komisjach. Wójt reprezentuje gminę na zewnątrz jednocześnie wykonuje  uchwały podjęte przez Radę Gminy Pozezdrze wspólnie z pracownikami Gminy będąc również kierownikiem urzędu. Gmina Pozezdrze ma powierzchnię  około 167 km2  powierzchni, z czego 30% stanowią wody  i 30% stanowią lasy, jest to teren atrakcyjny. Na terenie naszej gminy jest najdłuższa linia brzegowa jezior w Polsce jest to istotne dla naszych mieszkańców. Coraz więcej powstaje również miejsc noclegowych na terenie naszej Gminy. Niestety na naszym terenie nie ma większej bazy hotelowej ani restauracji w których mogły by zatrzymywać się większe autokary. Na naszym terenie odbywa się bardzo duży ruch migracyjny, przyrost naturalny jest ujemny. W roku 2018 urodzeń było 34 a zgonów 41, czyli stosunek zgonów jest wyższy niż urodzeń.  Istotna jest również struktura wiekowa  naszej ludności, oraz ile wpływa do naszej kasy podatków. Należy pamiętać, że największą pulą podatków wpływającą do naszej gminy nie są podatki rolne, które stanowią 500 tys.  Lecz od  podatku dochodowego ponad półtora miliona zł. 

Grupy wiekowe mieszkańców  kształtują się następująco :

Liczba osób do 18 lat – 588

Liczba osób powyżej 60 roku życia 786

Ogólna liczba mieszkańców na trenie naszej gminy  wynosi: 3 315 osób. Tendencja jest spadkowa co nie wpływa na korzyść Gminy.

Jednostki organizacyjne gminy to – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu, Gminny Ośrodek Kultury  w Pozezdrzu, Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu są to jednostki, które funkcjonują już od dłuższego czasu oraz Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu spółka która obsługuje nasze wodociągi i kanalizacje. Jest to spółka nowa która rozpoczęła swoją działalności  w roku 2017. Spółka, powstała dlatego, że mamy bardzo dużo wodociągów oraz kanalizacji na wielu obszarach Gminy Pozezdrze. ZUK Węgorzewo  nie spełniał swoich obowiązków, nie remontował wielu odcinków na bieżąco nie dbał prawidłowo o powierzone mienie. W związku z powyższym w 2017 roku została podjęta uchwała  w wyniku,  której została powołana Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu. Zadaniem nowej spółki jest uporządkowanie  majątku znajdującego się w zasobach gminnych dotyczącego zasobów wodno – kanalizacyjnych, gdyż okazuje się że część infrastruktury wodno - kanalizacyjnej znajduje się na terenie gminy należącej do aglomeracji Węgorzewo a stan techniczny urządzeń budzi wiele zastrzeżeń, jedną z bardziej istotnych korzyści gminnych utworzenia spółki jest uzyskanie samodzielności  finansowej i zarzadzania.  Zarząd PGK jest jedno osobowy w skład  Rady Nadzorczej Spółki wchodzą trzy osoby, udziałowcem 100% jest Gmina Pozezdrze, siedziba spółki znajduje się   przy Ul . Wolności. PGK sp. z o.o przejęła od ZUK Węgorzewo min. 4 ujęcia wody, stacje uzdatniania  wody, przepompownie wody, oczyszczalnie ścieków 32 przepompownie, oraz 52 przepompownie przydomowe. Łączna długość sieci wodociągowych wynosząca 141,5 km. Natomiast długości sieci kanalizacyjnej wynoszą 76,07 km. Przedmiotowe urządzenia takie jak  oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody oraz niektóre sieci wodno – kanalizacyjne nie są  w dobrej kondycji technicznej. ZUK Węgorzewo sporadycznie remontował sieć wodno -   kanalizacyjną która często ulegała awariom. Oczyszczalnia ścieków w Pozezdrzu jest w zlej kondycji, przestarzała technologia, brak wspomagania elektronicznego oczyszczalnia wymaga kompleksowego remontu, jak również i stacja uzdatniania wody oraz znajdujące się tam urządzenia są w złym stanie technicznym, nie nadające się w większości do naprawy. Remontu wymagają również budynki. Bardzo duże ubytki  wody są na terenie Harszu sprzedaż za wodę  jest do 70% mniejsza niż wynosi zakup wody od ZUK  Węgorzewo. Zasadnym jest odłączeniem się od aglomeracji Węgorzewo i wybudowanie nowej sieci wodno-  kanalizacyjnej oraz  podłączenie jej do gminnej oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu. Gmina Pozezdrze wspólnie z PGK sp. z o.o dąży do pozyskania środków min. z  Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich aby uzyskać takie dofinansowanie  Pozezdrze musi być poza aglomeracją Węgorzewo i poza aglomeracją Pozezdrze. Wszystko wiąże się również z finansami .

W roku 2018 na koniec grudnia zadłużenie  gminy spadło do kwoty  2 409 000 000,00  zł. Naszym jedynym działaniem nie  było tylko zwalczanie długu ale róniez wykonano mi. Inwestycje takie jak : Remont saki GOK przywrócono jej dawny  wygląd około 150 tys zł oraz dofinansowanie z PROW, świetlica w Harszu – budynek po byłej zlewni mleka – 106 tys zł, droga w Cegielni Harsz – dofinansowanie drogi około 504 tys zł tj 50%, droga Nowy Harsz ponad 1 mln zł – uzyskano dofinansowanie w 80%, zaplanowano remont samochodu w roku 2018 dla OSP Pozezdrze wydatek poniesiono w roku 2019  - 185 tys zł. Remontowano również na bieżąco pozostałe samochody OSP oraz Gminy.  W roku ubiegłym rozpoczęto rozbudowę szkoły. Dzięki dobrej współpracy Fundacją 3D wybudowano siłownie przy ORLIKU dzięki również wsparciu posła Kossakowskiego, który również objeżdżał wspólnie z nami nasze drogi. Nastąpiła budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pozezdrzu, które ma służyć bezpośrednio dla dzieci. Wykonanie dróg asfaltowych w Pozezdrzu na osiedle w Kutach . Dokonano przebudowy budynku gospodarczego na potrzeby PGK Sp z.o.o . Cyfryzacja Urzędu Gminy ponad 660 tys zł. Wykonano wiele inwestycji z zakresu Funduszu Sołeckiego, należy docenić również  to że mieszkańcy integrują się i chcą wspólnie wykonać  określone prace aby ich sołectwach aby były ładniejsze. Cały czas wszystko  co robimy to zastanawiamy się skąd wziąć pieniądze a  realizuje się zadania gdzie są głównie dofinansowania a decyzje są podejmowane wspólnie z radnymi oraz pracownikami.  

Na ty Wójt zakończył swoją wypowiedź.

Pkt 9

Debata nad raportem o stanie gminy Pozezdrze.

Przewodniczący Rady  -  otworzył  debatę nad raportem .

a.        Głosy radnych;

Przewodniczący Rady-   poprosił  o zabranie głosu  radnych w sprawie przedstawionego  raportu o stanie Gminy przez Wójta.

Radny R Łabacz – zapytał się czy przydomowe przepompownie są własnością gminy czy właściciela posesji. Kiedyś były duże sprzeciwy mieszkańców co do tych przepompowni.

Wójt – odpowiedział, że  tam gdzie były bardzo duże  opory co do tych przepompowni próbowano zrobić zbiorcze przepompownie jeśli ktoś nie wyrażał zgody na podłączenie. Teraz większość przepompowni jest właścicieli za którą ponoszą również  opłatę.

Radny R Łabacz – zapytał się a kto ponosi opłaty za naprawę.

Wójt - odpowiedział, że za drożność ponosi odpowiedzialność  PGK aby prawidłowo  działała przepompownia.

Radna B Ginkowska – dodała, że zauważyła z wypowiedzi Wójta iż skupił się nad działalnością PGK wynikło to podczas  spotkania na  komisji aby uzupełnić pewne informacje, których zabrakło w raporcie o działalności PGK. Pan Prezes  stwierdził i pewnie ma rację, że rok funkcjonowania spółki to za mało aby dokładnie ocenić, jej działanie. Nie było wieloletniej kontroli ZUK-u  przy prowadzonej  działalności. Prezes PGK przedstawił na komisji radnym całe funkcjonowanie  zakładu, przedsiębiorstwo nie ma jeszcze dużego  kapitału, można również urozmaicić działalność przedsiębiorstwa.  Zdaniem Pani radnej w raporcie w rozdziale dotyczącym  Władze Samorządowe Gminy Pozezdrze zabrakło wymienienia funkcji i osoby pani skarbnik Gminy. Podane Informacje w raporcie są wyczerpująco. Debata o raporcie została ogłoszona , liczy na to że w przyszły roku będzie większy udział mieszkańców w debacie. 

Wójt – odpowiedział, że zgłosili się  mieszkańcy do debaty lecz nie przyszli. Przypomniał, że wielokrotnie mówił w jakim stanie są wszystkie urządzenia, jest potrzebny ogromny nakład finansowy aby zmienić  wszystko na stan dobry.  Błędem było to, że  nie  naciskano aby  zmieniać taryf i podwyższyć ceny. W poprzedniej kadencji została wprowadzona jedna taryfa dla wszystkich i obniżono cenę wody i ścieków dla  Harszu do tej pory  nie było żadnych podwyżek. Spółka PGK przygotowała  taryfy  i wysłała wniosek do  Wód Polskich o zatwierdzenie. W tej chwili rada nie podejmuje decyzji o wysokości cen za wodę i ścieków tylko Wody Polskie.

Radny R Łabacz – powiedział, że padło  sformułowanie przez Wójta, że błędem było  to, że nie  podwyższano taryf, ale spółka była potrzebna, Radny już dawno proponował  aby  powstał własny zakład budżetowy, kolejnym błędem jaki został popełniony to przekierunkowanie  ścieków do Węgorzewa, wprowadzono nas w błąd przedstawiono nam ekspertyzy fachowców, że to jest jedyna droga opłacalna.  

Radny M Grabiński -  powiedział, że mieszkańcy  nie wiedzą o stanie naszej oczyszczalni i wodociągów bo nie byli informowani, również i radni nie wiedzieli  o tym, bo ich o tym nie informowano. Zadaniem radnych jest informowanie mieszkańców jaki był stan wodociągów i kanalizacji przed przejęciem  przez spółkę.

Wójt – powiedział, że radna B Ginkowska  powiedziała, aby rozwijać działalność spółki  o inne zadania. Na razie  ocenia się  realne koszty  utrzymania wodociągów i kanalizacji, dlatego nie wprowadzano do realizacji innych działań takich jak. np. remonty dróg oraz obsługę cmentarza  i mienia komunalnego. Te zadanie spółka będzie sukcesywnie przejmowała. Zawsze najgorsze są początki

Przewodniczący Rady  - mimo zadłużenia, naszej gminy udało się  wykonać bardzo dużo inwestycji jest to również  zasługa Pana Wójta jak i pracowników gminy, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie wniosków oraz szukaniu dofinansowania. W imieniu swoim i radnych dziękuje za włożoną pracę.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego podpunktu. 

b.        Głosy mieszkańców. 

Przewodniczący Rady - poinformował, że do udziału w debacie został złożony jeden wniosek,   lecz osoba ta jest nie obecna na sesji.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę. 12:45

Koniec przerwy godz. 13:00 

Pkt 10

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania.

Przewodniczący Rady  poprosił  o stanowiska komisje

Komisja Rewizyjna-  Przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za  udzieleniem Wójtowi wotum zaufania,

Komisja do spraw budżetu i mienia gminnego- Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Komisja do spraw społecznych  - Przewodnicząca komisji E  Fliszkiewicz  poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za udzieleniem wotum zaufania dla Wójta  Gminy Pozezdrze.

Przewodniczący Radypoinformował, że zwieńczeniem procedury rozpatrywania raportu o stanie gminy jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi wotum zaufania, uchwała ta podejmowana jest przez radę gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy,  w przypadku rady Gminy Pozezdrze, której skład wynosi  15   osób  bezwzględną większością głosów   będzie     8.

W związku z powyższym  Przewodniczący odczytał treść uchwały  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania .

Następnie poprosiła sekretarza obrad o przeprowadzenia głosowania imiennego zaproponowanej uchwały  :

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w  sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania.

została podjęta następującymi głosami

Głosowanie:

za-   13

przeciw- 0

wstrzymał/a się – 0

Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 27 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze wotum zaufania  - w załączeniu do protokołu 

Pkt  11

 

Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Pozezdrze z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za  rok 2018 wraz z informacją  o stanie mienia

Przewodniczący Rady – poprosił  Pana Wójta o przedstawienie   sprawozdania.

Wójt – poinformował, że  roku 2018 Gmina Pozezdrze osiągnęła dochody w wysokości 15.381.481,26 zł i zrealizowała wydatki na     kwotę 15.673.792,74 zł. W wyniku realizacji budżetu osiągnięto deficyt w kwocie  - 292.311,48 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła 1.128.430,51 zł.

Wypracowana nadwyżka z roku poprzedniego -  rozdysponowana została na:

- spłaty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2018 tj. 1.105.000,00 zł,

- na pokrycie wykonanego deficytu w roku 2018 w kwocie 292.311,48 zł, oraz po uzgodnieniu sald  należności i zobowiązań

- na wolne środki zasilające budżet roku 2019 w kwocie 1.298.930,03 zł.    

Spłacając w roku 2018 kwotę 1.105.000,00zł przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów zmniejszono stan zadłużenia Gminy do kwoty 2.409.901,00 zł.

Ogółem wpływy z tytułu podstawowych dochodów podatkowych / zgodnie z zestawieniem bilansów podatków za rok 2018 wyniosły 3.703.020,40 zł, a za analogiczny okres 2017 3.563.208,62 zł. / Wzrost o  3,92 %. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 64.565,00 zł. W całym roku uzyskano wpływy z zaległych podatków na kwotę  76.615,57 zł.

 Rok 2018 zakończono ze zobowiązaniami w kwocie 468.337,22 zł. w tym wymagalnymi 0,00 zł i należnościami na kwotę 1.109.966,59 zł z tego zaległości 1.083.497,08 zł, w tym zaległości podatkowe na kwotę 176.870,33 zł.

W roku 2018 Gmina realizowała wydatki z Funduszu Sołeckiego na kwotę 204.408,90 zł z czego wprowadzono na środki trwałe zadania na kwotę 98.464,09 zł. 

Rada Gminy w Pozezdrzu uchwaliła wydatki budżetu obejmujące udzielenie dotacji z budżetu dla zadań realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na kwotę  897.461,73,00 zł . W roku 2018 kwota realizowanych i wypłaconych dotacji wyniosła 878.980,88 zł.  Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu przekazano kwotę 250.000,00 zł na działalność bieżącą i kwotę 151 290,00 zł na remont i modernizację  budynku Sali Widowiskowej.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej  przekazano kwotę – 154.000,00 zł.

Dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych kwotę  –  23.000,00 zł.

Dla Niepublicznego Przedszkola ,,Złota Rybka ‘’ kwotę  – 295.690,88 zł.

Dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie przekazano kwotę  – 5.000,00 zł. Realizacja założeń budżetowych przebiegała w roku 2018 zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Pkt 12

Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-159/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2019r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Pozezdrze za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady - odczytał uchwałę RIO.VIII-0120-159/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2019r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Pozezdrze za 2018 rok.

Skład Orzekający RIO opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz  z informacją o stanie mienia komunalnego (w załączeniu do protokołu).

Pkt 13

Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

Przewodniczący Rady – poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii.

Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Ryszard Łabacz:

 (w załączeniu do protokołu)

Komisja Rewizyjna  w składzie:

Ryszard Łabacz – Przewodniczący.

Marzena Banaszak– zastępca Przewodniczącego

Franciszek Urbanowicz – Członek komisji

Mariola Tymcio – Członek komisji

zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu i postanowiła, przedłożyć Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Pkt 14

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze. 

Przewodniczący Rady – poprosił Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku.

Wniosek Komisji Rewizyjnej  przedstawił  Przewodniczący Komisji Ryszard Łabacz:

( w załączeniu do protokołu)

Komisja Rewizyjna  w składzie:

Ryszard Łabacz   – Przewodniczący.

Marzena Banaszak  – zastępca Przewodniczącego

Franciszek Urbanowicz  – członek komisji

Mariola Tymcio   – członek komisji

Działając na podstawie  art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze z tytułu wykonania budżetu za 2018r. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie  finansowe.

Pkt 15

Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie  zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał opinię RIO Nr RIO.VIII-0120-258/19 w Olsztynie  z dnia 14 maja 2019r. w sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2018 rok .

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-258/19  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 roku.            

Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Pozezdrze absolutorium za 2018 r.  (w załączeniu do protokołu).

Pkt 16

 

Dyskusja  nad sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady -  otworzył  dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.

Wójt – powiedział, że uważa, że wspólnie z  radnymi udało się przejść dość łagodnie przez budżet roku 2018, pomimo, że pojawiały się również różne zagrożenia kiedy dochodziło do  realizacji zadań z środków, które były współfinansowane. Gmina miała deficyt w wysokości około 300 tys. zł, ale była również i nadwyżka z roku poprzedniego. Były realizowane inwestycje takie jak, remonty świetlic, remont sali GOK, naprawa dróg gminnych czy innych obiektów. Dzięki operatywności pracowników poszczególnych referatów oraz radnych zawsze istniała kontrola wydatkowania racjonalnie środków. Gmina realizując zadania, które są wynikiem postanowień radnych zawsze stara robić się to w sposób oszczędny. Nie jest prostą sprawą realizować inwestycje i pomniejszać zadłużenie. A jeśli się zadłużamy to powinien po nas pozostać środek trwały. Dzięki pracownikom i radnym kontrolując bieżące wydatki udało się  zrealizować budżet roku 2018.

Radny R Łabacz – poruszył temat subwencji oświatowej, pytając się czy jest ona taka sama dla gmin miejskich i wiejskich, jeśli jest ona taka sama to gminy wiejskie się krzywdzi w tym kierunku.  My jako pojedyncza gmina może niewiele ale gdyby  do ministra wystąpiło więcej gmin w tej sprawie to może by się coś  polepszyło. Patrząc na zestawienia z naszej gminy widać, że my jako gmina z roku na rok coraz więcej dokładamy do szkoły. Dlaczego szkoły wiejskie są tak samo traktowane a dzieci jest o wiele mniej w klasach.

Wójt odpowiedział, że  gmina nie ma podstaw aby strać się o dodatkowe środki z subwencji. Jeżeli jest rezerwa, którą posiada minister to można się o nią tylko ubiegać w określonych przypadkach, których nie mamy. Mamy obowiązek dowożenia dzieci powyżej 3 km. z całego terenu gminy i tych kosztów nie da się pomniejszyć. Nauczyciele mają również dodatki wiejskie. W mieście utrzymanie nauczyciela i ucznia jest tańsze, mają więcej uczniów w klasach. Standaryzacja  w szkołach ciągle się podnosi jak i warunki jakie powinny spełniać szkoły. Nie ma podstaw prawnych abyśmy my jako szkoła wiejska mogła pozyskać dodatkowe środki.

Radny  R Łabacz – zapytał się czy subwencja jest taka sama.

Wójt odpowiedział, że nie, subwencje są inne.

Radna B Ginkowska – poinformowała, że w szkole sąsiedniej jednej z gmin subwencja jest od lat taka sama, jest ona wyliczana na podstawie co gminy przedstawia w systemie informacji  oświatowej. Jest ona wyliczana na podstawie liczby uczniów. Związek Gmin Wiejskich wstawia się za gminami aby te subwencje były większe. Jedyną rolą samorządów jest to aby ograniczyć pewne wydatki. Dowożenie nie jest subwencjonowane, bardzo dużo wydaje się na przedszkola. My płacimy również dla ościennych gmin, że ich dzieci korzystają z przedszkoli.  

Wójt – poinformował, że w tamtym roku również dopłacaliśmy do wynagrodzeń dla nauczycieli.  Zawsze mówiliśmy, że lepiej jest im zapłacić za to co robią niż w styczniu  wypłacać wynagrodzenia bo nie wyrobili średniej. Za jednego nauczyciela dyplomowanego powinniśmy zapłacić około 70 tys zł. są to koszty i pracownika i pracodawcy. Stan naszych nauczycieli się zmniejszył jak również i personelu, tak samo w urzędzie ilu było na początku pracowników a ile jest a zadań się nie zmniejsza, tylko przybywają dodatkowe np. szacowanie  szkód suszowych przez dwóch pracowników nikt nam za to nie płaci, nie przyszły na to dodatkowe finanse.

Radny R Łabacz stwierdził, że Pan Wójt sam rozszerzył jego pytanie a tutaj już wiemy że nie mamy możliwości na pozyskanie dodatkowych  pieniędzy. Radnemu głównie chodzi o to czy jest możliwe pozyskanie większej subwencji dla gmin wiejskich.

Radna B Ginkowska odpowiedziała, że im mniej dzieci to subwencja mniejsza, a dzieci co roku nam ubywa. 

Radny R Łabacz jedyną szansą na większą subwencja jest ściągnięcie do szkoły dzieci, które uczą się poza naszą gminą. 

Wójt – odpowiedział, że migracja naszej ludności jest bardzo szeroka ludzie i przyjeżdżają i wyjeżdżają,  wchodzi tu kwestia kto wyjeżdża czy z dziećmi i kto przyjeżdża czy osoby starsze czy z dziećmi.

Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję nad sprawozdaniem i przeszedł  do następnego punktu obrad.

Pkt 17

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2018 rok. 

 Przewodniczący Rady - poprosił o przedstawienie stanowiska poszczególne komisje.

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. społecznych - jednogłośnie za projektem uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady  poprosił sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Po przeprowadzonym głosowaniu  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za 2018 rok. została podjęta następującymi głosami :

Głosowanie:

za- 13

przeciw - 0

wstrzymał/a się -  0

Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 27 maja 2019r.  w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2018 rok. – w załączeniu do protokołu

Pkt 18

Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium  z tytułu wykonania   budżetu za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady – poprosił   o przedstawienie  stanowiska  komisje. 

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji Pan M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Komisja ds. społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego sekretarza obrad radną E Gromadowską.

Głosowanie:

za-  13

przeciw - 0

wstrzymał/a się -  0

Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  27 maja 2019r.  w sprawie

udzielenia Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium  z tytułu wykonania   budżetu za 2018 rok.  – w załączeniu do protokołu

Pkt 19

 

Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2018 rok dla gminy Pozezdrze”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy  Radni otrzymali wymieniony dokument. Pani Kierownik była również na posiedzeniach komisji, zapytał się czy są jeszcze jakieś pytania  wiązane z przedstawionym dokumentem..

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady – zapytał się radnych kto jest za pozytywną opinią i udzielenie dalszej rekomendacji dla GOPS.

Poprosił  Sekretarza obrad E Gromadowską  o przeprowadzenie głosowania imiennego

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu – 0

Przewodniczący Rady  -  poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy wydała pozytywną opinię na temat „Oceny  zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla gminy Pozezdrze”.

Pkt 20

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

 

Przewodniczący Rady –  poinformował, że wszyscy radni otrzymali  wraz z materiałami na sesję sprawozdanie, ponadto Pani Sekretarz  udzieliła informacji w sprawie  realizacji programu na posiedzeniach komisji. Zapytał się czy są jeszcze pytania z tym związane.

 

Pytań nie zgłoszono, następnie przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

Pkt 21

Podjęcie uchwały  w sprawie:  

 

a)     ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019r.,

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się czy radni mają  jeszcze pytania. Pytań nie zgłoszono.

 

Stanowiska komisji:

 

 Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji Pan M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił sekretarza obrad E Gromadowską  o przeprowadzenia głosowania imiennego  :

Głosowanie:

 

za-  13

przeciw-0

wstrzymał/a się - 0

 

Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 27 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pozezdrze oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019r., - w załączeniu do protokołu

 

b)    ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Pozezdrze publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że  na  komisji został omówiony projekt uchwały.

Zapytał się czy radni mają pytania związane z uchwałą . Pytań nie zgłoszono.

 

Stanowiska komisji:

 Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji Pan M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił sekretarza obrad E Gromadowską  o przeprowadzenia głosowania imiennego  :

 

Głosowanie:

 

za-  13

przeciw-0

wstrzymał/a się – 0

 

Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 27 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Pozezdrze publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych

 

c)     zaniechania realizacji inwestycji,

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na  komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się czy są pytania związane z uchwałą, pytań nie zgłoszono.  

Stanowiska komisji:

 

 Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji Pan M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił sekretarza obrad E Gromadowską  o przeprowadzenia głosowania imiennego  :

 

Głosowanie:

za-  13

przeciw-0

wstrzymał/a się – 0

 

Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia  27 maja 2019r.  w sprawie zaniechania realizacji inwestycji – w załączeniu do protokołu

 

d)    Uchwała  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na  komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się czy są pytania związane z uchwałą, pytań nie zgłoszono. 

Stanowiska komisji:

 

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji Pan M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił sekretarza obrad E Gromadowską  o przeprowadzenia głosowania imiennego  :

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący  stwierdził, że uchwała, została podjęta następującymi głosami :

 

Głosowanie:

za-  13

przeciw - 0

wstrzymał się -  0

 

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024 – w załączeniu do protokołu

 

e)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na  komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się czy są pytania związane z uchwałą, pytań nie zgłoszono. 

Stanowiska komisji:

 

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Komisji R Łabacz poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji Pan M Grabiński poinformował, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. społecznych – przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił sekretarza obrad E Gromadowską  o przeprowadzenia głosowania imiennego  :

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący  stwierdził, że uchwała, została podjęta następującymi głosami :

 

Głosowanie:

za-  13

przeciw - 0

wstrzymał się -  0

 

Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019 – w załączeniu do protokołu

 

Pkt 22

 

 Zapytania i informacje.

 

Przewodniczący Rady -  poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo w sprawie   dofinansowania zakupu  nowego  aparatu USG dla Mazurskiego Centrum Zdrowia w Węgorzewie, na komisjach pan Wójt poinformował, że również  otrzymał takie pismo i udzielił odpowiedzi, że nie ma zaplanowanych w budżecie na ten rok środków na ten cel.

Przewodniczący Rady zapytał się o stanowiska komisje  w tej sprawie. 

Komisja Rewizyjna – Radny R Łabacz poinformował, że członkowie komisji opowiedzieli się następująco : 2 głosy przeciw,  1 wstrzymujący się  1 głos za udzieleniem wsparcia finansowego w wysokości 1 tys zł.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego – przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że  komisja jednogłośnie przeciw,  brak środków  w budżecie na ten cel.

Komisja do spraw społecznych -  Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz  powiedziała, że ona jest za dofinansowaniem, uważa że ze sprzętu medycznego będą  kozystać i nasi mieszkańcy, może zaplanować dofinansowanie  w budżecie. 

Radny M Grabiński – odpowiedział, że  należy wskazać skąd zabrać te środki, nam również brakuje środków na wiele naszych działań. 

Wójt odpowiedział, że nasze wydatki i tak będą wzrastały , gmina otrzymała dofinansowanie na modernizacje budynku  gminnego  należy uaktualnić kosztorysy. Padają ciągle pytania czy to prawda, że zamykamy ośrodek zdrowia. Jest to nie prawda podejmowane są środki związane z  remontem ośrodka zdrowia.  Nasz budżet nie jest z gumy. To zadanie jest zadaniem powiatu.

Następnie  Radny Grabiński zaproponował aby rozważyć możliwość przywrócenia kanału łączącego dwa jeziora z Pieczarek  do Harszu.

Radna B Ginkowska  zawnioskowała aby wystąpić do powiatu o sprawdzenie możliwości postawienia  znaku z ograniczeniem tonażu  na ul. Pogodnej, nadal są niszczone chodniki a ściany pękają na domach od ciężkości samochodów. Zwróciła również uwagę na to, że droga w Pieczarkach pod górkę wjazd do lasu za świetlicą , piach uniemożliwia dobry wjazd ani zjazd. Może należy zmienić technologie wykonania tej drogi. Chodniki w Pieczarkach są  pozarastane  a mrówki porobiły w nich gniazda co powoduje zapadanie się kostki.  

Wójt odpowiedział, że robił objazd dróg tam rzeczywiście jest utrudniony podjazd, Pan kierownik  referatu  ma rozdysponowywać żwir na poszczególne  miejscowości, uważa również, że ten odcinek powinien być wykonany  nawierzchnią bitumiczna.  Co do chodników  to gmina ma za mało pracowników aby zadbać również o chodniki powiatowe.  

Radna B Ginkowska – zapytała się czy jest możliwe dokończenia dalszego odcinka drogi z   asfaltu do Nowego Harszu.

Wójt odpowiedział, że na razie nie ma takiej możliwości ponieważ jest trwałość projektu przez 5 lat.

Przewodniczący Rady zawnioskował aby zgłosić do krajówki wycinkę krzaków i trawy,  wyjazd z drogi bocznej na Kolonii Pozezdrze.

Radny Łabacz R zasugerował, do prezesa PGK aby wspomagał Wójta w szukaniu środków na utrzymanie spółki i na wszelkie z tym związane remonty.

Wójt – odpowiedział, że wiedzą gdzie szukać środków  a najważniejsze jest teraz wyjście z aglomeracji.

Następnie głos zabrał prezes PGK.

Pkt 23 

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął VII sesje Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 27 maja 2019r. dziękuje radnym Wójtowi zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska

          Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

 

      /-/  Tomasz Sikorski

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27 maja 2019r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2019 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 372
03 października 2019 14:02 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)