Protokoły sesji VIII kadencji

Protokół nr VI z dnia 8 kwietnia 2019r.

 

Protokół Nr VI

 

z przebiegu VI sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się 8  kwietnia  2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa  w godz. 13 00 do godz.  14 28

W obradach uczestniczyli :

Wójt -  Bohdan Mohyła ,

Sekretarz Gminy - Agnieszka Wierzchowska

Skarbnik Gminy - Barbara Król

Radca Prawny – Ilona Biedrzycka - Wieczorek

Oraz zaproszeni goście :

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu – Leszek Gołębiewski

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu – Bronisław Fronckiewicz

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć  Publicznych – Wojciech Kopczyński

Prezes PGK Pozezdrze - Zbigniew Cherek

Sołtysi Gminy Pozezdrze – Jakub Janko – Jakunówko, Marzena Żelewska – Kolonia Pozezdrze, Teresa Petiuk – Kuty, 

 

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 

Przewodniczący Rady -  otworzył VI sesję Rady  Gminy Pozezdrze stwierdzając, że  w sesji  uczestniczy 12 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji. 

Nieobecni:

Radny M Staniszewski i radny K Radziewicz – nieobecność usprawiedliwiona.

Radna B Ginkowska – przybyła na obrady godz. 13:10

 

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

 

Przewodniczący – zaproponowała na sekretarza Radną K Nowacką, która wyraziła   zgodę na pełnienie tej funkcji podczas VI sesji Rady Gminy.

Głosowanie imienne:

Za- 12

Przeciw- 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady  – poinformował, że zaproponowany porządek obrad, radni otrzymali wraz z materiałami,  zawnioskował  o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 11 d – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024,

 

A  jako pkt 11 e  -  będą zmiany w budżecie  Gminy Pozezdrze na rok 2019

 

Przewodniczący Rady zapytał się czy są jeszcze inne propozycje zmian porządku obrad.

Zmian nie zgłoszono, poprosił więc sekretarza obrad o przegłosowanie  wprowadzonych zmian w porządku obrad. 

Głosowanie imienne:

 Za- 12

Przeciw- 0

Wstrzymał/a  się od głosu – 0

Przewodniczący Rady odczytał  proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

2. Powołanie Sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)      przewodniczącego Rady Gminy

b)    przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)       przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego

d)    przewodniczącego Komisji do spraw społecznych

e)     przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zapoznanie się z informacją z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  w Pozezdrzu za rok 2018.

9. Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok:

– Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu,

-  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności za 2018 rok:

      - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,

      - Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pozezdrze,

b)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2019 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

c)    określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pozezdrze,

d)     zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024

e)      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

12. Zapytania i informacje.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego zaproponowanego porządku obrad.

      

Głosowanie:

Za – 13

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Pkt 4

 

Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy – w omawianym okresie pełnił dużur w biurze rady Gminy. 

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Radny R Łabacz poinformował, że w omawianym okresie komisja spotkała się 3 kwietnia 2019r. na wspólnym posiedzeniu z komisjami oraz przedstawicielami PGK Pozezdrze, dokonano przeglądu stanu budynków i urządzeń w stacji uzdatniania wody ora oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu, kolejne posiedzenie odbyło się 5 kwietnia2019r.  w celu omówienia tematyki sesji.

c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego -  Radny M Grabiński poinformował, ze komisja również uczestniczyła w posiedzeniu 3 kwietnia 2019r. wspólnie z PGK Pozezdrze, 4 kwietnia 2019r. spotkała się w celu ustosunkowania się do tematyki sesji.

d) przewodniczącego Komisji ds. społecznych- Radna E Fliszkiewicz – poinformowała, że  członkowie komisji brali udział w wspólnym posiedzeniu komisji dnia 3 kwietnia 2019r. i dnia 5 kwietnia 2019r spotkali się  w celu ustosunkowania się do tematyki VI sesji Rady Gminy Pozezdrze.  

e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji – Radna B Ginkowska poinformowała, że  komisja w omawianym okresie nie miała spotkania związanego z skargami, wnioskami lub petycjami  gdyż takie nie wpłynęły do rady, natomiast członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniu przedsesyjnym oraz w wspólnym posiedzeniu komisji z PGK.

Pkt 5

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

Wójt poinformował o najważniejszych sprawach z referatu organizacyjnego:

  1. 1.     Wydano n/w Zarządzenia :

- Nr 24/19 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/19 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 20 lutego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyinego Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

- Nr 25/19 w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

- Nr 26/19 w sprawie ustanowienia procedury zlecania i rozliczania godzin nadliczbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

- Nr 27/19/19 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.

- NR 28/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

- NR 29/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach  regrantingu w 2019 r.

- NR 30/19 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia DOBRY START.

- NR 31/19 w sprawie upoważniania pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia DOBRY START.

- NR 32/19 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

- NR 33/19 w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- NR 34/19 w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanego remontu samochodu pożarniczego STAR 24 M25/8 Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu.

- NR 35/19 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzenia sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne  Gminy Pozezdrze.

- NR 36/19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i funduszy europejskich w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu.

- NR 37/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za 2018 rok.

- NR 38/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

- NR 39/19 w sprawie nabycia przez Gminę Pozezdrze nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

- NR 40/19 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.

- NR 41/19 w sprawie nabycia przez Gminę Pozezdrze nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

- NR 42/19 w sprawie nabycia przez Gminę Pozezdrze nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

- NR 43/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w sprawie wyboru Operatora konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2019r.

- NR 44/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze.

OBWIESZCZENIA

- NR 6/2019 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Nn 0,4 na działkach o nr ewid. 276/1, 277, 283, 290/7 w obrębie Jakunówko, gmina Pozezdrze.

  1. 2.     Uczestnictwo w spotkaniach:

11 marca 2019 - Udział w spotkaniu z Bankiem Spółdzielczym w Węgorzewie  z Prezesem Wojciechem Wolskim.

 - Udział w spotkaniu sołeckim w miejscowości Przerwanki.

13 marca 2019 - Podpisanie umowy dofinansowania z PROW na realizację zadania  pt. „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Pozezdrze” w Urzędzie Marszałkowski w Olsztynie.

14 marca 2019  - Udział w spotkaniu z sołtysami Gminy Pozezdrze.

17 marca 2019 - Udział w spotkaniu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozezdrzu odbiór samochodu pożarniczego STAR 244 po generalnym remoncie.

20 marca 2019  - Udział w spotkaniu na zaproszenie Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Sylwii Jaskólskiej na temat rozwoju Internetu tzw. " ostatniej mili".

21 marca 2019 - Udział w konferencji pt. "Perspektywa dla mieszkańców obszarów wiejskich" w WMODR w Olsztynie.

22 marca 2019  - Udział w Gali Super Sołtys 2019 wręczenie statuetki laureatom Pani sołtys Edycie Gromadowskiej i Pani sołtys Krystynie Żołondek.

25 marca 2019   - Udział w czytaniu w ramach akcji cała Polska czyta dzieciom w Przedszkolu Złota Rybka w Pozezdrzu.                

27 marca 2019  - Udział w spotkaniu z animatorem orlika.

28 marca 2019 - Udział spotkaniu z podporucznikiem M. M           

29 marca 2019 - Udział w Samorządowym Dniu Sołtysa na Warmii i Mazurach w Ostródzie.

30 marca 2019- Udział w szkoleniu - Aktualności z sektora rolnictwa zorganizowanym   przez Stowarzyszenie Przystanek Stręgielek.

01 kwietnia 2019 - Udział w spotkaniu z pracownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu – przekazanie   obowiązków kierownika Referatu Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych   P. Wojciechowi Kopczyńskiemu.

02 kwietnia 2019 - Udział spotkaniu z pracownikami Urzędu Gminy w Pozezdrzu Jubileusz Pracy  Pani J. Ż.

 - Udział w Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa dot. "Możliwości przywrócenia linii kolejowej nr 259 Kętrzyn - Węgorzewo" w Starostwie w Węgorzewie.

 - Udział w spotkaniu w sprawie stażu.

03 kwietnia 2019  - Udział w posiedzeniu Komisji rewizyjnej, Komisji ds. budżetu i mienia gminnego, Komisji do spraw społecznych, Komisji skarg wniosków i petycji z PGK Pozezdrze. 

04 kwietnia 2019 - Udział w Komisji ds. budżetu i mienia gminnego.

05 kwietnia 2019 - Udział w spotkaniu z Przedsiębiorcą Iwiczuk Robertem.

  - Udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej i społecznej. 

Informacja z działalności międzysesyjnej Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych za okres od 01.03.2019 r. do 05.04.2019 r.

W zakresie  gospodarka nieruchomościami:

  1. Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 125/3 obręb Pozezdrze zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu.
  2. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 155 obręb Kolonia Pozezdrze - zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu.

3. Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek  nr geod. 24/6, 24/7, 24/9 obręb Harsz- zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu.

4. Czwarty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr geod. 95/4 obręb Harsz- zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu.

5. Piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr geod. 610, 615 obręb Pozezdrze - zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu.

W zakresie inwestycji:

6. W dniu 05.04.2019 r. dokonano odbioru robót polegających na wykonaniu „Budowa  pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna“. Wartość robót: 68.388,00 zł. brutto z czego 24.729,49 zł – fundusz Sołecki sołectwa Harsz.

W zakresie ochrony środowiska, ochrony zwierząt:

  1. W zakresie ochrony przyrody:

-   w okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 zgłoszenia o zamiarze usunięcia  drzew i krzewów,

-  wpłynęły 2 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,

-   złożono wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z terenu działki o nr. 249, obręb Kuty – cmentarz ewangelicki.

-   dokonano 6 oględzin wnioskowanych drzew  do wycinki oraz 2 protokoły złomów i wywrotów

-   Wydano 2 decyzje na usunięcie drzew i krzewów

-  1 sprawa pozostaje w toku.

W zakresie ochrony zwierząt:

Obecnie w schronisku przebywa 16 psów (stan na koniec miesiąca marca) odłowionych z terenu Gminy. W dniu 21 marca zgłoszono do odłowienia 4 psy z miejscowości Przytuły - odłowiono 2, psy stwarzały zagrożenie dla mieszkańców Przytuł.

W zakresie utrzymania dróg

Podpisano umowę na dofinansowanie na ul. Słoneczną. - Kwota kosztorysowa inwestycji: 327.991,60 zł brutto.  - Dofinansowanie w wysokości 216.336,00 zł  brutto. - środki własne – 111.655,60 zł brutto. Realizacja inwestycji do 31.10.2019 r.

 Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie postępowania na dostawę żwiru.

Wybór w zakresie:

Pakiet 1 – żwir na potrzeby Gminy Pozezdrze – 381,30zł / 1.wywrotka. Kwota przeznaczona na zakup żwiru: 40.000,00 zł.

Pakiet  3 – żwir na potrzeby sołectwa Pieczarki  fundusz Sołecki– 377,61 zł/ 1. Wywrotka. Kwota przeznaczona na zakup żwiru: 10.000,00 zł. 

Wykonawca – Kamil Naruszewicz, Sołdany 38, 11-500 Giżycko

W zakresie gospodarki komunalnej

 Na bieżąco dokonywane jest sprzątanie  dróg, chodników na terenie gminy Pozezdrze.

Dokonano wyceny autobusu Autosan A0909L, będącego własnością Gminy Pozezdrze, w celu przygotowania go do sprzedaży. Kwota na jaką został wyceniony autobus: 41.300 zł netto.

 W dniu 05.04.2019 r. dokonano zakupu wraz z montażem przystanku autobusowego w m. Kolonia Pozezdrze przy drodze krajowej 63 wartość – 6273,00 zł. brutto.

W zakresie planowania przestrzennego:

Decyzje o warunkach zabudowy:

 toczy się 18 postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy;

wydano 5 decyzji ustalających warunki zabudowy.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 toczy się postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na terenie obejmującym nieruchomości oznaczone nr ewidencyjnymi 276/1, 283, 277, 290/7, obręb Jakunówko, gmina Pozezdrze. Trwa okres uzgodnienia projektu decyzji przez organy właściwe w sprawie.

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze. Projekt planu przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu.

Wydano 12 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 Podziały nieruchomości:

  wpłynął 1 wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości;

 Ochrona środowiska:

Wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kolonia Pozezdrze II na części działki nr 66/3, obręb Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze

Pkt 6 

Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady  – poinformował, że w okresie międzysesyjnym  Radna Barbara Ginkowska złożyła zapytanie do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w sprawie  sprzątnięcia poboczy,  Rada Gminy i Wójt otrzymali pismo do wiadomości, i  czekamy na odpowiedź w tej sprawie. 

Pkt 7

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady zapytał się czy radni mają Interpelacje  lub zapytania 

Nie zgłoszono interpelacji lub zapytań. 

Pkt 8

Zapoznanie się z informacją z działalności Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej Sp. z.o. w Pozezdrzu za rok 2018. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że 3 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym zostały omówione problemy PGK Pozezdrze, Radni zapoznali się również ze stanem technicznym urządzeń na oczyszczalni ścieków,  stacją uzdatniania wody i nową siedzibą PGK. Radni otrzymali również sprawozdanie z działalności PKG za rok 2018.

 

Następnie zapytał się czy  Radni mają pytania do pana Prezesa PGK  w związku z  przedstawioną informacją.

 

Zapytań nie zgłoszono.

Pkt 9

Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2018r. :

- Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu :

Przewodniczący Rady  poinformował, że na komisjach był obecny pan  dyrektor, który przedstawił sprawozdanie z działalności GOK  zapytał się czy są pytania do pana dyrektora .

Pytań nie  zgłoszono, więc Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie sprawozdania  GOK za rok 2018 poprzez  głosowanie imienne, które przeprowadziła sekretarz obrad.   

Głosowanie:

 za-  13

przeciw-0

wstrzymał/a się od głosu - 0

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu 

Przewodniczący Rady  poinformował, że na komisjach był obecny pan  kierownik biblioteki, który przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej zapytał się  i czy są pytania do pana kierownika .

Pytań nie  zgłoszono, więc Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie sprawozdania  z Biblioteki za rok 2018 poprzez  głosowanie imienne.

Głosowanie:

 za-  13

przeciw-0

wstrzymał/a się od głosu - 0

 Pkt 10

 

Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z działalności za 2018r. :

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Przewodniczący Rady – poinformował, że  na posiedzeniach komisji pani kierownik GOPS  omówiła sprawozdanie i udzieliła wszelkich odpowiedzi w kwestii dotyczącej działania GOPS w roku 2018.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są pytania do Pani Kierownik, pytań nie zgłoszono.

- zapoznanie się z sprawozdaniem Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na wszelkie pytania na komisjach  odpowiadała pani sekretarz gmina A Wierzchowska zapytał się czy są jeszcze jakieś pytania. 

Pytań nie zgłoszono, więc Przewodniczący przeszedł do następnego punktu sesji.

Pkt 11

Podjęcie uchwały  w sprawie:  

a)     ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pozezdrze, 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się radnych czy są jeszcze pytania związane z regulaminem.

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisje.

Komisja Rewizyjna - przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - Przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez  sekretarza obrad K Nowacką.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta następującymi głosami ;

Głosowanie:

za-  10

przeciw – 3

wstrzymał/a się od głosu – 0

Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 8 kwietnia  2019r.  w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pozezdrzew załączeniu do protokołu

b)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2019 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Przewodniczący Rady – poinformował, że na  komisji został omówiony projekt uchwały. Zapytał się czy radni mają pytania.

Rany S Borysiewicz – poprosił aby udzielić mu informacji na jakie  cmentarze idzie dofinansowanie.

Wójt odpowiedział, że co roku gmina występuje o dotację na cmentarze wojenne, dotacja dotyczy wszystkich grobów i cmentarzy na których są pochowani  żołnierze nie ważne jacy czy niemieccy, czy rosyjscy, francuscy. Uważa, że o takie cmentarze należy dbać i  zachowywać, jest to pewien odcinek historii. Dzięki dofinansowaniu od Wojewody można odnawiać groby i cmentarze wojenne na terenie gminy Pozezdrze.

Radny R Łabacz zapytał się czy ta dotacja pokrywała wszystkie koszty związane z utrzymaniem cmentarzy. 

Wójt -  odpowiedział, że gmina  ma tam też swój wkład finansowy.

Komisja Rewizyjna - przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - Przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie. 

Przewodniczący Rady poprosił sekretarza obrad o przeprowadzenie głosowania :

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta następującymi głosami

Głosowanie:

za-   12

przeciw - 0

wstrzymał/a  się od głosu  - 1

Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2019 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennychw załączeniu do protokołu 

c)     określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pozezdrze, 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na  komisji został omówiony projekt uchwały, oraz autopoprawka do uchwały, zapytał się czy Radni mają jeszcze pytania dotyczące przedmiotowej uchwały.

Pytań nie zgłoszono, więc poprosił  o stanowiska komisje.

Komisja Rewizyjna - jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  -  Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - członkowie komisji jednogłośnie za projektem uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez  sekretarza obrad K Nowacką. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta następującymi głosami ;

Głosowanie:

za-  13

przeciw – 0

wstrzymał/a się od głosu – 0

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 8 kwietnia  2019r.  w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pozezdrze -  w załączeniu do protokołu

d)     Uchwała  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024

Przewodniczący Rady – poinformował, że na komisjach zmiany  WPF zostały omówione przez Panią Skarbnik, poprosił o stanowiska komisje.

Komisja Rewizyjna - przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - Przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały 

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez  sekretarza obrad K Nowacką.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta następującymi głosami ;

Głosowanie:

za-  13

przeciw – 0

wstrzymał/a się od głosu – 0

Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 8 kwietnia  2019r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024w załączeniu do protokołu

e)     zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

Przewodniczący Rady – poinformował, że  na  komisji został omówiony projekt uchwały. Zapytał się czy są pytania związane z uchwałą.  Pytań nie zgłoszono.

 Stanowiska Komisji:

Komisja Rewizyjna - przewodniczący komisji R Łabacz poinformował, że członkowie komisji są jednogłośnie za projektem uchwały.

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Przewodniczący Komisji M Grabiński poinformował, że członkowie komisji będą głosować indywidualnie.

Komisja do spraw społecznych - Przewodnicząca komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że członkowie komisji są za projektem uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez  sekretarza obrad K Nowacką.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została podjęta następującymi głosam 

Głosowanie:

za-  13

przeciw – 0

wstrzymał/a się od głosu – 0

Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 8 kwietnia  2019r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy  Pozezdrze na rok 2019 – w załączeniu do protokołu.

Pkt 12

 Zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że Radni otrzymali do wiadomości pismo sołectwa Przerwanki w sprawie usunięcia  słupa elektrycznego,  który znajduje się na drodze gminnej.

Głos zabrał również sołtys wsi Jakunówko J Janko, który poinformował, że  sołectwo zwróciło się do Starostwa o  wykonanie chodnika w miejscowości Jakunówko przy drodze powiatowej, otrzymali od  powiatu negatywną  odpowiedź w tej sprawie.

Sołtys wsi Kuty T Petiuk zaproponowała, aby sołtysi byli również zapraszani na posiedzenia komisji.  Stwierdziła również że rzeźby, które  stoją w gminie Pozezdrze wymagają konserwacji. 

Wójt odpowiedział, że rzeźby zostały wykonane   w  ramach ścieżki o „Mazurskich Legendach”  na bieżąco są  konserwowane i to co jest możliwe  naprawiane.  Odnośnie zaproszeń na komisje to należy śledzić stronę BIP oraz www gminy Pozezdrze na której są zamieszczane informacje o posiedzeniach komisji, które są jawne i mogą w nich uczestniczyć wszyscy i mieszkańcy i sołtysi.

Następnie głos zabrał Radny M Grabiński,  który  poinformował, że co roku jest dokonywany przegląd dróg przez komisję,  ma w związku z tym   mały apel do użytkowników  dróg głównie szrotowych, aby utrzymywać je w dobrym stanie  nie zaorywać, nie rozjeżdżać drogi gdy jest zbyt mokro zrobienie na niej błota utrudnia dojazdy.

Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego M Grabińskiego  powiedział, że  często mieszkańcy roszczą pretensje  do gminy, że  coś nie zostało zrobione a sami nie stosują się do prawidłowego korzystania  z dróg.

Radny M Grabiński – informując dalej powiedział, że od kilku lat komisja jeździ po drogach i słyszy się argumentacje, że  rolnicy płacą podatki, każdy płaci podatek nie tylko rolnik i nie wszystkim robi się drogi. Apel do sołtysów aby rozmawiali z mieszkańcami swoich miejscowości o odsuwaniu się od granic i nie zaorywaniu ich .

Radna K Nowacka odnosząc się do wypowiedzi Radnego Grabińskiego, powiedziała, że jest również użytkownikiem drogi piaskowej, nie zawsze upomnienia przynoszą skutek .

Przewodniczący Rady poinformował, również, że  stawiane są słupki i ogrodzenia w takich miejscach gdzie potem jest utrudnione odśnieżanie i równanie  dróg.

Radny M Grabiński – przypomniał również zdarzenia, że były przypadki gdzie droga była po równaniu  i już tego samego dnia została podorana. Są mieszkańcy, którzy również dbają o drogi  jak i je odśnieżają.

Radna K Nowacka – zapytała się co radni mogą edukować,  jak  korzystać z dróg.

Radny R Łabacz – przypomniał, że w regulaminie czystości i porządku są zapisy, że jeśli ktoś zaśmieca  to musi  posprzątać, jest to łamanie zasad regulaminu.

Radna B Ginkowska – zaproponowała, że może należy zastanowić się nad technologią wykonania dróg, w Pieczarkach droga po każdym remoncie jest taka sama.

Wójt – poinformował, że w Pieczarkach będzie nawiezione inne kruszywo, zdarza się, że mieszkańcy gminy narzekają na naszego pracownika, który jeździ równiarką, ale on zna te drogi na pamięć. Nie każdy chce przyjść i pracować na równiarce, bo na niej  należy umieć pracować.

Pkt 13

 Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął, VI sesje Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 8 kwietnia 2019r. dziękuje radnym Wójtowi zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska 

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze

                                                                                                                                              /-/ Tomasz Sikorski

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8 kwietnia 2019r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2019 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 380
03 października 2019 13:46 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)