Protokoły sesji VIII kadencji

Protokoł nr V z obrad Sesji rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019r.

Protokół Nr V

 

z przebiegu V sesji  Rady Gminy  Pozezdrze, która odbyła się 4 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa  w godz. 13 00 do godz.  15 00

W obradach uczestniczyli :

Wójt -  Bohdan Mohyła ,

Sekretarz Gminy -  Agnieszka Wierzchowska

Skarbnik Gminy - Barbara Król

Radca Prawny – Barbara Bloch – Cieślińska

Oraz zaproszeni goście :

Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie  mł. bryg. mgr inż. Paweł Mickiewicz

Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie – mł. insp. Radosław Drach  

Sołtysi Gminy Pozezdrze – Jakub Janko – Jakunówko, Marzena Żelewska – Kolonia Pozezdrze, Teresa Petiuk – Kuty,  Andrzej Biłyj – Stręgielek, Agnieszka Kaczmar – Przerwanki, Bogumił Turek -  Przytuły, Marek Suchodolski – Pieczarki,  Dorota Derewecka- Gębałka

 

Pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 

Przewodniczący Rady -  otworzył V sesję Rady  Gminy Pozezdrze stwierdzając, że  w sesji  uczestniczy 14 radnych co stanowi  niezbędne quorum do prowadzenia obrad oraz podejmowania  prawomocnych uchwał wniosków i decyzji. 

Nieobecny Radny M Grabniński  – nieobecność usprawiedliwiona.

 

Pkt 2

 Powołanie Sekretarza obrad.

 

Przewodniczący – zaproponowała na sekretarza Radną K Nowacką, która wyraziła   zgodę na pełnienie tej funkcji podczas V sesji Rady Gminy.

Pkt 3

Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący – przedstawił proponowany porządek obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy

b)przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego

d)przewodniczącego Komisji do spraw społecznych

e) przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

    5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

a) przedstawienie informacji o przeprowadzonych wyborach sołtysów i rad sołeckich.

   6. Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

   7. Interpelacje i zapytania radnych.

   8. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przedstawiona przez Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2019 roku,

b)     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze,

c)      planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2019,

d)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024

e)      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

10. Zapytania i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady zapytał się  czy są propozycje zmian do porządku obrad

Zmian nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego zaproponowanego porządku obrad.     

Głosowanie: 

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymał/a się od głosu  – 0

 

Pkt 4

 Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy – w omawianym okresie międzysesyjnym Przewodniczący uczestniczył w następujących spotkaniach:

- 2.02.2019 r. udział w spotkaniu w Stręgielku promocja pisma MASOVIA,

- 5.02.2019r. – Dyżur   w Biurze Rady pełniła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy K Nowacka

- 5.02.2019r. – udział w zebraniu  wyborczym samorządu wsi  w miejscowości Kuty,

- 6.02.2019r. -   udział w zebraniu  wyborczym samorządu wsi w miejscowości Stręgielek,

-  11.02.2019r.-  udział w zebraniu  wyborczym samorządu wsi w miejscowości Gębałka,

- 12.02.2019r. - udział w zebraniu  wyborczym samorządu wsi  w miejscowości Wyłudy,

- 13.02.2019r. - udział w zebraniu  wyborczym samorządu wsi  w miejscowości Kolonia Pozezdrze,

- 14.02.2019r. udział w zebraniu  wyborczym samorządu wsi w miejscowości – Pozezdrze,

- 15.02.2019r. - udział w zebraniu  wyborczym samorządu wsi  w miejscowości Harsz,

- 19.02.2019r. udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i mienia gminnego spotkanie z Kołami łowieckimi działającymi na terenie Gminy Pozezdrze,

- 28.02.2019r. - udział w zebraniu  wyborczym samorządu wsi  w miejscowości Kuty,

-1.03.2019r. – udział wspólnym posiedzeniu komisji związanej z tematyką sesji.

- 3.03.2019r. – udział w  uroczystościach poświęconych Narodowemu Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych w uroczystości brały udział również radne Ewa Fliszkiewicz, Edyta Gromadowska.

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej -  Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja odbyła spotkanie 1 marca 2019r. związane z tematyką sesji.

c) przewodniczącego Komisji ds. budżetu i mienia gminnego – Radna R Podpirka poinformowała, że komisja odbyła posiedzenie dnia 1 marca 2019r. w związku z tematyką sesji.

d) przewodniczącego Komisji ds. społecznych – Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja odbyła spotkanie 1 marca 2019r. na którym była rozpatrywana tematyka sesji.

e) przewodniczącego Komisji  skarg, wniosków i petycji – Przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie komisji uczestniczyli w wspólnym posiedzeniu komisji przedsesyjnym  1 marca 2019r. a w związku z tym, iż nie wpłynęły żadne skargi, wnioski oraz petycje to komisja  nie miała potrzeby spotykania się.  

Pkt 5

 Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 

a) przedstawienie informacji o przeprowadzonych wyborach sołtysów i rad sołeckich.

Wójt poinformował, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pozezdrze Nr III/26/18 z dnia 17 grudnia  2018r. w sprawie  Zarządzenia wyborów  sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Pozezdrze oraz zarządzeniem Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich i zarządzeniem Nr 17/19 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Kutach -  w terminach od 16 stycznia do 28 lutego 2019 roku – zostały przeprowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w 14 sołectwach Gminy Pozezdrze.

Frekwencja kształtowała się w następujący sposób:

Lp

Nazwa Sołectwa

Liczba osób uprawnionych do głosowania

1/5 mieszkańców do prawomocności obrad

Liczba osób uczestniczących w zebraniu

% miesz-

kańców

1.

Radziszewo

191

38

33 – II zebranie

17 %

2

Jakunówko

180

36

53 – I zebranie

29 %

3

Przerwanki

87

26

5  - II zebranie

6 %

4

Pieczarki

138

28

45  - I zebranie

32 %

5

Przytuły

57

11

16 – I zebranie

28 %

6

Stręgielek

144

29

22 – II zebranie

15 %

7

Piłaki Wielkie

100

20

29 – I zebranie

29 %

8

Gębałka

60

12

30 – I zebranie

50 %

9

Wyłudy

110

22

44 – I zebranie

40 %

10

Kolonia Pozezdrze

159

32

40 – I zebranie

25 %

11

Pozezdrze

977

195

124 – II zebranie

12 %

12

Krzywińskie

57

12

22 – I zebranie

38 %

13

Harsz

348

70

52 – II zebranie

15 %

14

Kuty

124

25

75 - I zebranie

60 %

 

Sołtysi, którzy zakończyli swoje kadencje to: 

 • Pani Helena Grabińska  Sołtys wsi Kolonia Pozezdrze -  od 22 kwietnia  1997roku
 • Pani Krystyna Żołondek Sołtys wsi Kuty – od  10 lutego 2011 roku
 • Pani Ilona Roch Sołtys wsi Jakunówko  - od 10 lutego 2011r.
 • Pani Halina Łopaćkyj Sołtys wsi Wyłudy – od 14 lutego 2011 roku
 • Pan Andrzej Romejko Sołtys wsi Przerwanki  - od 10 kwietnia 2014 roku
 • Pan Ryszard Banaszak Sołtys wsi Pieczarki – od 6 lutego 2015 roku

Sołtysi, którzy byli sołtysami w poprzednich kadencjach i ponownie zostali wybrani na kadencję 2019-2024 to:

 • Pani Edyta Gromadowska  Sołtys wsi Radziszewo
 • Pani Dorota Derewecka Sołtys wsi Gębałka
 • Pan Bogumił Turek sołtys wsi Przytuły
 • Pan Władysław Melnyk  Sołtys wsi Piłaki Wielkie
 • Pan Andrzej Biłyj Sołtys wsi Stręgielek
 • Pan Jan Krupa  Sołtys wsi Krzywińskie
 • Pan Stanisław Borysiewicz Sołtys wsi Harsz
 • Pan Józef Zalewski Sołtys wsi Pozezdrze  

Nowo wybrani sołtysi na kadencję 2019-2024 to: 

 • Pani Agnieszka Kaczmar Sołtys wsi Przerwanki
 • Pani Marzena Żelewska Sołtys wsi Kolonia Pozezdrze
 • Pani Teresa Petiuk Sołtys wsi Kuty
 • Pan Krzysztof Radziewicz Sołtys wsi Wyłudy
 • Pan Jakub Janko Sołtys wsi Jakunówko
 • Pan Marek Suchodolski Sołtys wsi Pieczarki

Wójt podziękował  sołtysom za pełnienie swoich obowiązków w minionych latach, gratulując również  wyboru na następną kadencje, wręczając gratulacje i podziękowania .

Następnie Wójt poinformował, że zostały przeprowadzone  przez Zarządy Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Kutach, Pozezdrzu i Harszu   zebrania  - Sprawozdawcze :

W zebraniach uczestniczyli Wójt Gminy,

Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Węgorzewie -  Paweł Mickiewicz, Przedstawiciel  Zarządu Oddziału  Powiatowego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP  - Zbigniew Żyndul,

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego -  Piotr Piotrowski, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Pozezdrze - Mirosław Cudowski.

Pracownik Urzędu Gminy Pozezdrze – zajmujący się strażami Magdalena Mieczkowska

19 lutego 2019r. odbyło się spotkanie w OSP Kuty

22 lutego 2019r. odbyło się spotkanie w OSP Pozezdrze

23 lutego 2019r. odbyło się spotkanie w OSP Harsz

Jednostki OSP Gminy Pozezdrze  przedstawiły swoje   sprawozdania z działalności,

Sprawozdania z działalności finansowej,

Sprawozdania komisji rewizyjnych,

oraz przedstawiły swoje plany działalności i plany finansowe na rok bieżący,

Następnie zostały udzielone absolutoria  dla zarządów  OSP. 

Informacja z działalności międzysesyjnej referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych -  w załączeniu do protokołu

Pkt 6

Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz  udzielonych  odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – poinformował,  że w okresie międzysesyjnym  nie złożono interpelacji oraz zapytań.

Pkt 7

Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady zapytał się czy ktoś z  radnych ma Interpelacje  lub zapytania.

Radna B Ginkowska -  zawnioskowała, aby przygotować się do zmian statutu sołectw.

Radny R Łabacz – korzystając z obecności  Pani Starosty Węgorzewskiego M Supranowicz, zapytał się czy są planowane remonty dróg w powiecie.

M Supranowicz Starosta Powiatu Węgorzewskiego – poinformowała, że jest zaplanowany  objazd dróg żwirowych i asfaltowych przez Radnych powiatu. Na bieżąco będą realizowane naprawy i utrzymanie dróg. Jednym z zadań inwestycyjnych będzie  remont  drogi od Stręgielka w kierunku  Kut - Gębałka zadanie  realizowane z  Programu Rządowego Naprawy Dróg.

Wójt – przypomniał, że była rozmowa na wcześniejszej  sesji w sprawie  wygospodarowania  środków przez powiat na naprawę  kawałka odcinka drogi od kościoła w kierunku Pieczarek.

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – odpowiedziała, że ta część  drogi na pewno im nie umknie a pracownicy wyliczą koszty jej remontu.

Radna B Ginkowska – ponowiła już kilkukrotnie  zgłaszane uwagi co do naprawy studzienki koło krzyża na ul. Pogodnej, po drugiej stronie jest również  studzienka dom jest zalewany oraz zachlapywany  przez poruszające się samochody.

Radna E Fliszkiewicz -  zgłosiła, iż na ul. 1 Maja od kościoła w kierunku Harszu po prawej stronie  stoi woda podczas opadów,  która nie spływa.

Radna B Ginkowska -  zapytała się czy jest zaplanowane  czyszczenie  poboczy  dróg powiatowych po okresie zimowym.

Starosta Powiatu Węgorzewskiego poinformowała, że przyjedzie pracownik i sprawdzi zgłoszone uwagi, a pobocza będą sprzątane.

Radny T Cierniak - zapytała się kiedy rusza Orlik w Pozezdrzu.

Wójt – odpowiedział, że Orlik będzie otwarty od kwietnia, jest osoba z którą będzie zawarta umowa na pełnienie zadań animatora na Orliku.  

Pkt 8

Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przedstawiona przez Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

Przewodniczący Rady  zwrócił się z zapytaniem do Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie w sprawie  drogi Krajowej  63, gdyż wielokrotnie zgłaszano  do Zarządu Dróg Krajowych, ten odcinek drogi na Kol Pozezdrze od lasu do górki aby zrobić tam chodnik, jest on niebezpieczny dla osób poruszających się tym poboczem, czy policja ma wpływ na to aby powstał tam chodnik.

Komendant Policji w Węgorzewie  odpowiedział, że należy zwrócić się do Zarządu Dróg Krajowych o  reorganizację ruchu na tym odcinku, a policja ze swojej strony może również udzielić swojego poparcia co do zasadności budowy tam chodnika. Komendant ponadto dodał, że wszystkie działania policji w roku 2018 zostały omówione i przedstawione na  komisji a rok 2018 na terenie Gminy Pozezdrze był rokiem bezpiecznym.   

Wójt – podziękował  za bardzo dobrą współpracę  z panem dzielnicowym, zapytał się czy również do mapy zagrożeń można zgłaszać drogi  żwirowe, które prowadzą do zabudowań są to drogi gminne.  Drogi te są niszczone również i przez przejeżdżające mleczarnie.

Radny R Łabacz – zasugerował że może dogadać się z Nadleśnictwem aby  naprawiali zniszczone drogi przez przewoźników drewna.

Wójt –  stwierdził, że policja może również wpłynąć na to aby mleczarnie jeździły wolniej, prosił również rolników aby składali pisma do mleczarni aby ich samochody nie niszczyły dróg.  A z lasami udało się kiedyś dogadać dla gminy w sprawie remontu drogi ale to są sporadyczne przypadki. 

Przewodniczący Rady następnie poinformował, że Komendanci byli obecni na posiedzeniach komisji gdzie zaprezentowali swoje prezentacje podsumowujące rok 2018,  zapytał się czy Radni mają jeszcze pytania.

Pytań nie zgłoszono więc ogłosił przerwę. Dziękując Komendantom za przybycie na sesję

Przerwa godz. 14:10

Koniec przerwy godz. 14:20

Pkt 9

 

Podjęcie uchwały  w sprawie:  

a)       przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2019 roku, 

Przewodniczący Rady – poinformował, że  na  komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się  czy radni mają jeszcze pytania.

Pytań nie zgłoszono  więc poprosił o   stanowiska komisje.

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Komisji R Łabacz  poinformował, że komisja opowiedziała się   3 głosy za projektem uchwały,  1-  przeciw

Komisja ds. budżetu i mienia gminnego  - Radna R Podpirka poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za projektem uchwały.  

Komisja do spraw społecznych – Przewodnicząca Komisji E Fliszkiewicz poinformowała, że komisja jest jednogłośnie za  projektem uchwały.    

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad K Nowacką:

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta następującymi głosami

Głosowanie:

za- 13

przeciw- 1

wstrzymał/a się od głosu  -  0

Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2019 roku – w załączeniu do protokołu

b)     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze,

Przewodniczący Rady – poinformował, że  na  komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się  czy radni mają jeszcze pytania.

Pytań nie zgłoszono  więc poprosił o  stanowiska komisje.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

 Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad K Nowacką:

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała

została podjęta następującymi głosami

Głosowanie:

za- 14

przeciw- 0

wstrzymał/a się od głosu  -  0

Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze - w załączeniu do protokołu

c)      plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2019,

Przewodniczący Rady – poinformował, że na  komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się czy są jeszcze pytania do projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono, więc poprosił o stanowiska komisje.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

 Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad K Nowacką:

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała

została podjęta następującymi głosami

Głosowanie:

za- 14

przeciw- 0

wstrzymał/a się od głosu  -  0

Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019r. w sprawie plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2019 – w załączeniu do protokołu 

d)     zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024,

Przewodniczący Rady – poinformował, że na  komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się czy są jeszcze pytania do  projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono, więc poprosił o stanowiska komisje.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

 Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad K Nowacką:

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta następującymi głosami

Głosowanie:

za- 14

przeciw- 0

wstrzymał/a się od głosu  -  0

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024 – w załączeniu do protokołu

e)      zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

Przewodniczący Rady – poinformował, że na  komisji został omówiony projekt uchwały, zapytał się czy są jeszcze pytania do  projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono, więc poprosił o stanowiska komisje.

Komisje stałe Rady Gminy opowiedziały się jednogłośnie za projektem uchwały.

 Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania imiennego przez sekretarza obrad K Nowacką:

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta następującymi głosami

Głosowanie:

za- 14

przeciw- 0

wstrzymał/a się od głosu  -  0

Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019 – w załączeniu do protokołu

Pkt 10

 Zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach  prowadzonych przez JST za rok 2018 .

Pkt 11

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął, V sesje Rady Gminy Pozezdrze zwołaną na dzień 4 marca  2019r. dziękuje Radny Wójtowi zaproszonym gościom, sołtysom oraz pracownikom gminy za przybycie i udział w obradach. 

Zakończenie obrad – godz. 15:00

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Magdalena Mieczkowska                 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

  Tomasz Sikorski

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4 marca 2019r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 537
14 czerwca 2019 11:39 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)