Uchwały Zgromadzenia Wspólników

Uchwała nr 4/2017

Uchwała nr  4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  sp. z o. o. w Pozezdrzu

z dnia 14.12.2017 roku

 

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  sp. z o. o. w Pozezdrzu, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202 ze zm., określana dalej jako Ustawa) oraz art. 227 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1

Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§ 2

 1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
 2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki, zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Podstawa Wymiaru).
 3. Wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu przysługuje w wysokości brutto równej 1,9 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. W razie zmiany wysokości Podstawy Wymiaru w kolejnych latach obowiązywania niniejszej umowy, na skutek ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nowej Podstawy Wymiaru, Wynagrodzenie Stałe będzie automatycznie waloryzowane (odpowiednio zmniejszane lub zwiększane), ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia roku, w którym miała miejsce ta zmiana, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia. Pozostałe warunki Wynagrodzenia Stałego określone są w Umowie, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

 1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
  1. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje każdemu Członkowi Zarządu
   po spełnieniu Celów Zarządczych oraz po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
   rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki, Wiceprezesowi Zarządu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. Termin wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określony będzie Umowie, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

§ 4

Umowa powinna określać w szczególności:

 1. obowiązek informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członków Zarządu Spółki.
 2. iż członkowie Zarządu Spółki nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
  o ochronie konkurencji i konsumentów.
 3. zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także ewentualnie limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
 4. zasady korzystania przez członków Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.
 5. szczegółowe obowiązki Członków Zarządu Spółki.
 6. prawo do płatnej 26 – dniowej przerwy w świadczeniu usług zarządczych przez członków Zarządu Spółki w roku kalendarzowym  oraz warunki jej udzielania.
 7. zakres odpowiedzialności członków Zarządu Spółki.
 8. zobowiązanie członków Zarządu Spółki do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 9. wysokość odprawy dla Członków Zarządu Spółki, o której mowa
  w art. 7 Ustawy.
 10. inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, z uwzględnieniem potrzeb Spółki.

§ 5

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) przy czym termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
 3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
  w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
 4. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
  z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu Spółki podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
 5. Umowa może określać inne szczegółowe warunki związane z czasem trwania Umowy i jej rozwiązaniem.

§ 6

 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia treści Umowy na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
 2. Do zawarcia Umowy i innych czynności związanych ze zmianą i realizacją Umowy z Członkiem Zarządu wyznacza się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w razie jego nieobecności innego wyznaczonego przez Przewodniczącego Członka  Rady Nadzorczej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                   Przewodniczący
                                                  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników      

/-/ Bohdan Mohyła

Protokolant:

Agnieszka Wierzchowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2018 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 866
30 stycznia 2018 10:30 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2018 10:29 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2018 10:28 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)