Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Ogłoszenie o zwołaniu  XXXVIII (trzydziestej ósmej)  Sesji  Rady  Gminy   w  Pozezdrzu,  która  odbędzie  się dnia  2 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 2. Powołanie Sekretarza obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXVII  Sesji Rady Gminy.

 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

  1. przewodniczącego Rady Gminy

  2. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  3. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

  4. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

  5. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

  6. zapytania radnych do przekazanych informacji

 6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Gminy Pozezdrze,

  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze,

  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych „GĘBAŁKA” położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze,

  4. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,

  5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pozezdrze, - ( w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych z dnia 15.05.2018r.)

  6. uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pozezdrze”,

  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2018-2022,

  8. zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

 8.  Zapytania i informacje.

 9. Zamknięcie obrad sesji.

                                                 

     

                                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                 /-/   Barbara Ginkowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 07:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 829
25 czerwca 2018 07:20 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)