Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 

O G Ł O S Z E N I E

zwołuję  XXXVII (trzydziestą siódmą)  Sesję  Rady  Gminy   w  Pozezdrzu,  która  odbędzie  się dnia  04 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
  1. Powołanie Sekretarza obrad.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.
 3. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a)     przewodniczącego Rady Gminy

b)     przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

c)      przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

d)     przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

e)     sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

f)      zapytania radnych do przekazanych informacji

 1. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
 2. Złożenie rocznego sprawozdania z działalności  merytorycznej  i finansowej za rok 2017 Wójta Gminy Pozezdrze.
 3. Przedstawienie uchwały Nr RIO.VIII-0120-190/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 kwietnia 2018r, w sprawie wydania opinii o przedłożonym  przez Wójta Gminy Pozezdrze sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Pozezdrze za 2017 rok.
 4. Opinia  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu dotycząca wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
 5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.
 6. Przedstawienie  uchwały Składu Orzekającego Regionalnej  Izby  Obrachunkowej w Olsztynie  w sprawie  zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie  udzielenia  Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za 2017 rok.
 7. Dyskusja  nad sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za 2017 rok.
 9. Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium  z tytułu wykonania  budżetu za 2017 rok.
 10. Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2017 rok dla gminy  Pozezdrze”.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy Pozezdrze na lata  2018-2022,

b)   zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

 1.  Zapytania i informacje.
  1. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                 

                                                                                  

Przewodnicząca Rady Gminy

                /-/  Barbara Ginkowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 944
28 maja 2018 09:38 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)