Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

OGŁOSZENIE

zwołuję XXXV (trzydziestą piątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
7. Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych  Gminy za 2017 rok:
- Gminnego Ośrodka Kultury  w Pozezdrzu,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,
- Szkoły Podstawowej  im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu .
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pozezdrze,
b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pozezdrze w 2018 roku,
c) wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie  powierzenia  Gminie Pozezdrze w roku 2018 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania  grobów i cmentarzy wojennych,
d) przekazania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie,
e) przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pozezdrze na lata  2018-2025,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze,
g) zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018-2022,
h) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2018.

9. Zapytania i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Barbara Ginkowska


Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2018 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 875
16 kwietnia 2018 10:04 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 10:04 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)