Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E

 

zwołuję XXXIV (trzydziestą czwartą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 5 marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.

 2. Powołanie Sekretarza obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.

 5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Pozezdrze:

- spotkanie z Pełniącym Obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Węgorzewie,

- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

 1. Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku.

 2. Informacje z działalności międzysesyjnej:

  1. przewodniczącego Rady Gminy

  2. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  3. przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  4. przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

  5. sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

  6. zapytania radnych do przekazanych informacji.

 3. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.

 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2017.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. podziału Gminy Pozezdrze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

  2. podziału Gminy Pozezdrze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

  3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

  4. zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2018 rok.

 6. Zapytania i informacje.

 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Barbara Ginkowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Ginkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2018 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Terlecka
Ilość wyświetleń: 1040
27 lutego 2018 11:46 (Mariola Terlecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)