Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stanowiska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pracownik Socjalny

87 427 93 14 w 43

Kontakt

Specjalista Pracy Socjalnej

87 427 93 14

Kontakt

Asystent rodziny / Aspirant pracy socjalnej

Referant ds świadczeń wychowawczych

Referent ds świadczeń rodzinnych

Opiekunka

Dane kontaktowe

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Telefony
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- pokój nr 18
Tel. 87 427 90 06 wew.43

Pracownicy socjalni, Asystent rodziny- pokój nr 15
Tel./fax 87 427 93 14, 500 251 383

Pracownicy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)-
pokój nr 14
Tel. 536 756 505

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie

1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami)
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 885 ze zmianami).
4. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zmianami).
5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.859 ze zmianami).
7. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020” ( M.P z 2013r., poz. 1024)
8. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r., poz. 966 )
9. Ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r., poz. 984)
10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zmianami)
11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
12. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., poz. 2572 ze zmianami)
13. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zmianami).
14. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 567 ze zmianami)
15. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1863)
16. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
17. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
18. Innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cele i zadania GOPS

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu należy prowadzenie całokształtu spraw z zakresu pomocy społecznej i innych powierzonych zadań, a w szczególności:
Z zakresu zadań własnych o charakterze obowiązkowym:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
2) sporządzanie, zgodnie z art.16a oceny w zakresie pomocy społecznej
3) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
4) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
9) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
10) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
11) praca socjalna
12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych
14) dożywianie dzieci
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
16) kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Z zakresu zadań własnych:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
4) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Z zakresu zadań zleconych:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a ustawy o pomocy społecznej
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych
8) świadczenie wychowawcze ( Rodzina 500+)
9) realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
10) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
11) realizacja zadań wynikających z realizacji programu rządowego Karta Dużej Rodziny

Do zadań Ośrodka należy również:
1) prowadzenie postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, przyznawanie ich i wypłata
2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pozezdrze
3) realizowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
4) prowadzenie obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy".

Świadczenia pieniężne

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł.

Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych

Świadczeniami Rodzinnymi są:
1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Świadczenia opiekuńcze
a. zasiłek pielęgnacyjny
b. świadczenie pielęgnacyjne
c. specjalny zasiłek opiekuńczy
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
4. Świadczenia rodzicielskie
5. Świadczenie wychowawcze (500+)
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł. Kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922 zł na osobę.

Załączniki

Dokumenty

Ogłoszenia o naborze

Majątek i Finanse

Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 6739
13 sierpnia 2019 13:19 Mariola Terlecka - Dodanie załącznika.
13 sierpnia 2019 13:15 Mariola Terlecka - Aktualizacja danych jednostki.
13 sierpnia 2019 13:15 Mariola Terlecka - Usunięcie załącznika.