Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stanowiska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pracownik Socjalny

Kontakt

Specjalista Pracy Socjalnej

Kontakt

Referant ds świadczeń wychowawczych

Referent ds świadczeń rodzinnych

Kontakt

Opiekunka

Główny księgowy

Dane kontaktowe

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Telefony
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- pokój nr 16
Tel. 87 427 90 06

Pracownicy socjalni, Asystent rodziny- pokój nr 15
Tel./fax 87 427 93 14, 500 251 383

Pracownicy świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)-
pokój nr 14
Tel. 536 756 505

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie

1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami)
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 885 ze zmianami).
4. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zmianami).
5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.859 ze zmianami).
7. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku o ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020” ( M.P z 2013r., poz. 1024)
8. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r., poz. 966 )
9. Ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r., poz. 984)
10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zmianami)
11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
12. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., poz. 2572 ze zmianami)
13. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zmianami).
14. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 567 ze zmianami)
15. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1863)
16. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
17. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
18. Innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cele i zadania GOPS

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu należy prowadzenie całokształtu spraw z zakresu pomocy społecznej i innych powierzonych zadań, a w szczególności:
Z zakresu zadań własnych o charakterze obowiązkowym:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
2) sporządzanie, zgodnie z art.16a oceny w zakresie pomocy społecznej
3) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
4) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
9) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
10) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
11) praca socjalna
12) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych
14) dożywianie dzieci
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
16) kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Z zakresu zadań własnych:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
4) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Z zakresu zadań zleconych:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a ustawy o pomocy społecznej
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych
8) świadczenie wychowawcze ( Rodzina 500+)
9) realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
10) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
11) realizacja zadań wynikających z realizacji programu rządowego Karta Dużej Rodziny

Do zadań Ośrodka należy również:
1) prowadzenie postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, przyznawanie ich i wypłata
2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pozezdrze
3) realizowanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
4) prowadzenie obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy".

Świadczenia pieniężne

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł.

Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych

Świadczeniami Rodzinnymi są:
1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Świadczenia opiekuńcze
a. zasiłek pielęgnacyjny
b. świadczenie pielęgnacyjne
c. specjalny zasiłek opiekuńczy
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
4. Świadczenia rodzicielskie
5. Świadczenie wychowawcze (500+)
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł. Kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynosi 1 922 zł na osobę.

Załączniki

Dokumenty

Ogłoszenia o naborze

Majątek i Finanse

Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 9047
29 października 2019 10:07 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych jednostki.
29 października 2019 10:07 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pracownik Socjalny.
29 sierpnia 2019 08:27 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie stanowiska: Główny księgowy.