Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego zostaną uruchomione w następujących lokalizacjach:
 
 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A, pok. Nr 7,
  Poniedziałek: 9:00 - 13:00
  Wtorek: 11:00 - 15:00
  Środa: 9:00 - 13:00
  Czwartek: 11:00 - 15:00
  Piątek: 9:00 - 13:00
 2. Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 18, pok. Nr 18,
  Poniedziałek: 9:00 - 13:00
  Środa: 9:00 - 13:00
  Czwartek: 11:00 - 15:00
   
 3. Urzędzie Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 1,
  Wtorek: 8:00 - 12:00
  Piątek: 8:00 - 12:00
 
Zasady udzielania pomocy prawnej
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
 
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:
 
 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby uprawnionej w wieku do 26 lat. lub powyżej 65.)
 6. złożenie oświadczenia, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 570
16 grudnia 2015 09:08 Krzysztof Dłuski - Zmiana treści zakładki.
16 grudnia 2015 09:07 Krzysztof Dłuski - Dodanie nowej zakładki.