Statut Gminy Pozezdrze

Uchwała Nr VIII/34/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 02 kwietnia 2007 roku

w sprawie Statutu Gminy Pozezdrze

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Statut Gminy Pozezdrze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr VIII/47/03 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Pozezdrze ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 104 poz. 1410 z dnia 16 lipca 2003 roku .
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady 
Bohdan Mohyła
 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1633
09 maja 2018 14:50 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana treści zakładki.
11 lipca 2016 10:42 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana treści zakładki.
11 lipca 2016 10:41 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana treści zakładki.